Intressanta citat från "Israeliska" politiker

 

Varför skulle araberna gå med på fred? Om jag vore arab-ledare skulle jag aldrig träffa några överenskommelser med Israel. Det är naturligt: vi har stulit deras land. Visst lovade Gud oss det - men vad betyder det för dem? Vår Gud är inte deras. Vi härstammar från det gamla Israel, det är sant, men för över två tusen år sedan - och vad betyder det för dem? Det har funnits antisemitism, nazister, Hitler, Auschwitz - men var det deras fel? De ser bara en sak: vi har kommit hit och stulit deras land. Varför skulle de acceptera det?"

 

- David Ben-Gurion, Israels förste premiärminister, i Nahum Goldmanns bok "Den Judiska Paradoxen", 278, Tidens Förlag, s. 112

* * * * *

"Det finns gränser för allt utom för Israel."

- Tikkanen, DN, 29/3, 1978

* * * * *

"Gränser går där det finns judar som bosätter sig. Det är inte linjer på en karta."

- Golda Meir, israelisk premiärminister, 1976

* * * * *

"Israel är numera en militär supermakt (...) För amerikanerna är det viktigaste att Israel är starkt. Alla de europeiska ländernas militära styrkor är svagare än våra. Israel kan på en vecka erövra ett område från Khartoum i Sudan till Bagdad i Irak och ända till Alger."

- Ariel Sharon, israelisk general och minister i flera israeliska regeringar, beryktad som Beiruts slaktare och ansvarig för massakern i de palestinska flyktinglägren Sabra och Shatila i Libanon sommaren 1982, citerad i den israeliska tidningen Yediot Aharonot, den 7 juni, 1973

* * * * *

Vi kom till detta land som redan var befolkat av araber och etablerade en hebreisk, judisk, stat. Judiska byar byggdes upp på platser för de arabiska byarna. Ni känner inte ens till namnen på dessa arabiska byar, och jag förebråer inte, för geografiböckerna existerar inte längre. Varken böckerna eller de arabiska byarna existerar längre. (...) Det finns ingen bebyggd plats i detta land som inte tidigare hade en arabisk befolkning."

- Joshe Dayan, israelisk general och befälhavare, "Ha'aretz", 4 april, 1969

Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments

imam sadiq's(A.S) debates with Abual_''Awja''


Debate with Abu al- 'Awja'
Al- Sadiq, peace be on him, had many debates with b. Abu al- 'Awja'.
One of them is as follows:
One day, b. Abu al- 'Awja' and b. al- Muqaffa' were in al- Masjid al-Haram (the Holy Mosque in Mecca). Bin al- Muqaffa' said: "Look at those people, who are performing the procession a round the Kaaba. No one of them is worthy of the name of humanity except that Shaykh (he meant Abu Abd Allah Ja'far al- Sadiq, peace be on him) the rest are mere rabble and beasts. Bin Abu al- 'Awja' asked him: "Why have you excluded that Shaykh?"
Ibin al- Muqaffa' answered: "Because he has outstanding qualities of which none has." "I must test your words," bin Abu al- 'Awja' answered. Bin al- Muqaffa' said to him: "Do not do that, for I am afraid that he will abrogate your beliefs." "This is not your purpose. However, you are afraid that your opinion will be weak with me when I discover something contrary to his rank which you have described to me."
Bin al- Muqaffa' said: "Do not worry! Go and test him. Beware of giving free rein to your ideas so as not to overcome you." Ibin Abu Al- 'Awja' went to al-Sadiq. Then he came back and said: "Bin al- Muqaffa', woe unto you! This is not a human being." "What has happened to you?" asked b. alMuqaffa'. Bin Abu al- 'Awja' answered: "I attended his meeting. When there was no one there, he said to me: 'If the matter is according to what those believe, and it is according to their belief, then they will be saved, while you will be ruined. And if the matter is according to what you believe, and it is not according to your belief, then you and they are equal.'"
I (Bin Abu al- 'Awja') said: "May Allah have mercy upon you, what is the difference between their belief and ours? Their beliefand ours is the same." Al- Sadiq said: "How can your beliefand theirs be the same? They believe in Resurrection, the reward, the punishment. They believe that the sky has God, and it is inhabited, while you claim that the sky is destruction and has no one." He (Bin Abu al- 'Awja') said: "So, I seized the opportunity and said to him: 'If the matter is according to their belief, then what has prevented Him (Allah) from manifesting Himself to His creature to summon them to worship Him so as no two persons are disagreed on Him?
Why has he hidden Himself from them and sent the messengers to them? If He manifested Himself, people would believe in Him easily, "al-Sadiq said to me:
"Woe unto you! He Who has shown you His power in yourself, how has He hidden Himself from you? He has created you while you were nothing, made you grow up while you were a child, made you strong while you were weak. Now, think of your illness after your health, your health after your illness, your pleasure after your anger, your anger after your pleasure, your sorrow after your happiness, your happiness after your sorrow, your love after your hatred, your hatred after your love.... He (al- Sadiq) went on mentioning Allah's favors which are in myselfand which I cannot deny. So, I thought that He (Allah) would appear between him (al- Sadiq) and me."(230)
Abu Shakir al- Daysany, an Arab unbeliever, sometimes debated with al-Sadiq, peace be on him, and sometimes with Hisham b. al- Hakam. However, Hisham went to al- Sadiq, peace be on him, when al- Daysany asked him a certain question. One day, al- Daysany said to Hisham: "There is a verse in the Koran, which is our saying, (that there are two gods)."
Hisham said: "What is it (the verse)?" Al- Daysany answered: "And it is He Who in heaven is God and in earth is God."(231) Hisham said: "I did not know how to answer him. So, I went to perform the hajj and I told Abu Abd Allah, peace be on him, about the question." Al- Sadiq said: "These are the words of an unbeliever.
When you come back, ask him: What is your name in Kufa? Surely, he will say by such and such name. Then ask him: 'What is your name in Basrah?' Surely he will reply by such and such name. Then you tell him: 'Such is our Lord, Allah, Who in heavens is God, in earth is God, in seas is God, in deserts is God. Thus, He is God at every place.'" Hisham said: "I came back to Kufa and went to Abu Shakir and gave him the reply." So, he said: "These words have been brought from Hijaz."(232)
The Outstanding Merit of the Prophet, may Allah bless him and his family:
Abu Khanis al- Kufi said: "I attended the meeting of al- Sadiq, peace be on him, and a group of the .Christians was in his presence. They (the Christians) said: 'The outstanding merit of Musa, 'Isa, and Mohammed is the same, for they, peace be on them, are the Owners of the Laws and the Books.' Al- Sadiq, peace be on him, said:
'Mohammed is the best and the most knowledgeable of them, peace be on them. Allah, the Blessed and Exalted, has granted him knowledge of which He has granted none.' They (the Christians) said: 'Has any verse of the Koran been revealed in this respect?' Al- Sadiq, peace be on him, said: 'Yes.' These verse of Allah, the Exalted: 'And We ordained for him in the tablets admonition of every kind.'(233) His words to 'Isa: 'And that I may make clear to you part of what you differ in.'(234)
Allah, the Exalted, said to Mohammed, may Allah bless him and his family,: 'And We will bring you as a witness against these- and We have revealed the Book to you explaining clearly everything.'(235) 'So, that He may know that they have truly delivered the messages of their Lord, and He encompasses what is with them, and He records the number of all things.'(236) Then, by Allah, he (Mohammed) is the most knowledgeable of them. If Musa and 'Isa attended in my presence and asked me, I would answer them, and I asked them, they would not answer."'(237)
I (the author) say: As the Commander of the Faithful (Imam 'Ali(A.S)) is the gate of the knowledge of the Prophet, and his sons has inherited his knowledge, then they (his sons) are the most knowledgeable of all men, the Prophets and the like.
Treating the Women with Justice:
An unbeliever said to Abu Ja'far al- Ahwal(238)." Tell me about the following Words of Allah, the Exalted: Then marry such women as seem good to you, two and three and four; but if you fear that you will not do justice (between them), then marry only one.'(239) and these Words of His: 'And you have it not in your power to do justice between wives, even though you may wish (it), but be not disinclined (from one) with total disinclination.'(240)
There is a difference between these two verses." Abu Ja'far al- Ahwal said: "I had no answer. So, I went to Medina and came to Abu Abd Allah, peace be on him, and asked him about the difference between the two verses." Al- Sadiq said: "As for the verse: But if you fear that you will not do justice (between them), then marry only one, He (Allah) has meant the expenses. And as for the verse: And you have it not in your power to do justice between wives, even though you may wish (it), He (Allah) has meant love, for no one is able to do justice to two wives in love." Then Abu Ja'far came back to the unbeliever carrying the answer. But the unbeliever said: 'You have brought this answer from Hijaz."'(241)

Likes

Comments

Etik, (från gr. ethos; sed), eller moralfilosofi, sedelära, en moralvetenskap, den del av filosofin som söker besvara frågor som "vad är det goda", "vad är det rätta", "hur bör man bete sig". I mer allmän bemärkelse: en uppsättning regler för uppträdande och förhållningssätt. Studiet av etik brukar delas in i tre underområden: normativ etik, metaetik och tillämpad etik. Det första området fokuserar på vad som är den riktiga moraliska utgångspunkten. Metaetiken söker utreda vad olika etiska problemområden innefattar. Slutligen behandlar den tillämpade etiken tillvägagångssättet för att lösa praktiska problem. Även i teologin undersöks och diskuteras etiska frågor.

 

De olika normativa etiklärorna går att dela upp i tre huvudgrupper: teleologiska, deontologiska och dygdetiska. Den förstnämnda gruppen betonar en handlings konsekvenser som det som avgör en handlings riktighet. Den andra talar istället om absoluta principer som det alltid är fel att bryta mot oavsett konsekvenserna (exempelvis "det är alltid fel att döda"). Den sistnämnda lägger istället vikten vid hur agenten (individen som handlar) bör vara. Exempel på olika teleologiska läror (ser till konsekvenserna för olika grupper) är utilitarism och egoism. De deontologiska lärorna går att dela upp i två undergrupper, regel- och handlingsdeontologiska. Exempel på sådana läror är rättighetsetik, som är regeldeontologisk, och pliktetik, som är handlingsdeontologisk. Moderna etikläror som svårligen låter sig placeras i ovannämnda kategorier är feministisk etik och miljöetik....

Metaetik

Huvudartikel: Metaetik
Metaetik är den kanske mest betydelsefulla delen av vad som allmänt kallas värdeteori, det vill säga studiet av värden, värdeomdömen och värderingar. Metaetik kan sägas ha moraliska värden och värderingar som studieobjekt. Metaetiken rör inte frågor om vad som de facto är rätt och fel, utan studerar exempelvis vad dessa begrepp betyder, om de korresponderar mot objektiva fakta eller endast är uttryck för, eller beskrivningar av, den moraliska agentens subjektiva sinnestillstånd. Rent allmänt och något förenklat kan metaetiken sägas studera etiken som fenomen utifrån, till skillnad från den normativa etiken som inifrån söker avgöra vad som faktiskt är rätt, fel, gott eller ont...

 

Normativ etik

Huvudartikel: Normativ etik
Normativ etik betecknar, i sin allmänna betydelse, studiet av olika etiska system ur en värderande synvinkel. Detta bör åtskiljas dels från deskriptiv etik, som endast syftar till att beskriva etiken,[1] och metaetik, som har en överordnad funktion i den meningen att den befinner sig "utanför" etiken.

 

I en snävare betydelse kan "normativ etik" även användas för att beteckna specifika etiska system.[1]
 

Tillämpad etik

Huvudartikel: Tillämpad etik
Om den normativa etiken kan sägas ha till uppgift att formulera hållbara moralprinciper, så kan den tillämpade etiken sägas vara tillämpandet av dessa principer på konkreta etiska problem. Ett uppmärksammat område inom den tillämpade etiken är medicinsk etik. Den tillämpade etiken är ett snabbt växande ämne.[2]

Likes

Comments

FN angående Imam Ali(A) 1. "Den som har utsett sig själv som en Imam (ledare) över folket måste börja med att lära sig själv innan han lär andra. Hans utlärning av andra måste inledas med att han själv föregår med ett gott exempel istället för att bara yttra det med ord, för den som börjar med att lära sig och utbilda sig själv är mer värd respekt än den som utbildar och lär andra."
2. "Era angelägenheter med att utveckla landet bör vara större än er angelägenhet om att samla in skatter, för det sistnämnda kan endast samlas in genom utveckling; medan den som söker intäkter utan utveckling förgör både landet och människorna." 3. "Sök sällskap med de lärda och visa i sökandet efter lösningar till era länders problem och ert folks rättfärdighet". 4. "Inget gott kan komma ifrån att man är tyst gentemot regeringen eller att man talar utav ignorans." 5. "De rättfärdiga är dygdiga män, vars logik är rättfram, vars kläder är oskrytsamma, vars väg är anspråkslös, vars handlingar är många och som inte påverkas av svårigheter."
6. "Välj de bästa bland ert folk för att administrera rättvisa bland er. Välj en som inte ger upp väldigt lätt, som inte rubbas av fientligheter, en som inte insisterar i att begå felaktiga handlingar, som inte kommer att tveka för att främja rätt så fort han får reda på det, någon vars hjärta känner ingen girighet, någon som inte kommer vara nöjd med ett minimum av förklaring utan söker maximum av förståelse, som kommer att vara den mest stabila när tvivel är framme, som kommer att vara den mest tåliga i att rätta opponenten, den mest tålmodiga i att främja sanningen, den mest stränga i att ge utslag av domen, någon som är opåverkad av smicker och inte svajar med frestelse och dessa är väldigt få."
 

Likes

Comments

Syftet med den här artikeln är endast att demonstrera att den shiitiska synen angående den speciella vikten och ledarskapet hos Ahlul Bayt inte kommer från intet. På det här sättet, hoppas jag att detta bidrar till en bättre förståelse bland Muslimerna och således hjälpa till att reducera vissa människors fientlighet mot efterföljare till Profetens(S) Hushåll.

Det faktum att vi Shia har antagit en troslära som skiljer sig från Ashariternas vad gäller den fundamentala tron, och skiljer sig från de fyra sunnitiska juristerna vad gäller lagar, riter och observerande, bygger inte alls på sekterism eller fördomar. Det är snarare den teologiska resongemanget som har lett oss till att anta troslära av de Imamer som tillhör Ahlul Bayt hos den Heliga Profeten, Allahs Sändebud.

Vi har därför helt och hållet bundit oss själva till dem i vår observerande såväl som vår tro; i inhämtningen av vår kunskap om Koranen och Profetens Sunnah, och all vår material, moralisk och andliga värderingar på grunden för den teologiska och logiska bevisningen. Vi har gjort detta i lydnad till den Heliga Profeten och underkastelse till hans Sunnah.

Hade vi inte varit övertygade om dessa bevis att inte godkänna andra Imamer än de från Ahlul Bayt, och att söka Allahs närhet via dem, så hade vi antagligen fäst oss vid trosläran hos majoriten för enighet och broderskap. Men obestridlig logik befaller en troende att följa sanningen oavsett vad andra anser.

Majoriteten av Muslimerna är okapabla till att producera argument för att visa vilken av deras fyra jurister är bäst. Det är omöjligt att följa alla, och således måste man, innan man säger att det är "obligatoriskt" att följa dem, bevisa vem av dem man skall följa. Vi har funderat över argumenten från Hanafis, Shafis, Malikis och Hanbalis med ögonen hos en som söker sanningen och vi har sökt långt och brett, men vi har inte funnit svaret till detta, förutom att de alla var stora jurister och ärliga och rättvisa män. Men ni är medvetna om att en jurists kapacitet, ärlighet och rättvisa och storhet inte är ett monopol för dessa fyra personer bara. Hur kan det då vara "obligatoriskt" att endast följa dessa?

Vi anser inte att någon kan kliva fram och påstå att dessa personer är bättre än våra Imamer, de rena och heliga ättlingarna till Profeten(S), Frälsningens Ark, Ångerns Portar, som vi genom dem kan uppnå skydd mot oenighet i religiösa frågor; för de är vägledningens emblem, och ledarna mot den rätta stigen.

Men efter att Profeten(S) gick bort började politik att spela sin del i religionens affärer och ni vet vad som ägde rum i Islams hjärta som resultat av detta. Under alla dessa prövningstider, fortsatte Shiiterna hålla fast vid Koranen och Ahlul Bayts Imamer som den Heliga Profeten lämnade bland oss som de två tunga sakerna (al-Thaqalain). Det har funnits vissa extrema sekter (al-Ghulat) som kommer upp då och nu i Islams historia; hur som helst, shiiternas huvudfåra har aldrig avletts från denna stig sedan Imam Ali och Fatimahs (frid vara över dem) tider tills vår dag idag.

Shiiterna existerade när Ashari och alla fyra Sunni imamer inte hade fötts än och ingen hade hört om dem. Fram tills tredje generationen efter Profetens tid var det ingen som kände till Asharis och de fyra Sunni imamerna. Ashari föddes 270 e.h. och dog 320 e.h; Ibn Hanbal föddes 164 e.h. och dog 241 e.h.; Shafi föddes 150 e.h. och dog 204 e.h.: Malik föddes 95 e.h. och dog 169 e.h.; Abu Hanifa föddes år 80 e.h. och dog 150 e.h. Shiiterna å andra sidan följer Ahlul Bayts stig vilket inkluderar Imam Ali, Fatimah, al-Hasan och al-Husain (frid vara över dem alla) som alla levde samtida med den Heliga Profeten(S) och växte upp i hans hus.

Vad gäller Ahlul Bayts kunskaper, är det tillräckligt att säga att Imam Jafar as-Sadiq(A) var läraren för två av sunni imamerna, Abu Hanifa al-Numan och Malik ibn Anas. Abu Hanifa har sagt: "Om det inte vore för de två åren så hade al-Numan svält" där syftar han till de två åren som han drog nytta av kunskapen från Imam Jafar as-Sadiq(A). Malik vittnade också om rätten om att han inte möt någon annan mer lärd inom Islamisk Juridik bättre än Imam Jafar as-Sadiq(A).

Den Abbasidiska kalifen, al-Mansor, befallde Abu Hanifa att förbereda ett par svåra frågor till Imam Jafar as-Sadiq(A) angående Islamiska lagar och ställa frågorna till Imam i närvaron av al-Mansoor. Abu Hanifa förberedde 40 svåra frågor och frågade Imam Jafar angående dem i närvaron av al-Mansoor. Imam nöjde sig inte med att bara besvara frågorna utan han gav åsikterna från de irakiska och de Hijaz lärdas syn på det hela. Abu Hanifa kommenterade denna händelse med följande ord:

"Sannerligen är den mest kunniga bland människorna är den som är mest kunniga angående deras skilda åsikter."

Sunni referens:

* Shaikh Muhammad Abu Zahrah i hans bok "al-Imam al-Sadiq", s. 27

Abu Hanifa beskriver sina känslor (när han gick in i al-Mansors palats och hittade Imam Jafar as-Sadiq(A) sittande bredvid honom) med följande ord:

"När jag såg Imam Jafar, såg jag att hans personlighet befaller mer respekt än kalifen själv. Men trots detta var det kalifen som styrde den Muslimska världen och Imam Jafar var en vanlig medborgare."

Sunni referens:

* Shaikh Muhammad Abu Zahrah i hans bok "al-Imam al-Sadiq", s. 27

Malik (den andra Sunni imamen) sade:

"Jag brukade komma till Jafar ibn Muhammad(A) och stanna hos honom ganska länge. Varje gång jag besökte honom, fann jag honom bedjande, fastande, eller reciterande Koranen. Varje gång han rapporterade ett uttalandet från Guds Sändebud, var han i tvagning. Han var en utmärkande dyrkare som inte påverkades av den materiella världen. Han var av de Guds fruktiga människorna."

Sunni referens:

* Shaikh Muhammad Abu Zahrah i hans bok "al-Imam al-Sadiq", s. 66

Shaykh Muhammad Abu Zahrah som var en utomstående sunnitisk lärd under samma tid sade:

"De olika Muslimska lärda var aldrig eniga en fråga helt och hållet förutom Imam Jafars dygd och kunskap. Sunni imamern som levde under den här tiden var hans studenter. Malik var en av dem och de som levde samtida med Malik så som Sufyan al-Thouri och många andra. Abu Hanifa var också en av hans studenter trots att de var i samma ålder, han ansåg ändå att Imam Jafar var den mest kunniga i den Muslimska världen."

Sunni referens:

* Shaikh Muhammad Abu Zahrah i hans bok "al-Imam al-Sadiq", s. 66

Bandet mellan enighet och broderskap kan stärkas och oenighet slutas om alla Muslimer samtycker till att det är ett måste att följa Ahlul Bayt. Faktum är att många stora sunnitiska rättslärda har erkänt att den shiitiska skoilan är en av de rikaste Islamiska skolorna på grund av att kunskapen i den shiitiska skolan härrörs från Profetens(S) Ahlul Bayt vars höga kunskap och renhet har bekräftats av Koranen. Dessa sunni lärda har även utfärdat fatwa att det är tillåtet för sunniterna att följa tolv shia juridiken. Bland dessa stora lärda är Shaykh Mahmood Shaltoot, ledaren för al-Azhar universitet (mellan år 1950-60).

Oenigheten bland de olika sunnitiska skolorna är inget annat än bristen på överenskommelse mellan Shia och Sunni. Ett stort antal av skrifter av rättslärda på båda sidor kommer att förtydliga detta för oss.

Eftersom baserat på traditionen om de två tunga tingen så bär Ahlul Bayt på samma tyngd i Allahs ögon som den Heliga Koranen, den förstnämnda har samma kvalitéer som det sistnämnda. Precis som Koranen är sanning från början till slutet utan någon skugga av tvivel, och precis som det är en plikt för varje Muslim att lyda dess befallningar, så är också Ahlul Bayt perfekta och ärlig vägledning vars befallningar måste följas av alla. Därför kan det inte finnas någon ursäkt för att fly undan accepterandet av deras ledarskap och att följa deras troslära och tro. Muslimerna är bundna till dessa ord av den Heliga Profeten att följa dem och ingen annan. Precis som det är omöjligt för Muslimerna att vända sig ifrån den Heliga Koranen eller att anta någon lag som går emot den, så är fallet med Ahlul Bayt som onekligen har beskrivits som jämlikt i tyngden och viktigheten jämfört med Den Heliga Koranen, samma attityd har antagits vad gäller deras order, och det kan inte vara tillåtet att vända sig från någon av deras order till en annan persons. Efter att ha nämnt traditionen om de två tunga sakerna, säger Ibn Hajar:

"Dessa ord visar att Ahlul Bayts medlemmar som innehar dessa distinktioner är överlägsna alla andra människor."
Sunni referens: al-Sawa'iq al-Muhriqah, av Ibn Hajar, s. 136

Allahs Sändebud sade:

"Den som önskar leva och dö som mig och gå till himmeln (efter döden), som min Herre har lovat mig, nämligen den eviga himmeln, bör erkänna Ali(A) som min efterträdare, och efter honom bör han erkänna Alis söner, eftersom de är folket som aldrig kommer att lämna er utanför vägledningens dörr och inte heller kommer de låta er träda igenom den vilseledande dörren."

Sunni referenser:

* Kanz al-Ummal, av al-Muttaqi al-Hindi, vol. 6, s. 155, Tradition #2578
* Också förkortad Kanz al-Ummal på marginalen av Musnad av Ahmad Ibn Hanbal vol. 5, s. 32

Återigen har betydelsen av Ahlul Bayts ledarskap bekräftats genom den här fina analogin av Allahs Sändebud:

Allahs Sändebud sade: "Betrakta Ahlul Bayt bland er som huvudet på kroppen, eller ögonen för ansiktet, för ansiktet vägleds endast genom ögonen."

Sunni referenser:

* Is'af al-Raghibeen, av al-Saban
* al-Sharaf al-Mua'abbad, av Shaikh Yusuf al-Nabahani, s. 31, av mer än en auktoritet.

Också:

Allahs Sändebud sade: "Min Ahlul Bayt är skyddade plats för tillflykt angående dispyter i religionen." (Mustadrak Hakim)

Dessa traditioner lämnar därför ingen plats för tvivel. Det kan inte finnas någon annan väg än att följa Ahlul Bayt och ge upp all opposition till dem.

Allahs Sändebud sade: "Kunskap om Ale-Muhammad (Muhammads familj) betyder frälsning från elden, och kärlek till dem är ett pass för att krossa Siraat bron, och lydnad till dem är ett skydd mot Gudomlig vrede."

Sunni referenser:

* Kitab al-Shafa, av Qadhi 'Ayadh, publicerat i 1328 AH, vol. 2, s. 40
* Yanabi al-Mawaddah, al-Qundoozi al-Hanafi, sektion 65, s. 370

Abdullah Ibn Hantab relaterar:

Allahs Sändebud addresserade oss vid Juhfa med följande ord: "Har inte jag större auktoritet över er än er själva?" Alla svarade: "Ja, självklart." Då sade han: "Jag kommer att hålla er ansvariga för två ting, nämligen Allahs Bok och mina ättlingar."

Sunni referens:

* Ihyaa al-Mayyit, av al-Hafidh Jalaluddin al-Suyuti
* Arba'in al-'Arbain, av Allamah al-Nabahani

Därför är anledningen bakom att vi antagit Ahlul Bayts tro uteslutande mot andras är att Allah själv har gett företräde för dem endast. Det är tillräckligt att citera al-Shafis dikt (en av Sunni Imamerna) om Ahlul Bayt vilket går enligt följande:

"Medlemmar ur Profetens Hushåll, er kärlek är Gudomlig plikt över mänskligheten. Gud uppenbarade det i Hans Koran. Det är tillräckligt bland era privilegier att den som inte välsignar er, hans böner kommer inte accepteras.

"Om kärleken till medlemmarna ur Profetens Hushåll är Rafidi (förkastande), låt mänskligheten och Jinn vittna om att jag är en Rafidi (förkastare)."

Den ovannämnda dikten av Shafi är välkänt bland arabiskt talande människor för att de skall kräva någon källa. Men för att de som insisterar på källa skall dra nytta så citerar vi källan:

* Tafsir al-Kabir, av Fakhr al-Din al-Razi, vol. 27, s. 166, under kommentarer till versen 42:23 i Koranen.
* al-Sawa'iq al-Muhriqah, av Ibn Hajar, s. 88, i samband med versen 33:33 i Koranen.

Bröder och systrar, i våra böner, och jag är säker på att ni även i era böner, säger:

"Jag vittnar om att Muhammad är Guds tjänare och Hans Sändebud. O Herre, skicka Dina välsignelser över Muhammad och hans familj."

Likes

Comments