Kommunikation och Kultur
Kulturbegreppet

Begreppet Kultur och dess innebörd innefattas av 2 saker:

1. Humanistiska innebörden: Det handlar om odling av kunskap och kulturella uttrycksformer såsom konst, musik och dans.

2. Samhällsvetenskapliga innebörden: Det handlar om människors civilisationer och samhällen, levnadsmönster, normer och värderingar.

Det finns tre olika `Kulturbegrepp´

📖Finkultur:

Begreppet används för att beskriva kulturyttringar riktade mot över- och medelklassen.

Ex. Poesi, Opera, Teater osv.


🎬Populärkultur:

Begreppet används för att beskriva kulturyttringar riktade mot större delen av befolkningen.

Ex. Film, Popmusik, Veckotidningar osv.

🍔Vardagskultur:

Begreppet används för att beskriva kulturyttringar i vardagen.

Ex. Mat, Vin, Intressen vid resor, möbler osv.

Civilisationer

En civilisation är ett samhälle som är tydligt organiserat och som har en tydlig uppsättning normer, värderingar och kulturyttringar. En civilisation kan vara ett land, men också ett större område med otydliga gränser.

Ofta används kulturbegreppet för att beskriva en viss grupp människor med ett ursprung i en viss civilisation.

Normer (och Värderingar)

Normer är beteenden som ses som det "normala", som inte är avvikande. Det är oskriven regler för hur man ska uppföra sig.

Varje kultur har uppsättningar normer och värderingar som styr våra liv på olika sätt. Och de är djupt rotade.

(Normer och) Värderingar

Värderingar är hur vi värderar olika saker i livet och vad vi tycker är rätt 👍och fel👎.

Normer och värderingar kommer från:

 • Det samhälle vi lever i
 • Den kultur man tillhör
 • Från familjen
 • Från uppväxten
 • Från kompisar
 • Från skolan
 • etc...
Socialisation
➡Alla Kulturer har koder för hur man ska bete sig i olika situationer.

➡Vi lär oss dessa koder, normer och värderingar redan som små.

➡ Vi lär oss dessa genom Socialisation, dvs: fostran av den egna kulturen.

➡ Socialisation gör att vi anpassar oss och finner vår plats i samhället.

➡ Vi Socialiseras genom våra Socialisationsagenter som antingen kan vara en människa eller en institution (dvs. familjen, förskolan, skolan, vänner, jobb, media etc.)

Att Studera Kultur

Att ha kulturell kompetens ökar toleransen och förståelsen för andra människor.

Att ha kulturell kompetens ökar möjligheten att se på sig själv och den egna kulturen ur andras perspektiv.

Fördomar

Fördomar är negativa attityder om andra människor som inte alltid är sanna.

När vi pratar om kulturens påverkan på kommunikationen och samspel så händer det ganska ofta att våra uppfattningar färgas av fördomar.

Exempel:

Blondiner är ointelligenta, 🙅

Smålänningar är snåla,💰

Engelsmän är bleka, rödhåriga och kan inte laga mat,🇬🇧

Finnar är deprimerande,😪

Svenskar är känslokalla.🙇

Utseendets Makt

När vi möter en människa är utseendet det första vi lägger märke till. Hjärnan bildar blixtsnabbt en uppfattning om personen utifrån dina egna erfarenheter, kunskaper och fördomar.

Kroppen och utseendet har stark kommunikativ makt.

Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments

Det finns två olika perspektiv inom Kommunikation
Sociologiska perspektivet
Psykologiska perspektivet

Sociologin studerar människors sociala samspel och samhällsfunktion. I det sociala samspelet är kommunikation en naturlig del.

Det är genom kommunikation vi uttrycker våra känslor och får bekräftelse på dem samt skapar vår identitet och signalerar vilka vi är.

Sociologiska perspektivet 
Viktiga Begrepp
Interpersonell kommunikation

Interpersonell betyder `mellan människor`. Alltså kommunikation mellan människor, ex. möten, samtal.

Detta är något som skiljer oss från djuren och är alltså en av grunderna till mänskligheten.

Masskommunikation
 • Masskommunikation är när ett budskap når många människor med hjälp massmedier. (exempelvis; tv, radio, internet och tidning).
 • Människors utveckling i modern tid har utvecklats av politiker, näringsliv och andra kan influera oss i olika riktningar.
 • Sändaren är ofta aktiv medan mottagaren är passiv. (Ett undantag kan dock vara internet då mottagaren kan ge återkoppling till budskapet som sänds).
Kommunikation och Klass (-skillnader)

Alla har inte samma tillgång till kommunikations-medier. I många delar av Afrika och Asien finns det många som lever på svältgränsen, och bara vissa 'Klasser' har tillgång till tv, telefon och internet.

Klasskillnaden har ökat mellan de som har och inte har.

Samtidigt finns det några få positiva delar av att stå utanför, då de slipper 'ständig påverkan' men är också fria från massmedias negativa effekter, t.ex. överkonsumtion, själviskt tänkande och stillasittande.

Psykologiska perspektivet
Viktiga Begrepp
Behovet att kommunicera

Människan har ett medfött behov av att kommunicera, därför blir konsekvenserna så enorma när barn väser upp instängda utan någon möjlighet till någon kommunikation överhuvudtaget.

Det har till och med visats att barn kan lida stora allvarliga psykiska störningar pga. att ha vuxit upp instängd.

Alla fall där barn varit instängda med minimala möjligheter till kommunikation och kontakt med omvärlden är väldigt intressanta för forskare då det kan hjälpa dem förstå hur detta påverkar människan.

Identitet

Identitet är vår innersta kärna, det är den som gör oss unika och skiljer oss från andra.

Identitet är summan av vår arvsmassa, vår bakgrund, samt alla erfarenheter och reflektioner vi gjort/samlat genom livet.

-Teori om Identitet-

Det finns flera olika teorier kring vår identitet och hur den är sammansatt. En av dessa modeller (teorier) är Johari-fönstret.

Modellen består av ett fönster med fyra rutor som alla representerar vår identitet. Fönstret används för att visa vad man har för självinsikt och hur den påverkar relationen med andra.


Zooma för att se bilden tydligare

Bekräftelse
 • En av kommunikationens viktigaste uppgifter när det gäller psykiskt välmående är att få bekräftelse på vilka vi är.
 • Bekräftelse får vi genom återkoppling på sånt vi säger och gör, hur vi ser ut och vad vi har för bakgrund.


 • Återkoppling kan vara:
 1. Verbal: Så som komplimanger, samtal, kommentarer.
 2. Icke-verbal: Så som kroppsspråk och blickar.
Intrapersonell Kommunikation
 • Intrapersonell kommunikation betyder 'inom människor', alltså att man talar med sig själv.
 • Och att tala med sig själv (kontemplera) kan lösa många problem.
 • Svårigheter idag med intrapersonell kommunikation är bl.a. två saker:
 1. Vi tar oss inte tid att kontemplera utan fyller istället tillvaron med musik, tv, mobil osv.
 2. Vi lever i ett expertsamhälle, detta betyder att vi inte litar på oss själva, att våra åsikter och tankar inte är viktiga, vi litar på experterna istället.

Likes

Comments

Kommunikationens Betydelse
Intelektuell Betydelse
Social Betydelse
Psykologisk Betydelse


-Den gör att vi kan förmedla och ta emot viktig information och kunskap. Så som i skolan då vi kontinuerligt tar emot kunskap.

- Den gör så att vi kan få våra sociala behöv tillfredsställda och upprätta våra relationer med familj och vänner


- Den gör så att vi kan uttrycka vår identitet och våra känslor och få dessa bekräftade.

--------------------------------------------
Kommunikationsprocessen
 • I Kommunikationsprocessen finns det en Sändare som sänder information, ex. En person säger något.
 • I Kommunikationsprocessen finns det en Mottagare som mottager informationen, ex En person som hör vad en annan säger.
 • Personen som mottager informationen bildar också en Effekt som konsekvens av sändarens Budskap, ex. Personen som hört vad en annan sagt nickar i samförstånd och bekräftar därigenom att han/hon mottagit informationen.

(En effekt kan också vara att mottagaren blir sändare och skickar iväg ett budskap till den förra sändaren som nu blivit mottagare).

Något som är viktigt att komma ihåg är att Sändaren färgar sitt budskap (informationen) med egna erfarenheter, känslor och värderingar. Så när mottagaren sedan tar emot budskapet så kodar han/hon av det med sina erfarenheter, känslor och värderingar. Och då alla människor är olika så kan det lätt uppstå komplikationer då vi misstolkar vad den andra försökte säga.

Brus

Som jag tidigare skrev så kan det uppstå komplikationer när mottagaren och sändaren missförstår varandra och inom ämnet kommunikation så kallas detta Brus.

Men Brus betyder inte bara att man missförstår den andra pga. olika personliga förutsättningar. Det betyder egentligen att något stör kommunikationen. Det kan t.ex. vara Höga ljud, överflödig information, för lite information eller svårförståeligt språk osv.

--------------------------------------------
Olika kommunikationsvarianter

Kommunikation sker inte bara mellan människor utan också mellan oss, saker och företeelser i vår omvärld. Vi har mängder med apparater som kommunicerar med oss och andra apparater.


Envägskommunikation
Tvåvägskommunikation
En ensidig kommunikation utan återkoppling. Detta kan vara mellan oss människor och en Tv-apparat eller Radio, även Tidningar räknas in i denna kategori.

Vad som menas med Envägskommunikation är att något (en sändare) ger dig ett budskap, och du mottager det. Men du kan inte ge detta något (sändaren) ett budskap tillbaka.

En tvåsidig kommunikation är när mottagaren kan svara och ge återkoppling. Detta sker bl.a. på sociala medier, mellan människor som talar med varandra, osv. Vad som menas med Tvåvägskommunikation är att det finns en sändare och en mottagare och att dessa två kan ge återkoppling till varandra när de sänder budskap till varandra..

Dikrekt Kommunikation

Direkt Kommunikation kännetecknas av två saker:

 1. Budskapet går direkt från sändare till mottagare, utan mellanhänder.
 2. Budskapet går direkt uttalat utan metaforer eller dolda meningar.
Indirekt Kommunikation

Indirekt Kommunikation kännetecknas oftast av två saker:

 1. Budskapet levereras av mellanhänder från sändare till mottagare. (exempel kan vara rykten)
 2. Budskapet är inte direkt uttalat, utan inlindat i metaforer och sarkasm.
--------------------------------------------
Kommunikationsstörningar

Vi tror oss veta vad andra ser. _________________________

Vi förväntar oss att bli accepterade av andra, trots att vi har begränsad kunskap om hur de uppfattar oss.

När vi kommunicerar med andra utgår vi från oss själva och tror att den andra människan skall tänka precis som oss.

------------------------

Vi tror oss förstå innebörden i budskapets innehåll, men detta är dock inte alltid fallet.

Störningar kan alltså uppstå för att vi tänker fel helt enkelt.

_________________________

Vi uttrycker oftast våra budskap endast i ord och tror att det ska räcka fr att budskapet ska nå fram och förstås av andra.

--------------------------------------------
Andra viktiga Komunikationsstörningar


 • Språkhinder: Mottagaren eller Sändaren behärskar inte språket regler.
 • Dubbla Budskap: Man säger en sak men menar en annan.
 • Otydlighet: Man säger inte exakt fakta, ex. "Jag kommer hem senare, Jag kommer hem om en stund"
 • Inlindade Budskap: Lindar in sitt budskap i komplicerade formuleringar, t.ex. när man ska göra slut med någon: "Jag måste få lite tid för mig själv"


 • Tankeläsning: Man tror sig kunna läsa den andres tankar.
 • Självhävdande: Vissa människor är så angelägna att dela med sig av sitt budskap att de inte lyssnar på andra, de höjer rösten, avbryter eller stänger öronen.
 • Försvarsmekanismer: Ibland kan människors försvarsmekanismer göra att vi blir oärliga i kommunikationen. ex. Bortförklaringar och förnekanden.
 • Haloeffekt: När en människa har en eller flera goda egenskaper så är det lätt att vi tillskriver dem ytterligare goda egenskaper även om de inte besitter dessa. ex. en vacker människa kanske också både är trevlig och intelligent?

Likes

Comments

Syftet med Bloggen!
På denna bloggen kommer jag skriva om vad jag lär mig om ämnet Kommunikation som jag läser nu tredje året på Gymnasiet. Jag kommer delge mig av all den information som jag får om ämnet.
Vad innebär kommunikation?

Kommunikation kan enklast och kortast förklaras genom att säga att information överförs från en punkt till en annan. Och hur denna information förmedlas. Självklart är det mer komplicerat än så men mer förklaring kommer senare då vi gräver djupare i ämnet.

Men varför läser vi detta ämne i skolan? Varför är det obligatoriskt för min kurs?

syftet med kursen är att vi ska få större kunskaper om hur människor kommunicerar både verbalt och ickeverbalt.  Men även hur saker och ting kommunicerar med varandra och med oss. 

Likes

Comments