Grisar som lever utomhus under naturliga förhållanden ägnar ungefär 50 procent av dagen åt att böka och beta. Bland grisarna i livsmedelsindustrin får de allra flesta aldrig komma ut. Tycker ert parti att grisarna ska ha laglig rätt att få komma ut och beta och böka?

Vänsterpartiet

Ja.

Socialdemokraterna

De svenska djurskyddsreglerna för grisar är de bästa i världen. Det viktigaste nu är att dessa regler efterlevs och tillsynen är bra. Det är också viktigt att de länder som inte följer EU:s nya strängare djurskyddsregler för grisar inte kommer undan med det. Här måste Sverige agera kraftfullare i EU för att protestera. Vi är inte beredda att nu ta initiativ till att ytterligare skärpa reglerna i Sverige.

Miljöpartiet

Ja, vi har lagt förslag om detta i riksdagen.

Centerpartiet

Det är av många skäl viktigt att tamgrisar kan få utlopp för sina naturliga beteenden, vilket bland annat innefattar behovet att böka. Brist på möjlighet att böka orsakar bland annat att grisarna blir stressade och tenderar att bita varandra. Vi ställer oss därför helt bakom kravet på tillgång till strömedel att böka i som finns i djurskyddslagen.

Folkpartiet

Det viktiga för djur som hålls i människans vård är att de ges rätt att utöva sitt naturliga beteende, snarare än att exakt fastslå hur stor del av tiden som djuren är inne eller ute. Vad gäller till exempel grisar så är det viktiga att de ges tillgång till hö och halm. I Eva Erikssons djurskyddsutredning togs förslag till en tydlig definition på naturligt beteende fram genom att ange att "djur skall hållas och skötas på ett sådant sätt att de ges möjlighet att utföra sådana naturliga beteenden som djuren är starkt motiverande för och som ger djuren en funktionell återkoppling." Uppkomsten av beteendestörningar ska förebyggas.

Kristdemokraterna

De djurskyddsregler som finns i Sverige vad gäller hållande av gris tycker vi är tillräckliga för att få bedriva en grisuppfödning. Vi ser det som viktigt att alla EU länder verkligen följer det regelverk vad gäller uppfödning som är EU-gemensamt, så är inte fallet i dag. Sveriges regelverk går längre än det EU-gemensamma.

Moderaterna

I Sverige får grisarna mycket strö att böka med som är viktigt för att tillgodose deras naturliga beteende och i Sverige kuperar vi inte grisarnas svansar. Vi vill verka för att höja djurskyddsnivån i Europa till svensk standard, som har ett av världens högsta djurskydd. Om Sverige ensamt skulle gå före och höja djurskyddet ytterligare är risken stor att svenskt kött skulle bli ännu dyrare och fler skulle köpa importerad mat med mycket lägre djurskydd.

Sverigedemokraterna

Det är önskvärt att förbättra situationen för grisar i Sverige. Situationen är samtidigt komplex. Dels kan tuffare djurskyddskrav i Sverige få rakt motsatt effekt då vår, i jämförelse till många andra länder, relativt djurvänliga produktion riskerar att minska i omfattning och ersättas med import av kött med betydligt lägre djurvälfärdsstrandad. Sverigedemokraterna vill att Sverige ska ges möjlighet att begränsa importen av kött från länder med sämre djurvälfärdsstandard vilket skulle skapa möjligheter att ytterligare förbättra det svenska djurskyddet.

Avser ert parti att verka för att det införs ett etiskt förbud mot pälsdjursfarmning i Sverige?

VänsterpaRTIET
Ja, vi vill förbjuda pälsindustrin. Men vi väljer att stoppa den genom att ställa tydliga krav på naturligt beteende i 4 § i djurskyddslagen. Då kommer pälsindustrin att avvecklas. Ett etiskt förbud, d v s ett näringsförbud, har tyvärr nackdelen att det tar mycket lång tid att genomföra och kan leda till kompensationskrav från industrin. Se vår motion Minkfarming.

Socialdemokraterna

Nej, men vi vill införa strängare djurskyddsregler för pälsfarmer.

Miljöpartiet

Nej, även om vi stödjer syftet tror vi att det är en snabbare och mer framkomlig väg att damma av den lagändring som togs fram av S-regeringen i samarbete med MP och V före valet 2006, och som i praktiken skulle innebära att minkfarmerna läggs ner.

Centerpartiet

För oss är det viktigaste att vi har tydliga djurskyddsregler som garanterar att djuren behandlas väl. Vi ser inte att en viss typ av produktion ska förbjudas.

Folkpartiet

Det viktiga för oss är att djurhållningen alltid bygger på god djuromsorg och ett gott djurskydd. Oavsett om människan efterfrågar livsmedel, päls eller något annat måste djuret alltid ha goda villkor. Det är ett krav vi ställt även på pälsuppfödningen. Folkpartiet anser att de djuruppfödare som inte kan leva upp till de krav, som regeringen och Jordbruksverket fört fram, inte skall få fortsätta sin verksamhet. Detta har vi särskilt fört fram då brister vid minkuppfödning förekommit. Folkpartiets riksdagsledamöter i miljö- och jordbruksutskottet m.m. har engagerat sig i frågan och ställt krav på näringen att säkerställa en verksamhet som uppfyller ett gott djurskydd.

Kristdemokraterna

Nej i nuläget ser vi att näringen jobbar med att utveckla och följa de bransch råd som man tagit fram och som SJV sett som viktiga.

Moderaterna

Vi sätter upp lagar och regler för djurhållning, som gäller för alla djuruppfödare, men vi särskiljer inte djurslagen på detta sätt.

Sverigedemokraterna

Nej.

I djurskyddslagsutredningens omfattande betänkande (SOU 2011:75) fanns förslag om förbud mot att överge djur med, samt krav på märkning och registrering av katter och begränsning av vilka arter som får hållas som sällskapsdjur. Vilka av dessa förslag ställer sig ert parti

Vänsterpartiet

Vi står bakom förslaget som utredningen har föreslagit. Det är en skandal att regeringen, 2,5 år efter att utredningsbetänkandet landade på deras bord, fortfarande inte lagt fram något konkret förslag.

Socialdemokraterna

Vi ställer oss bakom förbudet mot att överge djur samt krav på märkning och registrering av katter. Självklart ska det finnas begränsningar av vilka arter som får hållas som sällskapsdjur, men exakt vilka vill vi fortsätta att diskutera hur det ska regleras.

Miljöpartiet

Samtliga.

Centerpartiet

Människor som har djur i sin vård har ett ansvar för att ta hand om djuret på ett bra sätt. Vi tycker därför att det är självklart att lagen borde innehålla ett krav på förbud att överge djur.

Vad gäller frågan om lagstiftning om att märka och registrera sin katt så tar förslaget sin utgångspunkt i att detta är ett sätt att hindra människor från att lämna sina djur vind för våg. Vi är inte säkra på att detta förslag är rätt väg att gå för att komma tillrätta med problemet och är därför tveksamma till att föreslå detta i lagstiftning. Däremot ser vi gärna att människor på frivillig väg märker och registrera sina katter. Det är också en trygghet för kattägaren att ha koll på sin katt.

Vad gäller frågan om att begränsa vilka arter som får hållas som sällskapsdjur så är det redan idag så att vissa djur inte får hållas för sällskap, som apor och rovdjur. Detta tycker vi är bra men vi är däremot tveksamma till att utvidga det förbud som redan finns.

Folkpartiet

Vi i Folkpartiet ställer oss helt bakom kravet på märkning och registrering av katter. Folkpartiet delar djurskyddsutredningens uppfattning att registrering och märkning av katter är ett så stort problem i inte minst tätorter att frågan måste tas på stort allvar.

Kristdemokraterna

Vi anser att man som djurägare har ett tydligt ansvar för sina djur och därmed en skyldighet att inte överge dem.

Moderaterna

Dessa förslag är just nu under beredning i regeringen. Dock menar vi att ett förslag som att märka och registrera alla katter inte är genomförbart. Exempelvis är det svårt för en bonde som har katter som kommer och går på hans gård. Det är omöjligt för honom/henne att registrera alla dessa katter och hållas ansvarig för dem.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna har ett krav om förbud att överge djur.

Enligt EU-direktivet om skydd av djur som används i djurförsök är målet att ersätta alla försök på levande djur när det är vetenskapligt möjligt att göra det. Syftet med direktivet är att främja användningen av alternativa metoder och att garantera en hög skyddsnivå för de djur som används i djurförsök. Ett kompetenscentrum för att ersätta, begränsa och förfina (minska lidandet) användningen av djurförsök, kallat 3R-center, kommer att inrättas vid Jordbruksverket. Tycker ert parti att det bör avsättas särskild finansiering för att ge centret möjlighet att utföra sitt uppdrag? Om ja, har ni möjlighet att beskriva hur?


Vänsterpartiet

Ja. Och för att säkerställa att detta inte bara blir fagra förhoppningar från regeringen avsätter vi särskilda medel för inrättandet av ett kompetenscenter. Vi har budgeterat 15 miljoner kronor per år för kompetenscentret.

Socialdemokraterna

Självklart ska centret ha en finansiering för att klara sitt uppdrag. Våra framtida budgetförslag till riksdagen kommer att vara fullt finansierade.

Miljöpartiet

Ja. I vår budget har vi avsatt 5 miljoner för uppbyggnadsåret och 10 miljoner årligen därefter.

Centerpartiet

För oss är det viktigt att det finns tillräckliga resurser för att jobba med 3R-frågan. Eftersom regeringen har beslutat att inrätta ett kompetenscentrum vid Jordbruksverket kommer budgeten för verket givetvis att inkludera tillräckligt med medel för att detta kompetenscentrum ska kunna genomföra sitt uppdrag. Vi skulle däremot gärna se att ytterligare medel avsätts så att centret kan utveckla sin verksamhet.

Folkpartiet

Vi är stolta att tillsammans med övriga allianspartier fått ett 3R-centra för djurförsök på plats. Vi vill i detta sammanhang också betona vikten av att det etableras ett effektivt och nära samarbete med övriga berörda parter såsom myndigheter, högskolor och universitet, näringsliv samt andra berörda organisationer. Som framkommer i propositionen "Ändringar i djurskyddslagen" har det sedan början av 1980-talet årligen avsatts forskningsstöd för utveckling av alternativa metoder till djurförsök. Detta forskningsstöd fyller en viktig funktion, men ska användas effektivt och där det anses ge största nytta. 3R-utredningen föreslår själva att en utvärdering vart femte år, vilket vi också anser rimligt. Regeringen har givetvis ett ansvar för att erforderliga resurser finns.

Kristdemokraterna

Det är så att i första läget skall centret upprättas av jordbruksverket inom befintlig budgetram. Hur framtiden ska se ut vad gäller finansiering får vi återkomma till och göra avvägningarna som vanligt i budget arbetet inför kommande år. Centret kommer att ha en viktig uppgift i att stödja nämnderna som du nämner nedan och kompetensutveckla dem. Samtidigt är centrats uppgift att vara en samordnande och kunskapsförmedlande aktör mellan forskning och andra aktörer viktig.

Moterna

Centret bör finansieras inom ramen för Jordbruksverkets förvaltningsanslag.

Sverigedemokraterna

I vår budgetmotion så avsätter vi medel till olika myndigheter och de medel vi avsätter för jordbruksverket kommer att inbegripa resurser för 3R-cente

Källa

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

Centerpartiet

Kriminalvårdens fokus ska vara rehabilitering. Då först kan vi se till att de som är intagna inte begår nya brott.

De som sitter i fängelse behöver också få mer arbetsträning och social övning. Det behövs för att lättare kunna anpassa sig till livet ute i samhället. Många som sitter i fängelse mår dåligt psykiskt. Det är därför viktigt att förbättra den psykiatriska vården som ges inom kriminalvården. Vi vill också att kvinnors situation i fängelserna blir bättre än vad den är idag.

Feministiskt initsiativ

Feministiskt initiativ anser att människor varken föds till att följa lagen eller att bryta mot den utan att alla kan begå brott under särskilda förutsättningar. Politikens uppgift är att skapa frihet för alla människor, så att ingen ska behöva utsättas för eller utsätta andra för brott. Detta kan vi uppnå genom att motverka sociala orättvisor.

Feministiskt initiativ anser att hårda straffsatser för att avskräcka människor att begå brott representerar ett omänskligt synsätt, som på sikt förstärker samhällsproblem istället för att förändra från grunden. Vi behöver skifta fokus från bestraffning till att vidta åtgärder som leder till att brottet inte händer igen. Istället för att förespråka generell straffskärpning vill vi jobba förebyggande genom utjämning av sociala villkor och förändring av destruktiva normer. Det behöver arbetas fram fler vetenskapligt beprövade metoder än de idag vanligaste påföljderna inlåsning och fotboja för att komma till rätta med att brott begås och för att minska återfall och minimera risken för brottsupptrappning.

Även om vi ser problem med dagens system ser vi också en nödvändighet av att rättssystemet blir bättre på att säkerställa den brottsdrabbades säkerhet. Detta innebär att det fortsatt behövs åtgärder som möjliggör att den som begått brottet och den som har utsatts för brottet kan hållas åtskilda. Feministiskt initiativ ser också att det finns områden där en skärpning av straffsatsen är nödvändig. Ett sådant brott är t.ex. grov kvinnofridskränkning. Kvinnors säkerhet är idag lågt värderad i jämförelse med andra grova brott. Feministiskt initiativ anser att straffet för grov kvinnofridskränkning inte motsvarar allvarligheten i brottet. Det strängare straffet ska dock kombineras med att den dömde ska erbjudas kvalificerad behandling. Fi ser även att det finns ett behov av nya brottsrubriceringar som t.ex. ett särskilt tortyrbrott.

Feministiskt initiativ tror att fängelsemiljöer så som de är utformade idag delvis bidrar till att öka risken för upprepad brottslighet. Feministiskt initiativ vill förbättra levnadsvillkoren på låsta institutioner för att skapa en mer human miljö som ger bättre förutsättningar för den som blir inlåst. Många intagna vittnar om att de inte har tillgång till livsnödvändig vård som de har rätt till, så som hormon-, insulinbehandlingar och missbruksvård. Det utsätter personer som är inlåsta för hälsofara.

Folkpartiet
Folkpartiet vill:

 • Öka möjligheten till arbete och utbildning i kriminalvården.
 • Satsa mer på behandlingsprogram för personer dömda för våld mot kvinnor, sexualbrott och rattfylleri.
 • Att villkorlig frigivning inte ska ske per automatik, utan bara ges till dem som har skött sig bra.

Kriminalvårdens viktigaste uppgift är att se till så att färre återfaller i brott. Då måste vi satsa på en kriminalvård där arbete, behandling och utbildning ska löna sig. Vi vill se en human, individanpassad och effektiv kriminalvård, med tydliga mål och ökade resurser.

Alliansregeringen har förbättrat situationen i våra fängelser. Rymningarna har minskat kraftigt. Tillgången till narkotika har också minskat. Samtidigt satsar vi nu på arbete, behandling och utbildning.

Villkorlig frigivning ska vara till för den som skött sig under fängelsetiden. Den som exempelvis vägrar delta i behandlingsprogram ska inte kunna friges i förtid.

Det här har vi gjort:
Ökat anslaget till kriminalvården med 1,6 miljarder kronor under mandatperioden.
Tagit fram ny fängelselag som ger bättre förutsättningar att förebygga återfall i brott.
Ökat möjligheten för frigivna att få arbete genom ökat samarbete mellan kriminalvården och arbetsförmedlingen.
Satsat stort på behandlingar för sexbrottslingar.

Kristdemokraterna

Den som dömts för brott ska återanpassas till ett fungerande liv i samhället. Tiden inom kriminalvården ska användas på ett meningsfullt sätt och bestå av insatser som möjliggör ett liv utan brottslighet. Utbildning, arbetsträning och behandling mot alkohol- och narkotikamissbruk bör erbjudas. Frigivningen måste förberedas i god tid. För att undvika återfall bör den frigivne få hjälp att skaffa bostad, arbete och en meningsfull fritidssysselsättning. Satsningar på kriminalvården bör ses som ett sätt att minska brottsligheten i framtiden. Samtidigt ska fängelsevistelsen vara så pass repressiv att brottet sonas och brottsoffret får upprättelse, det vill säga att rättvisa skipas.

Miljöpartiet

I dagens Sverige är inte alla människor lika inför lagen. Tryggheten, säkerheten och möjligheten att lösa tvister i domstol saknas för många människor. Detta vill Miljöpartiet förändra genom en politik för ett tryggare Sverige.

MILJÖPARTIET VILL

 • öka de förebyggande insatserna som gör att antalet brott minskar,
 • att Sverige ska ha en mer effektiv polis i hela landet, och
 • bekämpa diskrimineringen inom polis, domstolar och kriminalvård.
 • 63 % av alla våldsbrott begås av 1 % av befolkningen. De flesta som utvecklar ett återkommande våldsbeteende gör detta redan i unga år. Genom tidiga insatser kan dessa brott förhindras och ett stort mänskligt lidande undvikas. Miljarder kronor kan sparas och användas för att bekämpa den grova och organiserade brottsligheten.

  TRYGGHET OCH SÄKERHET FÖR ALLA EN MÖJLIGHET

  Sverige blir tryggare och säkrare när brott inte begås. Genom tidiga insatser mot barn som är i riskzon kan många brott förebyggas och otryggheten minska.
  Den svenska polisen löser färre än var femte av de anmälda brotten. Det duger inte. För att öka tryggheten vill Miljöpartiet att poliser ska vara högskoleutbildade och att fler kvalificerade utredare anställs. Poliserna ska få arbeta med brottsbekämpning, inte att utfärda pass eller fyrverkeritillstånd. Kriminalvården ska vara human och syfta till en återanpassning till ett liv utanför institutionerna.

  ETT RÄTTSVÄSENDE FÖR ALLA

  Mäns våld mot kvinnor är ett stort och allvarligt problem. Polisen och domstolarna måste ha en bättre kunskap om sexuellt våld, hedersrelaterat våld, våld i nära relationer samt våld mot HBT-personer.
  Miljöpartiet vill öka människors möjligheter att få hjälp rättshjälp och motverka diskrimineringen. Det kräver transparens, öppenhet, ett välfungerande rättsväsen samt att en mångfald av bakgrunder och perspektiv finns representerade inom både polis, åklagarväsen och domstolar.

Moderaterna

Brott innebär en kränkning av människors liv, hälsa, frihet och rätt till sin egendom. Brott ska aldrig tolereras. Mycket har gjorts för att öka tryggheten i Sverige och minska brotten.

Polis, åklagare, domstolar och kriminalvård har de senaste åren fått kraftiga resurstillskott. Antalet poliser har blivit fler, straffen har skärpts för många av de allvarligare våldsbrotten och brottsofferperspektivet har stärkts i hela rättsväsendet. Därför kan vi nu ställa betydligt större krav på effektivitet i polis och övrigt rättsväsende. Fokus måste ligga på kärnuppgifterna – att rycka ut när brott begås och utreda brott som anmälts.

Vi vill fortsätta att effektivisera de rättsvårdande myndigheterna och skärpa lagar och påföljder där det är befogat. Dessutom måste arbetet med tidiga och tydliga insatser mot ungdomsbrottslighet förbättras ytterligare för att förebygga och förhindra grövre brottslighet.

 • Alla brott ska bekämpas. Tryggheten ska öka och brottsligheten minska. Den som utsätts för, hotas av eller ska vittna om brott ska kunna räkna med skydd och stöd.
 • Vi vill fortsätta öka polisens tillgänglighet och närvaro. Med cirka 20 000 poliser, nära 2500 fler än 2006, finns de förutsättningar som förut inte fanns. Fler poliser ska finnas på plats i brottsutsatta stadsdelar och fler brott ska utredas och klaras upp.
 • Vi vill ha ett samhälle där de som begår brott blir straffade och där rättvisa straff utdöms. Hela straffskalorna ska utnyttjas och straffen ska motsvara brottens allvar.
 • Brottsoffer ska bli sedda och stödet till brottsoffer ska prioriteras i hela rättskedjan.

Piratpartiet

Vi vill ha en human kriminalvård som stimulerar, uppmuntrar och hjälper intagna till ett liv utan brottslighet när de kommit ut. Utbildning under fängelsetiden ska vara möjlig och uppmuntras. Inga andra hinder ska finnas för att träffa anhöriga, få frisk luft och njuta av böcker, musik och annan kultur, än de som är nödvändiga av säkerhetsskäl eller för att förhindra fortsatt brottslighet från fängelset.

Intagna ska därför ha tillgång till bibliotek och ett stympat internet, där man exempelvis kan sköta kontakter med andra myndigheter, förkovra sig och njuta av kultur. Men inte skapa problem för brottsoffer, hota säkerheten på anstalten eller delta i kriminella aktiviteter eller planering av sådan.

För att undvika att unga människor sugs upp i kriminalitet vill vi satsa mer för att skola, fritidsgårdar och frivilligorganisationer ska kunna ordna meningsfulla fritidsverksamheter och stöd till ungdomar på glid. Unga brottslingar ska i största möjliga utsträckning placeras i vårdformer som hjälper dem att ta sig ur missbruk och en kriminell livsstil.

För att minska problemen i kriminalvården vill vi att en speciell tillsynsmyndighet för denna skapas.

SocialdemokraternaVi socialdemokrater vill ha en human och säker kriminalvård där intagna ska vara bättre rustade att klara ett liv utan brott och missbruk efter avtjänat straff än före. Kriminalvården fick därför betydande tillskott under den socialdemokratiska regeringsperioden.

Vi genomförde även en modern och mer flexibel kriminalvårdslag, där individens egen motivation till förändring bättre tas tillvara. De nya reglerna innebär att övergången från livet i anstalt till livet i frihet förbättras. Den som är skötsam och uppfyller vissa krav får möjlighet att redan efter halva strafftiden avtjäna straffet utanför anstalt i ett så kallat halv-vägshus eller med utökad frigång under kontroll. En ökad individualisering måste dock verka i båda riktningarna. Den som allvarligt missköter sig kan få sin frigivning uppskjuten under en period.

 • En viktig uppgift för kriminalvården är att mildra den häktades isolering. Vi menar att antalet häktesrestriktioner bör ses över och tidsbestämmas.

En väl fungerande tillsyn är central för den slutna verksamhet kriminalvården utgör. Övervägande del av verksamheternas tillsyn ansvarar den egna myndigheten Kriminalvården för.

 • Vi anser att en modern kriminalvård ska ha en oberoende tillsyn utifrån. Vi vill därför införa en oberoende instans utanför Kriminalvården som ska sköta tillsynen över Kriminalvården.

Förberedelserna för den intagnes frigivning ska vara särskilt inriktade på konkreta åtgärder för att underlätta övergången till ett liv i frihet. Syftet är att den intagne vid frigivningen i möjligaste mån skall ha sin försörjning ordnad genom arbete eller på annat sätt och att han eller hon skall ha tillgång till bostad. Trots detta vet vi att en övervägande del av de intagna saknar ett arbete efter frigivningen och fyra av tio saknar bostad.

Det är viktigt att kommunerna har en god beredskap före att kunna erbjuda stöd och vård som behövs efter frigivandet. För att underlätta kommunernas möjlighet till detta menar vi att det bör utredas hur alla de resurser som finns inom missbrukarvården, socialtjänsten, arbetsförmedlingen etc. kan samordnas på ett bättre sätt för att ge varje enskild individ ett relevant stöd i samband med frigivningen, en så kallad utslussningspeng.

 • Halvvägshus ett ekonomiskt billigare alternativ än anstalt som dessutom skapar bättre möjlighet till återanpassning. Vi vill se fler halvvägshus i kriminalvården.

Vi vill fortsätta vår strävan att förbättra kriminalvården och bekämpa brottsligheten. Då måste man komma ihåg att det förebyggande arbetet är kanske det allra viktigaste. Där spelar välfärden en mycket stor roll. Det är nästan alltid sociala orsaker som ligger bakom brottslighet.

Sverigedemokraterna

Att få känna trygghet är ett grundläggande mänskligt behov. Sverigedemokraterna står upp så väl för den sociala tryggheten i välfärden men även för den direkt fysiska tryggheten. Det brottsbekämpande arbetet har de senaste decennierna varit eftersatt och inte särskilt framgångsrikt. De senaste tio åren har antalet fall av misshandel ökat med över 40 %. Tidigare har det även uppmärksammats att Sverige enligt en studie finansierad av EU-fonden, Daphne II, har flest anmälda våldtäkter i Europa. Endast 13 % av våldtäkterna går dessutom till åtal vilket är sämst i hela Europa. Sverigedemokraterna vill, till skillnad från andra riksdagspartier, se en tydlig inriktning på brottsoffren framför brottslingarna inom den rättsskipade verksamheten.

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet tycker att det talas för mycket om strafflängder och hårdare straff. Vi vill istället angripa kriminalitetens orsaker och fokusera på det brottsförebyggande arbetet. Vänsterpartiet anser därför att förståelse, kunskap och relevant vård och behandling är en mer framgångsrik väg än att generellt införa hårdare straff.

När brottsligheten redan är ett faktum måste samhället dock sätta gränser i form av straff. Det är också viktigt att brottsoffret får det stöd som krävs (se Brottsförebyggande). Huvudsyftet måste då alltid vara att återföra brottslingen till samhället och ett liv i frihet. Längden på straffen avskräcker i väldigt liten utsträckning människor från att begå brott. Det är dessutom dyrt att ha någon i fängelse.

Likes

Comments

Centerpartiet

Det behöver bli enklare att resa kollektivt. Då kommer fler att välja det framför att ta bilen.

Centerpartiet vill:

 • Utveckla kollektivtrafiken för att öka rörligheten och skapa möjligheter att jobba i ett annat län än där man bor.
 • Göra kollektivtrafiken bättre med fler och tätare turer där underlaget och efterfrågan finns.
 • Satsa på järnvägen. Fler järnvägsspår och tågföretag är en förutsättning för fler avgångar.
 • Att vi köra bil är centralt i Sverige. De drivmedel vi tankar med idag är till stor del skadligt för miljön. Biltrafiken kommer vara viktig i framtiden också och därför måste vi förändra både bilarna och vårt sätt att tänka. Då kan vi både köra bil och samtidigt vara rädda om miljön.

  De fossila bränslen som vi tankar våra bilar med måste bytas ut. I framtiden måste bilarna drivas av annat, som exempelvis förnybar el, biogas eller andra förnybara drivmedel. Något annat är inte möjligt. Den här omställningen måste göras så att människor hänger med. Vi måste bygga ut kollektivtrafiken, dra nya järnvägsspår och göra så att det blir mer lönsamt att köpa en miljövänlig bil. Samtidigt behöver vi höja skatterna på utsläpp av koldioxid. Vi tycker att du ska tjäna på att göra val som är bra för miljön och inte tvärtom. Här behöver också forskningen få mer resurser för att omställningen ska bli så bra som möjligt.

  Vi vet att biltrafiken kommer att vara viktig i framtiden också. Därför måste vi tänka i nya banor och samarbeta för att få det att bli så bra som möjligt. Kommuner och regioner behöver jobba tillsammans för att det finns ställen där man kan tanka förnybara bränslen eller ladda sin elbil. Dessutom måste vi jobba för att det ska bli lättare att cykla, genom att se till att det finns bra cykelbanor.

  Feministiskt initsiativ

  Feministiskt initiativ tror på ett energieffektivt och hållbart transportsystem utan klimatpåverkan. Detta kräver kraftig utbyggnad av spårtrafik som i städerna på sikt ska kunna helt ersätta privatbilismen. På samma sätt måste de snabbt växande utsläppen från lastbils- och flygtransporterna minimeras genom övergång till tågtransport genom satsningar på utbyggnad och underhåll av spårtrafiken. Ett mer hållbart transportsystem stimuleras även av satsningar på en stadsplanering som är anpassad till cykel och gångtrafik. För att skapa ett hållbart transportsystem behövs förändring i priser. Politiken bör införa styrmedel som styr mot att det som är skadligt för miljön som flyg och bilar blir dyrare samtidigt som priset på tåg och kollektivtrafik sänks.

  Fi ska verka för en kraftigt höjd koldioxidskatt.
  Fi ska verka en förändring i priser så att det alltid är billigare att åka tåg än ta bil eller flyg inom Sveriges gränser.
  Fi ska verka för att banavgifterna för tågtrafiken sänks.
  Fi ska verka för att tågens biljettpriser ska sänks samtidigt som tågens turtäthet och pålitlighet ökar.
  Fi ska verka för att mer pengar ska läggas på järnvägar än på vägar i varje nationell budget samt att alla nybyggen av motorvägar stoppas.
  Fi ska verka för att flygresor och godstransporter med tunga lastbilar styrs över till järnväg. Fi ska verka för att järnvägen får en hög prioritet inom transportsektorn.
  Fi ska verka för att införa likvärdig moms, 25 procent på allt flyg, vilket innebär en höjning för inrikesflyg från 6 procent.
  Fi ska verka för att Sverige ska upphöra med alla subventioner till flygplatser och flyg.
  Fi ska verka för att införa en global skatt på flygbränsle.
  Fi ska verka för att kollektivtrafiken ska byggas ut och göras avgiftsfri och tillgänglig.
  Fi ska verka för införandet av en nolltaxefond där kommuner, landsting och regioner kan söka pengar för att finansiera införandet av en avgiftsfri kollektivtrafik.
  Fi ska verka för införandet av öronmärkta pengar för investeringar i gång- och cykelinfrastruktur på nationell och regional plan samt för att kommuner ska kunna söka statsbidrag för gång och cykelinvesteringar.
  Fi ska verka för att lokala och regionala gång och cykelplaner ska vara obligatoriska.
  Fi ska verka för att trängselavgifter införs i fler svenska städer.
  Fi ska verka för ett förbud mot etableringar av externa köpcentrum.
  Fi ska verka för att samhällsplaneringen tar ökad hänsyn till cyklister och gående och att brukaranpassade gång och cykelvägar där hänsyn tas till människors olika behov byggs.
  Fi ska verka för att alternativ till privatbilismen och kollektivtrafiken, till exempel bil poolen och cyklisterna, tas med i samhällsplaneringen.
  Fi ska verka för att alternativa drivmedel till fossila bränslen tas fram och utvecklas samt beskattas lägre. Prioritering ska ges till elektriska transportmedel och andra generationens biodrivmedel.

  Folkpartiet

  Järnvägar
  Folkpartiet vill:
  Upprusta och bygg ut järnvägsnätet. Tack vare Folkpartiet och alliansregeringen genomförs nu den största satsningen någonsin på att underhålla järnvägen och bygga ut järnvägsnätet. Den satsningen behöver fortsätta.
  Bygg nya banor för höghastighetståg mellan storstäderna. Järnvägens kapacitet ska utvecklas och knyta samman Nordens storstäder.
  Ny förbindelse över Öresund. En fast avgiftsfinansierad tåg- och vägförbindelse behövs mellan Helsingborg och Helsingör.

  Vi ska fortsätta satsa på järnvägar. I dag är vårt järnvägsnät i behov av upprustning och utbyggnad efter att under flera decennier blivit eftersatt.

  Därför satsar alliansregeringen 522 miljarder kronor på transportinfrastruktur under planperioden 2014–2025. Det är den största satsningen i historien. 86 miljarder kronor går till drift, underhåll och reinvesteringar av järnvägen, vilket innebär mer än en fördubbling jämfört med den tidigare socialdemokratiska planen.

  Vidare innehåller planen 281 miljarder kronor för satsningar för att utveckla infrastrukturen. I detta ingår bland annat de första delsträckorna i en ny stambana för snabbtåg: Ostlänken mellan Järna och Linköping samt den första delen av sträckan Göteborg–Borås.

  Detta är helt i linje med Folkpartiets politik om att rusta upp och bygga ut järnvägen och satsa på höghastighetståg. Ett robust järnvägssystem är en förutsättning för en väl fungerande arbetsmarknad och sparar på miljön.

  I juli 2014 presenterade regeringen satsningen Sverigebygget, som har som mål att åstadkomma fullt utbyggda banor för höghastighetståg mellan alla tre storstäder samt fortsatt utbyggd järnväg i norra Sverige.

  • Folkpartiet och alliansregeringen har satsat 522 miljarder kronor på transportinfrastruktur under planperioden 2014–2025. Det är den största satsningen i historien. 86 miljarder kronor går till drift, underhåll och reinvesteringar av järnvägen, vilket innebär mer än en fördubbling jämfört med den tidigare socialdemokratiska planen.
  • Alliansregeringen bygger Ostlänken, en snabb spårväg mellan Stockholm – Linköping samt utbyggnad av dubbelspår mellan och Göteborg – Borås.
  • Börjat bygga Citybanan - en ny järnvägstunnel under Stockholms innerstad.
  • Slopat SJ:s monopol för att förbättra konkurrensen och service, öka resenärens valfrihet och pressa priserna.


  Koldioxidskatt
  Folkpartiet vill:
  Behålla bensinskatten oförändrad.

  SVERIGE HAR REDAN EN AV DE HÖGSTA SKATTERNA PÅ BENSIN I HELA EU

  Miljöavgifter är effektiva styrmedel för att minska utsläppen från transportsektorn. Den svenska koldioxidskatten har successivt höjts. Idag utgör skatter och moms runt 60 procent av bensinpriset som konsumenten betalar, vilket är bland den högsta andelen i EU.

  Det är möjligt att koldioxidskatten på sikt kan behöva höjas, men man måste ta hänsyn till bl.a. konjunkturläget och till världsmarknadspriset på olja. I ett läge där oljepriset driver upp bensinpriset finns det inget behov av att höja skatten på bensin.

  Miljöpartiet går till val på en kraftig höjning av bensinskatten. Det skulle slå extra hårt mot dem som bor på landet och särskilt i glesbygden.

  Trängselskatt
  Folkpartiet vill:
  Att de städer som vill ha trängselskatt för bilar ska kunna införa det.

  I städer med trängsel- eller miljöproblem bör nyttotrafik och kollektivtrafik ges större utrymme på bekostnad av privatbilism. Detta görs genom god stadsplanering och miljöavgifter, t.ex. trängselavgifter, som ska beslutas på lokal eller regional nivå och vars avgifter ska stanna på regional nivå.

  Det är viktigt att trängselskatten inte bara blir en extra skattekälla. Intäkterna från trängselskatten ska användas till att förbättra den lokala infrastrukturen och komma till rätta med flaskhalsar i trafiken.

  Det här har vi gjort:
  En grundlagsändring som ökar kommunernas rätt att själva bestämma om de ska ha trängselskatt eller inte.

  Kristdemokraterna

  Kristdemokraterna vill se en utbyggd kollektivtrafik som möjliggör att fler invånare i mindre orter kan utnyttja den.
  Koldioxidskatt är en riktad skatt på en rad bränslen. Utifrån principen att förorenaren betalar, stimulerar skatten en övergång från ett fossilberoende samhälle till ett mera hållbart samhälle som använder förnybar energi.

  Miljöpartiet

  Miljöpartiet vill
  minska bilismen genom att satsa på tåg, kollektivtrafik och cykel,
  att tåget ska vara billigare än inrikesflyget, och
  att mycket av dagens lastbilstransporter ska föras över till järnväg och sjöfart.

  ÖKAD JÄMSTÄLLDHET

  Generellt reser kvinnor kollektivt, och fler män åker ensamma i bil. En satsning på motorvägar är alltså en investering i mäns resande medan en satsning på kollektivtrafik är en investering i kvinnors resor.

  CYKEL- OCH GÅNGTRAFIK

  Allt fler börjar cykla och gå och lämnar därmed bilen hemma. Färre bilar och p-platser minskar klimatutsläppen samtidigt som det frigör ytor till bostäder, parker och cykelvägar.

  För att fler ska välja att cykla och gå krävs det politiska prioriteringar. Cykelvägarna måste bli bättre och säkrare, få mer plats och byggas ut runt om i hela landet, både inom städerna och mellan städer och tätorter.

  SLUTA SUBVENTIONERA FLYGET

  Subventioner gör att skattebetalarna tvingas bidra till att finansiera flyget, oavsett om de vill det eller ej. Därtill är flyget befriat från koldioxidskatt vilket gör att flygresan ofta är ett billigare alternativ för resenären än tågresan. Det är ett politiskt ställningstagande som Miljöpartiet inte accepterar. Flyget ska stå för sina faktiska kostnader och i stället ska tågtrafiken byggas ut och rustas upp.

  KLIMATSMARTA GODSTRANSPORTER

  I dag ökar lastbilstrafiken på vägarna, vilket är ett problem. I stället behövs en utveckling där mer gods transporteras på järnväg och via sjöfart. Med färre bilar och lastbilar på vägarna blir trafiksäkerheten högre och färre drabbas av olyckor. Transporter med lastbil behövs endast för lokal distributionstrafik och där järnväg saknas.

  MINSKA BEHOVET AV ONÖDIGA TRANSPORTER

  ”Onödiga” transporter kan undvikas genom en bättre samhällsplanering. Vi vill se mer närservice på lands- och glesbygden samt levande centrum i våra städer i stället för köpcentrum utmed motorvägarna. Många affärsresor kan dessutom ersättas med videokonferenser.

  Miljöpartiet vill att det klimatsmarta resandet med tåg och kollektivtrafik ska vara effektivare och billigare, jämfört med bilen och inrikesflyget

  MILJÖPARTIET VILL

  • rusta upp och bygga ut järnvägen i hela landet,
  • att höghastighetståg ska knyta samman Sveriges storstadsregioner med Oslo, Köpenhamn och vidare ut i Europa, och
  • fördubbla kollektivtrafiken i städerna.
  • EN TÅGTRAFIK SOM FUNGERAR

   Eftersom järnvägens utbyggnad och underhåll är eftersatt sedan länge krävs omfattande investeringar. Behoven begränsas därför inte till underhåll eller utbyggnad – det behövs både och.
   SJ och Trafikverket behöver få uppdrag som åter sätter resenären i centrum. De olika tågbolagen ska samordna priser, biljettbeställningarna och tidtabeller för att det ska bli enklare för dig som resenär.

   BYGG UT TÅGTRAFIKEN

   Det är hög tid att även Sverige börjar bygga för höghastighetståg. När nya höghastighetsbanor byggs frigörs utrymme på dagens stambanor för den viktiga region- och godstrafiken. Samtidigt behöver järnvägens flaskhalsar byggas bort och flera nya spår dras i olika delar av landet.
   Många företag drabbas av förseningarna inom godstrafiken och den långsamma utbyggnaden av järnvägen. Det hotar deras konkurrenskraft och binder fast dem i oljeberoende.

   FÖRDUBBLAD KOLLEKTIVTRAFIK

   Att resa många tillsammans är i buss, tåg, spårvagn och tunnelbana är mer effektivt än att var och en tar bilen. Miljöpartiet vill fördubbla andelen resande med kollektivtrafik. Det kräver investeringar och att kollektivtrafiken prioriteras före nya motorvägar. Denna utveckling behöver säkras och påskyndas genom statlig medfinansiering av till exempel spårvägar.

  Moderaterna
  En välfungerande infrastruktur är oerhört viktigt för Sverige. Stort fokus ligger nu på att effektivisera och förbättra Sveriges infrastruktur, förbättra alla trafikslag för att minska miljö- och klimatpåverkan och öka tillgängligheten.

  Infrastruktu­ren i sig kan med modern teknik bli smartare och understödja resurseffekti­vare transporter. En historisk infrastruktursatsning fram till år 2021 är på plats, vilket innebär betydande investeringar i befint­ligt väg- och järnvägsnät.

  • Ett lång­siktigt mål är att Sverige år 2030 bör ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.
  • Alliansregeringen har gjort den största satsningen på järnvägsunderhåll någonsin. För perioden 2014–2025 satsar vi 86 miljarder kronor.
  • Sverige ska också verka för att EU:s alla medlemsländer inför en nationell koldioxidskatt. Transporterna ska föras in i ett europeiskt, men helst globalt, system för handel med utsläppsrätter. Samhället behöver också öka sats­ningen på forskning av nya transportlösningar och miljövänligare fordon.
  • Tillsammans med allianspartierna vill vi genomföra Sverigebygget - historiska investeringar i jobb, bostäder, och infrastruktur. Sverigebygget innebär en satsning på nya stambanor för höghastighetståg för 140 miljarder kronor fram till 2035 och 70 miljarder kronor på infrastruktur och kollektivtrafik i storstäder.

  Piratpartiet

  För att minska energiförbrukningen är det bra om en större andel av resandet sker i kollektivtrafik. Vi vill därför se en kraftigt utbyggd lokal och regional kollektivtrafik. Denna måste både bli attraktivare, och kunna svälja fler passagerare.

  Där så behövs byggs system med större kapacitet än dagens, som spårvagn, tunnelbana och pendeltåg. Statligt stöd ska ges till kommuner och landsting som vill investera i infrastruktur för bättre kollektivtrafik.

  Även mellan städerna bör kollektivtrafiken förbättras. Vi vill ha en tätare och snabbare tågtrafik mellan våra större städer och tätorter.

  Ett rikstäckande system för biljetter inom all slags kollektivtrafik ska utvecklas, som inte sparar information om människors resor och förflyttningar.

  Socialdemokraterna

  Tågen ska gå i tid. Det ska vara enkelt för människor att ta sig till jobbet och för gods att transporteras igenom Sverige. Socialdemokraterna vill investera kraftfullt i järnväg, tunnelbana och vägar. Det skapar fler jobb i Sverige.

  Sverige har stark exportindustri och många kunskapsintensiva företag. Vi är många som pendlar till jobbet och avstånden är ibland långa. Men nu försvagas den svenska infrastrukturen. Vi kan inte lita på att tågen är i tid.

  Moderaterna lovade fler jobb och bättre förutsättningar för jobb. Den ambitionen var inte fel, men verkligheten visar att deras svar på varje samhällsproblem att sänka skatten och privatisera inte fungerar.

  • Signaler och räls är dåligt underhållna.
  • Vi kan inte lita på att tågen är i tid, att varor kommer fram och att människor kommer till sina jobb.
  • Sverige står idag inför en stor utmaning för att investera i järnväg, tunnelbana, vägar och bredband för att klara den globala konkurrensen och jobben.

  Vi socialdemokrater vill istället se ett land där vi samlas för att utveckla vår samhällsmodell. Efter lång tid av bristande resurser till underhåll och nyinvesteringar är det svenska järnvägsnätet i stort behov av upprustning. Investeringar i infrastruktur och kollektivtrafik vidgar arbetsmarknadsregionerna, stärker exportindustrins möjligheter och ger fler jobb och bättre konkurrenskraft.

  Socialdemokraterna vill modernisera och förbättra den svenska järnvägen. Det kräver en kraftfull investering på att rusta upp och bygga ut järnvägsnätet, investera på strategiska infrastrukturprojekt som nya höghastighetsbanor och utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm. Människor i hela landet ska kunna ta sig fram snabbt och kunna lita på att tåget kommer i tid.

  Även vägarna behöver förbättras. Trafiksäkerheten ska öka och basindustrins transporter underlättas.

  VI SOCIALDEMOKRATER VILL:

  • göra en kraftfull satsning på underhållet av järnväg i Sverige
  • förstatliga underhållet av de svenska järnvägarna
  • se tydliga krav på tågens skick samt krav på punktlighet och kapacitet vid tilldelning av tåglägen
  • öka investeringarna i infrastruktur, vi vill bygga nya höghastighetsbanor och tunnelbana

  Sverigedemokraterna

  Avregleringen av den svenska järnvägen har blivit ett misslyckande. De andra länder som har avreglerat sin järnväg fullt ut, likt Sverige, har senare valt att återreglera. Sverigedemokraterna menar att ansvaret för operatörer och för järnvägsnätet ska ligga på en och samma huvudman. De avtal som redan har ingåtts ska givetvis respekteras men det är vår åsikt att de inte ska förnyas när de löper ut och att järnvägen på sikt helt bör återregleras. Vi kommer även föreslå utökade resurser till såväl underhåll som utbyggnad av tågtrafiken.

  Vänsterpartiet
  Trafiken står för en stor del av de utsläpp som orsakar växthuseffekten. Att minska utsläppen från bilarna är inte tillräckligt för att begränsa trafikens klimatpåverkan. Vi måste också öka kollektivtrafikens andel av resorna.

  SJ bör ges ett nytt uppdrag där man sänker biljettpriserna och ökar tillgängligheten. Vi vill ge ekonomiskt stöd till den regionala och lokala kollektivtrafiken så att det blir fler tåg och bussar och billigare resor. Vi vill genomföra ett storskaligt försök med gratis kollektivtrafik i två län eller regioner. Sveriges bristande järnvägstrafik är ett resultat av privatiseringar och för låga anslag. Vi vill ha ett järnvägssystem som håller ihop och där det inte är en massa olika privata aktörer som bara vill göra snabba vinster.

  En stor del av resorna med kollektivtrafik sker i storstadsområdena. Där är det redan trångt på bussar, tåg och tunnelbanor. Därför vill Vänsterpartiet att pengarna från trängselskatten ska gå till att förbättra och bygga ut kollektivtrafiken, inte till nya motorvägar.

  Likes

  Comments

  Centerpartiet

  Vår politik utgår alltid från alla människors lika rätt och värde. Vi har länge drivit på kampen för HBT-personers (homosexuella, bisexuella och transpersoner) rättigheter. Den som älskar någon av samma kön ska ha samma rättigheter som människor som älskar personer av motsatt kön.

  Fortfarande utsätts många HBT-personer för diskriminering, våld och hatbrott. Det leder till att många HBT-personer mår dåligt, blir deprimerade eller begår självmord. Även om det har blivit bättre under senare år finns det mycket kvar att göra. Inte minst är det viktigt att Sverige driver på andra länder i arbetet.

  Familjer kan se olika ut. Det finns familjer med enbart en mamma eller en pappa. Det finns familjer med två mammor eller två pappor eller både och. Därför tycker vi att det är viktigt att det finns kunskap om hur olika familjer fungerar vid föräldrautbildningar.

  Vi tycker också att det behövs mer HBT-kunskap i vården. För HBT-personer kan det innebära en trygghet att gå till en vårdcentral, mödravårdcentral eller annan vårdgivare som har speciell erfarenhet och kunskap om just HBT-personer och de behov de har. Därför måste landstingen jobba för att öka kompetensen bland vårdpersonal generellt.

  Vi tycker det är viktigt att få fram fler mödravårdscentraler och fertilitetskliniker med särskild kompetens om HBT-familjer. Vi vill också uppmuntra fler mödravårdcentraler att regnbågscertifiera sig.

  Feministiskt initsiativ

  Feministiskt initiativs syn på sexualitet, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och samlevnad utgår ifrån ett normkritiskt perspektiv. Människor porträtteras, behandlas och förväntas vara och göra olika saker på grund av sitt kön. Inte minst gäller detta sexualitet. Personer som bryter mot köns- och sexualitetsnormer kan bli osynliggjorda och bestraffade på olika sätt. Detta möjliggörs inte minst på grund av vårt rättssystem och välfärdssystem, som är uppbyggt kring dessa normer. Dessa samhälleliga normer måste därför synliggöras och ifrågasättas. Genom att frigöra oss från tanken om heterosexualitet som norm och ett binärt könstänkande kan vi motverka diskrimineringen av homo-, bisexuella och transpersoner. Feministiskt initiativs vision kring sexualitet och sexuella rättigheter handlar om alla människors självklara rätt att uttrycka sin könsidentitet och sexualitet på de sätt de önskar och att få leva i enlighet med dessa önskemål. Alla människor ska ha friheten att bestämma över sina kroppar och uttrycka sin sexualitet utan risk för diskriminering och utnyttjande.

  Skola och media är centrala arenor för skapandet av kulturella normer och ideal för genus, sexualitet och identitet genom att de normer som presenteras av utbildare och medieproducenter påverkar unga människors förhållande till sin kropp och sexualitet. Det är därför viktigt att synliggöra och förändra vilka normer som förmedlas från barndomen, men även under resten av livet. Sexualiteten är en viktig del av livet hos de flesta människor och genom hela livsloppet, från barndomen till ålderdomen. Därför är det av största vikt att det finns ett aktivt arbete kring sexuell och reproduktiv hälsa för alla grupper av människor ur ett mångfaldsperspektiv, som bejakar alla delar av sexualiteten och alla människors särskilda behov. Barn sexualitet upplevs idag ofta som tabu och hanteras därför bristfälligt inom barnomsorgen. Äldre människors sexualitet ignoreras ofta trots att kroppsliga förändringar till följd av ålderdom har många faktiska konsekvenser för sexualiteten, både fysiskt och psykiskt. Personer med funktionsnedsättningar drabbas ofta av fördomar kring sin sexualitet och har ofta dålig tillgång till ungdomsmottagningar och mödrahälsovård.

  Sex- och samlevnadsfrågor måste få ett mer centralt perspektiv i välfärdspolitiken. Det saknas idag en samordning av kunskaper och resurser för hur olika professioner och instanser kan arbeta med dessa frågor. Inte heller alla människor har möjlighet att vända sig någonstans med frågor och rådgivning kring sexuell problematik. Människors sexuella hälsa ska inte bero på bostadsort eller ekonomi.

  Sett ur ett globalt perspektiv har människor långt ifrån samma möjligheter till identitetsskapande och samlevnad som i Sverige, trots att vi inte heller här nått ända fram. Sexualitet måste därför även ses ur ett internationellt perspektiv. Feministiskt initiativ solidariserar sig med människors kamp världen över för rätten till fri abort och preventivmedel, samkönad samlevnad, mot våldtäkt som krigsmedel, barnäktenskap, människohandel och trafficking. Vi väljer att företräda de grupper som på en strukturell och global nivå har mindre makt, vare sig det beror på kön, ekonomi eller geografisk plats.

  1 Fi ska verka för inrättandet av ett nationellt resurs- och kunskapscentrum för sex och samlevnadsfrågor.

  2 Fi ska verka för inrättandet av sexualrådgivningsmöjligheter inom alla landsting. Detta ska ingå i den ordinarie vårdpengen.

  3 Fi ska verka för att personal inom alla myndigheter och instanser som möter människor, där sexualiteten kan vara en aspekt att ta hänsyn till, utbildas i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Denna kunskap ska även inkludera perspektiv på antirasism, hbtq, funktionalitet, könsidentitet och ålder.

  4 Fi ska verka för att internationellt bistånd inte ska kunna villkoras med avseende på sexuell hälsa och reproduktiva rättigheter.

  Folkpartiet

  Folkpartiet vill:

  • Att EU ska erkänna den samkönade familjen och stärka diskrimineringsskyddet för hbt-personer.
  • Öka arbetet för hbt-kompetens i skola, vård, äldreomsorg och annan offentlig verksamhet.
  • Att ett tredje kön ska finnas i folkbokföringen för den som inte vill folkbokföra sig som man eller kvinna.

  VÄRLDEN BEHÖVER MER KÄRLEK - INTE MINDRE

  För oss liberaler är det självklart att alla ska ha lika rättigheter oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning. Vi är stolta över att ha varit med och infört en könsneutral äktenskapslag och adoptionslagstiftning. Vi har också drivit på för att tvånget för transsexuella att sterilisera sig före könskorrigering nu har slopats.

  Men det finns mycket kvar att arbeta för. Skolans arbete i hbt-frågor behöver förbättras. Hbt-kompetensen ska stärkas i skola, vård, äldreomsorg och andra offentliga verksamheter. Alla har rätt till samma respektfulla bemötande oavsett sexuell läggning eller könsidentitet..

  Fördomar, osynliggörande och hatbrott är ett stort problem. Vi vill stärka lagen så att även transpersoner får skydd av förbuden mot hets mot folkgrupp och olaga diskriminering. Vi vill också att EU:s diskrimineringslagar stärks, och att EU:s förbud mot diskriminering inkluderar både homo- och bisexuella och transpersoner.

  Det här har vi gjort:

  • Avskaffat tvångssteriliseringen för transsexuella.
  • Infört en könsneutral äktenskapslag. Alla par har nu rätt att ingå äktenskap.
  • Infört världens kanske starkaste diskrimineringslag.
  • Låtit en statlig utredning se över namnlagen.
  • Tagit fram Sveriges första handlingsplan mot våld i samkönade relationer samt hatbrott mot hbt-personer.

  Kristdemokraterna

  Kristdemokratin har människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum. Människan är en unik och oersättlig individ och har samma absoluta och okränkbara värde oavsett kön, ålder, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell identitet. Därför måste alla former av diskriminering i samhället motverkas. Våld och hot mot homosexuella måste bekämpas. Detta uppnås genom lagstiftning och genom att informera och skapa opinion.

  Äktenskap
  Kristdemokraterna förespråkar en civilrättslig registrering som är lika för hetero- och homosexuella par. Därmed skiljer man på den rättsliga ordning som staten ska reglera och kyrkornas ceremoni. Förslaget har sin grund i förhållandet att kyrka och stat numera är åtskilda och innebär att myndighetsutövningen i detta sammanhang förbehålls staten. Rent praktiskt innebär det att alla par som vill gifta sig går till en myndighet, exempelvis skattemyndigheten, och registrerar det juridiska förbundet. Därefter inramar varje par giftermålet på det sätt som de själva önskar.

  Miljöpartiet

  Miljöpartiet vill

  • att alla människor ska bli lika behandlade oavsett, kön eller sexualitet,
  • anpassa familjepolitiken så att den blir könsneutral,
  • att transpersoner ska omfattas av hatbrotts- och hetslagstiftningen,
  • att HBTQ-personer som flyr undan förföljelse ska få sina asylskäl tagna på allvar.
  • Sverige har kommit en bit på väg när det gäller mänskliga rättigheter. Men fortfarande vittnar många HBTQ-personer om diskriminering, okunskap och att de blivit dåligt bemötta av vården, skolan eller andra offentliga instanser.
   Unga HBTQ-personer har rätt till frizoner där de kan vara sig själva. Därför behövs särskilda träffplatser eller ungdomsgårdar för dem.
   Trots att transpersoner utsätts för fördomar, hat och våld betraktas inte dessa brott som hatbrott. Miljöpartiet vill att brottet hets mot folkgrupp utvidgas till att gälla även transpersoner.

  • FRIA FAMILJER OCH FRIHET I SVERIGE

   Heteronormen råder fortfarande alltför ofta i familjepolitiken och i insatser för familjer. Därför vill vi anpassa familjepolitiken så att den blir mer könsneutral.
   Många HBTQ-personer ute i världen har ingen möjlighet att leva fritt. I en del länder riskerar homosexuella avrättningar eller offentliga kränkningar. Människor som flyr förföljelse på grund av sexuell läggning eller könsidentitet måste få sina asylskäl tagna på allvar och få en fristad i Sverige.

  Moderaterna

  Nya Moderaterna är ett parti som värnar varje människas rätt till att välja sina egna uttryck och respekteras för det. Det handlar om lika rättigheter och lika möjligheter, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsroll. Sedan 2006 har vi bland annat fått en ny enhetlig diskrimineringslag, vi har infört könsneutrala äktenskap, avskaffat tvångssteriliseringarna för den som vill genomgå könsbyte och fått en ny förenklad könstillhörighetslag.

  I tider där länder som exempelvis Ryssland och Uganda stiftar lagar som kränker människor på grund av deras sexuella läggning är det viktigt att Sverige står upp HBTQ-personers rättigheter. Sverige är ett av världens bästa länder att leva i för HBTQ-personer. Vi är och ska vara ett föregångsland också i detta avseende.

  Vi vill fortsätta byggandet av ett tryggt och öppet samhälle som inkluderar alla människor och alla familjer. Därför föreslår Nya Moderaterna ett HBTQ-lyft med flera olika delar för ett tryggare Sverige där alla behövs. Vi vill:

  • Att samtliga kommuner och landsting ska kunna visa hur man på ett strukturerat sätt bemöter HBTQ-personer i den egna verksamheten. Detta gäller såväl de medborgare som nyttjar verksamheterna, som de egna medarbetarna.
  • Att samtliga kommuner och landsting inför HBTQ-handlingsplaner. Det ska finnas en grundläggande HBTQ-kompetens hos de anställda.
  • Att moderatledda kommuner ska ta ett större ansvar för integration av HBTQ-personer i samhället.
  • Verka för att idrottsrörelsen och föreningslivet får en viktigare roll i arbetet att förbättra unga HBTQ-personers upplevelser och välmående.
  • Fördubbla antalet hälsosamtal i skolan för att förebygga psykisk ohälsa.
  • Att Skolinspektionen får ett tydligt uppdrag att följa upp hur väl Sveriges skolor efterföljer skollagen avseende likabehandling.
  • Vi vill se ökad HBT-certifiering av förskolor och skolor.

  Vi fortsätter kampen och driver en tydlig linje mot hatbrott. Som ett led i arbetet med att bekämpa diskriminering, rasism, homofobi och liknande former av intolerans i samhället har Rikspolisstyrelsen fått i uppdrag att utveckla polisens arbete mot hatbrott. Regeringen har även beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att se över straffen för brott mot den personliga integriteten, med särskild fokus på hot och kränkningar på nätet.

  Omgivningens attityder och den miljö man lever i har stor inverkan på unga som är osäkra. Vi vet att unga HBTQ -personer ofta mår sämre än andra och löper större risk än andra att drabbas av t.ex. mobbing. Det som är särskilt allvarligt är att detta ofta sker såväl i skolan som i hemmet. Vi måste stärka unga HBTQ -personer.

  En människas sexuella läggning påverkar inte personens lämplighet som förälder. Vi står bakom lagarna som möjliggjorde för lesbiska par att insemineras vid allmänna sjukhus och homosexuella par att prövas som adoptivföräldrar. Nu pågår en utredning om surrogatmödraskap och ensamståendes rätt till insemination.

  Gränslös kärlek kräver fri rörlighet. Vi vill att registrerade partnerskap och samkönade äktenskap ska erkännas i hela EU.

  Piratpartiet

  Alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter – oavsett sexuell läggning och könsidentitet. Det är tyvärr inte verkligheten för hbtq-personer idag. Det återstår mycket att göra, både med att förändra diskriminerande regler och tolkningar av dessa, och med att skapa förändrade attityder.

  Piratpartiet kräver:

  Ta ifrån FRA deras specialversion av PUL som tillåter dem att registrera och byta information om människors sexuell läggning med främmande makt. FRA:s speciallag föder tanken om att annorlunda per automatik är farligt.

  Se över asylpolitiken. Sverige ska omedelbar sluta utvisa av hbtq-personer till länder där de riskerar förföljelse och död, till exempel Uganda och Iran. Se över lagverket och ta bort otydliga formuleringar som leder till kränkande och rättsosäkra asyl processer. Höj hbtq-kompetensen inom alla yrkesgrupper som arbetar med asylprocesser.

  Ge regnbågsfamiljer samma status som andra familjer. Inför föräldraskapspresumtion för lesbiska par som inseminerar utomlands. Förbjud diskriminerande särbehandling i form av högre självkostnader för lesbiska som inseminerar i Sverige. Utvärdera lagen om samkönad adoption och vidta nödvändiga åtgärder för att få den att fungera i praktiken. Ge barn möjligheten att ha fler än två vårdnadshavare. Låt kvinnor bestämma över sina egna kroppar och tillåt surrogatmödraskap.

  Ge bättre stöd åt transpersoner. Ta deras psykiska ohälsa på allvar. Inkludera transpersoner i lagen om hets mot folkgrupp. Ta bort åldersgränsen för byte av juridiskt kön. Ta bort åldersgränsen för könskorrigerande behandling. Kompensation de transpersoner som tvångssteriliserats.

  Sluta stigmatisera hiv-smittade. Ta bort informationsplikten. Den är en föråldrad kvarleva av en tid då vi inte hade samma kunskap och möjlighet att stävja smittspridning med effektiv medicinering.

  Ge bistånd som gör skillnad. Rikta en del av det svenska biståndet till direkt till hbtq-personers egenorganisationer. På så sätt säkerställer man att pengarna går ditt hbtq-kompetensen och det verkliga engagemanget finns.

  Ge hbtq-ungdomar en trygg skolgång. Ge stöd till förebyggande åtgärder och ha tydliga handlingsplaner för hur problem ska hanteras. Öka hbtq-kompetensen hos all skolpersonal.

  Socialdemokraterna

  Varje människa är unik, men människovärdet är lika. Alla människor har en etnisk bakgrund, en könstillhörighet och en sexuell läggning – ingen mindre värd än en annan. Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt. Ingen människa har rätt att döma eller trampa på en annan för vem han eller hon är.

  På de principerna vilar vårt demokratiska samhälle. Vi socialdemokrater står i alla sammanhang upp för människovärdet och kräver krafttag mot de hatbrott som begås på grund av rasism, främlingsfientlighet eller hets mot HBT-personer. Vi accepterar inte diskriminering på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning, hudfärg, tro, sexuell läggning eller något annat som gör oss människor unika – varken på arbetsplatsen, på fritiden, i skolan eller i hemmet.

  Kampen för HBT-personers rättigheter har med stor framgång drivits av socialdemokratin. Vi är ständigt beredda att öka friheten och rättigheten för alla att delta på lika villkor i det demokratiska samhället. Men ännu återstår arbete.

  Vi har många förslag som rör homosexuellas möjligheter att klara och bli bättre bemötta i vardagen, vi vill:

  • Stimulera en ökad forskning kring HBT-personers hälsa och utveckla sjukvårdspersonalens kompetens i HBT-frågor
  • Att HBT-personers hälsa följs upp och belyses när folkhälsoundersökningar görs
  • Se utbildningsinsatser för personalen i skolan, skolhälsovården och socialtjänsten för att man bättre ska kunna ge hjälp och stöd åt unga homosexuella och transpersoner
  • Att öppna upp för en översyn av lagstiftningen gällande vårdnadshavare. Med de nya familjetyper som växer fram så kan den existerande formen av lagstiftning där det enbart kan finnas två vårdnadshavare vara problematisk
  • Att samma regler ska gälla för alla föräldrar, därför bör en könsneutral föräldraskapspresumtion motsvarande den nuvarande faderskapspresumtionen införas
  • Att transpersoner ska omfattas av samhällets skydd i lag på samma sätt som homosexuella och bisexuella, därför bör lagen om hets mot folkgrupp kompletteras till att omfatta även könsidentitet
  • Vi vill att regeringen återigen ska ge ett tydligt uppdrag till de rättsvårdande myndigheterna att prioritera arbetet med hatbrott. Det handlar om utbildning av personalen, bättre bemötande av brottsoffer och att stärka det förebyggande arbetet.

  Sverigedemokraterna

  Ingen människa väljer sin sexuella läggning. Trakasserier och diskriminering mot människor p.g.a. deras sexuella läggning är oacceptabelt och skall rättsligt beivras. Vidare anser Sverigedemokraterna att människors sexuella preferenser primärt är en privat fråga och ingenting partiet fäster någon vikt vid.

  Vänsterpartiet
  Alla människor ska ha samma rättigheter oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Vi anser att reglerna om föräldraskap ska vara lika oavsett sexuell läggning. Därför tycker vi att alla par som är gifta eller registrerade partners ska kunna bli föräldrar.

  Alla har rätt till sin könsidentitet, därför vill vi att det införs ett tredje kön som juridiskt sett är jämställt med kvinna och man.

  Det är oacceptabelt att många personer idag utsätts för hot eller våld enbart för att de lever med någon av samma kön eller har ett normbrytande könsuttryck. Vänsterpartiet vill därför skärpa straffen för brott riktade mot personer på grund av. sexuell läggning eller könsidentitet.

  Likes

  Comments

  Centerpartiet

  -

  Feministiskt initsiativ
  -

  Folkpartiet
  -

  Kristendemokraterna
  -

  Miljöpartiet
  -

  Moderaterna

  https://www.youtube.com/watch?v=fYXh1-aQuHE

  Piratpartiet
  -

  Socialdemokraterna
  -

  Sverigedemokraterna

  Vår ståndpunkt är att slaktmetoderna ska utgå från vad som är bäst för djuret. Att låta religiösa påbud styra hur djur ska slaktas är i grunden orimligt. Principen vad gäller slakt måste vara att metoden ska vara så väl snabb som smärtfri. All slakt utan bedövning ska därmed vara förbjudet.

  Vänsterpartiet
  -

  Likes

  Comments

  Centerpartiet
  Svenskt jordbruk står för god djuromsorg, säker mat, öppna landskap, miljöhänsyn och arbetstillfällen. Jordbruket spelar också en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle.

  Svenskt jordbruk är bäst i världen när det exempelvis gäller låg antibiotikaresistens, liten förekomst av salmonella och god omsorg om djuren. För att vi ska kunna upprätthålla de här högre kraven i ett internationellt perspektiv behöver svenskt jordbruk stöd. Svenskt jordbruk står för god omsorg om djuren, säker mat och öppna landskap. Jordbruket är en viktig pusselbit i omställningen till ett grönt och hållbart samhälle.

  Under våra år i regeringen har vi haft stort fokus på och gjort mycket för de svenska bönderna. Vi har förenklat regler och minskat den administrativa bördan. Vi har tillsammans med EU satsat 35 miljarder kronor på landsbygdsprogrammet och vi har tagit bort skatten på handelsgödsel. Vi har också sänkt många avgifter inom jordbruket. Men det finns mycket kvar att göra.

  Feministiskt initsiativ

  Närhetsprincipen avseende all livsmedelsproduktion är viktig ur flera aspekter, för miljön men även för djurhållningen. Slaktdjur ska transporteras och hanteras på ett sådant sätt att de inte far illa. All slakt ska ske på bedövat djur. Konsumenter måste ges möjlighet att vara medvetna och kunna göra aktiva val i sin vardag, därför stödjer Feministiskt initiativ den av EU påbörjade processen att all varuproduktion ska märkas utifrån resultat av livscykelanalys. Människan har inte rätt att utrota andra varelser. Den biologiska mångfald som finns i Sverige ska bevaras för framtiden. Det betyder till exempel att Sveriges rovdjursstam ska finnas kvar i ett livskraftigt bestånd. Att se och motverka att djur utsätts för onödigt lidande är en del i ett hållbart miljö- och djurskyddspolitiskt arbete.

  Att en enskild myndighet med särskilt ansvar för djurskydd och djurvälfärd inrättas är av stor betydelse för att djurskyddslagstiftningen efterlevs. Jordbruksverket har nu ansvar för frågor som rör djurskydd. En särskild djurskyddsmyndighet behövs för att det ska finnas en myndighet som enbart arbetar med frågor som rör djurskydd och som har särskilt fokus på ökad djurvälfärd. Det är av stor vikt då det i ett flertal fall rapporterats om stora brister inom djurindustrin.

  F! ARBETAR FÖR ATT:

  • Fi ska verka för att fler djurskyddskontroller genomförs, planerade såväl som oanmälda.
  • Fi ska verka för att djurskyddsmyndigheten återinrättas, och tar över det centrala ansvaret för djurskyddet.
  • Fi ska verka för att mer forskning bedrivs på området djurvälfärd så att mindre plågsamma slaktmetoder kan utvecklas, samt att berörda näringsidkare får relevant utbildning på området.
  • Fi ska verka för att det ska gå att väcka allmänt åtal när djur vanvårdas och att resurserna för lagens efterlevnad ökas.
  • Fi ska verka för att alla husdjur i jordbruksverksamhet ska ha laglig rätt till längre utevistelse under sommaren. När djur vistas inomhus ska de ha rätt till större utrymmen och att vistas i mindre grupper.
  • Fi ska verka för att förberedelse eller försök till grova jaktbrott straffbeläggs.
  • Fi ska verka för att den djurskyddslagstiftning som finns idag efterlevs och att djurskyddsinspektörer känner sig trygga när de utför sitt arbete.
  • Fi ska verka för att förbud mot sexuella övergrepp på djur skrivs in i djurskyddslagen och att innehav och spridning av djurpornografi förbjuds.
  • Fi ska verka för ett förbud mot djur på cirkusar och att pälsdjursuppfödning förbjuds.
  • Fi ska verka för utveckling och ökat användande av alternativ till djurförsök och för att det ska finnas kvinnojourer där husdjur är tillåtna.

  Folkpartiet

  Ha en effektiv och likvärdig djurskyddskontroll i hela landet.
  Skärpa djurskyddslagstiftningen för djurplågeri.
  Öka möjligheterna för etablering av mobila och mindre slakterier.
  Införa registrering och märkning av hemlösa katter.
  Skärp EU:s djurskyddslag.
  Avskaffa EU:s exportbidrag för levande djur.
  Minska transportertiderna för levande djur inom EU.

  DJUR SKA SKÖTAS MED STOR OMSORG OCH INTE UTSÄTTAS FÖR LIDANDE

  Ett samhälle som värnar djurens välbefinnande är ett samhälle som värnar människors välbefinnande.

  För att säkerställa och stärka ett gott djurskydd i hela landet har Folkpartiet framgångsrikt arbetat för att flytta djurskyddskontrollerna till länsstyrelserna. Djurskyddslagstiftningen ska vara skarp och tydlig. Folkpartiet anser att Sverige ska satsa på forskning kring djurskydd samt på forskning om alternativ till djurförsök.

  MER SÄLLSKAPSDJUR I VÅRDEN, ÄLDREOMSORGEN, SKOLAN OCH KRIMINALVÅRDEN

  Sällskapsdjurens positiva effekter på människan och den roll de kan spela inom vården, äldreomsorgen, skolan och kriminalvården bör också uppmärksammas mer.

  KONTROLLEN AV ATT NATIONELLA LAGAR OCH EU-REGLER FÖLJS MÅSTE SKÄRPAS

  De som bryter mot reglerna ska få hårdare straff. Folkpartiet vill att exportbidragen för transport av levande djur snarast måste avskaffas. Djurtransporterna inom EU bör begränsas till ett absolut minimum. EU behöver en europeisk djurskyddslag med tydliga regler om ägaransvar och omsorgsplikt.EU:s jordbrukspolitik måste utformas med tanke på god djuromsorg.

  Detta har vi gjort:

  • Jordbruksverket har inrättat ett djurskyddsråd, som ska stödja Jordbruksverket i arbetet med djurskyddsfrågor.
  • Ökat anslagen till länsstyrelsernas och Jordbruksverkets djurskyddsverksamhet
  • Infört förbud mot att ha sexuellt umgänge med djur.
  • Inrättat ett 3-R center för att öka alternativen till djurförsök.
  • Lyft fram djurägaransvaret.
  • Flyttat djurskyddskontrollen från kommunerna till länsstyrelsen.
  • Medverkat till krav på bedövning vid kastrering

  Kristdemokraterna

  Kristdemokraterna anser att djurförsök endast ska ske under kontrollerade former för vetenskapliga syften och där de inte kan ersättas med andra metoder.

  Djur ska alltid behandlas med respekt och omtanke och aldrig utsättas för onödigt lidande, stress eller smärta. Ansvaret för djurens välmående ligger ytterst på djurägaren. Kristdemokraterna vill att EU ska stärka djurskyddslagstiftningen och främja investeringar för förbättrat djurskydd samt att EU ska motarbeta plågsamma men även långa djurtransporter, bland annat genom att utveckla mobila och gårdsnära slakterier.

  Miljöpartiet

  Stärk djurskyddet
  För att motverka djurplågeriet kräver Miljöpartiet att djurskyddslagen används i praktiken, att djurens rätt till naturligt beteende skärps, att djurskyddskontrollerna fördubblas samt att en ombudsman för djurens rättigheter införs i Sverige. Djurhållning som inte lever upp till djurskyddslagens krav, exempelvis minkfarmer, ska läggas ned.

  STOPPA PLÅGSAMMA DJURFÖRSÖK

  Plågsamma djurförsök ska successivt tas bort och ersättas av djurfria metoder. Ökad forskning kring alternativ till djurförsök kan göra Sverige ledande på området. Miljöpartiet driver på för en höjd djurskyddsstandard inom EU samt att FN ska uppmärksamma behovet av djurskydd.

  SKYDDA ARTERNA

  Djur ska skyddas mot utrotning, oavsett om det är vargen i Sverige, noshörningarna i Afrika eller tigrarna i Asien. Jakt ska bedrivas hänsynsfullt, reglerat och långsiktigt. Sveriges ska hysa livskraftiga stammar av varg, lo, björn och järv.

  Moderaterna
  Vi kan vara stolta över djurskyddet i Sverige eftersom vi har en av världens starkaste djurskyddslagstiftningar. Vi prioriterar djurskyddet, grundinställningen för oss är att alla djur ska må bra, ha en god hälsa och kunna bete sig så naturligt som möjligt.

  Inom EU finns en miniminivå för djurskydd, men eftersom Sverige har en av världens starkaste djurskyddslagstiftningar ligger vi högt över denna miniminivå. Det innebär att djur i Sverige har det bättre än i de flesta andra länder. Vi slår vakt om ett djurskydd där utgångspunkten är att djur ska behandlas med respekt.

  • Tidigare hade kommunerna ansvaret för djurskyddskontrollerna, men tyvärr fungerade det inte i alla kommuner. Därför har Alliansen gett länsstyrelserna runt om i landet ansvar för djurskyddskontrollerna. Nu genomförs kontroller i hela landet och i alla kommuner.
  • Vi tycker att det höga svenska djurskyddet är bra och ska ses som en förebild. Vi arbetar inom EU för att höja kraven på djurskydd så att svenska bönder ska kunna konkurrera på lika villkor och så att alla djur ges en bra och sund livsmiljö.

  Piratpartiet
  Piratpartiet anser att det ska ställas krav på djurhållning, som utgår från djurens naturliga beteende. Djur ska hållas i en sådan miljö och skötas på ett sådant sätt att deras hälsa främjas.

  Socialdemokraterna

  Sverige ska vara världsledande på djurskydd. Att behandla djuren väl är ett etiskt ansvar som vi har. Djurskydd och djurs välfärd är en viktig fråga för oss socialdemokrater och ett område där Sverige behöver intensifiera sitt arbete.

  Sverige har haft som ambition att vara världsledande på djurskydd, något som vi de senaste åren kommit längre bort ifrån. Vi socialdemokrater vill se att djurskyddet ska stärkas.

  För att stärka det svenska djurskyddet måste ytterligare åtgärder vidtas och efterlevnaden av den svenska djurskyddslagen säkerställas. Ambitionen ska också vara att stärka skyddet för djur utanför Sveriges gränser.

  Det räcker inte med att ha bra regler för djurskyddet - det behövs också en stark tillsyn som förhindrar att allmänhetens förtroende urholkas när enskilda undantag av brott mot de svenska reglerna lyfts fram och blir en bild av hur svensk djuruppfödning bedrivs generellt.

  VI SOCIALDEMOKRATER VILL:

  • Ha en ny djurskyddslag där det blir tydliga krav att djurägaren är ansvarig för djurens välfärd, att djurägare som håller många djur yrkesmässigt ska ha utbildning för det och att djuren ska ha daglig tillsyn.
  • Att den nya lagen ska göra klart att djur ska hållas och skötas på ett sätt att de kan utföra sina naturliga beteenden.
  • Införa ett förbud i djurskyddslagen om att överge djur.
  • Se till att djurtillsynen fungerar bättre i Sverige.

  Sverigedemokraterna

  Vi vill begränsa djurförsöken så att det enbart är tillåtet när det handlar om utvärdering och forskning av medicinska preparat.

  Sverigedemokraterna vill inrätta en särskild djurskyddspolis och kraftigt skärpa straffen för misskötsel av djur. I riksdagen har vi bl a arbetat för att kriminalisera tidelag och för att förbjuda obedövad kastrering av smågrisar. Vår utgångspunkt är att Sverige ska vara ett föredöme inom djurskyddspolitiken.

  Vänsterpartiet
  Vänsterpartiet arbetar för att stärka djurskyddet och respekten för djur som kännande individer. Vi vill därför införa en myndighet och en djuretisk ombudsman för detta arbete i all verksamhet som omfattar djur. Djurskyddslagen måste stärkas så att fler djur inom animalieproduktionen får möjlighet till utevistelse och naturligt beteende. För att åtgärda missförhållanden föreslår vi ökade och förbättrade djurskyddskontroller. Vi vill att en handlingsplan tas fram för att antalet djur som används i djurförsök ska minska. Vänsterpartiet verkar även för att djurtransporterna ska bli färre, bättre och kortare genom ökade kontroller och stöd för produktionsformer utan transporter.

  Djurskyddet har försämrats under den borgerliga regeringen som lagt ned Djurskyddsmyndigheten, stoppat förslag om förbud mot pälsdjursuppfödning och försvagat djurskyddskontrollen. Under motsvarande tid har vid flertal tillfällen vanvård konstaterats för djur inom livsmedelsindustrin, både vid uppfödning och vid transporter. Därför behövs ökade resurser för kontroller och stöd för ökad småskalighet med lokal livsmedelsförädling. Detta i kombination med handlingsplan för minskad köttkonsumtion leder till förbättrade förhållanden för våra djur.

  Likes

  Comments

  Jag har gjort mitt på Nattstad nu och byter här med bloggportal till Moncei. Ni undrar då kanske vad som händer med den nya bloggen? Jo det är en toppennyhet som jag får sprida till er nu! Jag kommer att börja blogga tillsammans med Gossips, alltså den första Gossips som säkert ni alla känner till, skvallerbloggen som var den bästa av dem alla. Gossips och jag kommer att sköta inläggen tillsammans och kommer att samarbeta på ett sådant sätt att det kommer bli längre inlägg, snabbare inlägg, professionellare och mer förbättringar nu när vi är två!
  Ni har säkert massor av frågor i huvudet och jag kan direkt svara att jag inte känner Gossips personligen men det kommer att leda till ett bra samarbete!

  Tänkte även köra på lite historia om Djungeltelegrafen för er som är intresserade!
  Varför jag valde att starta bloggen?
  Jo det var en kväll i somras som jag blev så irriterad över att ingen skvallerblogg var vid liv, alla var borta och jag hade ingen läsning. Jag ringde upp min vän och var förbannad och vi bestämde oss för att starta bloggen tillsammans. Men det var mer jobb än vad vi trodde så efter ca en månad drog min vän sig ur och jag har skött bloggen själv sedan dess. Visst jag har haft mina stunder då jag inte heller hade någon lust att blogga men jag har skött det hyfsat bra tycker jag, och på Moncei kommer det att bli ännu bättre!!

  Jag vill tacka er läsare för att ni valt att följa min blogg och stöttat mig genom att vara en trogen läsare! Det har varit riktigt roligt, jag hoppas att ni vill fortsätta att följa mig och Gossips på den nya bloggen, jag lägger upp den nya adressen ikväll så att ni kan klicka er in till det senaste om bloggarna!

   

  Ett inlägg som jag är stolt över är detta, när Kissie tog sitt körkort sa hon att hon tog det en dag i juli. Av misstag glömde hon att beskära bilden på körkortet innan hon lade ut det på bloggen. Fick det tipset av en läsare, men när jag gick in hade hon redan beskurit bilden och den var borta. Men jag luskade fram bilden ändå, fast än att den var borttagen, det ni ;) har även lyckats hitta borttagna inlägg av bloggare. Dock gillar andra skvallerbloggar att sno de inläggen haha :(

  Djungeltelegrafen

   

  Nu mer bloggar jag på gossips.nu tillsammans med den första gossips, ni kan även klicka er in på gossips.moncei.com!

   
  GOSSIPS.NU
   

  PS. NI NÅR MIG FORTFARANDE PÅ MIN MAIL KONTAKT.DJUNGELTELEGRAFEN@GMAIL.COM
  Jag har ej tillgång till den riktiga gossips-mailen!

  Likes

  Comments

  Den senaste trenden i bloggvärlden verkar vara att man ska ha en sjukdom. ADHD har varit det vanligaste. För lite över en månad sedan diagnoserade Paow alla bloggare (Läs HÄR!) och satte Tyra på "garanterat någonting", Dessie där emot fick sjukdomen bipolär. - En sjukdom som Tyra idag tror att hon har. Tyra skriver på sin blogg att symptomen stämmer in bra på henne samt hur hon mår och mått de senaste åren. När hon mådde som sämst ville hon dö och hennes mamma var tvungen att söka hjälp till Tyra.  Likes

  Comments


  Better Blogging Nouw