Historie

Del 1 tok vi den lange veien fra de første menneskelignende skapninger frem til de aller første sivilisasjoner og høykulturer.Del 2 og antikken er perioden fra 700 f.vt til 500 e.vt. Demokratiet i Hellas og den romerske republikk er tema.  Del 2 (6:34) er (som del 1 var) ei grov skisse av hendelser som fikk  betydning for fremtiden.


ANTIKKENS HELLAS

Hellas er den «vestlige sivilisasjonens vugge». Den greske kulturen har hatt en stor betydning for utviklingen i hele Europa.

- Hellas ligger midt i Middelhavet med mange øyer, buker og fjorder. En ideell beliggenhet for handel. Hellas (Kreta) fikk en sentral rolle i handelen i Middelhavet.

Grekerne gjorde det bra. De hadde et effektivt jordbruk og god kunnskap om jernet. De produserte de beste redskaper og våpen.


DEMOKRATIET
- Etter grekerne koloniserte øyene i Egeerhavet og områder rundt Svartehavet oppsto det uro blant bøndene som opplevde konkurransen fra koloniene som ødeleggende. Kornet fra kolonien var så billig at de greske bønder ikke fikk solgt sitt eget. De måtte derfor omlegge sitt eget jordbruk for å dyrke oliven og druer, noe som var kapitalkrevende.

- I Hellas skulle alle som deltok i krig få borgerrettigheter i staten. De misfornøyde bøndene tok til våpen og støttet opp ulike tyranner som kjempet om makten. Etter presset fra bøndene ble domstoler reorganisert. Den aristokratiske enerett på dommerembete ble brutt.

- 549 f.vt innførte handelsmann, filosofen og aristokraten Solon reformer som sikret bøndene frihet. Ingen skulle bli slaver på grunn av gjeld og alle frie menn skulle delta i politikken. Utover 500-tallet tok demokratiet form i Aten.

- Det greske samfunnet var i hovedsak kvinnefiendtlig. Kvinner hadde ikke tilgang til offentlige råd. En annen stor gruppe som ble holdt utenfor var innvandrere fra joniske øyene og Lilleasia. De hadde heller ikke stemmerett. Aller lavest i samfunnet sto slavene. De hadde ingen rettigheter i det hele tatt.


HELLAS, "DEN VESTLIGE SIVILISASJONENS VUGGE"
Perserriket truer de greske bystatene. Det ble et behov for et felles forsvar. Det attiske sjøforbundet ble etablert 478 f.vt Aten var den ledende stat. De andre måtte betale avgift for at Aten holdt forsvarsflåten. Med dette gikk Aten inn i en storhetstid. Aten opplever en rik blomstring både innen økonomi, politikk, vitenskap, kunst og filosofi.


SPARTA
Sparta var en motsetning til Hellas. Sparta var en militærstat hvor dens viktigste oppgave var å forsvare byens herredømmet over de øvrige innbyggere på Peloponnes, som skulle forsyne Sparta med varer. De spartanske guttene måtte fra femårsalderen bo sammen med voksne menn som ledere. Slik ble de perfekte soldater skapt.

DET GRESKE DEMOKRATIET GÅR TIL GRUNNE

Athenere og spartanere hadde ulike interesser, men tidligere hadde de kjempet sammen mot perserne. Men med peloponnesiske krigen kjempet de mot hverandre.Den persiske kongen ga sin fulle støtte til Sparta. Krigen varte i snart i 30 år. Sparta vant krigen, men både Aten og Sparta var da utmattet og ble et lett bytte for den makedoniske kong Filip 2.

Det greske demokratiet går til grunne da Hellas ble erobret og innlemmet i Makedonia. Men den greske kulturen levde videre i Aleksander den store, som hadde selveste Aristoteles som lærer.Det greske språket og kulturen ble spredt over store områder.

Aleksander fikk epitet «den store» grunnet hans suksess som general og hærfører. Aleksander var en dristig og brutal krigfører ,men han var også interessert i forsking og eksperimenter. Flere zoologer, botanikere og andre forskere fulgte med på hans tokter. Aleksander døde 323 f.vt av feber. Hans enorme rike besto ikke etter hans død.
FRIHETEN I ATHEN

I slideshowet er det gitt ros og ære til Hellas og deres filosofi, vitenskap og kunst. Grekerne fant opp filosofien og demokratiet, men de fant ikke opp kunsten. Det var gjennom fønikerne grekerne fikk kjennskap til den egyptiske kunsten. De egyptiske kunstverk var fantastiske, men kunstnere hadde begrensinger siden de skulle underordne seg politikk og religion. De egyptiske faraoene ønsket ikke forandringer og derfor ble også kunsten låst fast i den tradisjonelle stilen. I Hellas fantes det ingen faraoer. I Hellas kunne kunstnere selv bestemme, noe som resulterte i store variasjoner og ulike uttrykk.


ROMERRIKET

Det var i 600 fvt Roma ble grunnlagt som by. Roma ble styrt av konger som oppførte seg som tyranner. Ordet konge, rex, ble et skjellsord. 509 F.vt ble Roma en republikk.


Det makedoniske riket, som også omfattet Hellas, ble beseiret av romerne i 3 kriger mellom 200 f.vt og 146 f.vt. Romerne erobret mer enn det makedoniske riket. Romerriket er det største riket som noen gang har eksistert i Europa. I sin storhetstid omfattet det også deler av midtøsten og det nordlige Afrika- Og det var et rike som bestod svært lenge. Det store Romerriket holdt sammen i 400 år. Den østlige delen av riket ytterligere 1000 år.


- Romerne var dyktige ingeniører og er kjent for de mange akvedukter de bygde.

- Romerne beundret gresk kunst, og svært mange malerier og skulpturer var utført av greske kunstnere.

-Romerretten er en viktig arv vi har fått fra romersk sivilisasjon. De utviklet ideen om at dommeren skal være upartisk og at en mistenkt skulle anses som uskyldig inntil det motsatte var bevist.

- Romernes språk, latin, har levd videre innen vitenskapen, feks.medisin, og har gitt opphavet til moderne språk som italiensk, fransk og spansk.

- Det greske kvinnesynet forkastet romerne. De romerske kvinner kunne ferdes fritt både i teater, i badene, og på gladiatorkampene. Men noe politisk makt kunne de ikke få.

- Romerne er også kjent forarrangementer der man kunne se gladiatorer kjempe mot hverandre. Herkjempet man for livet. Bokstavelig talt. Den mest kjente gladiator er nokSparcatus, som ledet et slaveoppgjør 73 f.vt. Det tok 2 år førhan ble beseiret og drept. 6000 slaver ble korsfestet etter de blebeseiret.

Det var Crassus som beseiret slaveoppgjøret, men JuliusCæsar var den som til slutt vant ære og berømmelse. Cæsargjennomførte flere reformer, blant annet gjennomførte han ennedskrivning av folks gjeld, og fordelte jord til fattige ogeks-soldater. Han utnevnte embetsmenn som, i motsetning til detidligere embetsmenn, ikke fikk beholde en del av skattene til segselv.Men Cæsar ønsket ikke ta hensyn tilrepublikkens institusjoner, og utroper seg selv som diktator på livstid, noede andre syntes var litt u-kult. Cæsar ble myrdet av en gruppesenatorer 44.fvt.

Romerriket ble etter Cæsars død delti en vestlig del og en østlig del, men samlet igjen med Augustussom enehersker. Romerriket blir keiserdømme år 31f.vt. Augustus regjerte i 45 år og skapte fred i de neste 200 år.


RIKER OG IMPERIER

Skriftspråk, veier, mynt , byråkrati og religion er de viktigste samlende faktorer for riker/imperier.

- Skriftspråk er viktig for å styre et rike. Kun med skriftspråk kan man sende beskjeder uten å være avhengig av rent personlig bånd.

- Med godt utbygd veisystem fikk man økt handel. Veiene var også viktig militært. Da kunne man raskt forflytte hæravdelinger innad i riket for å forsvare grensene. Jo bedre veier, jo tryggere og enklere ble det å sende embetsmenn, byråkrater og de skriftlige beskjeder.

- Mynt, som er penger/betalingsmiddel var ALEKSANDER DEN STORE som startet med. Det lettet handelen og forenklet innkrevning av skatt. Mynt var også et symbol på herredømme. Med at herskeren var avbildet på myntene, viste man at dette riket/staten var hans område.

- De forskjellige imperiene innførte offisielle religioner. Dette var det som ofte portable religioner, som kristendommen, buddhismen og islam. Alle kunne få beskyttelse av disse gudene. Innføringen av offisiell religion kom vanligvis da imperiene hadde store problemer der herskerne følte seg utrygg om egen makt. (mer om dette i del 3).

- Men det det aller viktigste for at et rike skal holde sammen og herskeren skal beholde makten er LEGITIMITET. Et rike der befolkningen ikke mener at herskerne har rett til å styre, eller at befolkningen ikke ønsker å være en del av statsdannelsen, vil til slutt bryte sammen.

Flytt bloggen din til Nouw - nå kan du importere den gamle bloggen - klikk her!

Likes

Comments

Historie
Vi starter fra begynnelsen, med Homo Habilis (3 millioner år siden) og følger de frem til de første sivilisasjoner og høykulturer. (Slideshow 06:54)CHECKLIST

👣Nehanderthaler/Crom magnom

👣Istiden

👣Steinalderen

👣Jordbruksrevolusjonen

👣Neolittiske revolusjonen

👣Skriftspråket

👣Hammurabi

👣Homo religiosus

👣Farao Ramses 2.

👣Sivilisasjoner


Frem til de første sivilisasjoner


👣3 MILLIONER ÅR SIDEN fantes det 3 forskjellige menneskeskapninger (hominder). Det var Australopithecus Robustus, Australopithecus Africanus og Homo Habilis. De levde på savannen.

HOMO HABILIS er den eldste formen for menneske og kalles derfor for urmennesket. Homo habilis sin styrke var deres unike evne til å samarbeide. De var sosiale og fordelte oppgavene mellom seg. Denne livsformen krever intelligens og læring. Man kan tenke seg at barna ble opplært av kvinnene mens mennene skaffet mat. Homo Habilis brukte redskap (stokk og stein), noe som ga dem et forsprang. De jaktet og spiste kjøtt. Robustus hadde ikke samme behovet for samarbeidskulturen siden de var vegetarianere. 2 MILLIONER ÅR SENERE hadde Homo Habilis fordoblet hjernekapasiteten, men kun halvparten av det vi finner hos homo sapiens( det moderne mennesket).

👣1. 5 MILLIONER ÅR SIDEN. HOMO ERECTUS ble 1,65 meter høy og er de første menneskeaper som vi kjenner til som gikk oppreist. De hadde et hjernevolum på 750-1250 kubikkcentimeter. Det var altså ikke en stor kar, men han var smart. Ikke like smart som oss, men definitivt smartere enn de andre menneskelignende skapinger.

👣CA 1 MILLION ÅR SIDEN år siden døde de siste ausralopithene ut. Vi vet ikke hvorfor, men man kan spekulere i en kamp om de beste mat-områdene, der Homo Erectus gikk seirende ut. Samtidig som vintrene ble lengre og kaldere i de nordlige strøk (istiden), utviklet Homo Erectus seg i tropene. Men ISTIDEN hindret ikke at enkelte pionerer flyttet ut av Afrika for å etablere seg i områder der isbreer dekket jorden.

👣 200 000 ÅR SIDEN vandret NEANDERTALERNE fra Nord-Europa til Sør-Afrika og skilte seg ut fra resten av befolkningen med sine store hoder. Gradvis ble deres gener blandet med genene til befolkningen med de mindre hodene. Neandertalernes hjerne var større enn vår, men den var riktignok ikke så organisert. Men selv om de var enkle så "moderniserte" de samfunnet. Og de kunne tenke abstrakt. Men denne type tenkning kunne de forholde seg til mer enn det å overleve. Nå kunne de også forholde seg til livets mysterier, som døden. Neandertalere begravde sine døde. Ved siden av kroppen la de fine kjøttstykker eller redskaper.

CROM MAGNOM,
den første representanten for nåtidsmennesket skilte seg ut med å ikke være født med høy panne, slik neandertaler- babyer ble. Disse lavpanna babyer vokste opp og viste seg frem med store mentale evner. Neandertalere, som allerede hadde modernisert en del av redskaper, opplevde nå at deres redskap ble skiftet ut med mer effektive redskaper: "Cro Magnom-redskaper" Da neandertalerne forsvant fra Europa, som var det siste stedet de levde, var allerede HOMO SAPIENS vel etablert både i Afrika, Midtøsten og Europa.

Fossilfunn og nåtidige genetiske undersøkelser tyder på at det moderne mennesket utviklet seg i Afrika for nærmere 200 000 år siden, og først for vel 100 000 år siden vandret ut fra dette kontinentet. Mye tyder på at neandertalere og moderne mennesker levde samtidig i Midtøsten. Etter hvert som mennesket spredte seg fortrengte det de tidligere menneske-artene, både neandertalere og Homo Erectus.

👣12 000 ÅR SIDEN OG VERDEN GÅR MOT ET VARMERE KLIMA.

Flombølger, tørke og hungersnød ble naturlig konsekvens av klimaendringen. Klimaendringene tvang menneskene til å finne nye måter å skaffe mat på. Nye metoder og redskap til jakt og fiske ble resultat av kvinner og menn som er løsnings-orientert og veldig sultne. Man lærte seg å veve kurver av strå, tau ble brukt, både som snarer for småvilt, fiskesnøre og pil og bue.DEN NEOLITTISKE REVOLUSJON.

«Den neolittiske revolusjon», da mennesket lærte selv å produsere sin føde (den yngre steinalder).

Overgangen fra nomadiske samfunn av jegere og samlere i steinalderen til et samfunn av jordbruk og fast bosetning skapte store endringer i menneskets levemåte og samfunn/maktstruktur.


❕NOMADER OG STAMMESAMFUNNET

Nomader, folk som på grunn av sitt erverv skifter boplass innenfor et større eller mindre område, og stadig er på vandring.

Et stammesamfunn blir beskrevet som ei folkegruppe med felles kultur og territorium, og med en sosial organisasjon som er basert på ideen om medlemmenes innbyrdes slektskap (innavl). Like før den neolittiske revolusjonen er det ment at stammene var delt opp i klaner, der de knyttet til seg samhold gjennom ekteskap. Kvinnene hadde stor makt, også over barna som tilhørte morens klan. Men slektssamfunnets struktur passet dårlig for de utfordringene som menneskene møtte etter de ble bosatte. Klanen mistet sin betyding.


❕FRA NOMADELIV TIL HUSDYR OG JORDBRUK

- Hundedyrene som gruppe oppsto for omkring 40-60 millioner år siden. For 12 000 år siden ble hunden svært opptatt av mennesker. Mennesket forsto at det å trene og ale opp dyr kunne være en løsning for deres problemer. De temmet hunden, sauen, oksen, geita, lamaen, kua, grisen og kamelen.

- Menneskene tok i bruk elvesletter og dyrket jorden med kunstig vanning. Jordbruk var hardt arbeid, men ga overskudd.

- Menneskene hadde bedre helse da de levde som jegere og sankere. Jordbrukere hadde ensidig kosthold sammenlignet med jegeren. Med jordbruket kom også et utbredt dyrehold som overførte sykdommer til menneskene. Med bofasthet fikk man trangere levekår, dårligere renslighet og mindre mobilitet. Rent vann ble vanskeligere å finne siden menneskene og dyrene forurenset vannet der de bodde.


❕SPESIALISERING OG HANDEL

Jordbrukerne bygde de første landsbyene. Det skapte nye behov, som kloakksystem, byggematerialer, arbeidskraft, redskap, verktøy, organisering, og spesialisering, som igjen skapte behovet for handel. Varehandel er vareutveksling, men også utveksling av ideer. Handelsbyer bringer ulike mennesker fra ulike kulturer og land sammen. Kulturer vokser derfor raskt langs handels-ruter og handelssteder.


❕SKRIFT OG REGNSKAP

De eldste skriftene vi har er regnskap og skattelister. Det betyr at det fantes ressurser til å lønne skrivere og at det var et behov for deres tjenester. Det må bety at jordbruket ga overskudd som kunne trekkes ut fra matprodusenten gjennom skattelegging og avgifter, samt at det var en arbeidsdeling i samfunnet.


❕RELIGION

Religion fikk en viktig rolle og ble institusjonalisert med templer og presteskap. Kjennetegnende for de tidligste historiske religionene er polyteisme og antropomorfe guder. Det betyr at gudene var mer eller mindre menneskelignende. (jmf. Iliaden og Mahabharata )

Tidligere hadde menneskene vært mer likestilt, men med høykulturene fikk man en elite i samfunnet som hadde UINNSKRENKET makt over befolkningen. Herskeren trodde de var guder. Statene ble ledet av konger, som også fungerte som den religiøse leder. Strid om vanningskanaler og jord førte til krig. Krigene økte mennenes dominans.


❕DE FØRSTE SIVILISASJONER

Mesopotamia - 4000 før vår tidsregning

- Egypt- 3000 før vår tidsregning

- Indusdalen- 2500 før vår tidsregning

-Huang He dalen - 1500 før vår tidsregning

- Meso - Amerika- 500 før vår tidsregning

- Vest- Afrika - 700


Stat og rike
De første jordbrukerne bosatte seg i landsbyer. Noen av disse landsbyene vokste seg stor nok til en bystatus, der det fantes en yrkesmessig spesialisering og der innbyggere levde av mat og råvarer fra omlandet. Byer hadde flere administrasjonsnivå, rettssystem, og religiøse organisasjoner enn det landsbyer hadde. Byen forsynte landsbyene og omlandet med sine tjenester og håndverksprodukter.

De første statene kan beskrives ut i fra de første byene, der man var avhengig av omlandet. Behovet for å kontrollere områdene som skulle sikre byen for mat og råvarer oppsto når flere byer ble avhengig av det samme omlandet. Dette behovet for sikkerhet og kontroll kunne løses med med erobringer av flere byer innenfor et større geografisk område. Man samler alle byer inn under en stat, eller ett rike.

I en stat finnes det en politisk enhet med en sentralmakt som har autoritet og lojalitetsbånd som overskrider slektsbånd. Det finnes ingen personlige forpliktelser, men styrt av et byråkrati. Men det er forskjeller mellom stat og rike. Et rike et riktignok en statsdannelsen, men sentralmakten i et rike styres gjennom personlige forpliktelser og forbindelse. Føydalsamfunnet (fra 700-tallet) kan brukes som et eksempel på et rike som holdes sammen av gjensidige personlige bånd, der kongen gir jord( len) til sine vasaller mot at de lover han troskap og militær støtte. Også Norge hadde en styreform som var føydal (lensvesenet).
Likes

Comments

TAKT OG TONE
Herren letter på hatten for at hilse, kvindens vigtigste egenskab er kunsten at behage, og børn må forstå, at de absolut ikke må afbryde voksne, men kun svare venligt, når de tiltales direkte.

Fra boka " Takt og Tone av Emma Gad (1918).


I dag leste jeg bloggartikkelen " dette blir jeg flau av i ferien", skrevet av en norsk reiselivsjournalist. Dette «flaue» blir godt illustrert med bilde av ei kvinne som sitter på en strandrestaurant i joggebukse og bikinitopp. Kvinnen er rundt 40-45 år. Håret er samlet i en hesthale, hun er ren, fresh og elegant. Men denne mannlige bloggeren, «the travel insepector», mener dette er like uhøflig som å "slippe en høylytt promp når man er på en restaurant"Han sier videre: [...] det får meg uansett til å ønske at jeg ikke kommer fra samme land som deg.

Dette blogginnlegget poster han i FB-forumet «Norsk i Alanya». Og nordmenn er raskt ute med å bekrefte at dette var virkelig ille.

---- « Ja kan ikke bli mere enig,helt forferdelig å se på folk som ikke kan kle seg når de går på restaurant,er noe som heter respekt for andre oxo. «

----«Helt enig?det handler om noe så enkelt som respekt,,og ikke minst ta hensyn til våre medmennesker. «

---«Helt enig. Strandtøy hører hjemme på stranden og Tyrkia er et muslimsk land, så litt hensyn og respekt må vi ta. «


Reiselivsjournalisten understreker: "Ikke når restauranten ligger helt ved ved stranden heller, for den saks skyld. Det er uhøflig overfor de som jobber der og de som bor der, med tanke på dem som er på gjennomreise og eller de som er på en litt lengre ferie der".HVOR MYE RESPEKT ER DET MENT AT MAN SKAL GI? TIL DET RENNER OVER ELLER NÅR DET PASSER DITT EGET SYN PÅ HØFLIGHET OG ANSTENDIGHET?

I så fall burde disse kvinner og menn se seg rundt på stranden neste gang de slenger seg ned på solsenga i sine speedo og alt for små bikini. Jeg er helt sikker på at de ser kvinner i burkini, menn som er kledd med bukse og skjorte, og tildekkende bestemødre som passer sine barnebarn mens mor og far er på arbeid. Skal man ikke vise respekt for de? I så fall burde det være nødvendig å ikke nyte alkohol på stranden, og alle burde bruke badetøy som er mer anstendig enn det vestlige badetøyet vi bruker. Det kan også være respektløs å fråtse mat under ramadan, men jeg har ennå ikke møtt en nordmann som sier han velger å spise hjemme under fasten for å vise respekt for muslimene i Tyrkia.

Respekt kan man vise når man handler på det lokale bondemarkedet. Jeg har sett alt for mange ganger grinete turister som føler seg lurt fordi bøndene har turistpriser på sine produkter. (Noen bønder velger å legge til et par kroner ekstra for 1 kg med grønnskaper/frukt). Jeg synes det er respektløst å klage på dette. Det er faktisk smålig. Det samme gjelder nordmenn som skal handle kopivarer eller hjemmeproduserte varer. Prute er greit nok. Tyrkere legger opp til det selv. Men nordmenn glemmer at pruting skal være en lek, ikke blodig alvor. Og husk: kjøpmannen skal sitte igjen med overskudd.

Å betale hva varen er verdt (eller muligens litt mer) til den lokale produsent/bonde, handler muligens ikke først og fremst om å vise respekt, men om å vise omtanke.


JEG ER ANSTENDIG, MEN DET ER IKKE DU! SA MORALISTEN


Så dukket denne kommentaren opp fra en kvinne med et profilbilde i en ganske så avslørende kjole. Bildet er tatt fra et varmere strøk, muligens Alanya, og både utringing og kjolelengde avslører nesten like mye hud som hos kvinnen fra strandrestauranten i en bikinitopp og treningsbukse.

Kvinnen i kjolen, sier: «går man i bikini i butikken eller på kafe i norge????? NEi, Da bør man ikke gjøre det andre steder heller. Samma hva slags kultur man har eller uavenging av relgion. Dette er ikke ett spørsmål om dette men vanlig TAKT OG TONE»


Jeg kommenterer kjolen. Hun svarer:

«"hummmm skal sei du studerer, ta en kikk en gang til, ikke er eg på kafe, bar spisested og ser ingen pupp eg bare litt bar hud i 35 varmegrader. men som altid er du useriøs, usmakelig og ekkel (min understrekning) fordi noen ikke er enig i dine påstander. å hvorfor angripe meg her. har ikke skrevet noe negativt til deg «


Hun oppfattet min kommentar om kjolen som et totalangrep, men selv tenker hun at hennes egen kritikk av bikinitopper er helt på sin plass. Det hun ikke har forstått er at jeg forsvarer henne. Jeg forsvarer henne fra en ukultur i Tyrkia som det er ment at vi skal respektere.HOREUNGE OG MUSLIMHORE


Det er ment at man skal respektere menn som hevder min mor er ei hore fordi jeg ikke kler meg slik tyrkiske menn oppfatter som anstendig. Jada, Tyrkia er kjent for å være en mannsdominert kultur. Tyrkia er også kjent for dårlig behandling av dyr, æreskultur, arrangert ekteskap og barnebruder. Er det ment at man også skal respektere dette? Nei, så klart ikke. De aller fleste tenkende mennesker avviser kravet om å vise respekt for noe man ikke oppfatter som verdifullt. Og jeg kan ikke se noe verdifullt i at kvinner skal presses til å sy om klærne sine for å unngå å bli stemplet som horeunger.


(Og la meg samtidig nevne at de fleste tyrkere jeg kjenner er moderne og positiv til oss utlendinger. Og de aller fleste nordmenn jeg kjenner er antirasister),De fleste tyrkiske (og norske) menn jeg kjenner mener noe om kvinner, også om norske kvinner og hvordan de er kledt. Meningene er ulike. Men jeg har ingen venner som mener at vi er uanstendige fordi vi viser bar hud. For slike mennesker velger jeg enkelt bort. Det er nok av tyrkere som er moderne og som faktisk verdsetter kvinner som kler seg som de selv ønsker.

Ukultur finnes i Tyrkia. Og det finnes i Norge. Fordommer og rasisme eksisterer. Jeg har hørt hvordan norske kvinner i Tyrkia blir kalt for "muslimhorer". Hva mente disse kvinnene om en slik holdning? Skal vi vise respekt for nordmenn som hevder vi er horer?Det betyr i følge disse kvinnenes tankegang; at Tyrkia er sted der ingen har respekt for andre. Tyrkiske menn har dårlig holding til andre mennesker. De er gammeldagse og rasistiske bønder med fordommer mot utlendinger, og de dårlig holdning til andre mennesker, særlig kvinnemennesket.

(De maler ikke et bra bildet av den lokale befolkningen. Hvorfor reiser de til Tyrkia i det hele tatt?)

Uansett er det ment at vi skal vise dem respekt. Men om en nordmann mener noe av det samme som tyrkeren mener, da skal det IKKE respekteres!


HVEM FORTJENER MIN RESPEKT?


Jeg viser ikke respekt for ukultur eller holdninger som begrenser andre menneskers frihet. Jeg respekter ikke menn og kvinner som hevder jeg er ei hore. Men jeg kan vise hensyn i flere sammenhenger. Og jeg kan vise toleranse.

Min nabo er tyrkisk. Hun dekker seg til. Hennes datter er rundt 25 år, hun har langt og farget hår, kjører bil og studerer. Hun trener på helsestudio og hun kler seg som hvilken som helst vestlig jente på denne alderen. Henne respekterer jeg. Jeg vet at dette krever mot i et samfunn der mange menn og kvinner stiller et urimelig krav om det "anstendige." Jeg viser toleranse ovenfor hennes mamma.


Norske kvinner som skryter og maser over dette anstendige, tror det handler om respektfullhet. Men i sannheten handler det om feigskap, egoisme og kunnskapsløshet.

Slike kvinner respektere jeg heller ikke.

  • 40 lesere

Likes

Comments

Vinteren i Alanya er heldigvis kortvarig. Men vinteren kan være ille den korte tiden den er her. Det betyr ikke at det er så kaldt nødvendigvis, men på grunn av boliger som ikke er bygd for kulden. Om morgenen gruer jeg meg til å stå opp. Jeg hater å skulle forlate den varme senga med varmetepper for å gå inn på det iskalde badet. Og når man må trykke et par ganger ekstra for å få såpe ut av såpe-dispenseren, vet man at natta har vært litt ekstra kald. Det lureste man kan gjøre er å komme seg ut, for ofte kan det varmere ute enn inne. Hvertfall på dagtid.

Noe mer enn dette trenger man ikke si om været i Alanya. I Alanya prater man i grunn lite om været. Her er det enten kaldt, varmt, eller deilig. Det slo meg dette da jeg var hjemme i Norge en tur og overhørte to karer på flyplassen som pratet om det norske været. Jauda....man skulle ikke klage liksom....gikk praten. Men så klart uka før hadde det blitt for varmt, slik at man måtte sove med åpne vinduer. Og ikke nok med det. Det var i tillegg tropevarme hele to døgn i Nordland, hadde de fått vite fra TV2 nyhetene. Slik gikk det litt frem og tilbake, helt til de faktisk forsto selv at det var faktisk ikke mye å klage over og dermed heller ikke så mye å prate om. Sommeren hadde vært fin den. Så ble det stillhet. De slurpet i seg litt kaffe og tittet litt rundt på de som gikk forbi. Så utbryter den ene: "Men du, sommeren for 5 år siden, da. !!" "..Pokker, den var ikke grei, gitt. "Så var det på an igjen. Nei. Da er det et enklere vær i Alanya. Jamen er det det.


Jeg bruker mye tid i fjellene på denne årstiden. Velger de samme stier som regel, men i dag bestemte jeg meg for nye områder. Det var vakkert. Først var veien bred og fin, men ble smalere og mer ulendt etter hvert. Det var furuskog og bekker, det var øyenstikkere og fuglesang, og det var patroner. Ja, det er visst jaktsesong nå, og slik jeg fortso dette området måtte det være fugler de jaktet på. Jo lenger opp jeg gikk, jo mer åpent ble terrenget og jo flere patronhylser i ulike farger ser jeg ligge på bakken.

Er det rypejakt? Sannelig om jeg vet. Men jeg tenkte at hverken terrortrusler eller en stadig mer selvopptatt president, med denne drømmen om å begrense det tyrkiske demokratiet, har klart å skremme meg bort. Det er mange som advarer meg fra å reise hit, særlig pga av terroren fra IS. Hvor kjedelig da at jeg nå skulle blitt skadet eller i verste fall drept av en tyrkisk jeger? Jeg lo litt for meg selv; jeg er ikke redd for IS-soldatene, men redd for tyrkiske rypejegere.

Uansett er det nok greit å være føre var, og det uansett hva det jaktes på; rype eller villsvin. Eller vestlige turister. Er man i fjellet er det smart å kle seg i litt skarpe farger slik man ikke forveksles med ei rype, som oftest kler seg i «pastell»  • 159 lesere

Likes

Comments

Mitt Tyrkia

– Etter de første bombene i Europa sa vi at terroristene ikke måtte vinne. Etter de neste bombene la vi om ferieplanene helt. (amerikansk turist)


Tyrkia har vært i hardt vær den siste tiden. Det har vært et høyt politisk konfliktnivå og en rekke terrorangrep, noe som har resultert i en nedgang i turismen. Tyrkia har siden juni 2016 vært utsatt for 8 store terrorangrep. Fire av angrepene er det IS (daesh) som er mistenkt for (116 drept). De 4 fire andre angrepene har TAK tatt ansvaret for. TAK har105 menneskeliv på samvittigheten.

En undersøkelse viser at terrorfrykt påvirker hver tredje nordmanns ferieplaner. Samtidig som nordmenn blir påvirket at terroren, blir det hevdet at man kan ikke være trygg noen plass i disse tider. Terror har preget flere land, som Frankrike, Belgia, og Tyskland.

Frankrike har også hatt nedgang i turismen på grunn av terror, men det er i hovedsak gjester fra USA, Kina og Japan som har valgt bort Frankrike som feriemål. Flyselskapene rapporterer om et fall i billettbestillinger til Frankrike på 20 prosent i august og september. Årsaken var massakren i Nice på Frankrikes nasjonaldag 14. juli. Men i Tyrkia har fallet vært dramatisk. Snart 50 % har valgt bort Tyrkia i året som har vært.


TERROREN I TYRKIA

Mars 2016 ble flere turister drept etter det dødelige terrorangrepet i Istanbul. Den verst tenkelige tidspunktet, med tanke på at det er rundt disse tider mange begynner å planlegge og bestille årets sommerferie. Med et terrorangrep som sikter seg inn på turismen er det naturlig at Tyrkia ble mindre fristende. Uka etter angrepet i Istanbul ble Ankara angrepet. Riktignok skal det mer enn et par terrorangrep for å skremme oss, men Tyrkia har opplevd de verste terrorårene i landets historie, sier Einar Wigen, postdoktor ved Universitetet i Oslo. Det siste av en rekke terrorangrep skjedde i desember, der ei bombe ble detonert utenfor fotballaget Besiktas’ hjemmebane i Istanbul. 38 drept. Flesteparten var politifolk.


JIHADTERROR

(De tidlige surene i Koranen oppfordres de troende til forsvarskrig; i surene fra Medina-tiden (etter 622) oppfordres de også til angrepskrig for å utrydde all vantro)

Vi har fått terrorangst, og det er jihadterrorren vi er redd for. Verdslig terror tar vi ikke fullt så tungt, ofte fordi den terror har tyrkiske militæravdelinger og politi som hovedmål.

Jihadterror har vi hørt om før. Det startet med angrepet på Word Trade center i New York 11.september 2001, og siden den gang har det vært utført 30 000 dødelige angrep. Men nytt for 2016 er at nå er det vi som er hovedmålet. Det er vi som er vantro. Nå er vi som skal utryddes fordi «Allah akbar». Selv om vi så langt har vært skjermet mot jihadterror, kjenner vi til islamismens metoder. Dette kjenner vi fra nyhetsbildet fra de islamske områder. Vi har sett og lest hva islamister er stand til å gjøre, som å dømme homofile og ateister til døden, steine kvinner for "utroskap", og andre avstraffelser i tråd med islamsk strafferett. Selv om de aller fleste av oss er i mot terror, så har vi en viss forståelse for hva som driver terrorister. Det kan være kampen til IRA, ETA,PLO og PKK. Men IS og deres målsetning er vanskeligere å forstå. For dette er ikke en «frihetskamp», men en kamp om dominans og retten til å undertrykke og drepe ikke-troende. IS blir malt sort. Dyp sort. Vi finner ingen gråtoner og vi finner ikke et snev av menneskelighet. Og derfor har Jihadterror blitt den mest dødelige og skremmende.

SOM Å GÅ INN I LØVENS HULE?

Men er Tyrkia mer utsatt for jihadterror enn andre land fordi majoriteten i Tyrkia er muslimer?

IS' nye talsmann, Abi al-Hassan al-Muhajer, erklærer krig mot Tyrkia og sier at de vil angripe landets ambassader og konsulater over hele verden. Noen mener at man er mer utrygg i Tyrkia enn feks Norge, (selv om det finnes tyrkisk ambassade i Norge også), fordi Tyrkia er et muslimsk land, det er ikke Norge. Noen har også ment at om man blir utsatt for terror i Tyrkia, kan man takke seg selv siden vi gikk inn i løvens hule helt frivillig. Det er altså ment at jo flere muslimer i et land, jo større sjanser for at vi blir utsatt for terroren. Jeg tviler på at IS vil unngå Norge fordi majoriten i Norge er humanister. Slike hensyn tar de ikke. Vi er alle vantro.

Anyway:
Bakgrunnen til terror i Frankrike, som er det landet som er mest utsatt for terror, er tredelt. (også her er jihadterror gjeldene) Riktignok er franske muslimer en av grunnene til noen av terrorangrepene, men ikke fordi franske muslimer er en majoritet. Tvert i mot. De interne årsakene til terroren i Frankrike er fordi muslimer er en minoritet, en minoritet som føler seg undertrykket. Den muslimske befolkningen i Frankrike utgjør 7.5 prosent av den totale populasjonen. For mange av dem er følelsen av isolasjon og eksklusjon i det franske samfunnet sterk. Mange er provosert av forbudet mot bruk av burka og oppslutningen om partiet Nasjonal Front. Muslimer føler at de ikke blir fullt ut akseptert som franske borgere. Dette skaper store indre spenninger. Mange av dem som faller utenfor er muslimske nord-afrikanere, og det kan være lett å bli inspirert til radikalisering. Utestengelse og mangel på muligheter kan føre til kriminalitet, som fører til fengsel - og i fengslet blir de radikalisert. Ifølge beregninger er 70 prosent av alle fanger i franske fengsler muslimer.

Likheten med den "fransk-muslimske terroren" (som terror i Nice 14. juli 2016) med den islamske terroren (som Paris november 2015) i Frankrike, er at ofrene er sivile og tilfeldige.

Man kunne muligens sammenligne dette med kurdere i Tyrkia, men som tidligere nevnt så er det ikke den verdslige terror som har skremt oss bort. PKK har drevet terror i mange år. 40 000 har mistet livet siden 1984 på grunn av dette. TAKs terror får heller ikke den samme oppmerksomhet som jihadterror av media. Det er jihadterror som selger, der de halshugger de vantro ikledd de oransje draktene. Det er jihadterror som skremmer oss. Fordi det er oss som skal drepes.

Jihadterroren i Tyrkia er ikke et muslimsk problem, men et islamsk problem. Tyrkia er et sekularisert land i likhet med Frankrike og Norge. Tyrkia har heller ikke de store og synelige konflikter med kristne og ateister som skulle føle seg undertrykt. Ikke-muslimer i Tyrkia respekterer at de bor i et land der islam har en viktig rolle. Ikke-muslimer i Tyrkia føler seg inkludert. Joda, sekulære tyrkere har kritisert Erdogans rolle som en forkjemper av en slags islamisering av landet. Men det finnes ingen likhetstrekk med IS eller et islamsk styre.

TYRKIA, ET PEDOPARADIS?

En annen grunn for nedgang i turismen blir forklart på bakgrunn av at man skulle fjerne den seksuelle lavalder. Og atter en gang har media en finger med i spillet. Flere internasjonale og norske medier skrev at fra 2017 vil det i Tyrkia bli tillatt å ha samleie med barn helt ned i tolvårsalderen.

Bakgrunnen for saken er at landets grunnlovsdomstol med knapp margin gikk inn for å oppheve den gjeldende lovgivningen innen seksuelle overgrep mot barn. Dette har blitt gjort som en følge av en lovendring som kom i 2014, som økte strafferammen for seksuelle overgrep og utnyttelse av barn. Endringen økte blant annet minstestraffen for voldtekt av barn til 16 år.

I kjølvannet av dette har det vært ført en del rettssaker i lokale domstoler i Tyrkia, og minst tre av disse har endt opp i grunnlovsdomstolen fordi de lokale rettsinstansene har ment at dommen er unyansert. Dette i ifølge Tyrkia-forsker Parslow. Lovendringen i 2014 gjør at alle som blir dømt for voldtekt av barn får samme minstestraff, uavhengig av om det er snakk om voldtekt av en fireåring eller 14-åring. Fra 2017 ønsker man med den nye lovendringen å vurdere offerets alder, for det forskjell på en 3 åring og en 14 åring. Fra 2017 er det altså en mulighet for å kunne bruke skjønn, akkurat slik som det blir innen det norske rettsystemet. Samtidig skal det være mulig å vurdere om straff kan unngås,som feks når den 15 årige gutten har sex med sin kjæreste på 14 år. Tyrkia har altså ikke hatt noen planer om å avskaffe den seksuelle lavalder slik det har blitt hevdet av flere.

I Europa er lavalderen mellom 12 og 18 år. Den kanskje merkeligste, og laveste grensen, er det Vatikanet som har. Der er den seksuelle lavalderen 12 år.Det er ikke så lenge siden Spania hevet den seksuelle lavalderen til 16 år. Frem til 2015 har den vært 13 år og barn kunne gifte seg fra de var 14 år. Jeg har aldri hørt noen hevde at Spana var et pedoparadis av den grunn. Mulig man burde.

ER DET TRYGT Å OPPHOLDE SEG I TYRKIA?

Alle må vurdere selv hvor de skal reise. Men når man skal advare mot å reise til Tyrkia, kan det være nyttig å kjenne til fakta og ikke la seg styre av mediabildet og fordommer.

Tyrkia er som de aller fleste land i Asia og Europa utsatt for terror. Ingen plass kan man hevde terror ikke kan skje. Men Tyrkia er ikke mer utsatt for terror fordi majoriteten i Tyrkia er muslimer. Jeg kan derimot hevde at man er mer utsatt for trafikkdøden i Tyrkia, men det er fordi majoriteten i trafikken er tyrkere, ikke fordi de er muslimer.

Tyrkia er mitt hjem. Og det er fordi jeg synes Tyrkia er et fantastisk og spennende land. Det er så klart negative sider også her som det er i alle andre land, men det positive, som gjestfriheten, maten, naturen, og klima veier opp for det negative, som feks trafikken og en president som media beskriver som "Europas hodepine". Med en slik beskrivelse blir så klart også landets president en mulig grunn for å kritisere Tyrkia og advare mot å reise. Jeg selv har aldri latt politikere diktere mine reisevalg. Jeg har vært i Spania den gang 14 års gamle jenter kunne giftes bort, jeg var i Joguslavia med Tito som president, og jeg var i Italia da Silvio Berlusconi var statsminister. Da kan jeg også reise til Tyrkia mens Erdogan er president.

2016 er over. Det ble et stygt år. Da får vi håpe at 2017 blir mer balansert. Fred kan man også håpe på, selv om det er å strekke seg vel langt. Men Alanya er uendret. Jeg vil bruke 2017 til fortsatt glede meg over livet her og utforske mer av dette flotte landet.

Jeg ønsker Tyrkia og Alanya med alle dens flotte innbyggere et godt nytt år. La 2016 raskt gå i glemmeboka.Likes

Comments

September 2015 reiste jeg til Dalaman. I et blogginnlegget Denne dama snur ikke beskrev jeg hvordan jeg rota meg bort i fjellene mot Isparta. Jeg snudde med bygrensen og satt snuten motsatt retning over fjell og daler. Jeg stanset ikke før jeg fant Dalaman. 10 timer brukte jeg, som var 5 timer lenger enn planlagt. Men Isparta kunne jeg ikke helt glemme. Jeg ville tilbake. Så november 2016 reiste jeg sammen med venninne til Isparta. Byen Isparta var i seg selv ikke noe spennende. Vi bestemte oss raskt for å reise videre til den lille byen Egirdir.


VELDIG KORT OM DENNE VAKRE BYEN

Eğirdir er en by og distrikt i Isparta-provinsen i Middelhavregionen i Tyrkia . Byen ble grunnlagt av hetittene rundt 1200 f.Kr. Ble senere erobret av lydierne, persere og Alexander den store . Romerne kalte byen Prostanna. Under bysantinske perioden var byen sete for et bispedømme. Seldsjukkene erobret byen rundt 1080 og holdt den helt til Hamidoğulları-stammen gjorde det hovedstaden i et lite fyrstedømme (1280- 1381). 1417 ble det ottomansk overtagelse. Mesteparten av befolkningen besto da av gresk ortodokse.

Det første som slo oss var så klart de naturskjønne omgivelsen. Lake Eğirdirer er innrammet av de nydligste fjell. Denne byen med sine 17 000 innbygere minte meg mer om Hellas enn Tyrkia. Det forstår vi når vi leser byens historie. Men gjestfriheten var tyrkisk. Ikke noe tvil om det. Ingen pratet engelsk, men alle var hyggelige og hjelpsomme. De fleste kvinnene dekket seg til, men i hovedsak med skaut. Vi følte oss annerledes. Og vi var annerledes så klart.

Vi hadde så kort tid på oss. Det er synd. Men jeg vurderer en ny tur neste år, for det lille jeg så ga mersmak. Det er dette jeg ønsker å oppleve mer av. Det ekte og naturlige, det tyrkiske...både det vakre og det mindre vakre.

Det er ikke stort mer å fortelle. Denne byen og dette området er best å oppleve selv. Men jeg legger ved en film med bilder fra Alanya, Isparta og til slutt nydelige Eğirdir.

alanya og isparta bilder

  • 186 lesere

Likes

Comments

Private bilder.


Turist: Are there sharks in Turkey?
Tyrkeren:
Yes it is. But we call them taxi driver

Jeg hører at flere er litt engstelig for ukjente dyr og insekter her i Alanya. Særlig blir det et tema når man skal i fjellet eller ut i marka. Jo mindre dyrene er, jo mer engstelig er vi. Det er altså slanger og edderkopper vi frykter mest. Men hvor mye skal vi frykte dem?

Det finnes 12 arter med giftige slanger i Tyrkia, men deres bitt er ikke dødelig. Deres gift kan sammenlignet med huggormen i Norge. Går du i marka kan det være lurt å trampe hardt i bakken. Da merker slangen at du nærmer deg, og den forsvinner. Slanger angriper oss ikke uten de føler seg truet. Nå er ikke Alanya det området i Tyrkia med flest slanger. Du må opp i fjellene eller ødemarka for å treffe på dem. Om du er (u)heldig. De er som regel veldig sky. Men blir man bitt, oppsøk lege eller sykehus. Det kan hvertfall ikke skade.

Noe som skremmer oss like mye, om ikke mer, er skorpioner. Kun en gang har jeg sett det her i Alanya. Det var langt opp i fjellet ved et gammelt ubebodd hus. Her har de nok fått være i fred i lang tid. Skorpioner er stort sett kun nattaktive. På dagtid sover de huler under bakken eller under steiner. Det er størst sjans for at man blir stukket av en skorpion når man tråkker på den. Det er derfor viktig med godt skotøy når man er i naturen. Jeg lager alltid litt ekstra bråk når jeg setter meg ned på en stein eller på bakken. Jeg tramper hardt og slår i steinene for å melde min ankomst. Og husk. Det er vondt å bli stukket av skorpion, uten at det betyr at de tar livet av oss. Men det er uansett greit å oppsøke lege eller sykehus.

De tyrkiske edderkopper, som den Sorte enke, er også giftige, men ikke noen kan ta livet av oss. Giften er faktisk så svak at man strengt talt ikke behøver å oppsøke sykehus etter bitt, blir det hevdet. Uansett så mener jeg at det ikke vil skade å ta en tur innom lege. Om ikke for noe annet enn nattesøvnen sin del. Jeg har ikke sett noen Sort enke her i Alanya. De holder stort sett til på den østre delen av landet.Da jeg bodde i fjellene hadde jeg mye nærkontakt med valseedderkoppen ( Solifugae). Solifugene er nattaktive rovdyr som tilbringer dagen i utgravde huler eller under steiner. De har ikke giftkjertler, men de store og skarpe kjevene er likevel fryktinngytende våpen. De store artene bør behandles med respekt da de lett biter gjennom huden på et menneske og sårene dette gir lett kan bli infiserte. Først gang jeg så en valse- edderkopp holdt jeg på å dø av skrekk. Men så viste det seg at det var så mange av dem i dette området at jeg måtte lære meg å takle dem. Siden jeg ikke dreper dyr uten det er høyst nødvendig, måtte jeg lære meg hvordan jeg skulle håndtere disse fryktelig skapningene uten at noen ble skadet. Det var om kvelden de kom. For å unngå at de valset rundt meg satt jeg vannglass over dem og lot de være der til morgenen etter. Da fikk jeg dem over på feiebrett slik jeg kunne frakte dem til en trygg plass. I skyggen. For denne edderkoppen ønsker skygge. Når den løper etter mennesker, er det altså ikke for å jage eller angripe, men for å hvile litt i skyggen vår. Jeg gjør dere oppmerksom på at denne edderkoppen kan løpe raskt. Tusenben og flaggermus kan man også være oppmerksom på. Flaggermus er aktive om natten.

Ellers er det hunder og katter vi ofte møter på. Katter er som regel fredelige, men husk at gatekatter er ville. De kan altså klore eller bite om de føler seg truet. Stivkrampe kan da bli et resultat. Oppsøk lege. Hunder i sentrum er også fredelige, men hunder i fjellene har ofte oppgaven med å vokte. Gir hundene deg beskjed om å snu, så snu. Bli ikke lurt av plastmerket de har i øret, eller halsbånd. Det forteller ikke mer enn at hunden kan være vaksinert. Det sier ingenting om den er en farlig vakthund eller en vennlig gårdshund som kun varsler. Man trenger ikke klappe alle hunder vi møter.

Det er altså ingen grunn for å unngå fjellet og naturen i Alanya. Vi må bare huske å ta med sunt bondevett og gode sko når man tråkker utenfor stiene. Det som muligens er mest skremmende er at noen av krypene her er uvante for oss, og at både tusenben, tissemaur, slanger og edderkopper er større enn det som vi er vant til fra Norge. Det man opplever mest av vakker natur, stillhet, og dufter som kan gjøre en svimmel.

HOMO SAPIENS

Når jeg går mine turer i fjellet her, hører jeg ofte hvor det rasler i gresset. Noen ganger dukker det opp noen dyr på veien, som regel ei skilpadde eller salamander. Jeg tenker: der jeg går og hører på alle lydene, at nå sendes det signaler som skal advare mot fare: "Be aware of the wolf" roper de, "be aware of the wolf". Og sannheten er at det er jeg som er ulven. Homo sapiens er nemlig den mest farlige arten i dyreriket. Og det er også homo sapiens jeg frykter mest der jeg turer rundt på egen hånd. Ser jeg noe mistenksomt, som en leirplass eller en parkert bil langt ut i ødemarka, snur jeg øybelikkelig og går en annen retning. Som regel er det kun gjetere og birøktere jeg møter på, men jeg er alltid forsiktig. Det var jeg også under min siste tur i fjellet her. Det var stille i fjellet, men på vei ned igjen ser jeg en bil som var parkert. Det i seg selv er jo ikke skummelt. Jeg er jo ikke helt hysterisk redd, da. Men i bilen sitter det noen. To menn. Jeg later som jeg ikke ser dem og krysser gaten slik jeg har større avstand. Men så roper de etter meg og vinker meg bort til bilen. Jeg stanser. Jeg kan jo ikke late som jeg ikke hører eller ser. Jeg er jo kun to meter unna. "Madame, kom hit," roper de. Jeg er usikker, men velger å møte dem. Alt annet virker bare teit. De smiler og rekker meg ei kurv med tyrkiske "plommer". Det var to eldre karer som hadde plukket plommer. De var bare hyggelige og ville dele med meg. Jeg følte meg en smule skamfull på grunn av min mistenksomhet, men samtidig tenker jeg at det er bedre å være føre var. Det er jo også grunnen til at jeg har gode sko på meg...

Moralen kan være: selv om det er noe du frykter, som slanger, edderkopper eller mennesker, la det ikke begrense ditt liv. Husk: det som kan anses som farlig kan like gjerne gi deg hyggelige opplevesler, som ei kurv med "plommer". Eller det kan gi nyttig lærdom, som at valseedderkoppen ønsker å hvile litt skyggen din.


​.


  • 393 lesere

Likes

Comments

Mitt Tyrkia

Jeg har tidligere fortalt hvor mange utfordringer jeg har hatt angående bolig her i Alanya. Jeg har flyttet mye rundt de 3 siste årene. Den ene huseier har vært verre enn den andre. De forsøker å endre på kontrakten underveis, de truer og de gjør alt for unngå å påta seg ansvar. Juni 2015 endte jeg opp i en villa i fjellene. Her følte jeg meg trygg med huseier som virket relativt (alt er relativt her) hyggelig og ryddig. Riktignok var det saker som skurret, som endringer av kontrakten etter hvert, samt et temperament som ga meg bakoversveis inn i mellom. Men villa var grei nok og det ble lovet å utbedre påpekte mangler.

Fra starten av gikk alt ganske greit. Det var da jeg kom tilbake etter 2. 5 måneders opphold i Norge problemene oppsto. Været var guffent da jeg kom tilbake. Det blåste iskald vind. I villaen var det hverken varme eller vann. Jeg kontakte huseier og forklarte om problemene, men fikk klar beskjed om å ordne eventuelle reparasjoner selv, til tross for at det var blitt lovet å utbedre manglene. Men joda, jeg kunne gjerne koste på reparasjoner, men da ville jeg så klart kreve den gyldige kontrakten, som eier hadde lovet meg i 6 mnd allerede. For uten gyldig kontrakt kunne hun be meg flytte etter jeg hadde investert i de nødvendige reparasjoner og/eller utbedringer. For en ting var sikkert: her måtte det fikses fort som faen. Jeg hadde ikke varme, do eller varmevann. Men noe gyldig kontrakt ville huseier ikke gi meg. Ønsket jeg kontrakt måtte jeg kjøpe villaen, fikk jeg beskjed om. (La meg understreke at gyldig kontrakt er noe man må ha om man skal få godkjent oppholdstillatelse i Tyrkia. Denne kontrakten er altså veldig viktig).

Jeg ble ikke så sjokkert, mest mektig forbanna. Jeg var allerede frustrert og kald. Og jeg som hater å fryse! Når det hele toppet seg med atter en upålitelig huseier kjente jeg at raseriet tok overhånd. Etter kun 6 mnd må jeg flytte igjen. Jeg bestemte meg for å flytte så stille som mulig. Jeg hadde sett denne kvinnens raseri tidligere og jeg husker så inderlig vel at han advarte meg mot å gå i mot henne.

"Just remember. I have a gun in my bag and I will shoot you in the head if you make problems for me"

En spøk, tenkte jeg først og lo det bort. Men så ble jeg fryktelig usikker. Jeg valgte derfor å flytte mest mulig av småsaker før jeg bestilte flyttebil. Flyttefolket ville garantert vekke oppmerksomhet. Huseier bodde kun noen hus nedenfor så jeg listet stille på tå så lenge det var råd. Det var et stykke gå fra villaen til hovedporten der bilen sto parkert så dette tok sin tid. Jeg gikk frem og tilbake, pakket ned, og gikk frem og tilbake igjen. Så kjøre ned til den nye boligen for å og så returnere til et nytt frem og tilbake. 3 dager brukte jeg. Jeg var helt alene om dette.

Og det gikk greit helt frem til flyttefolket kom. Huseier reagerer og fråder i telefonen. Jeg står på mitt. Hennes "salgstriks" funker ikke på meg. Hun velger nå å stenge hovedporten med kjetting og hengelås, noe som gjorde siste rest av flyttinga ekstra vanskelig for meg. Jeg forsto at huseier forventet at jeg skulle be vaktmester åpne hovedporten. På den måten kunne hun kontrollere meg. Men jeg ga ikke opp. Jeg kunne jo ikke gi opp. Jeg svarte med å ta siste rest av flytting etter mørkets frembrudd. Det var slitsomt og smertefullt. Baksiden av lårene mine hadde store blåmerker ettersom jeg måtte dra meg over den høye jernporten. Den andre og siste natta var ekstra ille. Det var midnatt, det regnet og blåste kraftig, og det tordnet og lynte. Under kraftig uvær bør man holde seg innendørs, men jeg hadde ikke tid. Jeg sprang mellom de verste bygene. Med lommelykt! Hentet et lass, bar til porten, løftet lasten over, og senket den forsiktig ned på andre siden. Siden jeg måtte heve alt over porten; det vil si over egen skulderhøyde, kunne jeg ikke laste opp for tungt. Etter 15-20 runder hadde jeg fått med det som var verdt å få med seg. Nøklene la jeg igjen og pusta letta ut da jeg satt meg i bilen.

Men så smalt det! Og det smalt kraftig. Dette er i fjellene må dere huske. Ingen gatelys. Nå var det ikke slik at jeg trodde jeg hadde blitt skutt. Hvertfall ikke i hode for jeg kunne forstå (og jeg kunne forstå det ganske så raskt) at jeg hadde kjørt på noe eller noen med bilen. Ut av bilen med lommelykt. Ikke noe i front og ikke noe bak. Men under bilen ligger det ei grein. Stormen hadde knekt av ei stor grein og lagt den midt i veien slik den kunne gi meg ei ekstra utfordring. Det var jo akkurat det jeg trengte. Jeg ålte meg under bilen, tygger småstein og gjørme, og kjenner sølevannet trekke seg gjennom klærne mine. En del av greina satt seg bom fast i en eller annen "ting" som er under bilen. Gudene vet nok hva denne "tingen" er ment for, men jeg dreit i det. Jeg dro for harde livet helt til det meste av greina var løsnet. Angst kan gi superkrefter. Min angst funket også slik. Jeg kunne endelig kjøre videre. Våt, kald, skjelven og lykkelig.

Dette var en lite hyggelig opplevelse. Det er slike hendelser som suger kreftene ut av meg og gjør at jeg mister motet. Men min nye huseier ga meg nytt håp. Han har så langt vært super-hjelpsom. Han har gitt meg alle de dokumenter jeg behøver for gyldig kontrakt. Og jeg behøvde ikke mase om det. Alt ble overlevert samme dag vi skrev kontrakten. Han prater norsk, kjenner norsk kultur, og han er alltid til stede de gangene jeg har bedt om hjelp. Ja, jeg håper og tror at denne gangen kan jeg etablere meg og føle meg mer hjemme.

Hverken leilighet eller beliggenhet er perfekt. Men for meg er det en oase av fred og trygghet. Det er luksus nok for meg etter 3 års ustanselig kamp mot det meste. Og om ikke det er tilstrekkelig luksus, kan jeg nevne at det er strømaggregat her. Det er luksus det! Det er også termostat i leiligheten, noe som betyr at jeg varmevann også de dagene vi ikke har sol. Jeg kan dusje året rundt. Juuuhu....!


Bilde 1 viser det vakre nabolaget jeg nå bor i.
Bilde 2 er ei veldig sliten Sissel. Men evig optimist og forsatt hodet i behold.
Bilde 3 viser at jeg har en hyggelig nabo som kommer med blomster som gleder voldsomt.

Likes

Comments

Den tyrkiske rivieraen er et begrep som blir benyttet til å beskrive et område sørvest i Tyrkia som omfatter provinsene Antalya, Muğla og deler av Aydın, det sørlige Izmir og det vestlige Mersin. Området trekker til seg mange turister fra både Tyrkia og utlandet. Kysten har vært hjemsted for vitenskapsfolk, helgener, krigere,konger og helter, samt åsted for mange kjente myter. Marcus Antonius av Romerriket skal ha valgt Den tyrkiske rivieraen som den vakreste bryllupsgaven til Kleopatra av Egypt. St. Nikolas, senere kjent som julenissen, ble født i Demre (i antikken Myra), en liten by nærdagens Antalya. Herodotos, som blir regnet som den første historikeren, ble født i Bodrum (i antikken Halikarnassos) i ca. år484 f.kr. Vulkanfjellene vest for Antalya, nær Dalyan, skal hav ært inspirasjon for den mytiske Kimære - det ildsprutende monsteret som Bellerofon drepte. (Fra Wikipedia)


For å få det aller beste inntrykket av Tyrkia kan det være lurt å sette seg i bilen for å reise litt rundt. Jeg har reist alt for lite, men håper at 2016 blir året der jeg har både tid og energi til å oppleve mer av dette vakre og spennende landet. Noen av byene på riveraen vil jeg utforske mer så klart, som Kas, Fethiye, Altinkum og Antalya. Videre vil jeg besøke Konya og Cappadocia. Diyarbakır vil jeg også besøke, men på grunn av urolighetene velger jeg å sette dette reisemålet på vent.

Badebyene på riveraen har alle sine særtrekk så ei lita reviera-reise kan gi mange nye inntrykk og gode opplevelser. Fellestrekket med byene er klimaet. Alle byene på den tyrkiske Riviera har et godt middelhavsklima. Om sommeren er været dominert av høytrykk og lite nedbør bortsett fra et og annet tordenvær. Dette området får nesten all nedbør om vinteren. Vintrene på den tyrkiske riviera er relativt milde.

I dette innlegget har jeg en kort oversikt over de mest kjente byene på den tyrkiske rivera.


OLDTIDSBYEN SIDE

66 km vest for Alanya ligger Side som var en oldtids havneby i Pemfylia. Side er en relativt liten by med ca 12 000 innbyggere. Byen er kjent for sine historiske minnesmerker, ottomansk arkitektur, og vakker natur. Mest av alt er Side kjent for å være en badeby med nydelige strender og krystallklart vann. Side har to vakre strender. Den vestre stranden er langgrunn med fin sand og er den mest populære stranden, særlig hos barnefamilier. Den østre stranden er mer stenete og ikke så langgrunn. Den har derfor også klarere vann. Strendene har godt utvalg av spisesteder og strandaktiviteter som vannski og vannscooter.
Sorgun-stranden ligger cirka tre kilometer fra Side og du kommer deg enkelt dit med en dolmus, som er en tyrkisk minibuss. Manavgatelven ligger også i nærheten.

Det er Sides gamle bydel som bærer størst preg av den ottomanske arkitektur. I gamlebyen ligger det en rekke små butikker og restauranter. Her kan man kjøpe klær, krydder, tyrkiske tepper, og rimelig gull og skinn. For de historieinteresserte er Side ekstra spennende med med sine godt bevarte historiske minnesmerkene, som Det greske amfiteateret, Side Museum (det gamle romerske badet), tempel av Apollo, og Dionysos tempel med sine flotte fontener.

Tempel av Apollo (bilde 1, 2). Manavgatelven (bilde 3).GOLFPARADISET BELEK

Vest for Side ligger golfparadiset Belek som er en liten og koselig bydel i Serikdistriktet i Antalya med 3500 innbyggere. I høysesongen stiger antallet til 16 000. Belek er kjent for sine naturskjønne områder, mange elegante og eksklusive hoteller, lange sandstrender, høyt servicenivå, koselig sentrum, og som golfparadis. Belek tiltrekker seg golfeliten fra hele Europa med sine 14 golfbaner i verdensklasse. Noen av banene er PGA-godkjent. Om man ønsker, kan man ta timer hos private golfinstruktør. Belek har har hatt ulike golfturneringer siden 2012. Mange eiendoms-utbyggere har blitt inspirert til å bygge villa og golf - leiligheter nær disse golfbaner.

Stranden i Belek består av mørk sand med småstein. Det er mange strandaktiveiter man kan delta på, som strandvolleyball, dykking, seiling, og vannscooter. Er du heldig kan du se havskilpaddene som kommer opp på stranden for å yngle. Andre populære aktiviteter er safariturer, rafting, fjellklatring, og alpint. Det finnes også aqua-parker som passer glimrende familer, som Troy Aqua & Dolphinarium, og AliBey Belek

Omkring 30 km nordvest for Belek finner du den gamle romerske byen Perge. Her kan oppleve flere tusen år gamle bygninger, blant annet det berømte Artemis-tempel og vel bevarte romerske bad..

💗

I en vakker park i hjertet av Belek ligger en moské, en kirke og en synagoge side om side som et symbol på toleranse og fredfylt sameksistens.KULTURELLE ANTALYA

Antalya er hovedstaden i Antalya-provinsen. Befolkningen teller i dag 677 242, men byen kan romme opp til to millioner mennesker i den hektiske turistsesongen om sommeren. Antalya har siden 1970-tallet vokst til å bli et populært reisemål for turister fra hele verden. En av grunnene til denne populariteten er Antalyas herlige beliggenhet. Byen er omgitt av fjell, skoger, strender og Middelhavet. Det er ment at strendene i Antalya har det reneste vannet i hele Middelhavet.

Dette er byen for deg som ønsker kulturelle opplevelser. I Kaleici, som er Antalyas mest populære bydel, kan man rusle i smale gater med gresk, romersk, bysantinsk, og osmansk arkitektur. Her finner du også basarer, butikker, restauranter og barer. Denne bydelen har gjennom et stor restaureringsprosjekt vunnet The Golden Apple Prize. Dette er prisen som ofte omtales som turismens Oscar. Det finnes en rekke historiske serverdigheter i Alanya, blant annet: Bymurene, som stammer fra hellenistisk tid og Antalya Museum, som er et av de mest fremtredende arkeologiske museer i verden. Dette museet har egen avdeling som appellerer til barn. Og verdt å nevne er Kesik Minare, som opprinnelig var bysantinsk kirke, senere omdannet til en moske.

I Antalya kan man kombinere opplevelser av det tradisjonelle Tyrkia med det nye og moderne Tyrkia. Oppholdet i Antalya åpner også opp for strandliv, båtturer og fjellturer. Antalya er også kjent for gode shoppingmuligeter, spisesteder og nattklubber, i tillegg til å ha et av verdens største akvarier. Mulighetene i denne byen er ubegrenset. Det er ikke uten grunn av stadig flere turister oppgir Tyrkia og Antalya som deres favorittferiested.

Antalya flyplass har forbindelser til hele verden. Flyplassen ligger nær sentrum og det er flere transportmuligheter. Bussrutene dekker så og si alle deler av byen, men det finnes også trikk og et stort antall taxier om du skulle ønske å ta deg rundt på andre måter.


1. Perga
2. Antalya fra oven.
3. Arykanda, ligger 26 km. fra Turuncova på Finike-Elmali motorveien.


 BADEBYEN KEMER

Kemer er en badeby og et distrikt i Antalya-provinsen med en befolkning på 36 010 (2010). Med sitt middelhavsklima og sin naturlige skjønnhet med hav og fjell, sitrustrær, pinjeskog, parker og vakre strender har Kemer blitt blitt til et populært reisemål ved den tyrkiske reviera. Turismen har skapt et godt og internasjonalt miljø i dette vakre området.

Byen er ikke så stor, men har godt utvalg av spisesteder, organiserte aktiviteter, og butikker som selger skinnvarer, klær, tepper, og smykker. Strendene i dette området er strålende. Blant annet har Moonlight beach blitt tildelt «Blue Flag», noe som beyr at vannet i dette området er av den ypperste kvalitet. Og så klart. I en badeby som Kemer finner man et godt utvalg av vannaktiviteter. I likhet med de andre områdene ved den tyrkiske riviera finnes det historiske minnesmerker i Kemer, blant annet Phaselis (grunnlagt i 4. århundre f.vt) , Olympos, og Chimera med den evige ild.

9 mil fra Kemer ligger Demre. En by som også har historiske minnesmerke som er verdt å besøke, som Teater i Myra, Gravkammeret og St. Nicholas kirke i Myra. St. Nicholas, som er opphavet til vår egen julenisse, hadde sitt virke i området Myra/Demre. I år 8-9 e.vt. ble Domkirken bygget som et minnesmerke over han.

Det finnes mange aktiviteter man kan delta på i Kemer, som jeepsafari, sykkelturer, rafting, dykking, fotturer og hav-kajakk. Området rundt Kemer har også en rekke merkede turer. I de mange naturparkene kan du finne å finne 4-500 km merkede naturstier.


FISKELANDSBYEN KAS

Kaş er en liten fiskerlandsby i provinsen Antalya med en befolkning på 7000 innbyggere. Den ligger 68 km vest for byen Antalya. Kaş har fem kommuner, Kalkan er en av dem. Både Kaş og Kalkan har rolig atmosfære uten preg av masseturismen. Dette området representererdet tradisjonelle Tyrkia, men har godt utvalg av hoteller,pensjonater og ferieboliger. Særtrekket med Kaş og Kalkan er dens naturlige skjønnhet og kulturarv. Sentrum med sine trange gater, plantasjer med appelsiner,sitroner og bananer, duftene jasminblomster, historiske steder,krystallklart hav, og rolige kafeer som serverer hjemmelaget mat. Alt dette gjør Kaş-området til et populært reisemål for mange. Den naturlig skjønnheten i dette området er unikt.

Ruinene av den gamle byen Antiphellos ligger i Kaş. Antiphellos var en liten bosetning i området det fjerde århundre f.vt. Byen Kaş har en hellenistisk teater og mange andre steder av historisk interesse, blant annet de andre områdene som en gang var en del av det lyrsike riket. (Lykia var en geografisk og politisk region i oldtiden og antikken). Kaş er en av de eldste bosetningene i regionen Lykia, Også arkelogiske steder som Demre, Patara, Xanthos, Letoon, Saklıkent og Tlos anbefales.


-Ca 6 km (4 km) offshore fra Kaş ligger den greske øya Kastelorizo.
- Kaş har en årlig kunstfestival og jazzkonserter i det hellenistiske teateret.NATURSKJØNNE FETHIYE

Fethiye er en by og distrikt i provinsen Muğla ved Egeerhavet med ca.70 000 innbygger. Fethiye (tidligere Telmessos) har historiske røtter tilbake til 400 fvt. Ruinene av Telmessos ligger som et amfiteater ved hovedkaia. I området rundt Fethiye finnes det en rekke historiske steder, blant annet Xanthos som har vært på UNESCOverdensarvliste siden 1988. Sammen med Patara, Letoon og Thera var Xanthos en del av det lyrsike riket (geografisk og politisk region i oldtiden og antikken) I dag er det lykiske riket det som vi kjenner som provinsene Antalya og Muğla på sørkysten avTyrkia.

Fethiye har blitt et populært feriemål, blant annet på grunn av sine naturskjønne omgivelser og rolige atmosfære. Fethiye er kjent for sin vakre havn, en koselig gamleby med basarer, og sitt store fiskemarked rett ved. Samtidig er det gode shopping-muligheter. Det finnes både små, koselig butikker og moderne kjøpesenter. (ErastaFethiyeet).

Det er ikke så mange strender i sentrum av Fethiye, men man trenger ikke reise langt for å kunne finne de mest perfekt laguner. Skjærgården i dette området blir kalt den «turkisekysten i Tyrkia».En av de mest berømte strendene er Ölüdeniz-stranden som i 2012 ble kåret til den beste stranden av Tripadvisors leser. Også New YorkTimes har kåret Ölüdeniz-stranden som den vakreste i verden.(2010). En annen populær strand er Calis beach. Her man kan nyte solnedgangen fra restaurantene langs strandpromenaden. Fra sentrum kan man ta taxibåt til noen av de nærliggende stedene og de ulike strendene.
Fethiye har gode turmuligheter i de vakre fjellene. Det er ikke langt til Babadag (”Fars fjell”), som er et nesten 2000 meter høyt fjell med fantastisk utsikt mot Öludeniz-stranden og den tyrkiske kysten. Paraglidere fra hele verden kommer til dette områdetfor å drive sin hobby i de mest perfekte omgivelser. En annen kjentvandrerute i fjellet er Lycian Way. Den er 509 kilometer lang og går fra Fethiye til Antalya. Det ligger mange små hoteller langs vandreruten og det finnes organiserte fellesturer på ruten for de som ikke ønsker å vandre på egen hånd.Lycian way ble er kåret til en av verdens beste fotturer av Sunday Times.


1) Fethiye 2) Lycian 3) Ölüdeniz


HAVNEBYEN BODRUM

Bodrum er en havneby i provinsen Muğla som ligger ved Egeerhavet. Byen har en befolkning på 118 237 ( 2009). Dette området har et godt middelhavsklima med varme somrer mens vintrene er milde og hovedsakelig solfylte. Gjennomsnittlig temperatur er 15 C om vinteren og 34 C om sommeren. Bodrum har blitt til en populær turistby med sitt sjarmerende sentrum, flotte badestrender, shoppinggater, spennende restauranter, historiske severdigheter, og en et flott yachthavn med badestrender på begge sider. Bodrum er også kjent for sine mange kulturfestivaler, og i likhet med de andre byene på den tyrkiske rivieraen har Bodrun sine ukentlige basarer hvor man kan handle ferske råvarer fra de lokale bøndene.

Bodrum er en gammel by (tidligere Halikarnassos). Her lå mausoleum som var ett av antikkens syv underverk. I ca.140 fvt. skrev dikteren Antipatros fra Sidon et dikt som beskrev strukturene av de 7 underverker.:

Jeg har sett murene og de hengende havene i Babylon, hvor en vei for hver stridsvogn er lagt oppå statuen av Zevs ved Alfeios, og solens koloss, og det enorme arbeidet med de høye pyramidene, og den umåtelige graven til Mausoleum, men da jeg så tempelete av Artemissom steg opp til skyene, mistet alle de andre underverk deres glans,og jeg sa. "Se! Bortsett fra Olympos har solen aldri sett noe så storartet.

Disse underverkene er dessverre tapt, også gravmonumentet til Maussolos i Halikarnassos (dagens Bodrum). Men fjortenhundretalls - borgen St.Petrus, som ble bygd av korsfarere, står ved havneinnløpet og er fortsatt et imponerende syn. I dag er borgen et museum for undervannsarkeologi. Mustafa Paschas borg fra 1600-tallet ligger også på Bodrum- halvøya.

Området Bodrun er videre kjent for sine små hvitkalkede hus, fikenavlinger, vakre landsbyer, og vindmøller.Bodrum er også kjent for sine mange kulturfestivaler i løpet av året. Like ved Bodrum ligger Altinkum som har Sør Europas nest største marina for yachter og ferger. Bodrums båtturer er populære. Her kan man følge badebåtene fra havnen til vakre og uforstyrrede viker. Det går også båtturer til klippegraver, og till eirebad ved elven Daylan. Mange reiser også til romerbyen Efesos som som har godt bevarte ruiner av både badehus, amfiteater, bibliotek og bordeller.


FISKEVÆRET ALTINKUM

Altinkum og byen Didim, som tidligere var to separate byer som har slått seg sammen, ligger ved Egeerhavet med en befolkning på 35 000. 5000 av dem er utlendinger. Regionen har utviklet seg fra en rekke små fiskevær til et turistområde. Grunnen til at dette stedet tiltrekker seg så mye utenlandske statsborgere er dens naturlige skjønnhet og vakre strender. Altinkum og Didim er omgitt av en rekke historiske minnesmerker, som Apollo-tempelet. Tempelet var en gresk helligdom i den joniske byen Didyma (Didim).

Altinkum (den gylne stranden) er stranden og promenaden innenfor byen Didim. Det er flere strender i dette området med blått flagg sertifikat.Det betyr at renslighet og bærekraft innen strandsonen er av den ypperste kvalitet. Med 55 km av kystlinje i umiddelbar nærhet er detmange strender å utforske. Strendene har solsenger, parasoller, spisesteder, og et godt utvalg av strandaktiviteter. Båter kan ta deg med ut til strendene langs kystlinjen. Den greske ferieøya Kos er en times båttur. Også Samos og Rhodos er innenfor rekkevidde.


1) Didim
2) Det tyrkiske flagget er belagt med statens emblem, en hvit, stående halvmåne (månesigd, hilal) med en hvit, femtagget stjerne mellom halvmånespissene. Statsemblemet, halvmånen og stjernen, har vært islams symbol siden 1400-tallet, kanskje lenger. Det ble også brukt av Det osmanske riket og ble beholdt da Tyrkia ble republikk i 1923.
3) Det røde tårnet i Alanya


HELLO ALANYA

Tyrkia har totalt 81 provinser. Antalya er en av dem. Videre har provinsene distrikter, som igjen er inndelt i ulike kommuner og landsbyer, som feks Alanya-distriktet som ligge i landets sørligekyst. Alanya-distriktet er igjen delt opp i 17 kommuner, som inkluderer byen Alanya og 92 landsbyer. Distriktet har 259 787 innbyggere (2011)mens sentrum av Alanya har 103 673 innbyggere.

Alanya ligger på en liten halvøy ved Middelhavet under Taurusfjellene. Denne beliggenheten gjør at det meste regnet kommer om vinteren mens somrene er lange og tørre med en gjennomsnittstemperatur på 31 C. Beliggenheten mellom fjellene og havet kan gi tåke som skaper vakre regnbuer om morgenen. Alanya tiltrekker besøkende som ønsker behagelig middelhavsklima, sol, perfekte strender, historisk arv, vakker natur og et pulserende natteliv. Området er ellers kjent for sine mange fruktgårder hvor det dyrkes sitroner, appelsiner, tomater, bananer og agurk.

Hele Tyrkia er viden kjent for gode shoppingmuligheter til gode priser. Også Alanya har godt utvalg av butikker som selger klær, vesker, smykker, tepper osv. Langs østsiden finner du den viktigste handlegaten mens gamlebyen er preget av små butikker hvor du kan finne lokale delikatesser og suvenirer. I likhet med butikker er det et godt utvalg av spisesteder og barer i Alanya. Maten er rimelig og variert. Her finnes det kjøkken som har spesialisert seg på tyrkisk mat og det er kjøkken tilbyr vesteuropiske menyer. Det tyrkiske kjøkken er full av spennende smaker, og selvfølgelig anbefaler man å prøve de lokale spesialiteter.

På den 250 meter høye klippen ligger den berømte borgen Alanya Kalesi ,som ble bygget på 1200-tallet under det seldjukkiske Rum-sultanatet etter at byen ble erobret i 1220 av Alaeddin Kaykubad I. Fra borgen har man god oversikt over hele området. På hver side av klippen ser man de to største strendene i Alanya. Kleopatra-stranden, som er den mest kjente av strendene, har grovkornet sand og til tider høye bølger. Den østre stranden (East Beach) har finkornet sand og er langgrunn. Den er et godt alternativ for familier med barn.

Når man besøker Alanya første gang, prioriterer mange sin tid ved strendene og parkene hvor man kan delta i blant annet strandvolleyball, fotball, minigolf og tennis. Men det finnes en rekke aktiviteter i Alanya - alt fra dykking og båtturer til safarieventyr og rafting. Alanya er også kjent for vannparker for barna, avslappende spa, tyrkisk bad, skjønnhetspleie og vakre parker.

Lær mer om Alanya her: ➡ Alanya Promotiefilm

  • 504 lesere

Likes

Comments

Når man har gått den lange og tunge bakken mange ganger kun for å møte en ny bakke som er enda tyngre enn de andre man har gått, mister man litt motet. September 2015 følte jeg at jeg ikke hadde mer å gi. Bakkene ble for bratte. Jeg ville gi opp Alanya og reise tilbake til Norge. Jeg delte min frustrasjon og sorg på Facebook, noe som resulterte i en invitasjon til Dalaman. Det var mitt siste halmstrå.. Ideen om å kunne starte på nytt i nye omgivelser sammen med nye mennesker ga meg håpet om at ikke alt var tapt.


Dalaman er en liten og søvnig i by i provinsen Muğla. Dalaman ligger ved den tyrkiske sydvestkysten med sine 23 000 innbyggere (2009). Dalaman er nok mest kjent for sin internasjonale flyplass. I provinsen Muğla ligger de mer kjente byene Fethiye og Marmaris.

Dalaman var fin nok, men det er nok selveste bilturen som ble en uforglemmelig opplevelse . Normalt skulle jeg bruke 5 timer fra Alanya til Dalaman. Min tur ble minst dobbel så lang, siden jeg kjørte helt feil retning. Det kan straffe seg å droppe å ta med kart, men det kan også gi uventede opplevelser som man ikke ville være foruten.

Om U-svingen - har jeg bare en ting å si:
Dere kan snu om dere ønsker. Denne damen snur ikke (M Thatcher)

Turen frem til Antalya gikk smertefritt. Den strekningen er jo plankekjøring. Etter jeg hadde kommet meg unna litt kløneri i sentrum følte jeg meg ganske så eplekjekk der jeg kjørte på de mest perfekte fjellveier mot Dalaman. (trodde jeg i så fall). Men så gikk det i surr. Det forsto jeg da jeg så skiltet « Isparta 30 km». Det svartnet nesten for meg. Jeg hadde ikke kart, men hadde lest meg opp om Isparta tidligere og visste så inderlig vel at NÅ var jeg på ville veier. What to do, what do? Jeg valgte å ikke returnere, men finne skilting som kunne minne om en slags denne retning til Dalaman". Som tenkt, så gjort. Denne dama snur ikke! Og så forsto jeg at de bratteste bakkene ennå ikke var unnagjort. Men de bakkene jeg nå skulle forsere var så vakre at de var verdt de 10 timer jeg brukte for å nå det endelige målet.


Burdursjøen ( Burdur Gölü)er en saltsjø og er et viktig våtmarksområde for mange fuglearter. Dette er en av de største og dypeste innsjøer i Tyrkia.

Høydepunktet på turen var provinsen Burdur som ligger 1240 meter overhavet. Burdur er kjent for sine innsjøer, sin naturlige skjønnhet og historiske ruiner så langt tilbake som 6000 f.vt. Burdurområdet ligger i et aktivt jordskjelvområde. 1914 opplevde de et større jordskjelv som tok livet at 4000 mennesker mens 17 000 mistet sine hjem.


Jeg tok ikke mange pauser. Kun ei spisepause og et par tissepauser. Ei kort pause ble det også i en liten fjelllandsby for å slå av en prat med den lokale lensmann som kunne like mye engelsk som jeg kan tyrkisk... Så måtte jeg så klart stanse inn i mellom der naturen var så flott at det ville bli betraktet som en dødssynd å kjøre forbi. Ja, jeg hadde veldig vondt i rompa. Trøsta var at Mikkel Rev hadde hatt dårligere dager enn meg. 😝 Returen til Alanya gikk heldigvis smertefritt. Nå rotet jeg meg ikke bort. Isparta får jeg besøke en annen gang. En gang jeg ikke skal besøke Dalaman er nok alle best.


Da jeg nærmet meg Alanya tok jeg meg selv i å si:
"Borte bra, men hjemme best
"

For første gang på snart 3 år følte jeg at Alanya var mitt hjem og at Alanya var best. Hvertfall for meg. Samtidig forsto jeg at etter de bratte bakkene er besteget så gjenstår det nok forsatt noen bratte svinger. Men så lenge man vet at veien forsetter etter svingen så er det bare å slutte å bekymre seg og gi full gass.  • 598 lesere

Likes

Comments