Denna dag fickvi chansen att vistas vid Borås Textilmuseum och blev dessutom vägleda ochguidade av en museipedagog vid namn Karin Olsson Lindström. Vi fick möjligheten att ta del av enexposition som hette Hybridernas Poesi och som alstrades av en konstnär, GunvorNervold Antonsen. Expositionen började i november och pågick fram till mars. Detsom verkligen var speciellt i mina ögon med expositionen var att det fannsflera varierande material som mötte varandra. Konstnären hade tillämpat sig av varierandekritor, textiler och objekt från naturen. En sån här exposition kan geinspiration till barnen att ha mod att pröva och blanda varierande material ochtekniker i skapandet. I Läroplanen för förskolan (Lpfö98 , rev . 2010, s. 10)lyfts det fram att förskolan utvecklar sin förmåga att bygga, skapa ochkonstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Det som Olsson Lindström [1]taladeom och förespråkade var att många gånger lär sig barn praktiskt och iundersökandet. Den uppfattning som jag har om många museer är att det finnsflera konstverk som inte är tillåtet att röra. Jag anser att det ofta kan beropå att konstnärerna är väldigt mån om sina konstverk, vilket är något som vimåste ta hänsyn till. I Textilmuseetfanns det varierande konstverk som barnen hade möjlighet att upptäcka samt undersökaför sig själva. Detta hade varit något jag skulle värdera när jag gör ett besökpå museum med barnen i mitt förestående yrke. Barn lär sig många gånger i leken och genom att använda kroppen enligtOlsson Lindström vilket är något jag instämmer med. Jag skulle kunna tänka mig att tillämpa detsom barnen har fått med sig från museet som ingivelse för en praktisk aktivitetav skapande. Vid slutet av besöket fick vi pröva på tekniken som Gunvor NervoldAntonsen tillämpat sig av i Hybridernas lyrik. Vi fick pröva måla på ett stortpapper med målafärger samt speciella och unika oljekritor. Det var en rätt så fri uppgift och vi kundemåla precis vad vi tyckte med utgångspunkt i ordet natur. Enligt minuppfattning var iden med denna stund att få pröva nya materialer och användafantasin och låta den flöda.

Referenser

Läroplanför förskolan Lpfö 98. [Ny, rev. utg.] (2010).Stockholm: Skolverket

[1] Olsson Lindström, Karin. Textilmuseet. Borås 2016- 03-24Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - click here!

Likes

Comments


Vi avslutade dagen med ett berikande besök påRöhsska muséet där vi fick träffa en museipedagog vid namn Tanja Axelryd.Museet fick vi erfara precis som barn får uppleva det. Axelryd fick oss att tänka och träda in i ettbarns synvinkel under eftermiddagen. Honlät oss erfara museet med kroppen och det var underbart! Vi betrakta sedanvarierande föremål och gick runt. Under hela tiden som vi var där fick vierfara rummen med kroppen samt tänka och reflektera över varierandekonstverk. Vi fick göra en rörelsesagasom handlar om en uggla och den anser jag skulle passa förskolebarn. Därefter fick vi även kolla på andrakonstverk och ett filmklipp från Alice i underlandet. Detta skulle dessutom hatilltalat och fångat majoriteten av barnens nyfikenhet och uppmärksamhet. Vi samtalade dessutom kring området känsloroch gruppen som jag var med i fick i uppgift att personifiera känslan glad föralla andra. Axelryd menade att det är väsentligt att ge rum för barnen att geuttryck åt sina känslor. Jag anser som Axelrydatt det är väsentligt att barnen får chansen att erfara museum med mer än ettsinne och att det är en positiv upplevelse.

Jag fick med mig flera råd på hur barnen kan fåerfara ett museum med flera sinnen och hela sin kropp. Jag anser som pedagog attdet är väsentligt att skaffa sig upplyssning om hur barnen erfar expositionernapå museet och att de även får utföra något konkret. I läroplanen för förskolan(Lpfö 98 rev 2010, s 9-10) står det att barnen ska utveckla sin kapacitet att interagerasamt sin identitet. I denna dags besök på museet fick vi samverka i varierandegrupper och detta är dessutom något som jag hade haft med mig ifall jag vart därmed en barngrupp. Att tillsammans i grupper får barnen chansen att erfaramuseet och interagera med varandra.

Likes

Comments


Vår dag i Göteborg startade med att vi besöktekonsthallen och där observera vi en exposition av Magnus Bärtås. Platsen varväldigt historiskt och det intrycket fick jag när jag var på expositionen. Det var en väldigt speciell känsla samt attdet var väldigt kallt och kyligt i rummet. Magnus Bärtås började med attberätta om konstens betydelse och dess historiska bakgrund vilket var väldigtintressant.

Vi kom in till ett rum där det fanns en stor väggmed 1444 stearinbilder på varierande människor. Det unika med bilderna var attdessa människor hade olika ansiktsuttryck. Vårt uppdrag var att lista ut vilkenhistoria eller bakgrund som dessa människor har. Vilka är dessa människor? Mingissning är att de flesta hade ett tufft liv för att de såg sorgsna ochmissnöjda ut.

Vi fick sedan alstra eller tillverka våra egnastearinbilder. Det var väldigt spännande och lärorikt. Jag kan definitivt tänkamig göra detta tillsammans med barnen i mitt framtida yrke som förskollärare. Detgäller dock att vara aktsam och ha koll på barnen så att de inte närmar sig detheta och varma stearinet. Vi fick sedan generera en ny individ som hadeanslutning till den första stearinbilden som vi studerat och undersökt. Därefter fortsatte vi med att gå runt ochkolla på expositionen.

Expositionen enligt mig handlade om människors upplevelser,agerande samt deras identitet. Ifall jaghade besökt denna plats ihop med en barngrupp kunde vi diskuterat om känsloroch hur varierande känslor kan upplevas. När vi var framför stearinbildernafick vi uttyda bilden samt skildra på vilket sätt människan på bilden upplevde.Denna övning hade dessutom de äldre barnen kunnat få genomföra. Det är väsentligtatt basera från barnens erfarenhet och upplevelse av museet och att tillåta denreglera vad som sker. Bendroth Karlsson lyfter fram att vi allihop uppleversamt uppfattar konst på varierande sätt och det är därför väsentligt attberätta till barnen att det inte finns något som är rätt eller fel. Det är betydelsefullt och väsentligt att sompedagog försöka skapa en positiv bild av museum och konst. I läroplanen för förskolan(Lpfö98 rev 2010 , s . 10) står det att utvecklarintresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sigav, tolka och samtala om dessa ”. Detta strävansmål är enligt minuppfattning passande för vårt besök på konsthallen. Vi fick se samt bli bekantmed varierande typer av bild, konst, filmer samt ordbilder av broderat mönster. Vi diskuterade om de olika ordbildernaoch deras innebörd. Efter det fick vi reflektera kring vilken koppling dessaord har till vårt yrke.

Likes

Comments