ဘက္စံုထူးခ်ြန္သတဲ.လား ================= သရ၀ဏ္(ျပည္) သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ေျပာျပသျဖင္.သိလိုက္ရသည္ ။ ပုဂံျမိဳ.ွေရွးေဟာင္းဘုရား တစ္ဆူ သို. ေလ.လာေရးလာေသာလူငယ္တသိုက္ေရာက္လာၾကသည္ ။ သူတို.သည္ ျမိဳ.နယ္စံုမွဘက္စံုထူးခ်ြန္ေက်ာင္းသား ၊ေက်ာင္းသူမ်ားျဖစ္သည္ ။ ထူးခ်…

Likes

Comments