Aktiviteter = Ett företag utövar aktiviteter genom att t.ex. val av produkt att sälja, val av målgrupp, prissättning.
Aktivitetslänkar = Kopplar ihop köparens och säljarens aktiviteter med varandra. För att matvarubutiken skall kunna sälja livsmedel krävs att logistikföretag genomför leveranser, vilket i sin tur förutsätter att grossisten köper in varor från livsmedelsproducenten (s.269)
Aktör = Aktörer är subjekt (person/individ/väsen) som är viljestyrda. En aktör kan vara ett företag, en kund m.m.
Aktörer kontrollerar resurser och utövar aktiviteter. Aktiviteter länkar resurser till varandra.
Aktörsbindning = Kopplar ihop aktörer med varandra (relationer mellan företag). Påverkar hur aktörer ser på/skapar en relation till varandra. (s. 269)
ARA-modellen = Modellen hjälper företag att kartlägga aktivitetsmönster, hur aktiviteter är länkade till varandra, vilka resurser som används eller knyts till dessa aktiviteter, när aktiviteterna i fråga utförs och vilka av dessa resurser som mer eller mindre är kritiska. Den kartlägger även vilka aktörer som kontrollerar resurserna i fråga samt hur de olika aktörerna i nätverket är sammankopplade genom olika typer av bindningar. (s.265)
Bindningar = Se aktörsbindning
Differentiering = Ett företag måste tänka på hur de ska differentiera sig från sina konkurrenter. Alltså hur de ska sticka ut och urskilja sig från konkurrenterna
Enkelt utbyte = okomplicerat beslutsfattande. T.ex.  bestämma vilka bord och stolar vi ska beställa till kontoret
Fokusering =När företaget har segmenterat marknaden väljer det att fokusera på vilket segment de ska rikta sin marknadsföring mot.
Grossist = Affärsledet mellan fabrikant och detaljist. En grossist köper in stora volymer av varor för vidareförsäljning.
Komplext utbyte = Utvecklat samspel i beslutsfattande. T.ex. bestämma vilket kandidathanteringssystem som passar verksamheten bäst i form av leverantörens förmåga till utveckling och anpassning till kundens önskemål.
Kopplingar = Se resurskoppling
Kund = Konsument (B2C). En grossist kan vara kund till en producent (B2B).
Leverantör = levererar en vara eller tjänst
Logistik = förflyttning av varor från punkt A till B
Länkar = Se aktivitetslänkar
Maktbas = Beskriver inflytandet över att annat bolag genom ägande och/eller relationer av/med materiella (utrustning, råvaror), Personella (medarbetarkompetens), Finansiella, Immateriella (nätverk, rykte, varumärke)
Problemlösning = Kan mena bland annat produkt. Kunden har ett problem som skall lösas. Företaget erbjuder en lösning på problemet - en problemlösning. T.ex. kund är hungrig (problem). Företaget producerar Snickers (problemlösning).
Problemlösningsförmåga = Riktar sig på om företaget tillverkar en differentierad produkt gentemot det som anses vara standard utefter kundens önskan.
Producent =tillverkar en vara eller utför en tjänst
Resurser = Tillgångar. Kan vara arbetskraft, tid, pengar, lokaler, kunskap, råvaror.
Resurskopplingar = Hur resurser är kopplade till varandra. Binder samman säljarens resurser med köparens. För att matvarubutiken skall kunna få färska mejerivaror är den t.ex. beroende av att distributörens lastbilar har fungerande kylteknik (s.269)
Resurssystem = Beskriver ett bolag genom ägande av och/eller relationer med materiella (utrustning, råvaror), Personella (medarbetarkompetens), Finansiella, Immateriella (nätverk, rykte, varumärke). Resurssystem är detsamma som maktbas
Segmentering = När en marknad segmenteras delas den upp i olika kategorier. En marknad kan segmenteras demografiskt (kön, ålder) eller geografiskt (vart konsumenten befinner sig)
SFP = Segmentering, fokusering, positionering
STP = Samma som SFP fast på engelska
Överföringsförmåga = Gör problemlösningen fysiskt eller informationsmässigt tillgänglig för kunden


Likes

Comments