Do you still believe that true love still exists?  That’s the question I ask myself every day.  Long time ago I was dating this guy; sorry I can’t mention his name but let’s just call him James. James and I met on social media Facebook of Couse, in the beginning  when James and I were talking, I wasn´t that interested,  but James was a guy that never gave up, some time I will ignore his massages but he still kept on writing as time went by.  I told myself its seems like James is really serious about me because after the way I treated him, he still kept on. Like they say when you really want something, you never give up.Anyways I decided to give James a chance; we started talking and getting to know each other. I fell for him and he did too. After some months went by James and I started dating, trust me everything was so prefect, I felt like I have found my Mr. Right. As time went by I found out that he was cheating on me with 3 others girl. James told his friend that all he wanted was sex with me and dump me after that and when he realized that I won’t be able to give him what he want (SEX), he ended our relationship. I was broken hearted, you know that feeling when you start to fall deep in love with someone and that person hurt you so bad?  When you feel like killing them because you feel so stupid that you let them into your life, that’s how I felt.  But upon all that I still had feelings for him.I kept thinking that I can change him but don´t ever tell yourself that. You can´t change someone that is not ready to change. I cried day and night for this guy but then later on I made up my mind to forget James and move on. I started to love myself, when you really love yourself, you will find someone to even love you more. When you love yourself, you won´t let someone or something to hurt you. You become more careful when it comes to your heart. So after that miserable year passed.I met a new guy: but I didn’t want to let him in, even though I wanted to. I told myself that every guy is the same, but not all guys are the same.  We all make mistakes but don´t judge a person from their mistakes. Everyone you call player or call themselves player, the reason why they are players is because their hearts have been broken before. So this new guy I met is called Akwasi, he gave me a second chance to believe in love.we have been together for 3 years  now, even thou we fight sometimes, people have even try to come in between us, a lot of shit has happened. Trust me during those 3 years, sometimes I just wanted to let go, but there is something that just keep bringing us back. Let me tell you guys something I have realized, No relationship is all sunshine, but two people can share an umbrella and survive the storm together. Don´t sit down and say you are waiting for your Mr. Right, live your life and when it’s time for your Mr. Right to come, you will not even see him coming. Yes the answer to my question is that Akwasi made me believe that true love still exist, and I pray and hope the love we have for each other will grow bigger and bigger. Don´t give up on love , yes of Course you going to get your heart broken a couple of times but be patient. And remember never settle for less  than you  deserve, demand the best and accept nothing less. You deserve the best and always love yourself.


Swedish:  Tror du fortfarande att sann kärlek fortfarande existerar ? Det är den fråga jag ställer mig varje dag . Länge sedan jag dejta en kille ; ledsen att jag kan inte nämna hans namn , men låt oss bara kalla honom James . James och jag träffade på sociala medier Facebook so klart, i början när James och jag pratade , var inte jag som intresserade , men James var en kille som aldrig gav upp , några gånger ignorerade jag hans massage men han höll fortfarande på skriver allteftersom tiden gick . Jag sa till mig själv det verkar var  som James är verkligen tycket om mig, för efter hur jag behandlade honom , han höll fortfarande på . Som de säger när du verkligen vill ha något , du ger aldrig upp .Ändå bestämde jag mig för att ge James en chans; Vi började prata och lära känna varandra. Jag föll för honom och han gjorde också. Efter några månader gick  James och jag började dejta, Tror på mig allt var så prefekt, det kände som jag hade hittat min Mr Right. Allteftersom tiden gick fick jag veta att han var otrogen mot mig med 3 andra flickan. James berättade för sin vän att allt han ville var att ha sex med mig och dumpa mig efter det, när han insåg att jag inte kommer att kunna ge honom vad han vill (SEX), slutade han vår relation. Jag var bruten hjärtat, du vet den där känslan när du börjar att falla djupt förälskad i någon och den personen skada dig så illa? När du känner för att döda dem eftersom du känner dig så dum att du låter dem i ditt liv, det är hur jag kände. Men över allt som hände hadejag fortfarande hade känslor för honom. Jag tänkte att jag kan ändra honom, aldrig berätta för dig att du kan göra det.  Du kan inte ändra någon som inte är redo att ändra. Jag grät dag och natt för den här killen, men sedan senare jag bestämde mig för att glömma James och gå vidare. Jag började älska mig själv, när du verkligen älskar dig, kommer du att hitta någon som kommer att älska dig mer. När du älskar dig själv, du vill inte låta någon eller något att skada dig. Du blir mer försiktig när det gäller ditt hjärta. Så efter det eländiga år gått.Jag träffade en ny kille, men jag ville inte släppa in honom i mitt hjärta, även om jag ville. Jag sa till mig själv att varje kille är densamma, men inte alla killar är desamma. Vi gör alla misstag, men döma inte en person från sina misstag. Alla ni kallar player eller kallar sig player anledningen till att de är player beror på att deras hjärtan har brutits tidigare. Så det här nya killen jag träffade heter Akwasi, han gav mig en andra chans att tro på kärleken. Vi har varit tillsammans i 3 år och 1 månad, nu, även  vi slåss ibland, folk har ens försöka att komma in mellan oss. Lita på mig under dessa 3 år,massa skit som hänt. ibland jag ville bara att släppa taget, men det är något som bara hålla föra oss tillbaka. Låt mig berätta för er något jag har insett, är Ingen relation all solsken, men två personer kan dela ett paraply och överleva stormen tillsammans. Sit inte  ner och säga att du väntar på din Mr Right, leva ditt liv och när det är dags för din Mr Right framöver, kommer du inte ens se honom komma. Ja svaret på min fråga är att Akwasi fick mig att tro att sann kärlek fortfarande existerar, och jag ber och hoppas den kärlek vi har för varandra kommer att växa sig större och större. Ge inte upp på kärlek, ja det är klart du kommer att få ditt hjärta krossat ett par gånger men ha tålamod. Och minns aldrig nöja sig med mindre än du förtjänar, kräver det bästa och accepterar inget mindre. Du förtjänar det bästa och alltid älska dig själv.


Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments

English

Hello my lovely readers! My blog is going to be about the passion i have for fashion but also about advice that will help you become a better version of yourself. i'm gonna share my experiences in life, what i have been through, all my sorrow, pain ,tears and joy. My goal is to teach people not to make the same mistake i made, teach them to love themselves and so on. If you have the courage and want to also share your experiences and advice just messages me or leave a comment. you can also send ideas of what you want me to write on my blog that will help people. Hope you continue reading my blog :) peace and love Qeenray <3

by the way my blog  it's gonna be both swedish and English

Swedish

Hej mina underbara läsare! Min blogg kommer att handla om den passion jag har för mode utan också om råd som hjälper dig att bli en bättre syn på dig själv. jag ska dela mina erfarenheter i livet, vad jag har gått igenom, alla mina sorg, smärta, tårar och glädje. Mitt mål är att lära folk att inte göra samma misstag som jag gjorde, lära dem att älska sig själva och så vidare. Om du har modet och vill också dela dig erfarenheter och råd bara meddelanden till mig eller lämna en kommentar. Du kan även skicka idéer om vad du vill att jag ska skriva på min blogg som kommer att hjälpa människor. Hoppas du fortsätter att läsa min blogg :) fred och kärlek Qeenray <3  förresten min blogg det kommer att bli både svenska och engelska


Likes

Comments