Kommunikationens Betydelse
Intelektuell Betydelse
Social Betydelse
Psykologisk Betydelse


-Den gör att vi kan förmedla och ta emot viktig information och kunskap. Så som i skolan då vi kontinuerligt tar emot kunskap.

- Den gör så att vi kan få våra sociala behöv tillfredsställda och upprätta våra relationer med familj och vänner


- Den gör så att vi kan uttrycka vår identitet och våra känslor och få dessa bekräftade.

--------------------------------------------
Kommunikationsprocessen
 • I Kommunikationsprocessen finns det en Sändare som sänder information, ex. En person säger något.
 • I Kommunikationsprocessen finns det en Mottagare som mottager informationen, ex En person som hör vad en annan säger.
 • Personen som mottager informationen bildar också en Effekt som konsekvens av sändarens Budskap, ex. Personen som hört vad en annan sagt nickar i samförstånd och bekräftar därigenom att han/hon mottagit informationen.

(En effekt kan också vara att mottagaren blir sändare och skickar iväg ett budskap till den förra sändaren som nu blivit mottagare).

Något som är viktigt att komma ihåg är att Sändaren färgar sitt budskap (informationen) med egna erfarenheter, känslor och värderingar. Så när mottagaren sedan tar emot budskapet så kodar han/hon av det med sina erfarenheter, känslor och värderingar. Och då alla människor är olika så kan det lätt uppstå komplikationer då vi misstolkar vad den andra försökte säga.

Brus

Som jag tidigare skrev så kan det uppstå komplikationer när mottagaren och sändaren missförstår varandra och inom ämnet kommunikation så kallas detta Brus.

Men Brus betyder inte bara att man missförstår den andra pga. olika personliga förutsättningar. Det betyder egentligen att något stör kommunikationen. Det kan t.ex. vara Höga ljud, överflödig information, för lite information eller svårförståeligt språk osv.

--------------------------------------------
Olika kommunikationsvarianter

Kommunikation sker inte bara mellan människor utan också mellan oss, saker och företeelser i vår omvärld. Vi har mängder med apparater som kommunicerar med oss och andra apparater.


Envägskommunikation
Tvåvägskommunikation
En ensidig kommunikation utan återkoppling. Detta kan vara mellan oss människor och en Tv-apparat eller Radio, även Tidningar räknas in i denna kategori.

Vad som menas med Envägskommunikation är att något (en sändare) ger dig ett budskap, och du mottager det. Men du kan inte ge detta något (sändaren) ett budskap tillbaka.

En tvåsidig kommunikation är när mottagaren kan svara och ge återkoppling. Detta sker bl.a. på sociala medier, mellan människor som talar med varandra, osv. Vad som menas med Tvåvägskommunikation är att det finns en sändare och en mottagare och att dessa två kan ge återkoppling till varandra när de sänder budskap till varandra..

Dikrekt Kommunikation

Direkt Kommunikation kännetecknas av två saker:

 1. Budskapet går direkt från sändare till mottagare, utan mellanhänder.
 2. Budskapet går direkt uttalat utan metaforer eller dolda meningar.
Indirekt Kommunikation

Indirekt Kommunikation kännetecknas oftast av två saker:

 1. Budskapet levereras av mellanhänder från sändare till mottagare. (exempel kan vara rykten)
 2. Budskapet är inte direkt uttalat, utan inlindat i metaforer och sarkasm.
--------------------------------------------
Kommunikationsstörningar

Vi tror oss veta vad andra ser. _________________________

Vi förväntar oss att bli accepterade av andra, trots att vi har begränsad kunskap om hur de uppfattar oss.

När vi kommunicerar med andra utgår vi från oss själva och tror att den andra människan skall tänka precis som oss.

------------------------

Vi tror oss förstå innebörden i budskapets innehåll, men detta är dock inte alltid fallet.

Störningar kan alltså uppstå för att vi tänker fel helt enkelt.

_________________________

Vi uttrycker oftast våra budskap endast i ord och tror att det ska räcka fr att budskapet ska nå fram och förstås av andra.

--------------------------------------------
Andra viktiga Komunikationsstörningar


 • Språkhinder: Mottagaren eller Sändaren behärskar inte språket regler.
 • Dubbla Budskap: Man säger en sak men menar en annan.
 • Otydlighet: Man säger inte exakt fakta, ex. "Jag kommer hem senare, Jag kommer hem om en stund"
 • Inlindade Budskap: Lindar in sitt budskap i komplicerade formuleringar, t.ex. när man ska göra slut med någon: "Jag måste få lite tid för mig själv"


 • Tankeläsning: Man tror sig kunna läsa den andres tankar.
 • Självhävdande: Vissa människor är så angelägna att dela med sig av sitt budskap att de inte lyssnar på andra, de höjer rösten, avbryter eller stänger öronen.
 • Försvarsmekanismer: Ibland kan människors försvarsmekanismer göra att vi blir oärliga i kommunikationen. ex. Bortförklaringar och förnekanden.
 • Haloeffekt: När en människa har en eller flera goda egenskaper så är det lätt att vi tillskriver dem ytterligare goda egenskaper även om de inte besitter dessa. ex. en vacker människa kanske också både är trevlig och intelligent?

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments

Syftet med Bloggen!
På denna bloggen kommer jag skriva om vad jag lär mig om ämnet Kommunikation som jag läser nu tredje året på Gymnasiet. Jag kommer delge mig av all den information som jag får om ämnet.
Vad innebär kommunikation?

Kommunikation kan enklast och kortast förklaras genom att säga att information överförs från en punkt till en annan. Och hur denna information förmedlas. Självklart är det mer komplicerat än så men mer förklaring kommer senare då vi gräver djupare i ämnet.

Men varför läser vi detta ämne i skolan? Varför är det obligatoriskt för min kurs?

syftet med kursen är att vi ska få större kunskaper om hur människor kommunicerar både verbalt och ickeverbalt.  Men även hur saker och ting kommunicerar med varandra och med oss. 

Likes

Comments