Offentlig version av beslut ÅMH-Mb 363/15Beslutet är sekretessbelagt enligt 9 § 1 mom. e p. Landskapslag (1977:72)om allmänna handlingars offentlighet.(…) = sekretessbelagda uppgifterFörvaltningsklagomål gällande handikappserviceBeslutÅMHM uppmärksamgör med stöd av 57 § 2 mom. socialvårdslagen1kommunens socialvårdsmyndighet på att verksamheten ska ordnas ienlighet med 3 § 2 mom. handikappservicelagen2, 5 § 1 - 2 mom., 6 §förvaltningslagen3och 4 § 2 mom., 5 § 1 - 2 mom., samt 8 § 1 - 2 mom.klientlagen 4.ÅMHM uppmanar, mot bakgrunden av kraven på öppenhet och allmänserviceskyldighet i förvaltningslagen 5 § 1 - 2 mom., socialmyndigheten atti fortsättningen följa upp att klienten verkligen delges all information somvederbörande har rätt till.MotiveringUtredningsskyldighetEnligt 3 § 2 mom. handikappservicelagen ska klientens individuellahjälpbehov beaktas vid anordnande av service och stöd enligthandikappservicelagen.1Socialvårdslag (FFS 710/1982), antagen på Åland genom landskapslag (1995:101) omtillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård.2 Lag om service och stöd på grund av handikapp (FFS 380/1987), antagen på Åland genomlandskapslag (2010:50) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd pågrund av handikapp.3Förvaltningslag (ÅFS 2008:9) för landskapet Åland.4 Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (FFS 812/2000), antagen påÅland genom landskapslag (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland avriksförfattningar om socialvård.MYNDIGHETSBESLUT 09.11.15Dnr: 2014-0246-15 ÅMH-Mb 363/15 2 (7)Enligt 4 § 2 mom. klientlagen ska klientens önskemål, åsikt, fördel ochindividuella behov samt modersmål och kulturella bakgrund beaktas närsocialvård lämnas. Detta krav understryks ytterligare i 8 § 1 mom.klientlagen, enligt vilken när socialvård lämnas klientens önskemål ochåsikt ska beaktas och klientens självbestämmanderätt även i övrigtrespekteras. Enligt samma lag 8 § 2 mom. ska klienten ges möjlighet attdelta i och påverka planeringen och genomförandet av de tjänster somtillhandahålls klienten. Klientens sak skall behandlas och avgöras medhänsyn i första hand till klientens intresse.Enligt 5§ klientlagen ska socialvårdspersonalen för klienten utreda hanseller hennes rättigheter och skyldigheter samt olika alternativ och derasverkningar liksom också andra omständigheter som är av betydelse förklientens sak.Klaganden hävdar att (....) i inte fungerade tillfredsställande och erbjuden(...) inte motsvarar (...) behov. Klaganden säger sig som lösningsalternativha föreslagit (…), men att socialmyndigheten enligt klaganden harpresenterat lösningsförslag som är olämpliga för (...).Klaganden uppfattar att socialmyndigheterna inte tagit reda på vilkaskyldigheterna är gentemot vederbörande och saknar kunskap om vilkethjälpbehov (...) har för att kunna leva ett normalt liv.Socialmyndigheten hänvisar till klientens serviceplan där det under punkten”övrigt beslut” framgår att klienten på egen begäran beviljas (…), för att(…). I serviceplanen uppges även (…). (…) fungerade enligtsocialmyndigheten bra i början och har erbjudits klienten som ett alternativtill (…).ÅMHM konstaterar att tillmötesgående av det individuella stödbehovet äravgörande för att en person med gravt handikapp kan leva ett så normalt livsom möjligt. I detta ingår att beakta individuella åsikter, fördelar ochönskemål på ett sätt som bäst motsvarar klientens intressen och önskemål.ÅMHM konstaterar vidare att den kritik klaganden riktat mot (…), inteförefaller att ha lett till konkreta och bestående förändringar i enlighet medvederbörandes önskemål om (…). 3 (7)I förarbetet till 3 § handikappservicelagen (RP 166/2008 s. 26) underströksatt det individuella hjälpbehovet i synnerhet åsyftar de bestämmelser omklientens självbestämmanderätt och medbestämmande som ingår i 8 §klientlagen. Tillämpandet av 8 § klientlagen innebär i fråga omhandikappservicen bl.a. att den handikappade ska ges möjlighet att delta ioch påverka besluten om hurudana service-, och stödinsatser som ordnas förhonom eller henne och på vilket sätt insatserna genomförs så, att de på bästasätt främjar den handikappades självbestämmanderätt och ökar hans ellerhennes möjligheter att vara verksam och delta som jämbördigsamhällsmedlem. I sammanhaget poängterades betydelsen att beakta denhandikappades egen uppfattning om sitt behov av hjälp eller service.ÅMHM konstaterar att klaganden har bifogat socialmyndigheten olikaläkar-, och andra utlåtanden för att motivera rätten till olika serviceformer.Däremot förefaller inte socialmyndigheten ha initierat egna undersökningar,utredningar, funktionsbedömningar o.d. för att utgående från klientensbehov fastställa vilken service klaganden kan ha rätt till. Riksdagensjustitieombudsman (Dnro 5061/4/13) har bedömt att 5 § klientlageninnehåller en i utvidgad utredningsskyldighet i förhållande tillförvaltningslagen. Myndigheten åläggs att utreda inte bara under vilkaförutsättningar en klient inom socialvården har rätt till service ochstödformer, utan även alternativ som denne kan ha rätt till.ÅMHM bedömer att socialmyndigheten borde ha gjort egna utredningar föratt fastställa under vilka förutsättningar klienten har rätt till (…) eller kan hadet, eftersom detta alternativ önskades av vederbörande. Utgående frånklagandens handikapp och livssituation hade detta varit omständigheter somvar av betydelse för dennes sak. På detta sätt skulle klientens individuellabehov och självbestämmanderätt ha sammanfallit med socialmyndighetensutredningsskyldighet.ÅMHM uppmärksamgör socialmyndigheten på att utredningsskyldighetenenligt klientlagen förutsätter att myndigheten gör egna undersökningar omunder vilka förutsättningar en klient inom socialvården har rätt till serviceoch stödformer och även inkluderar alternativ som denne kan ha rätt till ifalldet finns oklarheter om servicebehovet och rätten till service.Utgångspunkten är vederbörandes egen uppfattning om stödbehovet. 4 (7)InformationsskyldighetÖppenhet och allmän serviceskyldighetEnligt 21 § 2 mom. grundlagen är offentligheten vid handläggningen engrundläggande processuell rättighet.Enligt 5 § förvaltningslagen ska arbetet vid myndigheten bedrivas under såstor öppenhet som lagstiftningen om allmänna handlingars offentlighetmedger. Därtill har myndigheterna en allmän rådgivningsskyldighet. Dettabetyder att myndigheten ska lämna upplysningar och ge vägledning tillenskilda i frågor som är av en sådan natur att de handläggs inomförvaltningen. Omfattningen varierar bl.a. med hänsyn till frågans natur ochden enskildes behov av hjälp.Klaganden hävdar att (...) i strid med grundlagen inte fått ta del av allapapper som berör (...), närmast serviceplaner.Socialmyndigheten uppger att alla beslut har delgivits klienten, övrigautlåtanden, klient- och serviceplaner känner klienten väl till.ÅMHM konstaterar att formuleringen ”känner klienten väl till” isocialmyndighetens svar inte entydigt bekräftar om klienten har blivitdelgiven all relevant dokumentation. ÅMHM uppmanar, mot bakgrunden avkraven på öppenhet och allmän serviceskyldighet i förvaltningslagen 5 § 1 -2 mom., socialmyndigheten att i fortsättningen följa upp att klientenverkligen delges all information som vederbörande har rätt till.HandlingssekretessEnligt 9e § 1 mom. i lagen om allmänna handlingars offentlighet skahandling hållas hemlig om den hänför sig till hälso- och sjukvården ellervårdväsendet och innehåller sådana uppgifter om enskild persons privataförhållanden, att handlingens tillhandahållande kan utsätta berörda personeller hans anhöriga för skada, obehag eller lidande. Enligt samma lag 9g § 2mom. ska handlingar som avses 1 mom. e punkten tillhandahållas denperson handlingen angår. Enligt 16 § klientlagen får uppgifter ur ensekretessbelagd handling lämnas ut med klientens uttryckliga samtycke ellerså som särskilt bestäms i lag.Klaganden menar att socialmyndigheten lämnat (...) uppgifter till obehöriga. 5 (7)Socialmyndigheten uppger att uppgifter om klaganden till utomståendeenbart har utlämnats till riksdagens justitieombudsman år 2010 som en delav pågående utredning i annat ärende.ÅMHM konstaterar att 111§ grundlagen tillskriver riksdagensjustitieombudsman (och justitiekanslern i statsrådet) att av myndigheternaoch av andra som sköter offentliga uppdrag få de upplysningar som debehöver för sin laglighetskontroll. Klagomålet föranleder inga ytterligaretillsynsåtgärder på denna punktKrav på gott språkbrukEnligt 6 § förvaltningslagen ska myndigheterna använda ett sakligt, klartoch begripligt språk.Enligt 5 § 2 mom. klientlagen ska utredningen om åtgärdsalternativen ges såatt klienten tillräckligt förstår dess innehåll och betydelse.Klaganden påstår att överenskomna åtgärder i serviceplanen, såsom (...) och(...) och (...), inte förverkligades. Önskemål om (...) ingick också iserviceplanen och klaganden hävdar också att (...) aldrig har blivitinformerad om att (...) separat måste ansöka om (...), för att kunna blibeviljat denna stödform.Socialmyndigheten hävdar att serviceplanen inte utgör ett myndighetsbeslutoch inte ens då planen är undertecknad är den juridiskt bindande. Beviljandeav service ska alltid föregås av en ansökan från klienten som handläggs isedvanlig ordning. Klienten har uppmanats att kontakta socialkansliet medansökan om (…) om det är ett önskemål.ÅMHM konstaterar att socialmyndighetens tolkning om att en serviceplaninte är juridiskt bindande är korrekt, men att det inte är klarlagt attklaganden uppfattade det så. Inte heller kan det med säkerhet påvisas attklaganden faktiskt blev informerad om och förstod villkoren för beviljandeav (...). Socialmyndigheten diskuterade de facto vid olika tillfällenmöjligheten till (...) med klienten och erbjöd sig hjälpa till med att hitta en(...). På basis av information som socialmyndigheten har skickat till ÅMHMframgår ändå inte huruvida socialmyndigheten t.e.x. vid dessa tillfällenockså informerade klienten om att (...) separat måste ansöka om (...) och attbeslut om detta först därefter kan fattas. 6 (7)Det går därför inte att utesluta att anta att klienten kan ha bedömt attnoteringar i serviceplanen utgör bindandande överenskommelser om atterhålla service. Inte heller går det att utesluta att klienten uppfattade att (...)var berättigad till (...), även om (...) inte formellt hade ansökt om dennaserviceform.I förarbetet till 3a § handikappservicelagen (RP 166/2008 s. 27) noteras attserviceplanens betydelse i förhållande till förvaltningsbeslutet om serviceoch stöd kan vara oklar för klienten. Socialvårdspersonalen ska därför dåklientens rättigheter i enlighet med 5 § klientlagen utreds och serviceplanutarbetas ge klienten anvisningar om hur de behövliga ansökningarna görsför erhållande av service och stöd. Därtill framhävs att utgångspunkten skavara att sådana omständigheter som har antecknats i serviceplanen inte utanmotiverade skäl ska kunna åsidosättas i beslutsfattandetÅMHM uppmärksamgör socialmyndigheten på att krav på gott språkbrukförpliktar att då klientens rättigheter i enlighet med klientlagen utreds ochserviceplan utarbetas, ska klienten ges anvisningar om hur de behövligaansökningarna görs för erhållande av service och stöd. Omständigheter somhar antecknats i serviceplanen ska inte utan motiverade skäl kunnaåsidosättas i beslutsfattandet.Bakgrund(...) klagar över att uppgörande av serviceplan och beslut om service hösten2010 oskäligt har dragit ut på tiden.Klaganden hävdar att socialmyndighetens inte utrett vilka behovsbaseradeservicerättigheter (...) kan ha, utgående från (...) egen uppfattning omstödbehovet. Konsekvensen blev att de brister (...) påtalade i serviceutbudetinte korrigerades till (...) fördel.Klaganden påstår att (...) inte har fått ta del av alla papper som berör (...) ochatt socialmyndigheten har lämnat uppgifter om (...) till obehöriga.Överenskomna insatser i serviceplanen har enligt klaganden aldrigförverkligats och (...) har inte blivit informerad om att (...) separat måsteansöka om service för att erhålla service. Klaganden exemplifierar dettaframförallt med uttalade önskemål om (...).Ifrågavarande klagomål är överfört från landskapsregeringen till ÅMHM13.02.2014. Klaganden har kompletterat ärendet ett flertal gånger våren 2014, socialmyndigheten inkom med redogörelse till ÅMHM 15.07.2014och klaganden bemötte redogörelsen 07.01.2015. ÅMHM meddelade26.05.2015 klaganden om dröjsmål vid behandling av ärendet.Delar av klagomålets frågeställningar har tidigare behandlats av riksdagensjustitieombudsman (JO) (...). JO konstaterade i sitt svar (...) att kommunensärendehandläggning i ärendet hösten 2010 för klagandens vidkommandeuppfyllde de tidsgränser som lagen anger och att dröjsmålet inte varobefogat. JO fann därför inte att socialförvaltningen skulle ha förfaritlagstridigt. ÅMHM lämnar klagomålet obehandlat till den del det berör defrågor som var föremål för JO:s granskning.ÅMHM har i detta klagomålsärende inte granskat sådana av klagandenanförda påståenden där det inte går att fastställa närmare sanningshalt p.g.a.att närmare bevisning saknas, socialmyndigheten har förnekat attklagandens påståenden äger riktighet, de inte berör detta ärende eller detfaktum att(…) har (…)under klagomålets behandling. Som exempel kannämnas klagandens påståenden om att socialmyndigheten i ärendet har väntsig till (…) eller inte har (…).BesvärEnligt 57 § 3 mom. i socialvårdslagen får ändring i beslutet inte sökasgenom besvär.SekretessBeslutet i original är sekretessbelagt enligt 9 § 1 mom. e p. Landskapslag(1977:72) om allmänna handlingars offentlighet.För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighetStig Abrahamsson Mikael GranholmMyndighetschef Social- och hälsovårdsinspektörBeslutande FöredragandeFör kännedomKommunens socialnämnd, klaganden


Och så läser man på Geta kommuns hemsida följande:


GETA KOMMUNOrganSAMMANTRÄDESKALLELSE Utfärdat den SidaSOCIALNÄMNDEN 03.12.2015 2Sammanträdestid Torsdagen den 10 december 2015, kl. 19.00Sammanträdesplats Kommunkansliet i Geta

Ärenden:65 § Konstatera laglighet och beslutförhet

66 § Protokolljusterare

67 § Föredragningslistan

68 § Delgivning av tjänstemannabeslut

69 § Delgivningar

70 § Fastställelse av principer för utkomststöd och förebyggande utkomststöd i Geta kommun

71 § Budgetuppföljning per november 2015

72 § Öppenvårdstjänster för frontveteraner

73 § Inköp av träningsredskap till Hemgården------

Konfidentiella ärenden:74 § Skrivelse

75 § ÅMHM myndighetsbeslut, givet 9.11.2015


Ja, då kan man ju bara skratta för lätt kan man räkna ut vem detta gäller. Jag kan lugnt säga att båda de konfidentiella ärendena gäller mig och min skrivelse. Muhaha!

Men då man läser tillsynsmyndighetens beslut så visare det sig att det inte går helt lagenligt till då det gäller Geta kommun och Finström. 

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments

Visst har jag av fd. lantrådet på Åland blivit kallad för främlingsfientlig och andra otrevliga ord, men jag kan med handen på hjärtat säga att jag hjälper de som är i nöd. 

Hur många hjälper ännu personer som lever i misär efter Tsunamin? Jag gör det ännu i denna dag och inte till Thaliland, utan  till ett litet land som har drabbats hårt och som egentligen aldrig fick samma uppmärksamhet som Thailand. Detta för att Thailand är ett berömt turistland och det är inte Sri Lanka. 

I Sri Lanka har personer som bor i hus som är skadade och där det regnar in vatten så att husen egentligen är av hälsoskäl farliga att bo i. 

Nu gjorde jag en liten inbetalning till en butik i Sri Lanka så att åtminstone några drabbade personer har mat över julen och så här blev svaret från familjen som jag har nu blivit mycket god vän med. 

Mamman i huset är mycket sjuk av sig och behöver vård, men familjen har inte extra pengar för att köpa till henne insulin eller mat som skulle vara bra för henne. Men nu får hon bra mat med hjälp av det lilla jag försöker göra för mina medmänniskor.  

OH, What have you done my dear Susann... you suprised me >>>>>You have sent again some vouchers and rice...My god now we have enough rice till end of December.And i kept one  vouchers till the other food is finish to buy again...

Dessa ord värmer mig och jag känner mig glad och lycklig, för nu vet jag att de har mat. 

Hur många hjälper direkt någon? Likes

Comments

​Jag börjar nog nu fråga mig själv att var ligger IQ hos de som arbetar inom socialen? 

Så här har socialchefen skrivit till min advokat: 


VS: VL: hndlingar

Lähettäjä: Paulina Eklund
Lähetetty: ‎3.‎12.‎2015 9:53

Aihe: handlingar

Hej!

Er klient har varit i kontakt med mina kollegor per telefon. Hon har sagt att hon begär ut sina handlingar som vi har hos oss. Jag önskar en skriftlig bekräftelse på vad för handlingar hon begär ut. Gäller det handikappservice?

Med vänliga hälsningar,

Paulina Eklund

socialchef

Tel. 018 - 431 530 (telefontid vardagar kl. 9-10)

Fax: 018 – 431 539

Gemensamt socialkansli för Finström och Geta

Finströms kommun

Skolvägen 2

AX-22 410 Godby


Nu har jag ju beslut från ÅMHM; tillsynsmyndigheten på Åland, att jag har rätt att få ta del av alla mina papper, det gäller såväl allt som socialen har i sitt bord. Men denna dam så hennes IQ är inte så värst hög. 

Jag blir så irriterad. Samt en annan har tydligt ingen kunskap om Whatsapp och hur den fungerar. Dajon fråga av mig om man ser något nummer då det kommer ett voicemail till ens e-post. Så klart att det inte kommer utan bara e-postadressen som man har gett. 

Dajo säger jag bara till allt vad socialen heter. 


Likes

Comments

Har nyligen läst i tidningen SOS Aktuellt om vad man inom Nordens välfärd har gjort för en undersökning gällande fosterbarn och deras uppfostran hos fosterföräldrar. 

Projektledaren Fredrik Hjulström har kommit fram i sin rapport att 60% av pojkarna och 43 % av flickorna inte har  fått inga, ofullständiga eller låga betyg från nian i grundskolan. Dessa siffror baserar sig på barn som har varit långtidsplacerade i fosterhem.  Flera av dessa barn har en stor risk för självmord eller försök till självmord. 

Risken för dessa barn är 10 gånger så hög att bli bidragsberoende och har även en stor risk för att de skall få alkohol- och drogmissbrukare. För att inte glömma bort kriminalitet, föräldraskap i tonåren och mycket låg utbildning. 

Efter att barnet fyllt 18 år så intresserar sig inte socialen eller fosterföräldrarna om dessa barn. De kastas ut. 

Socialen är den största boven i att fosterbarn far illa och inte långt efter så kommer Rädda Barnen, som i detta fall hade begärt denna föreläsare att berätta om detta. Men hur många kommer man att följa upp att får en bra uppväxt och att det skall gå bra för efter 18 års ålder? 

Svar: noll!

Att man isolerar fosterbarn från sina biologiska vårdnadshavare och i många fall inte ens berättat till fosterbarnet om dennes riktiga föräldrar gör att många av dessa barn får mentala och blir deprimerade då de kastas ut i världen och där fosterföräldrarna totalt struntar efter att de inte längre får betalt för att ta hand om fosterbarnet. 

Anser att socialchefen i Finström-Geta skall ta till sig av denna rapport, vilket hon knappast ens var på föreläsningen och se till att det blir bättre inom kommunen och att man verkligen även följer FN:s barnkonvention, vilket man i 99% av fallet inte gör. 

Paulina Eklund, jag hoppas verkligen att du tar åt dig! Du är en del till detta och blir det så att de fosterbarn som är under DIG blir kriminella eller tar livet av sig så skall du ha skulden för! 

Likes

Comments

http://www.newsner.com/2015/11/ensamma-77-aaringens-vaedjan-sprids-av-tiotusentals-maenniskor-paa-naetet/


Texten är så här:

Hej, jag heter Svein.

Jag är 77 år gammal och bor på Akerselva sjukhem. Jag är väldigt förtjust i att gå ut på promenad och här i Akerselva finns det väldigt fina möjligheter för detta.

Personalen på sjukhemmet säger att jag glömmer saker emellanåt och därför inte får gå ut själv på promenad. Jag tror de kallar det för Alzheimers.

Jag var gift med min fru i nära 50 år, men hon dog tyvärr tidigare i höst. Cancer tog henne.

Nu känner jag mig ensam ibland, men det hjälper verkligen att få gå på promenad. Då blir jag så glad :)

Men jag får inte gå så mycket som jag skulle önska. Personalen har inte tid att gå på promenad med mig så då blir jag sittande inomhus.

Det gör dagarna långa och monotona.

Jag fick höra från min brorson, Marius Reikerås, att interner på norska fängelser har rätt att vistas utomhus varje dag. Samma rätt har visst djur också.

Därför tycker jag det är orättvist att jag och andra äldre inte får lov att gå ut och ta luft när vi vill.

För mina ben är det inga fel på och jag kan gå i flera timmar.

Därför har jag en liten önskan:
Glöm inte bort mina och våra äldres mänskliga rättigheter. Min generation var med och byggde landet i tron att vi skulle få en värdig ålderdom.

Då vill jag inte känna att jag blir instuvad i ett rum på sjukhemmets tionde våning. Om någon vill komma på besök och kanske ta med mig på en liten promenad skulle jag bli väldigt glad.

Det är inte så roligt att vara ensam och den familj jag har kvar bor i Bergen. Dela gärna mitt lilla uppror så att vi kan få lite fokus på de mänskliga rättigheterna för våra äldre.

För i motsats till många andra har vi inte någonstans att vända oss när vi vill föra fram våra blygsamma önskemål.

Tack för uppmärksamheten.


Skall våra åldringar ha det så här, att de inte skall få möjlighet att få gå ut, bara för att man skall spara på de äldre som har byggt upp vårt samhälle? 

De som sitter i fängelse har det mycket bättre än våra åldringar. Så här får det inte vara. 

Likes

Comments

Då man nu följer med vad som händer i "borgen" och hur de olika partierna lägger fram sin syn på olika saker så blir man lite fundersam på Ålands demokrati. 

Deras ekonomi politik är ganska intressant. De säger att man skall sänka lönerna, men hur är det är Ålands demokratis egen  och enda ledamot villig att sänka sin egen lön som han nu lyfter som lagtingsledarmot? Svar: knappast! Kommer man från Portugal och tror att man vet hur man skall styra och ställa och kräver att man skall sänka lönerna så är man nog ute och cyklar. För det hjälper inte alls. 

Sedan då man börjar tala om flyktingarna så sitter först Åland demokrati tyst, och sedan då man framför sitt  och sin syn på saken då marscherar 3 socialdemokrater ut! Snacka om att man är barnslig! Men sedan så finns det en som är så hårt högerextremist och som även har gått ut med att Sveriges kungahus kronprinsessa med familj skulle vara parasiter. Han täcks tala om demokrati! Att skära ner i donationer och utbetalningar till flyktingar bör man kunna diskutera, för i Finland så har man skurit ner på summan, men troligen så tror man på Åland att man kan få pengar hur mycket som helst från Finland, men det kommer att stramas åt hårdare och Åland borde tänka sig för och börja vara  mer försiktig men sin frikostiga utdelning av pengarna. 

Här måste jag verkligen säga att Ålands demokrati har en poäng, men på det sätt som han framför saken, är inte diplomatiskt. 

Likes

CommentsGällande gåvorna så är det tråkigt att ni känner så. Då det inte har skickats några gåvor till barnet via socialkansliet har vi idag ingen upprättad lista på vilka gåvor ni syftar till. Om ni har sänt gåvor direkt till familjehemmet så är det troligt att gåvorna har blivit använda vilket givetvis gör att de inte är i samma skick som när ni sände dem. Vi är av åsikten att gåvorna inte kan returneras från barnet eftersom barnet redan har mottagit dem såsom gåva.

I övrigt gällande kommentarer för barnets namn hänvisar jag till tidigare skickat brev via er advokat.

Med vänliga hälsningar

Malin Björklund

Socialarbetare

Tfn: 018-431 534

Finström och Geta kommun

Socialkansliet

Skolvägen 2

AX-22410 Godby

Åland


Bruden vet inte vad f..n hon talar om!! Men så här skriver en socialarbetare till en som är äldre och inte vet hur man skall skriva. Jag accepterar inte något dylika svar. 

Likes

Comments

Är det meningen att man skall bli förbannad??? 

Vet inte hur f..n Eckerö shipping tänker! Planet från Mariehamn till Helsingfors landar 10.40 och så sätter de att man skall hinna till Y-tåget (Jävla mjölktåg) kl. 11.32! Innan man är ut, vi måste ju gå via tullen!, och så taxi tar minst 40 min. så inte hinner man! Och så går det ett tåg kl.12.02 så är InterCity och då behöver man inte sitta och stanna på alla stationer och det tar ju ändå över 1 timme med Y-junan och lite under 1 timme med InterCity. Samt att man sitter och skall sedan reda upp allt för gubben samt förklara åt honom hur han skall gå tillväga i Karis, han som inte åker tåg på samma sätt som jag. 
Nu är jag så trött, jag tacka min skapare för att det är sista resan med detta bolag för min man. Halleluja säger jag och önskar att Eckerö shipping snart är en saga all.

Jag vet inte vad det är för en "juvel" till befälhavare som tänker med baken och inte med huvudet!

Det är inte första gången som jag tar till hårdhandskarna med detta bolag, men nu tackar jag för mig och kommer att banne mig bojkotta allt vad Eckerö heter efter detta. 

Likes

Comments

I dagens läge då vi har en hel del flyktingar på vägen och som tror att det är Guld och gröna skogar i Europa så tror jag att de tar lite fel. Att Finland har gått in för en hård taktik gällande flyktingarna från Irak och Somailia tycker jag personligen är bra, för de länderna är inte krigs hotade och de kan leva där trygga. Irak har problem i norr, det kan man inte frånse, men i de övriga delarna av landet har det varit lugnt nu en längre tid så det är rätt att de skall tillbaka till sitt hemland och försöka bygga upp det och bli till en stat som är trygg och som ger dem arbete. Somalia är fattigt och har pirater, men där kan man bo och de skall inte komma hit. Går man till Östra Centrum och shoppingcentret där så sitter det en massa somaliska män mitt på dagen och tjattrar, tro inte att de arbetar utan sitter och lyfter socialstöd, för då man går förbi socialbyrån, som ligger nära shoppingcentret så är det 90 % som sitter där somalier som väntar på att få lämna in sitt papper för att lyfta socialstöd. 

Att männen som kommer hit påstår att de kommer först för att söka arbete och bostad för att sedan ta hit familjen så kan man ifrågasätta. Varför tänker man inte på sin fru och sina barn? Jo, frun är inte värd i dessa länder något och på flickor satsar man inte på, för de är männen underdåniga. Så därför så vill man inte först sända iväg kvinnorna. Sedan påstår de att de rymmer för att inte hamna in i armén, de är ju i högsta grad desertister hela bunten. De har ingen som helst fosterlängst tänkande. 

Att Sverige har så många bränder där asylboende bor eller skall bo, visar på att det nu har kommit fram till en punkt där folket säger sitt och då regeringen inte lyssnar på folket så måste de ju visa sitt missnöje. Regeringen borde lyssna på folket och även införa en skarpare möjlighet att få komma in i Sverige och att få asyl. Samt att de som utvisas borde direkt då de får sitt negativa beslut inte ha någon möjlighet att "gå under jorden" utan polisen borde vara på plats och eskortera dem direkt till ett boende för att sedan sätta dem på flyget. 

Att man in USA  har så kallade "sundown town" där de mörkhyade inte får vistas i efter solnedgång, så hoppas jag att det aldrig skall ske i Europa, för då man hör hur de behandlar de som är mörkhyade och går i staden efter solnedgång i dessa städer, så är det för hemskt. Polisen gör inget för att få fast den som har orsakat skada på den mörkhyade utan förstör bevismaterial och gör ingen ordentlig dokumentering av brottsplatsen. Dessa städer finns och existerar ännu i denna dag i USA. 


Likes

Comments

http://www.alandstidningen.ax/nyheter/inga-atgarder-efter-taxikritik

här kan man läsa hur barnslig även Mariehamns åkeriförening som är samma, nästan, som Mareihamns Taxi, för i åkeriföreningen sitter bara de som är med i Mariehamns taxi. Att man kommer med en kritik till landskapet som visar att de inte har bevis. 

Men, men så här är det på Åland, avundsjuka och monopol samt kanske även en snudd på mutor, där har du Åland i ett nötskal. Kan man vara en person som bara tänker på sig själv och sitt eget och talar skit om andra och även fjäska för sin chef då kan man komma upp sig här på Åland och bli rik. Men en person som tänker på andra och sträcker ut en hjälpande hand, får oftast bara skit tillbaka och blir behandlad som om man är en kriminell. 

Inte undra på att det finns en så stor avundsjuka på Åland och så denna evinnerliga misstanke på sin granne, samt och råkar det komma en person som man inte vet bakgrunden om eller vet vem är, så då hittar man på en massa skit om personen. 

Så fungerar hela Åland. Därför så har man något mera vett och hjälper sin närmaste så är man inte värd ett ruttet lingon. Så är det även med Mariehamns åkeriförening. 

Likes

Comments