Invandrade efter inlandsisens avsmältning för 12000 år sedan och är världens mest spridda barrväxt. Av 40-talet arter är endast en inhemsk i Sverige.
Har tämligen grunt rotsystem. Är anspråkslös vad gäller jordmån. Ljuskrävande, köld- och vindhärdig.
Den högsta enen är uppmätt till 18.5 m och den grövsta till 2.95 m i omkrets. Kan bli upp emot 1000 år gammal.
Det doftrika virket är hårt, segt och mycket hållbart med gul splint och brun kärna. Används till slöjdarbeten, korgar och gärdsgårdsstörar. Välkänt är enrisrökta livsmedel.
Enriset är begärligt för hare, älg och rådjur. Orre och tjäder äter "bären", domherren fröna. Engallmyggan lägger sina ägg i barrknopparna, som ombildas för att omsluta myggans larver. Bildningen kallas kikbär.

Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments

Invandrade efter inlandsisens avsmältning för 10000 år sedan.
Är en mindre buske som växer som undervegetation i skogar, företrädesvis på fuktig mark med lågt pH-värde. Uppträder ofta rikligt i skogsbryn, intill vattendrag och som busksnår längs sjöar.
Skjuter gärna stubb- och rotskott.
Kan bli 5-6 m hög och cirka 60 år.
Veden har tunn gulaktig splint och en rödgul kärna. Förr framställdes träkol av veden till konstnärens kolteckningar och som del i kruttillverkning.
Blommar från juni till långt in på hösten med små oanseliga grönvita blommor som är begärliga för nektarsökande insekter.
Genom torkning och behandling av barken får man medikamentet frangulabark, ett milt avföringsmedel.

Likes

Comments

Trädslagsandel: 0,6 %
Invandrade i slutet av värmetiden från Danmark för 3500 år sedan.
Växer bäst på mullrik, kalkhaltig, lerblandad moränmark med rörligt grundvatten.
Har ett kraftigt, tämligen ytligt rotsystem; köldhärdig men känslig för vårfrost. Vårt mest skuggfördragande träd.
Avverkas normalt vid 100-120 års ålder. Uppnår sällan 400 års ålder.
Boken Adam - Sveriges största träd - växte på Maltesholms gods i Skåne och var 44 m hög, 5.6 m i omkrets och innehöll 75 kubikmeter.
Av virket som är ljust, hårt, hållfast och rakfibrigt tillverkas möbler, parkett, leksaker och glasspinnar. Klenare virke används till massaved. Förr utvanns en mängd olika produkter genom torrdestillation bl.a. ättiksyra och bakelit.
Bildar sammanhängande skogar; utgör ett vackert och värdefullt inslag i landskapsbilden.
Äldre träd drabbas ofta av en trädsvamp, fnösketickan. Dess mycel spränger sönder stammen.
Bokollon är eftertraktad föda för däggdjur och fåglar.
Detta trädslag räknas till de s k ädla lövträden. Eftersom granen är mer produktiv än boken, lättare att plantera och dessutom ger bättre ekonomi, behövs ett kraftfullt skydd för att vi skall kunna behålla bokskogarna. Sådana skydd finns delvis redan nu i form av naturreservat och genom ädellövskogslagen.

Likes

Comments

Trädslagsandel: 0,0 %
Invandrade under värmetiden för 3500 år sedan.
Har djupgående rotsystem på torrare marker och mera flackt på fuktigare marker. Har måttliga anspråk på näringstillgång och ljus, men utvecklas bäst på humusrik ler- och sandblandad svagt basisk mulljord.
Är fullvuxen vid 80-90 år och är då ett medelstort träd på 15-20 m höjd. Kan dock bli 25 m hög och 150 år gammal. Vid Ekeryd i Blekinge växer en avenbok med 390 cm omkrets.
Stammen har längsgående rundade åsar.
Veden är gulvit, seg och tung. Den saknar kärnved och är hårdast av våra inhemska trädslag. Har mycket högt bränslevärde. Virket används till pianohammare, verktygsskaft, klubbor, skoläster, hyvlar och slöjdarbeten.
Skjuter stubbskott. Utmärkt häckväxt. Tål klippning mycket bra, höstlöven sitter då kvar över vintern.
Sveriges största sammanhängande avenbokskog 7.5 ha finns på Öland.

Likes

Comments

Trädslagsandel: 1,6 %
Var bland de första lövträden som invandrade söderifrån efter isens avsmältning för 12000 år sedan.
Växer bäst på mullrika sluttningar med rörligt grundvatten.
Den tillhör poppelsläktet med ca 30 arter, av vilka endast aspen är ett vilt naturligt förekommande skogsträd i Sverige.
Ljuskrävande samt härdig mot vårfrost och vinterkyla.
Från det kraftiga rotsystemet utvecklas rotskott i stor mängd särskilt efter avverkning.
Avverkas normalt vid 50-60 år; blir sällan över 150 år, men genom rotskott kan trädet fortleva i mer än 1000 år.
Veden är ljus, lätt och mjuk samt tätvuxen. Av aspvirke tillverkas bl.a. tändstickor, pappersmassa och bastuinredningar.
Asplöven med sina långa, platta skaft darrar vid minsta vindfläkt.
Aspens bark utgör bäverns stapelföda, och dess finkvistar och knoppar är en viktig födoresurs för hjortdjur och småvilt.
Är ett sk rikbarksträd med en ekologisk nyckelroll för flora och fauna.

Likes

Comments

Trädslagsandel: 0,1 %
Invandrade från söder för 9000 år sedan.
Trivs bäst på fuktiga lerhaltiga mullmarker med inslag av kalk.
Almarna räknas till de ädla lövträden. Skogsalmen, ett resligt träd med kupolformad krona, är både värmekrävande och näringsfordrande. Den uthärdar dock köld bättre än de övriga ädla trädslagen, varför den är mera spridd över landet. Den kan t o m påträffas i Vilhelmina i Lappland.
Har pålrot med kraftiga marknära rötter och är mycket stormfast.
Är ganska skuggfördragande och förhållandedvis köldhärdig.
Blir ett mäktigt träd med 30 m höjd och upp till 500 år gammalt.
Landets grövsta alm, 730 cm i omkrets, växer vid gården Röhäll utanför Åtvidaberg. Den högsta almen, 36 m, växer i Humlegården i Stockholm.
Förutom skogsalmen (U. glabra) finns också lundalm (U. carpinifolia) och vresalm (U. laevis) på Öland och Gotland.
Splinten är gulaktig och kärnveden mörkbrun. Virket är hårt, segt och har stor beständighet mot röta. Används bl.a. till faner för tillverkning av utsökt vackra möbler.
Ett vanligt alléträd.
Almsplintborren spriden den smittsamma almsjukan, orsakad av en svamp. Ledningsbanorna till bladen förstörs och trädet dör. Under 1900-talet har almsjukan härjat bland de västeuropeiska almbestånden. Det är därför förbjudet att införa alm till Sverige.
Ett rörsystem av alm anlades i London vid 1600-talets början. Det var helt oskadat och intakt vid uppgrävningen på 1930-talet.

Likes

Comments

Trädslagsandel: 1,5 % (gäller både gråal och klibbal)
Invandrade ifrån söder för 8500 år sedan.
Kräver jämn, gärna riklig fuktighet med god näringstillgång men trivs ej i djup torvmark. Har stort ljusbehov.
Har kraftigt utbildade sidorötter. De korallika rotknölarna innehåller en strålsvamp som binder luftens kväve åt trädet.
Avverkas normalt vid 60 års ålder men kan bli 300 år gammal, 5.3 m i omkrets och 29 m hög.
Veden är mjuk och lätt samt rötbeständig under vatten. Används till trätofflor, modellsnickerier samt vid rökning av livsmedel. Träkol från klibbal är utmärkt råvara vid kruttillverkning.
Är vårt enda lövträd som bär kottar.
Skott, knoppar och blad är klibbiga. Eftersom bladen fälls gröna bildas god mylla.
Alkärren är mycket värdefulla för många växter och djur.

​Trädslagsandel: 1,5 % (avser både gråal och klibbal)
Invandrade från öster och nordost via Finland för 3500 år sedan.
Har ett omfattande rotsystem med fint nät av sidorötter och riklig utveckling av rotskott och stubbskott. Trivs bäst på kalkhaltig, näringsrik, fuktig jord. Bildar busksnår på fuktiga stränder och grusiga fruktängar men också på mycket torra näringsfattiga marker. Är mycket härdig.
De korallika rotknölarna innehåller en strålsvamp som binder luftens kväve åt trädet.
Blir sällan över 15 m hög och 60 år gammal. Kan dock sällsynt bli 200 år 24 m hög och 1 m i omkrets.
Veden är mycket mjuk och därför mindre användbar. Utnyttjas i skogsbruket som skärmträd.
Alens fröställning är hård och kallas därför oegentligt för kotte.
Bladen fälls gröna varvid det bildas god mylla. Är pionjärträd på svaga marker och landhöjningsmark i Norrland. God markförbättrare.

Likes

Comments

​Trädslagsandel: 12,3 % (avser både vårtbjörk och glasbjörk)
Var det första träd som invandrade i spåren av den smältande inlandsisen för 12000 år sedan och bildar nu trädgräns i de skandinaviska fjällen.
Växer bra på fuktiga marker.
Har ett flackt ytligt rotsystem.
Avverkas normalt vid 60-80 år men kan bli 300 år gammal, 29 m hög och 2.9 m i omkrets.
Den har rakare fibrer än vårtbjörken och är därför lättklyvd (vedhuggarens favoritträd).
Virket är mycket efterfrågat av möbelindustrin samt till snickerier och svarvning. Björknäver används till slöjdarbeten.
Björkknopp och hänge är begärlig vinterföda för orre och ripa.
Det finns ytterligare en björkart, dvärgbjörk, men den räknas som ett ris pga sitt växtsätt.
Fjällbjörk är en variant på glasbjörk som är anpassad till det kärva klimatet i fjällvärlden.
Björken är vårt vanligaste lövträd, men är inte lika vanlig som tall och gran. På senare år har intresset för björk ökat hos skogsindustrin.

Trädslagsandel: 12,3 % (avser både vårtbjörk och glasbjörk)
Invandrade från söder samtidigt med tallen för 12000 år sedan.
Trivs bäst på friska fastmarker med rörligt grundvatten, men ej i våta kärr och mossar.
Klarar luftföroreningar bra och är vårt mest ljusälskande pionjärträd.
Stormfast med kraftig, knölig huvudrot med många sidorötter.
Utmärkt markförbättrare.
Avverkas normalt vid 60-80 års ålder, men kan bli 300 år gammal, 31 m hög och nära 5 m i omkrets.
Den sega ganska hårda veden används till möbler, plywood, svarveriarbeten samt som råvara till pappersmassa.
På 1700-1800-talets brändes björk till pottaska som användes till färgning, rengöring och del i glastillverkning.
Det finns ytterligare en björkart, dvärgbjörk, men den räknas som ett ris pga sitt växtsätt.
Fjällbjörk är en variant på glasbjörk som är anpassad till det kärva klimatet i fjällvärlden.
Björken är vårt vanligaste lövträd, men är inte lika vanlig som tall och gran. På senare år har intresset för björk ökat hos skogsindustrin.

Likes

Comments

Trädslagsandel: 0,1 %
Invandrade i början av värmetiden för 8000 år sedan.
Asken hör till de ädla lövträden. Den är ett vackert träd med högt välvd men ganska gles krona, och grenarna är markant uppåtriktade. Huvudstammen delar sig ofta långt ner i flera huvudstammar.
Ett av de mest anspråksfulla inhemska trädslagen. Föredrar djup, kalk- och lerhaltig mulljord på underlag med rörligt grundvatten. Har höga ljuskrav. Köldhärdig men känslig för vår frost.
Har ett vidsträckt och på fuktig mark ytligt rotsystem. Skjuter gärna stubbskott.
Kan bli 250 år och 35 m högt i Sverige. På Espelunda slott i Närke finns en ask som är 7.3 m i omkrets och 22 m hög.
Veden är seg och hård med gulaktig splint och ljusbrun kärna. Virket används bl.a. till flygplansbygge, faner, yxskaft, idrottsredskap, hockeyklubbor, spjut, åror, maskindelar, bränsle och massaved.
Av de näringsrika bladen bildas utmärkt mulljord, där många av våra små snäckor trivs.
Älg, rådjur, harar och kaniner äter med förtjusning askplantor.
Kallas ofta Kungaträdet eftersom lövskruden "kommer sist och går först".

Likes

Comments

Trädslagsandel: 1,1 % (avser både druvek och stjälkek)
Invandrade för 9000 år sedan och fick under värmetiden stor spridning tillsammans med lind, alm och ask.
Utvecklas bäst på mullrik lerhaltig jord; växer även på bergiga, magra marker.
Kraftig pålrot med grova sidorötter gör trädet mycket stormfast.
Avverkas normalt vid 120-150 års ålder. Kan bli 1000 år gammal.
"Rumskullaeken" i nordöstra Småland, född under vikingatiden, är Sveriges grövsta träd med 13 m stamomkrets.
Kärnveden är hård och rötbeständig. Av virket tillverkas bl.a. fanér, möbler, parkettgolv och båtar.
Har självreglerad grenfällning. På hösten avstötes mindre kvistar.
Minst 500 insekter livnär sig på eken. Av dessa är 39 st hotade, de flesta beoende av gammla träd med murken ved.
Ekollon är begärlig föda för rådjur, vildsvin och nötskrikor.
Kaläts vissa år på försommaren av ekvecklarens och frostfjärilens larver.
Namnet "robur" betyder styrka, vilket detta träd utstrålar.
Den skapar en luftig miljö, som gör det möjligt för en rik undervegetation som sippor och andra örter att frodas.
Numera saknas stora ekskogar. Dels har den senare invandrade granen konkurrerat ut den, dels har bestånden under historiens gång skattats hårt för båtbyggerier och för uppodling av ny mark.
Eken är vanlig upp till Dalälven, vars dalgång f ö utgör nordgräns för många sydligare arter av såväl djur som växter.

Trädslagsandel: 1,1 % (avser både druvek och stjälkek)
Invandrade för 9000 år sedan och fick under värmeperioden stor spridning tillsammans med lind, alm och ask.
Dominerande ekart på västkusten. Bildar ofta lågvuxen snårskog, s.k. krattek.
Trivs bäst på mullrik lerhaltig moränjord men växer också naturligt i bergig, stenbunden mark.
Är mycket stormfast tack vare kraftig pålrot med grova sidorötter.
Avverkas normalt vid 120-150 års ålder.
Den nu levande grövsta druveken, 4 m i omkrets, står i Slottsskogen i Göteborg.
Kärnveden är hård och rötbeständig. Av virket tillverkas bl.a. möbler, faner, parkettgolv och stängselstolpar.
Kaläts vissa år på försommaren av ekvecklarens och frostfjärilens larver.

Likes

Comments