Photo by Moa Niemeyer

Vad hände med 30 lager tyg, musiken från en orkester och tidlösa danssteg? När valde vi att glömma drömmar inspirerade av Marge och Gower Champion när de dansade under stjärnorna i filmen Lovely to look at från 1952. Visst, tiden förändras och saker och ting kan inte förbli som förr men har vi inte glömt något viktigt på vägen.

Någonstans mitt uppe i samhällets jobb att bryta könsnormerna glömde man något annat på vägen. Mycket var bättre förr men inte allt. Något som gör mig stolt är att idag växer en liten flicka upp och får höra att hon är precis lika kapabel som en pojke, att det är okej att gilla blått och att leka med bilar, vilket är något som inte kan beskrivas som något annat än på tiden. Det är något att vara stolt över. Men vad som gör mig riktigt besviken är hur samhället glömmer den lilla flickan som drömmer om att få utforska den allra mest feminina sidan av sig själv. För en tjej idag så är det så otroligt viktigt att vara sin egen hjälte att om man ens yttrar att man drömmer om killen på den vita hästen så har man praktiskt taget avskrivit sig sin självständighet. För vad ska vi annars lära oss från dåtiden om inte det romantiska sättet, vänlighet, artighet och tacksamhet. Tvärt om är det några få saker jag tror samhället behöver komma ihåg att de brukade göra väldigt bra en gång i tiden.

Flickor som pojkar ska få vara precis vad de själva vill vara och de ska få leka med vad de själva tycker är roligast. Ännu viktigare, det ska inte bli någon skillnad bara för att flickan växer upp till en kvinna och pojken växer upp till en man, allas drömmar bör och ska respekteras.

Så för alla flickor som vuxit upp till de kvinnor de är idag, glöm inte den där lilla flickan ni en gång var. Glöm inte drömma, dansa, skratta, älska dig själv och det du har på dig för då kommer andra att göra det samma. Livet bör vara en 50-tals film och bara för att man vuxit upp betyder inte det att sagan är slut, tvärt om, den har bara börjat.

Så minns du vad du drömde om som liten?

What happened to 30-layers fabric, the music from an orchestra and the timeless dance steps? When did we chose to forget the dreams inspired by Marge and Gower Champion when they danced under the stars in the movie Lovely to look at from 1952. Sure, times change and things can not remain as before, but haven't we forgotten something important on the road.

Somewhere in the midst of society's job to break gender standards it forgot something else on the road. Much was better before, but not everything. What makes me proud is that today a little girl grows up and she is told that she is just as capable as a boy, it's okay to like blue, playing with cars, which is something that can not be described as anything other than about time. That is something to be proud of. But what makes me really disappointed is the way society forgets the little girl who dreams about exploring the most feminine side of himself. For a girl today, it is so incredibly important to be your own hero that if you even utter to dream about the guy on the white horse and you have virtually written off to its independence. For what else can we learn from the past if not the romantic way, kindness, courtesy and gratitude. On the contrary, there are a few things I think society needs to remember that they used to do very well at one point..

Girls and boys should be exactly what they want to be and they should play with what they think is the most fun. More importantly, there should not be any difference just because the girl grows up into a woman and the boy grows up to become a man, everybody's dreams should be respected.

So for all the girls who have grown up to the women they are today, do not forget that little girl you once were. Do not forget to dream, dance, laugh, love yourself and what you have on you because then others will do the same. Life should be a '50s movie and just because you have grown up does not mean that the story is over, on the contrary, it has only just begun.

So do you remember what you dreamed about as a kid?

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - click here!

Likes

Comments

Photo by Filippa Richter

Att följa en omärkt stig någonstans djupt in i skogen, löven som prasslar under stövlarna och tystnaden som ekar mellan bokstammarna. Är det alla färger som naturen ödmjukt målat, känslan av en överstor tröja eller är det att man äntligen kan få mysa ner sig med en varm kopp te. Jag älskar hösten. Allting känns mycket enklare under denna tiden på året. Ingen vill att tiden ska gå fortare. Tvärt om, alla tar vara på de små tillfällena och ser till att krama ur det sista ur vad som räknas som ”varmt” väder. Om ni frågar mig så är detta perfekt. Denna tiden gör mig lugn och även om det är stressigt runt omkring så känns det som om jag kan tänka klart.

Ursäkten att få baka höstpajer en gång i kvarten och att få lägga sig ner framför en bra film eller med en god bok. Att komma hem är grädden på moset. Det finns inget bättre än att få träffa någon man verkligen saknat. Stockholm är underbart och jag trivs väldigt bra men någonstans behöver folket där uppe lära sig att stanna upp och andas. Om man har vuxit upp på landet som jag har gjort så är det lite av en omställning att flytta upp till storstaden. Visst finns de där vackra färgerna där uppe också men du omger dig av människor som stressar. Då är det viktigt att ta en promenad, sänka kraven på sig själv och viktigast av allt berömma sig själv för det man faktiskt åstadkommit.

Idag är det endast våra prestationer som ska utmärka oss men det är lika viktigt att våga erkänna att man försökte som att det är att leverera vinnande resultat. I Stockholm är det lätt att ge upp. Det finns 10 000 andra personer med samma drömmar och samma mål och för att inte låta allt för dyster så kommer de nog nå målen snabbare och bättre än vad du kommer att göra. Därför är det viktigt att stanna upp, andas, kanske åka hem för helgen. Få lite perspektiv. För det finns faktiskt bara en som jag. Kanske kommer det ta lite längre tid för mig, antagligen måste jag göra lite mer och bli härdad några fler gånger än resten men jag vet att den jag är och det jag kan göra kommer att ha betydelse. För visst är det tufft när löven faller men hur annars ska nya kunna växa fram till nästa år.

Så vad tycker du är det bästa med hösten?

To follow an unmarked trail somewhere deep into the forest, the leaves rustling under the boots and the silence that echoes around the forest. Is it all the colors that nature humbly painted, the feeling of an oversized sweater or is it that you can finally snuggle down with a hot cup of tea. I love autumn. Everything feels much easier during this time of year. No one wants time to go faster. On the contrary, everyone is focusing on the little things and they are squeezing the last out of what counts as "warm" weather. If you ask me, this is perfect. This time makes me calm and even if it is stressful around me, it feels like I can think clearly.

The excuse to bake autumn pies every fifteen minutes and getting to lie down in front of a good movie or with a good book. Coming home is the icing on the cake. There is nothing better than to meet someone you have really missed. Stockholm is wonderful and I'm very happy but people up there need to learn to stop and breathe. If you have grown up on the country side like I have it is a bit of an adjustment to move up to the big city. Certainly there are those beautiful colors up there too but you surround yourself with people who are stressed. Then it is important to take a walk, reduce demands on himself and most importantly to praise himself for what you actually accomplished.

Today it's our accomplishments that distinguishes ourselves but it is equally as important to dare to admit that you tried and failed, than to deliver winning results. In Stockholm it is easy to give up. There are 10,000 other people with the same dreams and the same goals, and to not sound too gloomy, they will probably reach their goals faster and better than you will. Therefore, it is important to stop, breathe, maybe go home for the weekend. Get some perspective. For there is actually only one like me. Maybe it will take a little longer for me, probably I have to do a little more and take a few more punches than the rest but I know that who I am and what I can do will matter in the future. Of course it's tough when the leaves fall but how else are new to grow till next year.

So what do you think is the best thing about fall?

Likes

Comments

Photo by Moa Niemeyer

Helt plötsligt var man Stockholmare... eller ja... jag kommer nog alltid vara den där Skånetjejen men faktumet kvarstår att jag nyligen flyttat upp till huvudstaden! Vet inte vad det var som jag förälskade mig med först innan jag flyttade hit, var det gatorna i Gamla stan eller var det när frosten tindrade över Nybroviken, allt jag vet är att det är en stad som jag alltid har hållit nära mitt hjärta. Visst får man erkänna att det är en helt annan puls här uppe, att ICA fortfarande vimlar av folk en vanlig vardag vid 21:00 är nog det man har svårast att vänja sig vid men ni ser inte mig klaga.

Inombords är jag väl egentligen typen som fruktar de där obekväma situationerna som är helt nya. Första dagen i skolan eller på jobbet. Men sen helt plötsligt befinner man sig i de där situationerna och man inser att det är urlöjligt att inte bara göra det bästa av situationen, ögonblicket har torts allt potentialen att bli ett härligt minne för livet. Vad jag älskar är de där små sakerna, att få en total främling att le, att drömmande gå och snegla upp bland hustopparna eller att faktiskt bara bjuda lite på sig själv och hitta de där vännerna som potentiellt kan bli vänner för livet.

Sen är det svårt att inse att det är mycket man måste lämna kvar men vetskapen om att ingen någonsin kommer att kunna ta ifrån mig de där underbara minnena jag skapat gör allting en aning lättare att hantera.

Jag älskar att stanna upp, tänka på var jag är och vad jag hitintills faktiskt har lyckats med. Jag känner mig stolt och som tidigare sagt kanske är allt jag gör på en dag att skänka en annan människa ett leende men om det gör någon som helst nytta så har jag något att vara stolt över och det är tillräckligt för att göra en dag till en bra dag.

Så stannar du någon gång upp och tänker på vad du faktiskt lyckats med?

Suddenly I'm a "Stockholmare" ... or ... I will probably always be that girl from Skåne but the fact remains that I recently moved up to the capital! I don't know what it was that I fell in love with first before I moved here, if it was the streets of Old Town or if it was when the frost sparkled over Nybroviken, all I know is that it is a city I have always kept close to my heart. Sure, you recognize that it is a completely different pulse up here, that ICA is still filled with people on an ordinary weekday at 21:00 is probably the one most difficult fact to get used to but you do not see me complaining.

Inside I'm really the type of person that fears those uncomfortable situations that are completely new. First day at school or at work. But then all of a sudden you find yourself in those situations and you realize that it's ridiculous to not just make the best out of it, the moment has all the potential to be a wonderful memory for life. What I love is those little things, to get a total stranger to smile, to go and dream while glancing up towards the peaks of the buildings or to actually just show people your personality and find those friends who could potentially become friends for life.

Then it's hard to realize that there is much you have to leave behind, but the knowledge that no one will ever be able to take away the wonderful memories I've created it makes everything a little easier to handle.

I love to stop and think about where I am and what I have so far accomplished. I feel proud and as previously said maybe everything I do on a day is giving another person a smile, but if it does any good, I have something to be proud of and it is enough to make that day into a good day.

So do you sometimes just stop and think about what you've accomplished? 

Likes

Comments

Photos by Andreas Samuelsson & Kim Blomqvist

Längst ut på berget, uppe vid fyren, någonstans mitt på en gräsyta. Vinden som brusar genom träden och tar tag i ditt hår samtidigt som havsbrisen fyller dina lungor. Ta ett djupt andetag. Andas… Lyssna på hur vågorna slår mot klipporna och hur svalorna kvittrar. Tiden när sommaren välkomnar hösten. Sjalen du virat kring huvudet skänker dig värmen du behöver för att stå kvar, stå kvar där i kylan mitt i naturen.

Ibland är det lätt att vakna på morgonen och se sig själv i spegeln med besvikelse. Det är alldeles för enkelt att intala sig själv att det som borde göra dig vacker istället gör dig udda och ful. Ännu mer så är det enklare att välja en riktigt bra concealer istället för att faktiskt våga vara stolt för de unika dragen man fått.

Under de där unika stunderna mitt i naturen eller på en plats där man känner total frihet oroar man sig verkligen då över om ögonbrynen inte är helt jämna eller om man har för många fräknar eller inte. Är man inte bara tacksam för att vara ett litet kugghjul i en större process. Tacksam för att ens plats på jorden är betydelsefull och för att din existens bidrar till konstverket.

Varje morgon vakna med ett leende på läpparna. Känn dig stolt. Framhäv din skönhetsfläck eller alla dina fräknar. Våga stå till svars för dina ansiktsdrag. Alla de unika drag vi har är vad som gör oss unika. De är vad som gör oss mänskliga. Det är alldeles för lätt att måla över och glömma. Ibland måste man våga vara stark och försvara det som faktiskt bör bevaras som något vackert.

Vad tycker du, är en skönhetsfläck en börda eller gåva?


At the tip of the mountain, just by the lighthouse, somewhere in the middle of a field. The wind rushing through the trees, grabbing your hair while the sea breeze fills your lungs. Take a deep breath. Breathe ... Listen to the waves hit the rocks and to the singing swallows. The time when the summer welcomes autumn. The shawl wrapped around your head gives you the warmth you need to stand, stand there in the cold in the middle of nature.

Sometimes it is easy to wake up in the morning and look in the mirror with disappointment. It is far too easy to convince yourself that what should make you beautiful instead makes you odd and ugly. Even more so, it is easier to choose a really good concealer instead of actually daring to be proud of the unique features given to you.

During those unique moments in the middle of nature or in a place where you feel total freedom do you really worry about whether your eyebrows are not entirely smooth or if you have too many freckles or not. Are you not just grateful to be a small gear in a larger process. Grateful that your place on earth is important and for that your existence contributes to the art of life.

Each morning, wake up with a smile on your face. Feel proud. Highlight your beauty spot or all your freckles. Dare to be accountable for your facial features. All of the unique features we have is what makes us unique. They are what make us human. It is all too easy to paint over and forget. Sometimes you have to dare to be strong and defend what actually should be preserved as something beautiful.

What do you think, is a beauty spot a burden or gift?

Likes

Comments

Lyssna, ljudet av 14 centimeters klackar som går längst gatan, paret som står och fnittrar i varandras armar som om de vore 20 år igen. Kanske hörs bara kvällens stilla ljud eller så hör du trafikens kaotiska oljud. Doften från restaurangen längst ner på gatan når hela vägen in till själen. Du går längst gatan, kvällen är långt förbi midnatt men du känner dig mer vaken än någonsin förut. Detta älskar jag. När man stannar upp och tar till sig ögonblicket.

Den senaste tiden har jag verkligen fått agera turist, både i Stockholm men även nu i Paris. Vilket är underbart! Det finns inget bättre än att ta del av den kultur och den historia ett land, ett folk eller en stad har att erbjuda. Det enda som senare kan göra det bättre är om man faktiskt får ta del av vad de som bor där verkligen gör och var de tar vägen.

Jag är en spontan person och den där lilla personen inombords som säger till dig att hålla dig till dig själv är en röst jag har ignorerat sen en lång tid tillbaka. Att resa för mig är att uppleva nya saker och definitivt att träffa nya människor. Jag är typen som gärna böjer mig över till bordsgrannen för att presentera mig och försöka lära känna en ny person. Du behöver inte ens resa långt för att träffa någon ny. Vad som alltid fascinerar mig är att det oftast är den personen som du pratat med som blir något av dina roligaste minnen. Alla är vi vilse och ensamma. Ibland vill man inte prata med någon annan men kanske är det just då du hoppas på att någon ska böja sig över till dig och inleda samtalet.

Idag med tanke på alla typer av sociala medier, mobiler och liknande så är det så viktigt enligt mig att våga lyfta blicken. Våga hjälpa till, säga hej och våga att träffa en ny person. Det är alldeles för enkelt att gömma sig bakom en skärm. Du vet aldrig om den personen kan komma till att ändra ditt liv till det bättre. Vissa kanske inte ens kommer att ha en så stor inverkan på ditt liv men kanske är det tillräckligt att veta att du skänkt ett leende till en annan person bara genom att säga hej. Det är definitivt tillräckligt för mig!

Så vågar du? Vågar du prata med någon som du aldrig ens mött förut?

​Listen, to the sound of 14-centimeter heels that is walking on the street, the couple that is giggling in each other's arms as if they were 20 years old again. Maybe you can only hear the sound of the still night or you hear the chaotic traffic noise. The smell from the restaurant at the bottom of the street reaches all the way into your soul. You walk on the street, the night is long past midnight, but you feel more awake than ever before. This is what I love. When you stop and embrace the moment.

Lately I have really been a tourist, both in Stockholm, but also now in Paris. Which is wonderful! There is nothing better than to take part of the culture and the history of what a country, a people or a city has to offer. The only thing that can make it better is if you actually get to take part of what those who live there really are doing and where they are going.

I am a spontaneous person and that little person inside that tells you to keep yourself to yourself is a voice I have ignored since a long time back. Traveling for me is to experience new things and definitely to meet new people. I'm the type of person who likes to reach over to my neighbor to introduce myself and to try getting to know a new person. You do not even have to travel far to meet someone new. What always fascinates me is that it is usually the person you talked to that becomes one of your most enjoyable memories when you get back. We are all lost and alone. Sometimes you do not like to talk to anyone but maybe it's just when you're hoping for someone to reach over to you and initiate the conversation. 

Today, considering all types of social media, mobiles and things like that, it is so important in my opinion to raise ones eyes. Dare to help, say hello and have the courage to meet a new person. It is far too easy to hide behind a screen. You never know if that person can come to change your life for the better. Some will not even be going to have a big impact on your life, but perhaps it is enough to know that you bestowed a smile to another person just by saying hello. That is definitely enough for me!

So, do you dare? Do you dare to talk to someone you've never met before?

Likes

Comments