සුබ දවසක් ඔක්කොලමටම..අද මම කියන්න හදන්නේ android ෆෝන් පාවිච්චි කරන ඔයාල හැමෝටම වැදගත් වෙන දෙයක් ගැන..ඒ තමයි android ෆෝන් කෝඩ් (Secret Hacking codes for Android Mobile Phones):

1. Complete Information About your Phone*#*#4636#*#*This code can be used to get some interesting information about your phone and battery. It shows following 4 menus on screen:Phone information, Battery information, Battery history Usage statistics

2. Factory data reset*#*#7780#*#*This code can be used for afactory data reset. It'll remove following thingGoogle account settings stored in your phoneSystem and application data and settingsDownloaded applicationsIt'll NOT remove:Current system software and bundled applicationSD card files e.g. photos, music files, etc.Note: Once you give this code, you get a prompt screen asking you to click on"Reset phone" button. So you get a chanceto cancel your operation.

3. Format Android Phone*2767*3855#Think before you give this code. This code is used for factory format.It'll remove all files and settings including the internal memory storage. It'll also reinstall the phone firmware.Note: Once you give this code, there is no way to cancel the operation unless you remove the battery from the phone. So think twice before giving this code.

4. Phone Camera Update*#*#34971539#*#*This code is used to get information aboutphone camera. It shows following 4 menus:Update camera firmware in image (Don't try this option)Update camera firmware in SD cardGet camera firmware versionGet firmware update count.

Likes

Comments