English below

Note: Dette er også mere hvad jeg prøver på at undgå, som måske kan hjælpe jer lidt. Og så har jeg det et sted, som jeg kan finde frem igen, som ikke er på papir eller andre steder. Plus tag jer endelig ikke af hvad der står, det er mere eller mindre hvad jeg har fået at vide osv.

Det er seriøst noget alle får at vide spis sundere, træn jævnligt osv. Men hvor mange ved så hvad de skal undgå at spise? Vi tager det mest indlysende til at starte med og slutter af med, hvad du måske ikke vidst?

nr. 1 Slik, chips, popcorn, kage sodavand

Alt dette er det mest indlysende af hvad du ikke må spise. Derimod kan noget af det erstattes, såsom chips, der kan erstattes med kålchips. De er relativt meget nemme at lave, da det kun kræver kålen, salt og olie. Kagen bliver meget svært at erstatte, da det indeholder ufattelige mængder af hvad du ikke må få. Stevia kan du godt bruge, men vil derimod ikke anbefale det.

nr. 2 Kartofler, ris og pasta

Alt dette indeholder stivelse. Dog spørg mig ikke hvorfor at du skal undgå dette, men det siges at have en okay god effekt på folk. Jeg overholder ikke denne endnu, fordi jeg skal først skille mig af med ris, men jeg har hørt, at man skulle få mere energi af, at droppe disse tre også.

nr. 3 Brød

Igen er det pga stivelses indholdet. Nu tænker du også på, jamen så tysser vi til rugbrød. Faktisk indeholder det også stivelse. Men jeg stopper dig ikke i at spise det, fordi selv spiser jeg rugbrød. Det er sundere end hvidt brød, så bare bliv ved.

nr. 4 Fedt

Generelt tror jeg, at det der er tale om når folk snakker om fedt er det: fedtfede kød, smør og magerine (staves måske forkert). smør og magerine kan så godt erstattes med olie. Og hvis det eksistere i Danmark, så kan du også godt prøve dig frem med mandelsmør. Fedtfede kød derimod tænker jeg mere, at man prøve så godt man kan at fjerne det meste af fedtet på kødet, fordi kød indeholder en god mængde af protein, som du skal bruge for at danne dine muskler.

nr. 5 salt

Salt tænker man meget er en smags forstærker til mad, men i denne sammenhæng via en pro træner fra USA, mener at du skal så vidt som muligt undgå salt. Salt gør et eller andet ved din træning som åbenbart ikke er godt. Jeg bruger ikke så meget salt mere, men der er enkelte tilfælde hvor jeg bruger det. Hvis du ikke spiser salt, har jeg hørt, at du kan på en eller anden måde smage, at der er salt i tingene.

nr. 6 Alkohol

Desværre er den vilde festliv nød til at være på standby. Jeg forstår godt at man gerne vil afsted og ærligt talt, jeg gør det stadig. Men her skal man tænke på konsekvensen der er, hvis du siger at du drikker dig fuld. Det siges at du går hele tre uger tilbage af din træning og den kan jeg underskrive. Jeg havde kun selv trænet i tre uger og jeg drak mig fuld og mit resultat var væk. Fest gerne i ny og næ, og et glas vin skader ikke.

Dette er min måde at jeg prøver at holde mig fra. Hvem ved, måske har du lige pludseligt flere ting du kan strege fra din liste. Det er ikke dyrt at leve sundt, men det kan koste dig dyrt hvis du lader være i forbindelse med vægttab.

__________________________________________________________________________________________

Note: This is also more what I try to avoid, which may help you a little. And then I have a place that I can find again, which is not on paper or elsewhere. Plus, you do not finally understand what it says, it's more or less what I've been told, etc.

It's seriously something everyone gets to know eat healthier, work regularly, etc. But how many people know what to avoid eating? We take the most obvious thing to start with and end with what you may not know?

No. 1 Sweets, chips, popcorn, cake of soda

All this is the most obvious thing you can not eat. On the other hand, some of it can be replaced, such as chips that can be replaced with cabbage chips. They are relatively very easy to make as it only requires cabbage, salt and oil. The cake is very hard to replace as it contains unimaginable amounts of what you can not get. Stevia can be used, but does not recommend it.

No. 2 Potatoes, rice and pasta

All of this contains starch. However, do not ask me why you should avoid this, but it is said to have an okay good effect on people. I do not adhere to this yet because I have to get rid of rice, but I've heard that you should get more energy from dropping these three as well.

No. 3 Bread

Again, because of the starch content. Now you're thinking too, well, we're cheating on rye bread. In fact, it also contains starch. But I do not stop you eating it because I myself eat rye bread. It's healthier than white bread, just keep on going.

No. 4 Fat

In general, I think that when people talk about fat it is: fatty meat, butter and magerine (spelled maybe wrong). Butter and magerine can be replaced as well with oil. And if it exists in Denmark, you can also try it out with almond butter. Oily fat, on the other hand, I think more that you try to remove most of the fat on the meat because meat contains a good amount of protein that you need to form your muscles.

No. 5 salt

Salt thinks you are a great enhancer for food, but in this context via a pro coach from the United States, you think you should avoid salt as far as possible. Salt does something about your workout that is obviously not good. I do not use so much salt more, but there are some cases where I use it. If you do not eat salt, I've heard that you can taste some salt in some way.

No. 6 Alcohol

Unfortunately, the wild party has to be on standby. I understand that you want to go and frankly, I still do it. But here you have to think about the consequence that is if you say you drink yourself full. It is said that you go back three weeks back of your workout and I can sign it. I had only trained for three weeks and I drank myself and my result was gone. Feel like again and again, and a glass of wine does not hurt.

This is my way I try to abstain. Who knows maybe you suddenly have more things you can line up from your list. It is not expensive to live healthy, but it can cost you expensive if you are in connection with weight loss.

#lifestyle #mad #food #training #træning

Design din blog - vælg mellem masser af færdige skabeloner på Nouw, eller lav din egen: "peg og klik" - Klik her

Likes

Comments

Low carbonara

This recipe is from the very popular LCHF (low carb, high fat).

The very delicious dish is so easy to make and yet almost only one portion is enough for a person.

I actually prefer this version of carbonara than the original pasta carbonara. I think it is because the pasta carbonara is getting boring to eat faster than the low carbonara.

So thumbs up and a clap on the shoulder to you for making this recipe.

But here you go!

Recipe:

1 cauliflower
1 squash
3 carrots
1 onion
3 dl heavy cream
2 eggs
Parma cheese to your liking
Salt and pepper to you liking.
200g bacon

not all people can eat cheese, but I believe you can skip it. And if this Parma cheese is expensive, then you can use another cheese, as long as it's for cooking.
For the cheese part I actually used pizza topping cheese.

How to do:
Cut out with mandolin iron all the greens except onions.
Cut the onions out in small pieces.
Cook the bacon on a pan and remember to safe the fat from it because you will use it to cook the onions.
Cook the onion and when the onion is cooked cook the rest of the greens.
When cooked mix in a bowl the heavy cream, eggs, cheese, salt and pepper and but it in the pan.
Cook till the mix have thickened and it's done.

Bon appetite!

Tags:
#healthy #healthyfood #healthylife #lowcarbfood #lowcarb #green #greens #food #foodlover #foodporn #foodie #recipe #delicious #bacon #lchf

Likes

Comments

Heathy avocado salad.

I saw the recipe of this one in a cooking book and I do believe it were from lchf. 

I manipulated a bit when I made it because the original recipe says bacon. But I am trying my very best to eat as vegetarian (or some sort of vegetarian) therefore I use daily fish instead. 

If you're vegan, you can cut of the meat part and just eat the salad as it is. 


Recipe: 

1 avocado 

2 handful of leaf salad

2 tomatoes

1 onion

2 tbsp lemon juice

200 g tuna 


For extra greens I recommend pepper and carrots. If you're not vegan try adding mozzarella cheese it turns out tasty.


How to do:

Cut the avocado in squares and the same goes for the tomatoes. If the leafs of the salad are small, put them in as they are but if they are big do cut them into long small pieces.

Cut the onion in half and cut them the two halfs into smaller C? (Just The shape like a C. It's confusing but I hope the picture can quide you a bit.) 

Put in the tuna and pour the lemon Juice on top and mix them well.


Bon appetite! 

#food #foodlover #healthy #healthyfood #salad #diet #foodporn #green #recipe 

Likes

Comments

Healthy banana/protein pancakes.

This recipe contains eggs so if you're vegan, my apologies for a recipe you cannot use.
It's a flowerless recipe and falls a bit heavy when you eat.

Contains:

2 banana
200 oatmeal
2 eggs
1 egg white
1 spoon of vanilla protein powder. (You can also use cookie and cream protein powder)

Oil for cooking

How to do:
Blend the oatmeal into flower and put in all the other ingredients.
Heat up a pan with oil and put on the dough. (Use either a spoon or something to take the dough)
When it's gotten brown, flip and wait till it also got brown and take it off the pan. Repeat the progress.

You can eat it just like this or you can put something on top.

Bon appetite!

#recipe #food #pancakes #mad #opskrift #healthy #healthyfood #healthylife

Likes

Comments

I finely finished my queen of hearts and attended a competition. I won the best wig.
Truth to be told, I am very happy that I got it. My friend and I were hugging after I came down from stage. We were both looking at each other and thought that the chances that I won the price might have been high since the wig is styled as it is.

I have been working on the costume for more than a year and the dress didn't fit me because it were for my sister at first and then she said she didn't want it anymore because it got so expensive. Now I owe her 3000kr for the costume because of the amount of fabric and detailing stuff. Truthfully it's more like we're even since I have spend more than 200 hours on it.

The costume contains over 6000 rhinestones, over 2000 beads, 7 embroidery techniques and over 40 meters of ribbon.

The crowd went into silence because they were in shock of how huge it were. Also my team Queen got me in the dress in 5 minutes.
Yes it is me and again to state it, I am a man, but when I do this I confuse people for being a woman.

Next cosplay is Ewan Juno and Time.

Hashtags
#cosplay #dress #boy #man #konkurrence #konkurranse #art #kunst #life

Likes

Comments

Hello there

Well are you surprised just as I am? That a(nother) guy entered the Nouw blog? Well here I am in my full skin

I started this blog just to share my personal oppinions about fashion for men, Life styles, my hobby and more or less the personal stuff. It might not be the most personal things since I intent to keep some of them a secret.

About me?

Well I am 23 years old dude called Chris. I am raised in a small town in Denmark, but now as many other bloggers I live in one of the worlds most expensive cities, Copenhagen. I am a student. I study to become a tailor/costume designer, but the clothing designer is not closed for options, since I make some of my own clothes beside making costumes. To be well aware when I write I might be direct or so that it can be disturbing for some people, which is not what I intended to do, therefore I am very sorry if I do so. I see myself as a nerd and everybodys friend and easy to talk to. And yes, you can talk to me about guys I will not start with opinions, but later on just 'say what I think'.

My blog will be when I travel (it's rare), when I have new reciepes either drinks or food. I will share about my work on clothes and costumes when I finish something. Complains I have a good friend and family to go to, so nothing much will happen here. Boring... I know I am very sorry for that.

I don't know what else to write after all I did drink 4,5 glasses of rosé wine meanwhile I thought about what to write.

Otherwise 

Welcome to my blog, do leave I like if you think it sounds interesting. 

Oh yeah now that I remember. I left my facebook page and instagram here on my page, so do go follow if you also think it will be interesting. The facebook is more costume related than blog related. 

Enjoy!!

Likes

Comments