Denna vecka har vi talat om branding och rebranding. Branding är en marknadsstrategi som handlar om att ge ett namn, symbol eller förändring av design för ett varumärke. Tanken är att branding att skilja sig det från de andra, dvs. skapa betydande konkurrensfördelar och därigenom underlätta försäljningen av sin produkt/tjänst. Vi har gått igenom nya ideér fär att branda Kimitoön och vår målgrupp är som sagt stora företag. Vi kom på tre huvudsakluga strategier för att kunna tillverkliga rebrandingen av Kimitoön:

1. Involvera barn och undomar dvs. nå ut till dem genom praoplatser, praktik och sommarjobb i Kimitiön fär att få dem att senare komma tillbaka, få dem att inse att i Kimitoön finns det möjligheter för karriär.

2. Arbetskraft från andra städer dvs. få kompetent utomstående arnetskraft till Kimitön som underlättar företagsverksamheten, det går hand i hand med att företag och invånare lockas flytta till kimitön.

3. Locka in företagen ​dvs. betona att det finns stora oanvända markområden och dessutom är de billiga. Involvera kommunen att bidra till infrastrukturen.

Vårt mål med dessa marknadsstrategier är att göra Kimitoön mera attraktivt för stora företag att starta business eller flytta in dit. 

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

Namn: Rasmus Majurin

Ansvar: Kimitoexpert

Studerar: Ekonomi i Åbo Akademi, första året

Hemort: Åbo, Åboland

Likes

Comments

Den här veckan har vi diskuterat kommunikation mellan företag eller organisationer och de kunder som de riktar sig till med sin marknadsföring. Kommunikation handlar främst om att försöka förmedla ett visst budskap till någon, t.ex. företag som skickar budskap till kunder genom sin marknadsföring.

Inom projekt Kimitoön har vi fått intrycket att kimitoöns kommun inte för nästan någon kommunikation med vår målgrupp, stora företag, alls och har mycket större fokus på att försöka få nya små företag att antingen skapas på ön eller flytta dit.

Syftet med kommunikation åt målgruppen är alltså att locka stora företag till Kimitoön, samt att få dem att hållas där och också förmedla sin tillfredsställelse för att ge Kimitoön ett gott rykte som en plats för stora företag att bedriva sin verksamhet. Detta åstadkoms bäst genom att ha en stark närvaro inom näringslivet i form av annonser t.ex. i Kauppalehti och direktmarknadsföring genom deltagande i mässor. Det är även viktigt att kunna nå personer som studerar relevanta ämnen och således potentiellt kan inneha ledande positioner i näringsliv och företagsledning i framtiden.

Budskapet som ska förmedlas är väsentligen att Kimitoön kan erbjuda goda möjligheter för stora företag att etablera och driva sin verksamhet, och dessutom ha en konkurrenskraftig fördel. Budskapet skall vara konkret, professionellt och seriöst. Sändaren av budskapet är Kimitoön själv och dess officiella representanter. Den önskade effekten är således att få stora företag att vilja etablera eller flytta sin verksamhet till Kimitoön, eller åtminstone visa intresse för det.

Det huvudsakliga bruset som stör kommunikationen är andra kommuner som fungerar som konkurrerande aktörer. Dessutom kan förutfattade meningar och fördomar om Kimitoön vara en faktor som kan förvränga budskapet man önskar förmedla. 

Likes

Comments

Den här veckan har vi talat om marknadsföringens omgivining och besökt målet för vårt projekt dvs. Kimitoön. Det viktigaste vi lärt oss under denhär veckan är hur marknadsföringens makro- och mikroomgivning påverkar ett företag och hur företaget samverkar med aktörerna i omgivningen. I Kimitoön fick vi bekanta oss med sevärdheter, skärgården, daghem, företag och vi besökte Amos Anderssons sommarstuga som är nuförtiden ett museum.Makro- och mikroomgivningen består av affärspartners, konkurrenter, almänna ekonomin, politiken och lagstiftningen samt samhället och kulturen. För stora företag är mikroomgivningen stor och sträcker sig långt utanför Kimitoön. de sälja produkter till konsumenter och företag som befinner sig på längre avstånd och konkurrerar då även med andra företag på andra orter t.ex. företag i Åbo och Helsingfors. Ett problem är att många olika samarbetspartners som leverantörer skulle behövas för ett storföretag på Kimitoön eftersom det är ganska avlägset. I makroomgivningen måste man fundera på om kimitoöns demografi lämpar sig och om det finns tillräckligt med kompetent arbetskraft.


De främsta konkurrenterna för Kimitoön inom ramen för målgruppen stora företag är exempelvis Åbo och Hangö. Åbos styrkor framom Kimitoön är att det redan finns en väletablerad industri och förbindelserna är bättre, svagheter å andra sidan är att det antagligen är dyrare med markkostnader i Åbo. Kimitoön har billigare markkostnader, plats att växa och utvecklas, samt industrikulturen är inte främmande för Kimitoön p.g.a. tidigare idustri. Hangö därmed har bra förbindelser med omvärlden i.o.m. hamnarna och järnvägen som finns där. Hangö har lite industri från tidigare och är mycket mindre till ytan jämfört med Kimitoön samt har inte lika mycket ledig plats för ny industri. Kimitoön har även ett centralt läge i södra Finland då ön ligger mellan Helsingfors och Åbo.

Bild: Marknadsföringens omvärld (Mossberg & Sundström, 2011, Marknadsföringsboken)

Likes

Comments

Vi har den här veckan diskuterat marknadssegmentering, hur man ska välja rätt målgrupp av kunder för företaget och hur viktigt det är att göra det. Man måste känna sina kunder för att veta vad de vill ha och hur du ska erbjuda det. Det är oftast svårt att hitta den rätta och mest lönsamma målgruppen för sin produkt eftersom det kan finnas flera olika målgrupper som är intresserade av den och det kan bli svårt att välja mellan den. När man segmenterar marknaden delar man in den enligt olika skillnader och likheter, t.ex. ålder, kön, inkomstnivå, geografiska områden och olika intressen. När man har segregerat marknaden väljer man sedan de mest lönsamma målgrupperna och väljer att fokusera på dem, man kan även använda sig av modeller som förenklar verkligheten för att försöka förutspå eller tolka vad som händer eller vad man tror kommer att hända. (Mossberg & Sundström, 2011, s.195, 277)

Under kursens Kimito-projekt kommer vi fokusera på stora företag som vår målgrupp, till dessa stora företag kunde t.ex. räknas olika tjänsteföretag som butiker eller producerande företag som t.ex. fabriker. Storföretag definieras enligt Yritys-Suomi såhär; företag, som når minst två av följande: Balansräkningens slutsumma är minst 20 000 000€, omsättningen är minst 40 000 000€ och att företagen har haft under räkenskapsperioden genomsnitt minst 250 anställda. Storföretagen skulle hjälpa Kimitoön genom att skapa nya arbetsplatser vilket lockar fler att bosätta sig i Kimito och att betala skatt till kommunen. Kimito har lidit av minskande befolkning, och mera arbetsplatser kunde få nödvändigt befolkningstillväxt till kommunen. Dessutom är Kimito ganska nära både Helsingfors och Åbo, vilket hjälper med företagens logistik, och tomternas pris borde vara attraktiva jämfört med större kommuner.

Likes

Comments

Denna vecka hade vi två intressanta gästföreläsningar. Första handlade om att presentera som hölls av Johan Storgård som är teaterchef, skådespelare och doktorand i internationell marknadsföring, och andra handlade om att skriva som hölls av Kati Palmberg från Centret för Språk och Kommunikation vid ÅA. Under dessa workshoppar lärde vi oss mycket om just dessa två viktiga kunskaper som är också förknippade med att kunna sälja.

Vad är det viktigaste vi har lärt oss?

Att det finns andra sätt att förmedla ett budskap än enbart skriftliga. I vissa fall är de icke-skriftliga metoderna mer lämpade för det aktuella syftet eller den målgrupp som budskapet är riktat till. Dessutom är muntliga kunskaper också väldigt nyttiga eftersom man måste oftast sälja sina idéer genom olika sorts presentationer. Dessa metoder kan också kombineras för att skapa ett budskap som kan bejakas av flera olika målgrupper. Vi lärde oss också att när man presenterar är det viktigt att vi vet vad vi talar om och vad vår syfte och mål med presentaionen är, dessutom skall man inte be om förlåtelse då vi presenterar t.ex. om vi känner oss osäkra. I skrivteknik lärde vi mycket om att hur man skriver vetenskapliga texter samt andra texttyper.

Hur kan vi använda detta för att sälja våra idéer till uppdragsgivarna?

Genom att känna uppdragsgivaren och deras målsättningar kan idéerna framföras och förklaras på ett vis som är lättförståeligt, intuitivt och tilltalande. Genom att dessutom vara tydliga och klara i vårt framförande kan uppdragsgivaren lättare förstå vårt synsätt och vad vi önskar åstadkomma med en viss strategi. Att tydligt presentera sina idéer är också en förutsättning för god kommunikation och dialog. Att sälja sina idéer handlar helt enkelt om kommunikation och samröret mellan människor.

Hur fånga deras intresse? Hur övertyga dem? Vad är de intresserade av?

Genom att vara bekant med deras önskemål kan vi presentera våra idéer ur en vinkel som vi vet tilltalar dem. Det är viktigt att visa hur engagerad man själv är med sina egna idéer. Eftersom vi säljer oss själva lika mycket som vi säljer vår idé är det viktigt att också kunna förmedla att vi är insatta även på ett känslomässigt plan – d.v.s. att vi delar deras värdegrund och att vi genuint har förtroende för att våra idéer är väl anpassade för att kunna nå konkreta resultat. Således handlar det inte bara om att förmedla något åt dem, utan också att kunna lyssna och höra vad de har att säga. En ömsesidig dialog är väsentlig.


Vi tackar föreläsarna, det var två väldigt roliga och spännande workshoppar!

Likes

Comments

Namn: Mona Pietikäinen

Ansvar: Blogg

Studerar: Ekonomi i Åbo Akademi, första året

Hemort: Uleåborg, Norra österbottenNamn: Anton Lindblom

Ansvar: Kommunikation

Studerar: Ekonomi i Åbo Akademi, första året

Hemort: Riihimäki, Egentliga Tavastland

Namn: Richard Lundin

Ansvar: Vår brand

Studerar: Ekonomi i Åbo Akademi, första året

Hemort: Ekenäs, VästnylandNamn: Simon Lund

Ansvar: Teamledare

Studerar: Process- och systemteknik, fjärde året

Hemort: Närpes, Österbotten

Likes

Comments

Vårt team består av:

Richard Lundin, Brandansvarig

Simon Lund, Teamledare

Anton Lindblom, Kommunikationsansvarig

Mona Pietikäinen, Bloggansvarig

Målsättning: Lära sig marknadsföringens grunder

Vid frånvaro: Höra av sig till resten av gruppen i tid, göra sin del av arbetet senare

Vi jobbar främst under workshopparna och vid behov håller vi andra möten, vi försöker lösa meningsskiljaktigheter genom diskussion och fatta besluten demokratiskt i gruppen.

Vår syn på marknadsföring:

Vi skulle definiera marknadsföring som ett sätt att få sig hörd och kunna påverka människor. Marknadsföring består inte bara av reklam utan om också kommunikationen mellan människor och organisationer. Vi tycker också att marknadsföring är väldigt viktigt för organisationer, det är det bästa sättet att få uppmärksamhet för t.ex. sina tjänster eller varor och kanske få vinst. Med sitt sätt att marknadsföra kan organisationer påverka sin image, deras marknadsföringssätt kan t.ex. vara provokativt, känsloväckande, stöda vissa normer eller vara emot något. De kan mycket påverka hur de vill att människorna ska se på dem. Dessutom är marknadsföring ett sätt att hjälpa kunderna att göra beslut.


(bilden hämtad från http://www.ucreativegroup.com/marketing-strategy/)

Likes

Comments