View tracker

Har fått det här rummet att stadga oss i tills vi beger oss vidare! Kan inte bli mer nöjd för vi har hela bottenvåningen för oss själva med badrum, kök och ett allmänrum.

Igår så hade jag min introduktionsdag på jobbet och kan själv inte förstå att jag hamnat på en så lyxig arbetsplats som servitris. Jag hade inga förväntningar av dagen för att jag inte blev informerad, så den började i deras Resort där jag mötte dem andra nya medlemmarna. Känslan av att gå in på ett femstjärnigt hotell kan ni själva lista ut. Efter att alla hälsat på varandra bar det av till ett mötesrum och bara det var hur FLOTT som helst. Om ni har sett filmen Superheroes kanske ni minns när pappan har ett möte för första gången med blondinen på den tropiska ön, det lavarummet sätter ord på hur det kändes att kliva in i mötesrummet. Bara det att det fanns en filmduk också där HR chefen slidea powerpointen på. Allt man behövde fanns där inne eller nära tillhands med Justin Bieber dunkandes i lågvolym haha.

Under halvtid kommer servitrisen in med ett enormt plankbord där de lagt upp alla tropiska frukter du kan tänka dig väldigt fint. Givetvis fanns det också ett extrabord för andra sötsaker som bananbröd och allt från kaffe till ingefära te. Det ända som snurrade runt i mitt huvud just då "är allt det där till bara oss(?!)" och "jag får inte svulla för mycket för det kanske ger dåligt första intryck".

WOW, är hur bekväm som helst med min HR chef. Efter all info om personalens rättigheter, hur saker fungerar generellt på arbetsplatsen och deras fina policys så fick man skrivkramp av all pappersarbete och signaturer. Vi fick en rundtur på hela Resortet men hallå, att de lyckas få plats med allt som spa osv, jag som tyckte de såg ut som att de har liten yta att bre ut sig på!

Jag introducerades till restaurangen och kommer att jobba kvällspass (17.00-23.00) från och med torsdag! För er som undrar så är temat skaldjur och mexikanskt, passar perfekt när stranden är på andra sidan gatan. Från och med nu är det viktigt att jag känner den franska atmosfären som jag ska sprida på arbetsplatsen. Jag kan ju börja med att vänja mig med att säga Bonjour till alla kunder.

Ikväll ska jag se filmen Wolf Creek, får hoppas att jag inte blir allt för rädd för att lifta.

Puss

Have got this room to settle down in until we head on! Could'nt be more pleased because we have the whole ground floor to ourselves with a bathroom, kitchen and a general room.

Yesterday I had my introduction day at work and can't believe that I'm on such a luxurious place as a waitress. I had no expectations of the day because I wasn't really informed, so it began in their resort where I met the other new members. The feeling of going into a five-star hotel, the rest you can figure out. After greeted each other we went to a meetingroom and it was just CLASSY anywhere. If you have seen the movie Superheroes, you may recall when the father is on a meeting for the first time with blonde on the tropical island. The lavaroom puts into words what it felt like to step into that meeting room. Just that it also was a moviescreen where the HR manager slideded the powerpoint on. All one needed was there or close to hand with Justin Bieber in low volume in the background haha.


During half-time a waitress comes in with a huge wooden table where they put up any tropical fruit you can imagine very nicely. Ofcourse, there was also an extra table for other sweets like bananabread and everything from coffee to gingertea. All that spinning around in my head at that moment "is all that just for us (?!)" and "I can't eat too much if it may give bad first impression."


WOW, I'm really comfortable with my HR manager. After all info about the staff's rights, how things work generally in the workplace and their fine policies, we did alot paperwork and signatures. We got a tour of the entire resort but hey, how do they manage to fit everything like spa etc, I thought that they looked like they where having a small area to spread on!


I was introduced to the restaurant and will work evening shifts (17:00 to 11:00 p.m.) from Thursday! For those of you who're wondering, the theme is seafood and mexican, perfect when the beach is across the street. From now on, it's important that I feel the French atmosphere that I'm going to spread in the workplace. I'll start to get used to say Bonjour to all customers.


SO, Tonight I'm going to see the movie Wolf Creek, hope I won't become too afraid to hitchhike.


Kiss

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - click here!

Likes

Comments

View tracker

Självklart har jag fallit för smoothie-fällan här, vad annars! Smoothies varje dag till mellanmål för att det är så ljuvligt gott, kan ju tyvärr inte sluta frossa. Jag känner samma sak för mina smoothies som till min gröt, för mycket olika varianter att välja mellan. Nu när jag är utomlands och dessutom i Australien blir utbudet av lokalproducerade frukter enorm. Känner lyckan sprida sig i kroppen, det är dessa småsaker som gör vardagen!

Passion och mango smoothie, 2 portioner

 • 1 Mango
 • 1 Banan
 • 2 Passionfrukter
 • 4dl kall Vatten/ Mjölk/ Soyamjölk/ Rismjölk/ Havredryck you name it. Känn efter vad som passar dig.
 • 1 msk Honung (valfritt)
Mixa ihop och toppa med lite cocosflingor, servera med ett sugrör för att göra det extra kul. Din exotiska dag är gjord!

Obviously, I have fallen for the smoothie-trap here, what else! Smoothies each day to snack because it's so deliciously good, can regrettably not stop shivering. I feel the same thing for my smoothies for my porridge, it's a lot different variations to choose from. Now when I'm abroad and also in Australia the supply of locally produced fruitsis enormous. Happiness spreads in my body, it's these little things that make everyday Life!


Passion and mango smoothie, 2 servings
1 Mango
1 Banana
2 Passionfruits
4dl Cold Water / Milk / Soyamilk / Ricemilk / Oatdrink you name it. Feel what suits you.
1 tablespoon honey (optional)
Mix together and top with a little coconut flakes, serve with a straw to make it extra fun. Your exotic day is made!

Likes

Comments

View tracker

”Vad tycker du om det hela i Australien nu när du varit på plats ett tag?”

Jag älskar det eftersom att jag njuter av en kvalitetstid jag aldrig tagit mig tid till förut, så jag lär mig mycket nytt. Det mest betydelsefulla jag lärt mig är att förstå sig på mig själv hur jag fungerar och vem jag är, något jag fortfarande jobbar på. Sedan att förstå ett annat land som Australien är fascinerande men mycket föll på plats väldigt fort eftersom att det är likt Sverige på många plan.

Allmänt med jobb, boende och turistandet har dock gått oväntat bra och får mig undra om jag är för försiktig och borde ta mer risker. Jag kanske är lyckligt lottad eller hade låga förväntningar på mig själv för folk sa att det skulle vara svårt. Så jag förväntade mig det, men det var inte alls så. Att ta sig runt i landet med en backpacker ekonomi och utan transportmedel ger jag all cred till lokalborna som hjälpt mig med det. Lokalborna jag träffat är hur hjälpsamma som helst, de har tagit mig runt gratis till sevärdheter och dessutom hjälpt mig med jobb. Ett tips från mig om du ska resa runt och vill träffa lokalbor, använd då apparna Airbnb och Couchsurfing!

Vädret, människorna och naturen får den där vanliga vinterdepressionen att bli till något positivt och kreativt istället. Att sitta och plugga såhär som på bilderna och fortfarande vara effektiv känns underbart. Solen stör mig inte och jag vet att den fortfarande finns där när jag behöver den, så en stressfaktor mindre. Vardagen är väldigt tumult och den rika mängden av djur sätter pricken över i:t på en händelserik dag. Det är nya arbeten fram och tillbaka, så så fort man hittar någonstans att stadga sig är det perfekt, men samtidigt inte. Att bara vara, att inte ha något planerat för en vecka och inte göra mycket är min balsam för själen. Jag tappar bort mig och hittar mig själv igen. Jag vill känna mig utsatt och uppleva de svåra stunderna. Så man letar nya äventyr hela tiden.

Jag har snart varit här i tre månader och har både rest ensam och med min pojkvän. Jag skulle vilja säga att det är fördelar och nackdelar med båda, men vilket funkar för mig. Jag har inte haft hemlängtan någon gång mer än att jag kan se hur bra Sverige ser ut från ett annat perspektiv. Stora kontraster finns ibland i det svenska och det australienska systemet då jag de flesta fallen föredrar Sveriges.

För att avsluta detta så vill jag tala om att jag inte kände någon alls här borta och har inte anlitat någon för att underlätta något för mig vilket gör mig stolt över vart jag hamnat idag. Allt som behövdes var min gode vän internet. Jag tror definitivt att den som har tillgång till internet kan göra mycket, våga bara vara nyfiken och inte bry dig om vad andra tycker, för du är den enda som hindrar dig själv från att leva din dröm. Alla svar du behöver finns på nätet så "Bara googla det".

Puss, Emeli

"What do you think about the whole of Australia now that you've been there for a while?"
I love it because I enjoy a quality time I never have given myself before, so I learn many new things. Most importantly I've learned to understand myself how I work and who I am, something I'm still working on. Since understanding a country like Australia is mesmerizing but much fell into place very quickly because it's similar to Sweden on many levels.


General with jobs, housing and tourism force, however, has gone unexpectedly well and makes me wonder if I'm too cautious and should take more risks. Maybe I'm lucky or had low expectations of myself because people said it would be difficult. So I expected it, but it was not at all so. Getting around in the country with a backpacker's economy and without means of transport, I give all the credit to the locals who helped me with it. The locals I met is how helpful any time, they have taken me around free to attractions and also helped me with the job. A tip from me if you're traveling around and want to meet locals, use the apps Airbnb and Couchsurfing!


The weather, the people and nature get that usual winter depression to become something positive and creative instead. To sit and study like that on the images and still be effective feels wonderful. The sun does not bother me and I know it's still there when I need it, so a stress factor less. Everyday life is very turmoil and the rich amount of animals puts the finishing touch on such an eventful day. There are new works back and forth, so as soon as you find a place to settle down, it is perfect, but at the same time not. Just being, not having anything planned for a week and did not do much is my balm for the soul. I get lost and find myself again. I want to feel vulnerable and experiencing difficult moments. So I'm looking for new adventures all the time.


I'll soon have been here for three months and have traveled both alone and with my boyfriend. I would say that there are advantages and disadvantages to both, but the both works for me. I have'nt been homesick but sometimes I can see how well Sweden looks from a different perspective. Large contrasts are sometimes in the Swedish and Australian system then I most cases prefer Sweden.


To end this, I want to mention that I did'nt know anyone at all over here and have not hired anyone to assist me something which makes me proud of where I ended up today. All that was needed was my good friend the internet. I definitely think that anyone who has internet access can do much, just dare to be curious and don't worry about what others think, because you are the only thing stopping yourself from living your dream. All the answers you need can be found online as "just Google it".

Hugs, Emeli

Likes

Comments

Körde nyss ett kvällspass vilket var lite ovanligt då jag vaknar vanligtvis runt sex på morgonen för att köra på innan den starka solen tränger på för dagen. Här borta börjar dagen när solen går upp vilket är runt halv fem. Jag gick upp klockan fem förut men det är inte alltid lätt att somna vid nio även om man är helt död då. Så fort man drar ut och kör sin löparrunda är man knappast först. Fun fact är att surfarna är morgonmänniskor och kan gå upp runt 2 eller 3 slaget för att fånga de bra vågorna och få en bra plats.

Kvällspasset då, bestäm hur många set du vill göra innan du börjar så att du har ett mål. Jag valde 4 set och kom ihåg att ALLTID ge 100 %!

Du behöver- Ett par Kettlebells (Jag hade ett par av 8 & 16 kg), abroller, hopprep, pool eller löparband och träningsmatta.

Värm upp med att hoppa hopprep 5 minuter.

 • ·1-2 Min hoppa hopprep så fort du kan
 • ·10-20 st Squats med en Kettlebell
 • ·10-20 st Sumo deadlift med en Kettlebell
 • ·10-20 st Tvåhandspress med en Kettlebell
 • ·10-20 st Tricepspress med en Kettlebell
 • ·10-20 st Armhävningar med stöd av två Kettlebells handtag istället för att använda marken som i vanliga armhävningar. Vill du utmana dig själv lite mer kan du lyfta en Kettlebell, som i en Kettlebell Renegad Row, efter varje armhäv.
 • ·10-20 st Russian Twist med en Kettlebell
 • ·10-20 st Abrolls

Hoppa i poolen och konditionssimma eller löp på löpband i högt tempo under 5 minuter.

Sen börjar du om från början och repeterar så många set du bestämde att göra. Är ni två som tränar tillsammans så simmar eller löper du tills den andre är klar med sitt set innan du börjar om igen. Tanken med träningsmattan är att ha som underlag för din kropp om du exempelvis inte skulle orka göra hela armhävningar och vill gå ner på knä eller vill göra russian twist och skona din rumpa.

I recently did an evening workout which was a bit strange since I've been going up 6 o'clock every morning to do the workout before the sun rises to high. Over here the days starts as soon as the sun rises and that is half past five-ish. I was trying to wake up five before but it's a bit hard to always be in bed nine o'clock even though you're super tired. As soon as you go outside in the morning for your workout you're not the first one out there. Fun fact is that the surfers can be outside already at 2 or 3 o'clock because they want to catch the good waves and have a good spot.

Alright the evening workout then, decide how many sets you want to do before workout because that setts a goal to achieve to you. I chosed 4 sets and remember to ALWAYS give 100 %!

You need - a pair of Kettlebells ( I had a pair of 8 and 16 kg Kettlebells), abroller, jumping-rope, pool or treadmill and exersice mat.

Warm up with the jump rope for 5 minutes.

 • 1-2 min Jump-rope as fast as you can
 • 10-20 pcs Squats with a Kettlebell
 • 10-20 pcs Sumo deadlift with a kettlebell
 • 10-20 pcs two-hands-press with a Kettlebell
 • 10-20 pcs Tricepspress with a Kettlebell
 • 10-20 pcs Push-ups with the support of two kettlebellhandles instead of using the land as in regular pushups. Do you want to challenge yourself a little more, you can lift the Kettlebell as a Kettlebell Renegad Row after each push-up.
 • 10-20 pcs Russian Twist with a Kettlebell
 • 10-20 pcs Abrolls

Jump in to the pool and fitnessswim or run on a treadmill at high speed for 5 minutes.

Then start again from the beginning and repeat as many sets you decided to do. If you're two who train together, swim or run until the other person has finished his set before you start again. The idea of the exercise mat is to have it as a basis for your body if you, for example, wouldn't be able to do full pushups and want to go down on knees or want to make russian twist and spare your butt from pain.Likes

Comments

Skulle jag beskriva Byron Bay så tänker jag på hippietema, campervans, festa med skönt folk, livemusik, roliga evenemang, surfing, djur från hajar till delfiner till sköldpaddor till stingrockor osv, vacker miljö, en fyr att se solen gå ner och upp från och sinnesbra shopping. Stränderna är kilometerlånga men man kan hitta vissa guldkorn som är mer privata, så privata att de används som nudiststränder. Låter som en dröm? Det är många som hakar på den drömmen och därför är det ganska så svårt att få ett jobb i huvudområdet. Byron Bay är litet i sig så färdmedel är behändigt för att se den mindre turistiga delen.

När jag reste omkring i Byron Bay ensam så valde jag att couchsurfa för första gången vilket var väldigt vågat. Couchsurfing innebär att du bor hos någon okänd för något natt eller fler gratis, skönt för plånboken och referenser om personen är en trygghet när det är någon okänd. Jag ville se mig vidare omkring Coolangatta för att jag hade hört gott om Snapper Rocks (bra surfarställe för duktiga surfare). Utbudet av couchsurfare (värdar) var inte stort i det området men jag hittade en profil med bra referenser, en man på 43 år som bodde ensam i ett stort hus och var livräddare och gymnastiklärare. Han hörde av sig tillbaka och frågade om jag vill följa med på en surfresa han hade planerat att göra de dagarna jag ville stanna. Efter att ha beslutat att inte berätta för mina föräldrar att jag skulle på en surfresa med en okänd man tog jag risken och sa ja!

Fortsättning följer.

xx

If I'm going to describe Byron Bay I think about hippietheme, campervans, party with nice company, livemusic, fun events, surfing, animal from sharks to dolphines to turtles to stingrays etc, gorgeous environment, a lighthouse to see the sun rises and sets from and to good shopping. The beaches is kilometer long but you can also find the private ones, so private that the you'll find the nudists. Sounds like a dream? It's many people who wants to join that dreamy lifestyle and that's why it's a bit hard to find work in the mainarea. Byron Bay is small, so to have any transpor won't hurt at all to get to those less touristy parts.

When I was travelling around Byron Bay alone I chosed to couchsurf for the first time which was a bit daring. Couchsurfing means that you live together with someone unknown for a night or more for free, nice for the wallet and references about a person is a safetyline when it's someone unknown. I wanted to explore Coolangatta because I had heard good stuff about Snapper Rocks (good surfingspott for good surferers). The range of hosts on couchsurfing wasn't many but I found a 43 year old man that lived alone in a big house and is a lifesaver and physical teacher. He replied my request with asking me if I wanted to join a surftrip he had plan those Days i wanted to stay. After deciding not to tell my parents that I'm going on a surftrip with a total stranger that's a man, I took the risk and said yes!

To be continued.

xx

Likes

Comments

Frukost är min huvudstart på dagen och betyder mycket för min effektivitet. När man är ute på drift och har en tight budget tvingar jag mig själv att vara selektiv med vad jag handlar, det är ju så lätt att man hamnar i en fälla. Nämligen det att köpa mat som inte ger kroppen den näring som behövs för att orka ta sig genom dagen.

Därför har jag valt att berätta om havregrynsgröt som är A och O för min ekonomi, mättnad och hälsas skull. Du kan göra den i micron eller på spisen vilket man oftast har på hostel eller dylikt. Men! det bästa är att man kan göra så mycket roliga varianter av den.

På bilden ser ni att cravingen för stunden är mandlar toppat med kanel och någon frukt i (det slimiga och gula på bilden är passionsfrukt jag plockat från trädgården- hur närproducerat kan det bli!). Jag föredrar att ha någon vätska till gröten, så efter träningsrundan på morgonen så blandar jag bara ner proteinshaken!

Breakfast is my mainstart of the day and means a lot to my efficiency. When you're out on the road and having a tight budget I always force myself to be selective with what I'm buying because it's so easy to fall in to that trap. I mean buying food that don't give your body the nutrition that it needs to continue through the day.

That's why I've chosen to write about porridge that's A and O for my economy, fullness and health sake. You can do it in the microwave or on the stove, and you usually have those assets on hostels or something like that. But! the best part of it is that you can make so different variations of it.

You can see on the picture that the craving at the moment is almonds topped with cinnamon and some fruit in it (the slimy and yellow thing on the picture is passionfruit I've picked from the garden- how near produced can it be!). I prefer to have some liquid to the porridge, so after the morning workout I blend down my proteinshake!

Likes

Comments

Ett tappert försök för att visa vart jag bloggar ifrån! Igårkväll så satt jag och Simon, min pojkvän som jag reser med, här och "myste" till åskan (han chillade medans jag hade panik). Haha, det är väldigt fascinerande hur mäktig naturen är men jag föredrar att begrunda naturfenomen på avstånd.

Så, anledningen till att jag sitter på en lyx-terras i Noosa Heads nu är:

 • Jag har fått jobb som servitris med ett kontrakt som räcker 6 månader på en flott fransk restaurang. Restaurangen heter Noosa Beach House(klicka på namnet så kommer du till deras hemsida) och ligger på huvudgatan i Noosa- Hastings Street. Mycket är tack vare en lokalbo som introducerade restaurangen då jag och Simon lärde känna henne via appen "Airbnb". Så sitter och pluggar in menyn, olika vinsorter som ska passa till rätt maträtt och givetvis att bära alla dessa tallrikar graciöst. Jag har nämligen oturen med mig att jag är vänsterhänt, så måste bära tallrikarna motsatt arm mot vad jag brukar.

 • Boendet som ni ser på bilderna är vårt hem tills vi inte känner för att stanna mer. Det är ett ungt coolt par som äger det tillsammans och har erbjudit oss denna stora möjlighet att stanna för en vettig backpacker-slant i veckan. Vi bor på kanten av skogen som är rik med naturliv och åker man till centrum finner man lite småstadsliv tack vare den rika mängden av turister här. Home sweet home!

Staden är liten och mysig, jag blev tipsad från en lokalbo som jag var på surfingresa med (vilket kommer berättas mer om i ett annat inlägg). På så sätt hamnade jag på denna otippade plats som passar mig perfekt idag!

Todays office! Yesterday me and Simon, my boyfriend I'm travelling together with, sat here and "cuddled" to the thunder (He chilled, I had panic). Haha, it's very fascinating how mighty mothernature can be but I prefer to watch it from distance.

So, the reason why I'm sitting on this luxourius terrace now in Noosa Heads is because:

 • I got work as a Waitress and the contract last 6 months, this is on a fancy french reastaurant. The restaurant is called Noosa Beach House (click on the name and it will take you to their website) on the popular mainstreet in Noosa- Hastings Street. This is mostly thanks to a woman that introduced the restaurant for me and Simon, we met her through the app "Airbnb". So right now I'm studying the menu, different wines that will fit together to the dishes and ofcourse carrying the plates gracously. I've got the bad luck with me because I'm left-handed, that means I've to carry with the opposite arm in this case compared to what I'm used to.

 • The accomodation that you can see at the pictures is our home until we feel that we want to continue our journey. It's a young cool couple that have been offering us this amazing opportunity to stay for a reasonable backpacking-deal per week. We live just outside the forest that's rich on wildlife and if you go to the center of Noosa you'll find a smalltown citylife thanks to the rich amount of Tourists here. Home sweet home

The city is small and cozy, I got the tips from a local that I was on a surfing-trip with (more about that in another post). That's how we ended up on this random place that suits me perfect today!

Likes

Comments

Nu när jag fått igång två inlägg på bloggen tänkte jag presentera mig själv lite kort och gott för er!

Jag är en kvinna på 21 år som är ifrån småstaden Finspång och för tillfället tagit ett sabbatår från Linköpings universitet för att åka till down under (Australien). Tanken är att prioritera en del av mig som jag aldrig givit uppmärksamhet till förut. En hög dröm jag har i livet är att göra någon positiv påverkan eller förändring för världen, såsom vara med i utvecklingen av förnyelsebar energi. Annars är jag en väldigt spontan tjej som testar gärna nya saker och lutar sig tillbaka till mina favoritsysselsättningar kost och hälsa, skönhet, resor, politik och bara helt allmänna småsaker som gör mig glad.

Tidigare i mina tonårsdagar har jag bloggat lite smått så jag är inte helt ovan med tanken. Har dessutom saknat detta så ser fram emot att få dela med mig av mina tankar och idéer till er. Nu kickar vi igång det här bloggandet!

Emeli

Now when I've two posts on the blog I thought about to give you a short presentation about me!

I'm a women at age 21 from a small town called Finspang in Sweden and currently been taking a study break from Linkoping University to go to the land down under (Australia). The main purpose is to focus on a part of me that I've never been given attention to before. One of my high dreams is to be a part of some positive influence on this world, like be a part of the devolopment of renewable energy. In general I'm a person that loves to try new things but I'm always leaning back to a part of me that's about food and health, beauty, travelling, politic and the small things in life that makes me happy.

I've been blogging in my earlier teenagedays so this isn't a whole new experience for me. I've been missing this so I'm very excited to share my thoughts and ideas to you. So let's start this blogging!

Emeli

Likes

Comments

Godmorgon på er, vaknade nyss upp till denna skönhet. En liten unge av arten Huntsman spindeln... Så vart är mamman?!  Turligt nog är inte den här farlig utan arten blir bara läskigt stor. Om jag inte missminner mig hittade de nyligen världens största spindel här i Australien som var av denna art. Spindeln jagar alla ovälkomna kryp därav brukar man bara låta dem va och INTE döda dem. Det här med att djur ska vara farliga i Australien är något man behandlar såhär: rör inte djuret så rör det inte dig. Du kan även byta ut ordet "rör" till "döda" för det är samma princip.

Där jag och Simon befinner oss just nu är i Noosa Heads och vi bor tillsammans med ett ungt par. Deras hus ligger precis på kanten av en skog så därför har vi sett allt från koalor till pythonorm på deras facilitet. Enligt mig så är det hur fränt som helst.

Likes

Comments

Hej på er kära läsare! Från och med nu har jag äntligen valt att röra på gröten och kommer dokumentera livet down under-YES. Är lojalt peppad för att hålla i detta och jag hoppas (som jag skriver i min intro-välkomnst-tes) att du, just du, kommer trivas här också. För det kommer jag.

Vad kommer jag blogga om då? Det vet jag inte. Tanken är att jag ska börja lite lätt med vad som faller mig i smaken och får se vad ni sedan önskar utav mig att specificera lite mer. Därav trillar vikten av feedback in, snälla!! För att ta bort den stela stämningen om min ovetskap för nu, så kan jag berätta om bilderna som jag valt att dela med mig. Det är från min tredje dag i Australien när jag gick  till Bondi Beach för att sedan gå kustvägen Bondi till Cogee. Kammade hem två mil, vyerna var spektakulära och inte hade jag en aning om vad som väntade framöver till idag. Nu behövs jag dessvärre i köket och hjälpa till med kvällens backpack-måltid, tacos! Jaharö, älskart. På återseende framöver och varma hälsningar från en Emeli som ligger begravd någonstans i denna Queen-size sängen.

Likes

Comments