روسپی خانه بهشت با مدیریت الله تبارک وتعالی

من که نمی فهمم فرق حوری با فاحشه چیست؟ !روسپی خانه بهشت با مدیریت الله تبارک وتعالی

من که نمی فهمم فرق حوری با فاحشه چیست؟ !
یکی در استخدام خداست و دیگری در استخدام بندۀ خدا !
خدایی که به پیروانش حوری رشوه می دهد و بهشتی که فاحشه خانه است.

در بهشت توان بدنی انسان در کامیابی از زنان به اندازه صد نفر می گردد.
( کتاب کنزالعمال، جلد14، ص 468 )

بهترین چیزهایی که مردم در دنیا و آخرت از آنها لذت می‌برند، لذت آمیزش و بهره برداری از زنان می‌باشد.
( کتاب وسائل، جلد14، ص 468

Likes

Comments

خداوندا، من می دانم که گناهکارم، و می دانم که بخاطر گناهانم لایق دوری ابدی از تو هستم. با وجودیکه لایق آن نیستم ولی ممنونم برای اینکه مرا دوست داری و قربانیی برای گناهان من از طریق مرگ و قیام عیسی مسیح آماده کردی. من باور می کنم که عیسی برای گناهان من مرد و من برای نجات خود فقط به او اعتماد می کنم. از این لحظه ببعد، به من کمک کن که نه برای گناه بلکه برای تو زندگی کنم. به من کمک کن بقیة زندگیم را در شکرگزاری برای این نجات عظیم بسر ببرم. خداوندا، من می دانم که گناهکارم، و می دانم که بخاطر گناهانم لایق دوری ابدی از تو هستم. با وجودیکه لایق آن نیستم ولی ممنونم برای اینکه مرا دوست داری و قربانیی برای گناهان من از طریق مرگ و قیام عیسی مسیح آماده کردی. من باور می کنم که عیسی برای گناهان من مرد و من برای نجات خود فقط به او اعتماد می کنم. از این لحظه ببعد، به من کمک کن که نه برای گناه بلکه برای تو زندگی کنم. به من کمک کن بقیة زندگیم را در شکرگزاری برای این نجات عظیم بسر ببرم. متشکرم عیسی که مرا نجات دادی! عیسی که مرا نجات دادی!

Likes

Comments