ഒരു ജന്മത്തിന്റെ കാത്തിരിപ്പിനെ പാതി വഴിയില്..കോര്ത്തെടുക്കാന് എവിടെയോ ഒരു മൌനം...കാത്തിരിക്കുന്നു...ഒരു ജന്മത്തിന്റെ കാത്തിരിപ്പിനെ പാതി വഴിയില്..കോര്ത്തെടുക്കാന് എവിടെയോ ഒരു മൌനം...കാത്തിരിക്കുന്നു...

Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments