konsekvenser utav lögner som drabbar oskyldiga inkonsekvent felaktigt

oskyldiga drabbas tex att någon felaktigt fälls till ansvar för brott brottsligt uppsåt

pga lögner och det kunde slutat ord mot ord eller slagit tillbaka på lögnaren själv


den lilla gruppen som felaktigt missköter sig begår handlingar som ger konsekvenser som drabbar en större skötsam grupp

inkonsekvent


1:en svensk man/kille slår misshandlar sin tjej/flickvän/sambo/fru

alla över en kam principen en kille/man slår = alla killar män slår sina partners

det drabbar inkonsekvent alla män/killar som inte skulle slå sina partners

2:en mörkhyad man/kille våldtar hotar misshandlar en svensk tjej/kvinna

alla över en kam principen en mörkhyad man/kille slår våldtar hotar=alla mörkhyade killar/män

slår hotar våldtar det drabbar inkonsekvent alla mörkhyade killar/män som inte skulle slå hota våldta

svenska tjejer/kvinnor vilket innebär felaktiga bedömningar beslut som vilar på/grundar sig i rasism

3:en tjej/kvinna ljuger om trohet våldtäktslögner falska påståenden om överfall

alla över en kam principen en tjej/kvinna gör så =alla tjejer kvinnor ljuger om otrohet våldtäkter överfall

det drabbar inkonsekvent alla tjejer kvinnor som inte skulle ljuga om otrohet våldtäkter och överfall

vilket innebär att eftersom kvinnan är under mannen i samhället pga patriarkat syn så försvagas kvinnans/tjejers

position då man går på alla över en kam principen


poängen är att på grund utav konservatism inskränkning ytlighet normerna patriarkat objektiv

anseendet fördomar okunskap utseende bildar uppfattning förstår uppfattar tolkar på första bästa

man får serverat framför ögonen på ett papper eller så är vad som gäller


=


oskyldiga drabbas felaktigt orättvist av konsekvenser som man aldrig borde ha eller få

som kommer sig utav andra mindre skötsamma personers handlingar beteenden och lögner

och eftersom man har så svårt att se känna igen signalerna tecknen på/till när en person ljuger eftersom

att när någon ljuger eller talar sanning är kopplat till utseendet hudfärgen könet samma sak gäller

också trovärdighet pålitlighet oskuld att straffas till ansvar för brott brottsligt uppsåt


Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - click here!

Likes

Comments

 • Trauma
 • Ordet trauma betyder skada. Ett psykiskt trauma är ofta ett resultat av en chockartad och smärtsam upplevelse som skapar så mycket stress och överväldigande känslor att de blir svåra att hantera. Svåra händelser kan framkalla både fysiska och psykiska reaktioner. Att vi upplever dem är tecken på att vi börjar återhämta oss från det som hänt.

 • När man i dagligt tal pratar om ett trauma menar många människor en dramatisk händelse som förändrat deras liv och vardag. Det finns ett före och ett efter det som hänt. Men alla svåra händelser behöver inte vara trauman eller resultera i ettposttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Ungefär 75 procent av de människor som råkar ut för en potentiellt traumatisk händelse återhämtar sig på egen hand, även om det ibland kan ta tid.
 • Trauma eller potentiellt trauma
 • Inom psykologin är man idag återhållsam med användandet av ordet trauma. Våra reaktioner på kriser är vanligtvis övergående. Ett psykologiskt trauma är något som drabbar de som inte återhämtar sig från en dramatisk händelse av egen kraft. Hos dem fastnar istället händelsen och de hemsöks av minnet av det som hänt.
 • Det som tidigare något slentrianmässigt kallats en traumatisk händelse benämns nu som en potentiellt traumatisk händelse eftersom det inte alls är självklart att den som upplevt en upprivande och allvarlig händelse utvecklar ett trauma. På senare tid har traumaforskningen alltmer kommit att handla om stress och individens egen självläkning.
 • Traumatiska händelser
 • Det finns många olika typer av händelser som kan leda till ett potentiellt psykiskt trauma. Det kan handla om en bilolycka eller ett rånförsök, en naturkatastrof eller ett dödsfall.
 • Psykologiska trauman kan även uppstå hos människor som tvingas leva under svår stress under en längre tid, till exempel i krigssituationer eller i familjer med våld i hemmet. Ibland räcker det att bara bevittna en händelse.
 • Mildare och svårare händelser

 • Även om varje människa reagerar väldigt individuellt bedöms olika situationer vara mer eller mindre påfrestande. En svår händelse av mildare grad kan till exempel vara en uppsägning, eller ett inte helt oväntat dödsfall. Allvarligare är hastiga och oväntade dödsfall, olyckor och katastrofer. Allra svårast är att vara utsatt för ett dödshot, att tro att man ska dö.
 • Vem kan drabbas?

 • Det är ganska vanligt att man någon gång under sitt liv råkar ut för saker som är så pass svåra att man kan kalla dem för en potentiellt traumatisk händelse. Det är svårt att värja sig från dem — de är en del av livet. Man varken kan eller bör gå omkring och ständigt oroa sig för och vara beredd på att något jobbigt ska inträffa.
 • I Sverige har vi råkat ut för en rad större katastrofer som Estoniaolyckan, orkanen Gudrun och tsunamin i Sydostasien. Det här har lett till att samhället i viss mån har blivit mer observant på behovet av omhändertagande och stöd- och krisgrupper i samband med potentiellt traumatiska händelser.
 • Individuella reaktioner
 • Människor påverkas väldigt olika. Vissa reagerar starkt medan andra inte påverkas alls och människor kan reagera olika vid olika tillfällen. Vad som är en påfrestande upplevelse är väldigt subjektivt. Samma sak gäller för hur man reagerar, återhämtningsprocesser och hur man bäst går vidare.
 • Det finns inga rätt och fel. Människor kan ibland känna skuld över att de inte reagerar som förväntat när något fruktansvärt händer, men det är inget konstigt om man till exempel inte gråter. Alla bearbetar helt enkelt saker olika.
 • Människor är olika sårbara vid svåra händelser och det finns en rad olika faktorer som avgör om och hur man reagerar. Det kan bero på var i livet man befinner sig. Yngre människor reagerar till exempel normalt starkare än äldre då de inte har lika många referenser och erfarenheter. Ett starkt socialt nätverk, en trygg livssituation med vänner och familj kan minska utsattheten.
 • Vi har alla olika motståndskrafter som hjälper oss att hantera potentiella trauman. Det kan vara sociala egenskaper — som hur bra vi är på att kommunicera och uttrycka oss, hur lätt vi har för att känna positiva känslor, uppskattning och empati. Andra motståndskrafter handlar om självtillit och självförtroende.
 • Svåra händelser kan vara enklare att hantera när man har känsla av kontroll och mening. Det kan också vara bra att vara flexibel och att ha bra kognitiv- och problemlösningsförmåga. Dessutom spelar tidigare erfarenheter in. Har man upplevt traumatiska händelser tidigare kan man vara känsligare för ytterligare svårigheter.
 • Psykiska och fysiska reaktioner

 • Att se kroppen som en helhet, att psykiskt och fysiskt hänger ihop, kallas en psykosomatisk helhetssyn. De flesta av kroppens friska och sjuka funktioner är knutna till både våra fysiska och psykiska funktioner.
 • En svår händelse utsätter oss för akut stress vilket sätter igång en mängd processer i kroppen — både fysiska och psykiska. Det är inte konstigt att reagera på en dramatisk och skrämmande händelse. Man kan säga att det är en normal reaktion på en onormal situation.
 • Reaktioner under händelsen

 • Människor reagerar väldigt olika när de befinner sig i dramatiska och svåra situationer. Vissa blir snudd på apatiska medan andra verkar agera genomtänkt och beslutsamt. Hur mycket kontroll man hade under själva händelsen kan påverka hur man mår senare. Har man drabbats av handlingsförlamning riskerar man att må sämre medan de som upplever att de haft kontroll och möjlighet att påverka det som händer mår bättre.
 • Behöver man prata om det?
 • Stressforskning har visat att en viktig faktor för att minska risken för eventuella problem efter en potentiellt traumatisk händelse kan vara att försöka minska stressnivåerna hos den drabbade i akutläget. Därför menar forskarna att man inte bör inleda en bearbetning av händelsen precis efter att den skett. Man bör istället låta personen vila och lugna sig — för att sedan prata om det som hänt, om och när han eller hon känner ett behov av det.
 • Att avvakta med att prata ska dock inte tolkas som om man inte får prata om händelsen. Vill den drabbade göra det ska han eller hon naturligtvis få göra det. Det är generellt ett större problem att människor runt personen undviker att prata om det som hänt — än att de pratar för mycket.
 • Det kan ta tid att återhämta sig
 • De fysiska och psykiska reaktionerna efter en svår händelse kan kallas en copingprocess och den består av tre steg. Det första är den svåra händelsen. Det andra steget handlar om att komma i balans, att bli lugn — och det tredje att anpassa sig till den nya situationen. Många tar sig igenom processen på egen hand, ofta med hjälp av närståendes stöd. Men det kan ta tid, allt från dagar till veckor och månader.
 • Återhämtningen följer inte alltid en rät linje och man måste ha tålamod. Det är inget konstigt om man plötsligt mår sämre en vecka eller några dagar. Hur lång tid det tar återhämta sig efter en traumatisk händelse beror naturligtvis på hur allvarligt händelsen har påverkat individen.
 • Det är när det gått över en månad och man inte längre ser någon förändring i den drabbades utveckling som man kan misstänka ett psykologiskt trauma.
 • När är det dags att söka hjälp?
 • Ett psykologiskt trauma inbegriper den drabbades upplevelse av vad händelsen inneburit för henne eller honom. Det betyder att händelsen fortfarande har ett grepp om personen. Det som hänt och förändringen det fört med sig förhindrar honom eller henne att leva sitt liv till fullo.
 • Visst förändras de flesta människor när de går igenom något svårt och dramatiskt, men den som drabbats av ett psykiskt trauma kan inte gå vidare. Hon eller han kan till exempel begränsa sin tillvaro, få svårt att jobba och svårt att sova. Man kan säga att de inte förmår anpassa sig till de nya förutsättningar de lever med efter det inträffade. Problemen är ofta tydliga, men kan likväl döljas av rädsla för att uppfattas som svag.
 • Man ska aldrig dra sig för att söka hjälp i samband med chockartade upplevelser. Trots att en person inte är i direkt behov av en psykologisk behandling och att anhöriga och närstående oftast är det bästa stödet kan information och medvetenhet om vad man kan förvänta sig av reaktioner och tidsförlopp vara ett bra stöd under återhämtningen.

 • En traumatisk händelse eller en potentiell traumatisk händelse
 • En svår upplevelse är en potentiell traumatisk händelse tills den drabbade utvecklat långvariga problem efter det som hänt. Det är först då den kallas traumatisk.
 • Fysiska och psykiska reaktioner efter en allvarlig händelse är något helt normalt. Eventuella sömnsvårigheter, ångest och distansering är signaler på en normal reaktion på en onormal händelse. De ska därför inte ses som symtom på ett sjukdomstillstånd – eller ett självklart trauma.
 • Men om kroppen inte återhämtar sig från händelsen, om man efter sex månader fortfarande lider av t ex flashbacks, ångest och undvikande av vissa situationer, kan man ha utvecklat ett trauma och vara i behov av behandling.


 • Vanliga reaktioner vid chock och potentiellt trauma
 • Att må dåligt och att inte fungera som vanligt efter att man har råkat ut för en mycket allvarlig händelse är helt normalt, även om det inte drabbar alla. Reaktionerna är ett tecken på att vi börjar återhämta oss och bearbeta det som hänt. De visar på hur tätt sammanlänkade vår kropp och vårt psyke är.
 • Att veta vad man kan förvänta sig av sina reaktioner efter att ha gått igenom en allvarlig händelse kan vara en trygghet både för den som drabbats och deras närstående. Det kan vara skönt att veta att de är helt naturliga och att de som regel kommer att gå över. Alla reagerar olika — det finns inga rätt eller fel.
 • I samband med en svår upplevelse råkar den drabbade ofta ut för ett starkt stresspåslag när hjärnans alarmsystem varnar för hot. Direkt efter händelsen kan det vara svårt att få ordning på minnesbilderna av det inträffade.
 • Hot och överlevnadsinstinkt
 • Det första som slår till vid en skrämmande händelse är överlevnadsinstinkten. Det är inte förrän den och hotet släpper greppet om oss som våra hjärnor tillåter oss att ha tankar och känslor kring det inträffade. Det är därför de första reaktionerna är fysiska. Hjärnan gör kalkyler och styr kroppens resurser. I ett överlevnadsläge slösas ingen energi på tankar eller känslor. Det är flykt, strid eller något som liknar ett paralyserat tillstånd som gäller.
 • Hjärnan börjar sedan jobba för att försöka förstå vad som hänt — allt för att kunna förhindra att det händer igen. På samma sätt återhämtar sig kroppen först från fysiska stressymtom. Tankar och känslor kring det inträffade bearbetas senare.
 • Trygghet A och O
 • För att kunna bearbeta en svår händelse krävs att den drabbade är säker på att han eller hon är trygg och säker på att den hemska händelsen är över. Trots att man inte befinner sig i någon akut fara kan man inte slappna av och börja leva förrän det överhängande hotet är borta. Det är inte förrän då som överlevnadsinstinkten och hjärnans larmsystem kan tonas ner.
 • När tankar och känslor sedan dyker upp kan de vara väldigt starka och tumultartade. Den drabbade inser att han eller hon har överlevt och kan uppleva både gråtmildhet och hjärtklappning.
 • Få människor fungerar precis som vanligt efter en uppskakande upplevelse och det kan vara väldigt obehagligt att inte känna igen sig själv.
 • En svår händelse ger oss på sätt och vis en överdos av känslor och intryck. Sedan är det upp till vår kropp att ta hand om och portionera ut alltsammans i den takt vi klarar av.
 • Utan trygghet
 • Ibland tycks människor inte reagera på det fruktansvärda som hänt. Det kan bero på att man fortfarande befinner sig i överlevnadsläget, att man ännu inte känner sig trygg.
 • Det här är inte ovanligt bland människor som utsatts för övergrepp och/eller våld från en närstående under en längre tid. Då kan hotet ha funnits där så länge och så nära att det kan vara svårt att verkligen tro att det är borta. Finns hotet kvar stannar också den fysiska anspänningen.
 • Flyktingar som väntar på uppehållstillstånd lever ofta i överlevnadstillståndet. För dem är hotet om att det fruktansvärda kan komma tillbaka fortfarande överhängande. I det läget är det mycket svårt att börja återhämta sig. Lever man under akut stress fungerar till exempel inte inlärning och minneslagring som de ska. Det är svårt att fokusera och koncentrera sig.
 • Återhämtning
 • Den första tiden efter det inträffade kan kännas kaotisk. Kroppen kan gå på högvarv och man kan lida av sömnsvårigheter samtidigt som man kan känna sig helt utmattad. Känslan kan likna ett ångesttillstånd med koncentrationssvårigheter, ilska, irritation och ibland ointresse för omvärlden. Ofta snurrar mängder av tankar och känslor inom de drabbade. Oron kan även sätta sig i kroppen i form av spänningar, värk, yrsel, trötthet och aptitlöshet.
 • De fysiska känslorna börjar oftast tonas ner dag för dag. Den kroppsliga aktiviteten går gradvis tillbaka till sin vanliga rytm. Man slutar vara skakig och att vakna på nätterna. Efter ett par veckor bör kroppen vara tillbaka i normalläge. Däremot är ofta tankar och känslor aktiva i ett längre förlopp. Grubblerier kring det inträffade kan dröja sig kvar i många veckor.
 • Sociala prövningar
 • Svåra upplevelser kan komplicera relationer. Om det är en närstående som ligger bakom det som hänt, som i till exempel vid misshandel och hot i hemmet, kan man ha problem med att tolka andra människors signaler. Ett vänligt leende kan rentav bli hotfullt. Dessutom kan man komma att ifrågasätta sitt eget omdöme i relationer och varken lita på sig själv eller andra. Är förövaren en okänd kan tilltron till människor i allmänhet bli sämre.
 • Men även en olycka eller naturkatastrof kan orsaka problem i relationer mellan de överlevande. Saker och ting ställs ofta på sin spets när det väcks frågor om människors inblandning och reaktion i samband med händelsen.
 • Vanligt med skuldkänslor
 • Många känner skuld i samband med att man överlevt något traumatiskt. Man kan till och med ha dåligt samvete över att klarat sig medan andra kanske inte gjorde det. Andra grubblar över om de kunnat göra mer för att hjälpa andra eller rent av ha förhindrat det som hänt.
 • Rädsla som inte släpper
 • Det är inte heller ovanligt att man fortsätter att vara rädd, att man inte kan släppa tanken på att något annat hemskt också ska hända. Man kan utveckla skräck inför platser, saker och människor som på olika sätt associeras med det som hänt. Detta är en normal ”anpassningsprocess” eftersom det känns som om den tidigare tryggheten var en underskattning av de faror som egentligen finns. Rädslorna mattas i allmänhet av i samband med att man återhämtar sig och går vidare.
 • Att gömma sig för världen
 • En människa som drabbats av ett psykologiskt trauma, och kanske har utvecklat ett posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), genomlider känslorna från den svåra händelsen, om och om igen, utan att kunna lägga dem och det inträffade bakom sig. I det läget kan man inte välja själv när man vill tänka på händelsen och inte. Minnet kan komma tillbaka som färgstarka flashbacks.
 • De drabbade är ofta lättskrämda och vaksamma, ständigt på vakt inför att möta situationer som kan trigga igång ofrivilliga minnesbilder som hemsöker dem. Många blir väldigt duktiga på att hålla anspänningen ifrån sig genom att undvika situationer, inte sällan genom att avskärma sig från världen och begränsa sitt livsutrymme. De kan helt enkelt hålla sig hemma och kanske sköta stora delar av vardagen genom en närstående eller familjemedlem.
 • Att undvika situationer som kan påminna om händelsen löser inte problemet. Istället sprider sig ofta undvikandet till nya platser och områden — och det uppstår en ond cirkel av nya situationer som aktiverar minnesbilder och känslor, samtidigt som världen blir allt mindre.
 • När ska man söka hjälp?
 • Samtidigt som reaktionerna efter en svår händelse kan vara plågsamma är de också tecken på att kroppen är upptagen med att bearbeta det som hänt. De kan hålla i sig under en längre tid, även om de i regel blir lindrigare så småningom.
 • Skulle symtomen inte mildras under den första månaden bör man uppsöka professionell hjälp. Det finns ett antal psykologiska behandlingsmetoder som visat sig ha god effekt. Vanligast är psykoterapeutiska samtal och kognitiv beteendeterapi, KBT.
 • Första hjälpen vid trauma
 • Vad som händer direkt efter en allvarlig händelse, och hur man bemöts, är av stor betydelse för hur man kommer att återhämta sig efter det som har hänt. Får man ett bra stöd underlättas bearbetningen och problemen kanske inte behöver bli så svåra. De flesta människor kan råka ut för både dramatiska och obehagliga händelser utan att det behöver leda till psykisk ohälsa.
 • En potentiellt traumatiserande upplevelse aktiverar urgamla stressreaktioner i våra kroppar. Vid akuta hot är vi inställda på överlevnad och vår kropp är programmerad att kämpa, fly eller att bli passiv och undergiven. Det är vår hjärna som automatiskt räknar ut vilket alternativ som är mest gynnsamt i situationen. Oavsett valet av strategi ökar produktionen av stresshormon för att hålla oss vaksamma. När faran är över är det viktigt att sänka den halten igen.
 • Den akuta första hjälpen vid ett potentiellt trauma går främst ut på att stödja den drabbade. Det handlar bland annat om att hjälpa kroppen att själv påbörja en återhämtning och balansera hormonhalterna igen. Ungefär 75 procent av dem som råkar ut för ett potentiellt trauma har inga problem med att återhämta sig på egen hand - även om det kan ta lite tid.
 • Första hjälpen
 • Det första och viktigaste är naturligtvis att se till att den drabbade befinner sig utom fara, att göra personen medveten om att den nu är i trygghet och att den hemska händelsen är över. Utöver ett medicinskt omhändertagande av eventuella skador, är det ur ett psykologiskt perspektiv viktigt att personen får stöd, förståelse och lugn och saklig information.
 • Om möjligt bör man minska exponeringen - det vill säga få bort den drabbade från platsen där det hemska skett. Personen bör inte heller lämnas ensam.
 • Nära och kära är viktigast
 • Det är viktigt att se till människor får komma i kontakt med anhöriga och vänner. Det sociala nätverket, familjen och vännerna, är väldigt betydelsefulla då de representerar den trygga vardagen. Dessutom känner de den drabbade och kan bedöma hur personen mår och om hon eller han inte alls är sig själv. Den professionella hjälpen är bara ett komplement.
 • Var stödjande och hantera vardagen
 • I ett initialt skede efter händelsen är det viktigt att komma ihåg att även enkla saker kan vara svåra och att det därför är värdefullt med praktisk och konkret hjälp, som att se till att någon matar katten och att barn blir hämtade på dagis. Det är viktigt att det vardagliga fungerar där och då.
 • Vill personen prata om det som hänt ska man naturligtvis lyssna och vara stödjande, men stora delar av den aktuella traumaforskningen talar för att det i ett akut skede inte är meningsfullt att försöka övertyga den drabbade personen att börja prata för att bearbeta det som hänt. Det kan tvärtom vara bra om han eller hon emellanåt får tänka på något annat än upplevelsen - allt för att lugna och bromsa produktionen av stresshormoner. Det här gäller dock bara i akutskedet och betyder absolut inte att man ska undvika samtalsämnen med den drabbade.
 • Bekräftelse från vänner, nära och kära betyder ofta mycket för den som råkat ut för en svår händelse. Skulle kontakter bli för mycket kan lösningen vara att en utvald närstående förmedlar information till flera.
 • Förmedla tro
 • Samtidigt som man ska vara stödjande är det viktigt att tänka på att den människa som drabbats av något svårt kan hjälpas av att känna att han eller hon nu har fått kontroll över situationen. Därför kan det vara bra att inte bara ”ta hand om” personen utan även lyssna till och uppmuntra personens egna initiativ.
 • Att behandla någon som ett passivt offer är sällan ett stöd. Det är viktigt att förmedla hopp. Man ska naturligtvis inte tvinga den drabbade att göra saker, men att aktivera sig och fokusera på ett uppdrag kan ge en känsla av kontroll och skapa distans till det inträffade.
 • Signaler - inte symtom
 • Även om inte alla reagerar starkt på en traumatisk händelse kan det ändå vara bra att förklara både för anhöriga och den drabbade att det är normalt och att det inte är farligt om han eller hon känner sig konstig eller agerar märkligt.
 • Reaktioner som till exempel trötthet, distansering och ilska efter en potentiellt traumatisk händelse är inte självklart ett tecken på att något är fel. De kan ses som signaler på att en återhämtningsprocess har inletts. De är strategier i ett helt naturligt förlopp. Samtidigt är det naturligtvis bra att i ett akut skede inte lämna någon som inte är i balans ensam.
 • Bemästring och copingstrategier
 • Efter en påfrestande upplevelse eller en förlust har vi som individer olika sätt att hantera och bemästra eventuell stress. Vi använder då så kallade copingstrategier - mentala och beteendemässiga reaktioner som hjälper oss att komma i balans igen. Det kan handla om att vilja konfrontera det inträffade - eller att distansera sig. Vissa söker socialt stöd medan andra försöker ta kontroll och ansvar.
 • Att konsumera alkohol och droger kan också ses som copingstrategier, eftersom stressen kan minska för stunden: Detta är dock exempel på strategier som kan vara destruktiva i längden. Man ska avstå alkohol och droger.
 • Det ideala är att ha tillgång till många olika copingstrategier och att använda dem varierat. När människor går igenom en återhämtningsprocess pendlar de inte sällan mellan att bearbeta det som hänt med hjälp av olika copingstrategier och att leva i nuet och vara mer framtidsorienterad. Kroppen jobbar helt enkelt med problemet i den takt den orkar med.
 • Stress och minne
 • Det forskas mycket om stress och minne i samband med potentiellt traumatiska händelser. För att uttrycka det enkelt handlar det om att få hjärnan att lagra minnet av händelsen utan att koppla det till ett automatiskt stresspåslag. Man vet att det dröjer ett antal timmar från det att en händelse inträffar tills minnet av det har börjat lagras i våra hjärnor. Under den tiden är det bra att få ner halten av stresshormon. Man tror att minnet av händelsen då sparas mer samlat och på ett sätt som gör att det inte blir så starkt förknippat med stress. På så sätt kan man eventuellt undvika att minnesbilder utlöser starka stressreaktioner. Men studier som har undersökt om exempelvis lugnande medicin i ett akut skede påverkar återhämtningen på sikt har visat blandade resultat.
 • Hur vi lagrar minnen är en komplicerad process och framtiden får utvisa om vi kommer att kunna enkelt och säkert underlätta återhämtningsprocessen.
 • Behandling av trauma
 • Att bära på ett psykologiskt trauma kan orsaka många problem och förhindra en person från att leva fullt ut. Rädslan för att tvingas återuppleva minnet och känslorna från en skrämmande händelse kan leda till anspänning, stress och ett undvikande av saker som påminner om det som hänt. Men det finns hjälp att få. Behandlingar av psykologiska trauman är ofta framgångsrika.
 • Ett psykologiskt trauma behandlas främst med en psykologisk behandling. Forskningen visar att problemen går att behandla även många år efter den traumatiska händelsen. En behandling kan pågå i allt från några veckor upp till månader och år. Medicinering med SSRI-preparat kan också ha viss effekt, med det man i dagsläget främst rekommenderar är psykologisk behandling.
 • Händelsen ur fler perspektiv
 • Under terapisamtalen är det meningen att den drabbade — tillsammans med terapeuten — ska sluta undvika och istället möta och gå igenom den traumatiska händelsen på olika sätt. Man ser på minnet av det som hänt och pratar om det ur olika perspektiv. Vad som hände och vad man gjorde. Vad var det som var mest skrämmande? Vad gjorde man bra — och vad gjorde man mindre bra? Hur ser man på det idag?
 • Från undvikande till förståelse
 • En av anledningarna till att den drabbade undviker att tänka på händelsen närmare och i sin helhet är rädslan att överväldigas av känslorna som väcks i samband med minnesbilderna. Genom att gå igenom händelsen på ett varsamt, kontrollerat och systematiskt sätt — kan den drabbade hela tiden känna att han eller hon har kontroll. Man avtäcker helt enkelt minnet bit för bit.
 • Tanken är att sortera om minnet, att göra det helare och få en mer komplett upplevelse av det man varit med om. Helheten är ofta komplicerad — med frågor om gott, ont, rätt och fel. Behandlingen ska samla ihop delarna i en väldigt fragmenterad bild och sedan sortera upp dem för att göra minnet tydligare och klarare. Genom kontroll och förståelse för bitarna blir minnet av händelsen mindre skrämmande. Tanken är att den drabbade under exponeringen bildligt ska ha en fot i minnet och den andra i nuet.
 • Två målsättningar är centrala under alla behandlingar av psykologiska trauma — att möta den skrämmande händelsen samt att återta vardagen och gå vidare.
 • Möt skuldkänslor
 • Den drabbade tar ofta på sig för mycket skuld och utgår från att hon eller han kunde ha gjort mer för att påverka det som hänt. Därför är det ofta viktigt att belysa och gå igenom skuldfrågan systematiskt med alternativa scenarier för att skapa en komplett bild.
 • Begränsat livsutrymme
 • För att den drabbade ska återta kontrollen och livsutrymmet ute i vardagen behöver han eller hon stegvis exponeras för situationer och miljöer som kommit att undvikas av rädsla att aktivera minnesbilder och känslor.
 • Komplettering
 • Att möta händelsen och att återta vardagen är centralt för bearbetning av alla former av trauma. Men beroende på vad som skapat det psykologiska traumat kan behandlingen också behöva kompletteras med andra frågeställningar och målsättningar. Andra problem och tillstånd kan också behöva behandlas. Det kan handla om depressioner, sömnsvårigheter, olika ångesttillstånd och ibland även missbruk. Ibland är kopplingarna inte helt uppenbara men problem som ätstörningar och social fobi kan bottna i psykologiska trauman.
 • Känslor - kaos och kontroll
 • När starka intryck och händelser har vänt upp och ned på världen och tillvaron kan det vara viktigt att lära sig bemöta sina känslor och förstå hur man fungerar känslomässigt. I det ingår också att lära sig att hantera sina känslor när de kommer över en. En annan del av behandlingen kan bestå av en nyorientering, att hitta sin nya roll i livet och vardagen efter den förändring som händelsen inneburit.
 • Komplikationer i relationer
 • Många gånger kan en traumatisk upplevelse påverka synen på och försvåra relationer. Har någon till exempel utsatts för övergrepp under en längre tid kan göra det svårt att förstå andra människors signaler. Ett leende kan rent av tolkas som något hotfullt medan ett slag kan betyda omtänksamhet. I det fallet kan man behöva hjälp för att på nytt kunna orientera sig i relationer. Att lära om förståelsen för andra människors signaler och uttryck kan ibland ta tid.
 • Lindrigare kriser
 • Trots att man inte drabbats av ett psykologiskt trauma kan människor ibland behöva hjälp att ta sig igenom problem i samband med svåra händelser. Även en mindre kris kan vara omskakande och det kan vara lätt att tvivla på att man ska kunna återhämta sig på egen hand.
 • En lindrigare kris kan behandlas på ungefär samma sätt som ett trauma, även om man då ofta kan prata mer öppet och mindre strukturerat om händelsen. Även här handlar det om att hjälpa med att se värdefulla aspekter och balansera bilden av händelsen. Vem gjorde vad? Hur såg den egna rollen i det som inträffade ut? Hur har händelsen påverkat och förändrat livet?
 • En enklare form av samtalsterapi kan kallas intervention. Det är en form av insiktsbetonad terapi som går ut på att utvecklas och förstå sig själv bättre. Terapin är en punktorienterad insats som kan underlätta personens återhämtning. Terapeutens roll att hjälpa den drabbade att komma i kontakt med och använda sina egna naturliga kanaler och resurser för att återhämta sig


 • och vad KAN klassas som ett ev trauma som gör ont ... som inte bearbetats som blir en inre skada"psykisk känslomässig som fysisk"
 • till exempel att man i unga år får genomgå och utstå ett psykiskt känslomässigt helvete psykisk misshandel mobbning utsatthet kränkas diskrimineras såras
 • svikas utnyttjas bedras att bli nervärderad nonchalerad ignorerad överkörd att dömas ut felaktigt orättvist felaktig orättvis bestraffning skuldbeläggning
 • ständigt bli berövad på sina rättigheter sitt värde att någon annan /andra trampar på ens integritet att få sin inre självkänsla självsäkerhet stabila trygghet skadad
 • som ger svårigheter i att kunna känna tillit trygghet ha förtroende för andra för att det gör så pass ont man kanske vill men vågar inte för man är så rädd ...

Likes

Comments

det här är intressant ... Aspergers personer som blivit orättvist behandlade i rättsprocesser som inte släpper taget är vi rättshaverister med ett narcissiskt och paranoid personlighetssyndrom". ?


isåfall borde jag vara rättshaverist och antagligen vara narciccistisk med paranoid personlighetssyndrom ...


Personer som envetet driver en fråga blir ofta kallade rättshaverister men inte sällan tillkommer även påståenden om att beteendet är ett uttryck för psykisk ohälsa. Detta kan vara ett sätt att underminera trovärdigheten hos en obekväm kritiker.


rättshaveri är vanligt inom aspergergruppen. "pyskiater" presenterar inte några belägg för detta och det finns ingen forskning som stöder påståendet. Enligt NN kan detta förklaras av en "personlighet präglad av bristande sunt förnuft, pedantiskt regeltänkande, uttalad envishet och verbal begåvning. Inte sällan vinner de processerna."[3] I en kommentar till NN åsikter om aspergergruppen menade barnpsykiatern NN att de "leder tanken till äldre tiders typ- och temperamentslära".[4] Det vill säga, påminner om NN teorier att en persons karaktär kan bestämmas utifrån kroppsliga särdrag - utan att hänsyn behöver tas till exempelvis sociala faktorer.

det som står ovanför håller jag absolut inte med om alls när det gäller rättshaverist och Aspergers ..


någonting som kan vara en starkt bidragande orsak till att man ältar inte släpper taget blir rättshaverist kan mycket väl ha att göra med mobbning felaktig orättvist bestraffning skuldbeläggning där man trycks ner körs över bryts ner tills man mår så dåligt så man överväger självmord jag vet för det har hänt mig 12 år har gått jag har fortfarande inte fått upprättelse och jag är även utsatt för så många olika brott så det skulle få det svenska systemet att krascha helt om sanningen skulle komma fram vad som verkligen stämmer


att bemötas med misstro tvivel tveksamhet missgynnas brister i tillgängligheten slarvfel genom oaktsamhet inskränkning åsidosättanden dömas ut köras över inte bli sedd inte bli tagen på allvar fördomar okunskap i viss mån även vardagsrasism där statliga tjänstemän myndigheter medvetet slarvar med uppsåt att prioritera en sak som är orättvist felaktig där ignorans nonchalans det blundas för är vardagen


hur tror man att det påverkar negativt blir för resultat !? ..


det är också provocerande att bara ignorera nonchalera precis som det är uppeggande


av personer myndigheter ett samhälle som saknar förståelse hänsyn kunskap koll hörsamhet beaktning bara blundar ignorerar nonchalerar vill inte se ville inte förstå vill inte acceptera vill inte respektera


att man kämpar på driver sin fråga när vissa stöttar en att fortsätta kämpa .. medans en större grupp idioter åsnor

myndigheter statliga tjänstemän väljer att vara svin ...eehh jaa det är ingen nyhet att det är usel dålig koll kompetens omdöme inom rättsväsendets område kanske är därför att oftare beror är orsak till att domar


vilar på helt andra grunder än juridik


"Hon presenterar inte några belägg för detta och det finns ingen forskning som stöder påståendet. Enligt NN kan detta förklaras av en "personlighet präglad av bristande sunt förnuft, pedantiskt regeltänkande, uttalad envishet och verbal begåvning. Inte sällan vinner de processerna. "
det här tolkar då jag som belägg för ett uttalande som inte ens stämmer över huvud taget med en person som har aspergersbristande sunt förnuft, ??? många jag känner med Aspergers idag och jag själv är långt mer klokare än personer utan diagnos ...
gällande bristande sunt förnuft vem låter mest vettig utav en person med aspergers och en person utan aspergers som gör polisanmälan för brott för att det spruckit en massa lögner

Likes

Comments

det här är en annan bild en annan beskrivning utav bedrägeri bedrägligt beteende som begås utav personer med fel avsikter uppsåt i en relation och kontakten med andra men med ett annat namn


"Jack vegas Mönstret! "


den här kunskapen behövs och i såna här ärenden är det därför också viktigt att ta reda på sanningen först vem är det som ljuger om ett förebyggande ansvar man håller inne med

dvs "ansvarsuppsåt" vilket en person som ljuger gör mer sannolikt eftersom man är medveten om vad det ansvaret innebär"har inneburit" för utvecklingen utav en situation och att prioritera vem som brustit i ansvar moral omdöme

saknar ansvar moral sunt förnuft och agerat oaktsamt ansvarslöst oförsiktigt impulsivt vårdlöst oaktsamt

lekt med elden provocerat fram en självförvållad situation man tappat kontrollen över pga lögnerna som dragits

en person som gör så här har väldigt dåligt motiv som är lika innehållslös som en lögn ju värre motiv som läggs fram

desto mindre hållbart är det precis som tomma ord eftersom hela avsikten är att komma undan ett ansvar man vill slippa ta och lägger över på någon annan för att förhindra katastrof förluster konsekvenser man framförvållat själv genom lögner och beteendet därför är det inte alltid säkert det handlar om ett brottmål utan det kan även finnas anledning till att

anta att att det handlar om väldigt grovt missförstånd misstolkning missuppfattning för att någon ljuger och inte varit ärlig uppriktig med avsikterna och uppsåtet man haft om det ev handlar om ett brott "brottsligt uppsåt" då är det en bedömning och ett beslut som görs genom att ta reda på vem ansvars uppsåt= ett förebyggande ansvar för handlingarna man själv begått

det är utformat anpassat för ärenden där en person har NPF/Aspergers men det går att applicera på mål där det inte förekommer heller

brott som stämmer in på den här kategorin av beteendemönster hos den som anmäler är relationsbrott

"hot olaga hot sexbrott kränkningar ofredanden"

eftersom offret och gärningsman känner varann

har anknytning till varann det är därför bedragaren vet om att det här är ett lätt lämpligt offer att kränka

då det är lätt att beskylla diagnosens svårigheter för att offret ska skuldbeläggas

det är också ett så kallat säkert offer/safe target vilket är för att risken att upptäckas avslöjas är oerhört liten pga fördomar okunskap inom rättsväsendet

eftersom personer med diagnoser oftare körs över döms ut tvivel misstro tveksamhet brister i tillgängligheten ingen kunskap ingen koll

då utredare advokater åklagare domstolar utgår ifrån att en person med diagnos har ingenting att komma med som bevisning

sämre prioritering nervärdering sämre trovärdighet pålitlighet för att ett ärende ska gå igenom till åtal rättegång därför läggs det oftast

ner i stället utan anledning ....


eftersom bedragaren är medveten om samhällets normer och natur i grunden och vet om att man klarar sig undan lättare om offret har en diagnos

och det har också betydelse om bedragaren som anmält ett brott har kännedom och koll på om offret den tilltalade har en diagnos med för isåfall

om det är så då finns det risk att bedragaren utnyttjar svårigheterna diagnosen medför vid tolkning uppfattning i kommunikationen samt

allt annat som innebär att ha diagnosen med


att motivet är dåligt ohållbart osäkert precis som en lögn är

för att motivet ger en bild utav det hela en överdriven bild där emot saknas det ett erkännande medgivande till uppsåt

lägg ihop att en person är osäker rädd nervös besvärad tveksam ljuger saknar samarbetsförmåga vill slippa prata förklara saker svårt att besvara frågor osäkra oklara otydliga korta svar nonchalant röst sur tvär är glömsk förnekar orolig


vid förhör eller ev rättegång kroppen ger helt andra motsatta signaler än vad munnen gör


tex "minns inget" men kroppshållningen kroppsspråket ger signalerna som skvallrar om att man faktist vet om och kommer ihåg


man säger A gör B agerar C och beter sig D


och att göra så här emot någon som har en diagnos som har sämre chanser möjligheter att försvara sig slåss för sin sak

är i princip som att begå ett brott mot ett barn därför ska det alltid klassas som allvarligt grovt


det här är någonting som kan vara väldigt besvärligt att se förstå för en person med NPF Diagnos Aspergers pga svårigheterna som diagnosen

med för vid tolkning uppfattning utav signaler kroppsspråk vid kommunikation men också för att man är väldigt principfast har stark hög moral

och är som ett barn inombords


"barn är väldigt kloka rakt på uppriktiga ärliga och ljuger väldigt dåligt det syns direkt på barn om dom ljuger barn är alltid ärliga och gör för det mesta rätt för sig av moraliska skäl samtidigt som dom är principfasta av sig därav viktigt att vara rak på sak klar tydlig öppen uppriktig med avsikter uppsåt i kommunikationen och klara av att hålla sig till vad man själv sagt lovat och kommer till skott om med eller tala om ifall det uteblir eller att man ändrar sig ...det är också en bra beskrivning på aspergers sen förstås spelar andra faktorer omständigheter in som åldern hur man mår inombords psykiskt känslomässigt livs erfarenheter hur pass grav diagnos man har också iom aspergers så är man ju som ett barn inombords i en vuxen persons kropp liksom sen funkar det väldigt olika individuellt ifrån person till person svårigheterna man har det någon annan är bra på kan en annan vara dålig på och det som personer utan aspergers klarar av bra kanske inte en person med aspergers klarar av och tvärtom annorlunda begåvning"


Beteendemönstret"grovt" bedrägligt beteende är en allvarlig kränkning redan ifrån start

eftersom hela syftet uppsåtet man har med avsikter uppsåt är att leta efter någon som är lämpligt offer

att påverka bryta ner förmå till handling att kunna kontrollera tillfredsställa sina egna lustar syften behov på

utan att behöva ge någonting tillbaka eller uppoffra något genom smicker uppmuntran förhoppningar löften lovade svar

för att få någon att öppna sig som ger något man sen kan dra nytta utav vid behov som kniv i ryggen

allt är planerat stegvis men så fort någonting händer som är en oväntad handling eller konsekvens så störs

planeringen man tappar kontroll då reagerar man med omdömeslös impulsiv panik för att man inte klarar av

att hantera situationen och där kommer isåfall då polisanmälan och då använder man sig utav det vet om

om sitt offer emot offret det är mycket falskhet lögner svek fram och tillbaka planerat osäkert splittrat

så länge lögnaren kan hantera kontrollera situationen efter sitt planerade uppsåt och bara kan ta utan att ge

så är det ok men så fort dom måste börja ge tillbaka då kommer det mer och mer att dom känner sig jagade pressade tvingade

till något dom inte vill sanningen är att dom påstår hävdar det för dom vill slippa anstränga sig ge något

tillbaka eftersom dom bara ser sig själva sina egna syften behov som ska tillgodoses tillfredsställas

fler och fler lögner bortförklaringar undanflykter man blir sur lättkränkt trängd risken för att det spricker och

blir en oväntad oförutsedd händelse som man inte kan klara av att hantera ökar mer och mer och då ändras uppsåtet

att man gömmer sig skaffar sig bevisningen för en ev anmälan för att förhindra risken att allt går åt helvete för att bli av med en person

som vet för mycket kommit för nära en person man är medveten om att man sänkt sårat utnyttjat bedragit svikit kränkt själv

ansvaret som följer ger konsekvenser förluster man inte klarar av att hantera kanske någonting man håller av som är en kärt

därför är polisanmälan som görs i slutet också en kränkande handling dels är det planerat eftersom man vet om någonting

om offret som man kan utnyttja som underlag för bevisning förutom att man håller sig undan och samlar på sig allt

vad offret gör säger till emot en dels är det på omdömeslös impuls eftersom allting kan riskera att hända så fort

så man hinner inte med att skaffa sig kontroll för att hantera situationen dels för att det är för riskfyllt för intensivt

massivt omfattande rörigt då blir allting på panik impulsivt omdömeslöst man slänger allt överbord av rädsla

att förlora det är som ett spel där man förutsatt reglerna själva som ska gynna en själv ett spel som i längden inte går att

hantera kontrollera förr eller senare kommer ansvaret konsekvenserna förlusterna det spricker det blir för mycket

då vill man inte vara med och spela längre utan man försöker fly undan


det hela kan likna sig vid att spela för pengar på en jack vegas maskin ...i början är det kanske kul

särskilt om du plockar ut det där kvittot på 500kr för små pengar men efter 2,3-4 kvitton så vill ju maskinen

ha tillbaka då måste man stoppa in mer och mer och högre belopp och tills slut så sitter man där

renrakad och man har förlorat allting


vilket stämmer in på bedragarens mönster och beteende man vill bara ha men vill slippa ge

inviter signaler uppmuntran förhoppningar lovade svar som aldrig kommer man aldrig har för avsikt att mena

allvar med komma till skott om är precis som små pengarna man stoppar i maskinen för att man ska kunna plocka

ut ett spelkvitto i det här fallet i form utav att någon annan tillgodoser tillfredsställer ens behov efter ens egna syften

kanske ekonomiskt uppvaktning sex romans


steg 1:söka lämpligt offer att påverka manipulera för att komma nära skaffa sig

information man kan använda sig utav att utnyttja emot offret vid behov

steg 2: offret är på kroken då använder man sig utav offret som man manipulerat

att tro hoppas vänta på något och genom offrets givmildhet snällhet naivitet tillfredsställa

tillgodose sina egna syften behov på dennes bekostnad och mående att få uppmärksamhet

eller uppfylla ett sexuellt behov"otrohetsaffärer "..det fungerar på samma sätt som genom medveten psykisk

känslomässig misshandel att man bygger på göder offrets saknad längtan aptit till en nivå där det rinner över

offret mår dåligt är frustrerad vilket man räknar med för att offret ska handla

steg 3: för att lyckas med steg 2 så måste bedragaren handla genom ord och/eller handling

det kan vara att man medvetet avsiktligt med flit provocerar fram något genom lögnerna

eller går med på något en handling tex man går med på att ha sex sen kommer samvetet

och gnager det kan användas emot offret på ett fult sätt genom påstående att man är utsatt för ett brott

det kan också användas flera gånger om eftersom man vet att det fungerar att göra så och vara fram och tillbaka

i humöret bemötande mot offret

steg 4: nu är offret så nerkörd tom renrakad mår jätte dåligt är frustrerad och handlar på impuls för man är

arg ledsen besviken känner sig sårad bedragen utnyttjad vilket man räknat med då ändrar man taktiken

och drar sig undan mer och mer gömmer sig och samlar på sig allt offret gör säger emot en som kombineras ihop med

det man fått reda på och vet om man har fått veta när offret har öppnat sig tex något som är privat känsligt integritetsmässigt

något sexuellt det leder då till steg 5

steg 5: nu kommer polisanmälan för brott en anmälan man också hotat med att göra flera gånger om men aldrig gjort förut skillnaden mellan det och att när den faktist görs är att då vet bedragaren att allting är på väg att gå åt helvete lögnerna spricker (har spruckit)ansvar konsekvenser förluster hopar sig på hög och faktist har någonting som man håller av håller kärt man inte vill förlora "tex vårdnaden om barn körkort jobbet saker och ett jobb som kräver ansvar moral mognad samvete förstånd sunt förnuft "då görs anmälan för att man tappat kontrollen vill slippa ansvar komma undan och genom anmälan som görs så lägger man över ansvaret på offret för att det ser ut som det gör och lägger då fram motivet som man samlat på sig när man legat gömd


Likes

Comments

barn är väldigt kloka rakt på uppriktiga ärliga och ljuger väldigt dåligt det syns direkt på barn om dom ljuger barn är alltid ärliga och gör för det mesta rätt för sig av moraliska skäl samtidigt som dom är principfasta av sig därav viktigt att vara rak på sak klar tydlig öppen uppriktig med avsikter uppsåt i kommunikationen och klara av att hålla sig till vad man själv sagt lovat och kommer till skott om med eller tala om ifall det uteblir eller att man ändrar sig ...det är också en bra beskrivning på aspergers sen förstås spelar andra faktorer omständigheter in som åldern hur man mår inombords psykiskt känslomässigt livs erfarenheter hur pass grav diagnos man har också iom aspergers så är man ju som ett barn inombords i en vuxen persons kropp liksom sen funkar det väldigt olika individuellt ifrån person till person svårigheterna man har det någon annan är bra på kan en annan vara dålig på och det som personer utan aspergers klarar av bra kanske inte en person med aspergers klarar av och tvärtom annorlunda begåvning

Likes

Comments

​OBS!!!! glömde nämna att en person som har utvecklat den blockeringen försvarsmekanism kanske har haft behov av det 
för att det gått för långt och passerat stadiet där det funnits chans tid möjligheter att bearbeta reparera det som skadats innan skadan blivit för stor permanent och fått klara sig själv för att samhället psykiatri rättsväsendet svikit för att man aldrig fanns där när det va behov utav det och det hade kunnat förebyggas förhindras att bli som det faktist blivit 

ett resultat som blir en konsekvens utav när saker och ting går för långt  helt enkelt 

då är hänsyn förståelse acceptans respekt hörsamhet beaktning viktigt med kommunikationen öppenhet transparens
ärlig seriös med avsikter uppsåt klar tydlig rak på sak öppen uppriktig kommunikation där man tydligt är försiktig tänker på vilka signaler skickar man ..och att handla efter egna ord komma till skott i konkreta ordalag i den mån förstås att man kan med "tex en privat person har inte samma begränsningar som en person som utövar ett yrke i tjänstens vägnar"

Likes

Comments

en person som varit med om ett Trauma/skada Psykisk Känslomässig Blockering som gått så pass långt att det blir en
permanent inre skada som blir grunden för en blockering som resulterar i ett inre skydd en inre försvarsmekanism som alltid finns där för att skydda den personen ifrån en katastrof som kan utveckla ett till/nytt eller fortsatt traumatiskt lidande
ska bemötas med hänsyn förståelse respekt och acceptans öppenhet att man är uppriktig ärlig klar tydlig med avsikter uppsåt och har en öppen seriös klar tydlig kommunikation och klarar av att visa förståelse hänsyn acceptans respekt till vad det innebär att ha en sån här blockering eller inre skada ... det är ingenting man valt själv utan det är en negativ konsekvens som följer naturligt inom oss människor som djur finns den där instinkten att skydda sig själv i grunden så finns skyddet redan där men det utvecklas formas allt eftersom med tiden utifrån vad man går igenom erfarit varit med om via erfarenheterna och ju längre tid som går förr eller senare så har det gått så pass långt att skadan är inte möjlig att bearbeta att få bort den är permanent det enda man kan göra är att lära sig vad det innebär för en i ens liv hur man ska hantera det och hur det ska bemötas och vad som krävs ifrån andra i ens omgivning och samhället ..

att säga jamen du har valt det där själv ju det är din vilja som styr dig ...ja visst men då är ju en annan fråga har man valt att hamna i ett trauma själv då som gjort så ont !? tänk en gång till innan du skuldbelägger eller är negativ emot någon och säger saker som att man är egoistisk självisk bara tänker på sig själv du pressar tvingar jagar någon annan efter något tänk på att det till stor del har också att göra med har man haft otur med fel personer som bara tagit roffat åt sig för att själva må bra tillgodose tillfredsställa sina egna syften behov på någon annans mående och bekostnad ...

jaa vad blir konsekvenserna då ...!? en viktig sak att ta hänsyn till visa förståelse för att acceptera och respektera är att det där skyddet blockeringen har skapats inombords ofrivilligt för att skydda inre känsliga delar som redan är skadade och att behovet har funnits där under lång tid och tills slut så går larmet bägaren rinner över därför är kommunikationen väldigt viktig del att visa att man menar allvar med vad man säger är ärlig uppriktig med handlingar uppsåt avsikter klarar av att hålla sig till att handla efter egna ord eller kan förklara varför man inte kan det att tänka på vilka signaler skickar man till en person som har en sån här blockering ..

att i början visa att man förstår bryr sig mm ... och sen visar det sig att det inte är så utan man är istället sur tvär trängd irriterad känner sig felaktigt orättvist påhoppad jagad pressad stressad kränkt ..hur kan det ha blivit så !? tjaa förmodligen för att du suttit där i tidigt skede snackat stor i käften visat en sida utav dig själv som allt eftersom mer och mer bara framstår som skit snack tomma ord och det behöver fyllas på med handling i konkreta ordalag därför är det viktigt att tänka på vad man säger hur man uttrycker sig vilka signaler skickar man så det inte blir mer än man klarar av att våga ta tag i och förhålla sig till och det innebär en konflikt som är precis samma sak som ligger till grund för traumat en person har som utvecklat blockeringen då är det bättre att på en gång vara rak tydlig öppen med avsikter uppsåt och att man bryr sig är förstående men inte skickar signaler om någonting som har gjort ont för någon annan 

Likes

Comments

​med tanke på gårdagens inlägg så va det en sak som fick mig att fundera på något ...

skada/blockering en konsekvens utav ett trauma hur man blivit bemött behandlad sårats psykisk känslomässig mobbning misshandel av fel personer ...hur skadorna kan se ut och utvecklas kan se olika ut ifrån person till person ingen reagerar lika dant som någon annan sen kan skadorna ta sig utryck på många olika sätt senare i livet hur man beter sig som emot någon annan och behandlar andra för att man är så pass skadad inombords eller så kanske man varit med om så mycket så det uppstår automatiskt en psykisk känslomässig blockering som är ett skydd för att förhindra en ny katastrof nytt trauma eller ett nytt helvete som ska förebygga fortsatt lidande inombords för att skydda sig själv en sån skada eller blockering är väldigt svår att bearbeta utplåna även för en erfaren psykolog psykiatriker eller terapeut ..det beror på att skadan/skadorna redan är så omfattande och skett så pass snabbt tidigt och hållit på kanske i flera år det finns ingen återvända hur mycket man än bearbetar jobbar det enda som man kan göra är att leva med den och och hantera den allt eftersom och där kommer öppenhet att vara uppriktigt ärlig seriös förståelse in då blockeringen eller skadan kan handla om att en peson utsatts för psykisk misshandel mobbning som berövat en person ens självförtroende nervärderat
kränkt värdet integritet personligheten skadat en inre trygghet förtroende tillit till andra för att det gjort så ont inombords 
alla som någon gång i sitt liv varit med om att mobbas såras utnyttjas svikas bedras psykiskt känslomässigt brytas ner så pass djupt att det utvecklas ett trauma utvecklar också en form av skada en blockering som uppstått som ett skydd ...
för att förhindra nytt trauma ny katastrof som fortsätter lidandet faktorer som spelar stor roll är ens egna vilja att bryta men också vad för typ av skada eller blockering som uppstått inombords finns det andra omständigheter i det hela som också påverkar ..!? ja kanske det gör det ja .... kanske att man har en diagnos som gör att man tänker tolkar uppfattar saker och ting annorlunda än andra ex autistisk/NPF Diagnos där moral principfasthet oförmåga till att ljuga osv kanske påverkar skadan/blockeringen som uppstått inombords  

en sån skada/blockering går aldrig att utplåna det är en del utav den personen för gott den är djupt rotad inombords grundad på rädsla otrygghet osäkerhet för att förtroende tillit trygghet krossats utplånats trampats på som gett biverkningar konsekvenser för att skydda sig ungefär som en försvarsmekanism som triggas igång automatiskt och det enda man kan göra med det är att leva med den saken och lära sig hantera det och vad man ska se upp med och vara försiktig och veta när är det dags att klippa vända ryggen till känna igen tecknen signalerna tex en person som säger en sak till en som dom bestämt sig för och efter ett tag avslöjar sig hur det egentligen ligger till har ju redan ljugit en gång och då kommer dom ju att ljuga igen och vid konfrontation så kommer alltid den där lättkränkta snarstuckna påhoppade sidan fram 

för personer som varit med om sånt så blir blockeringen som uppstår ett skydd en försvarsmekanism för att man inte vill bli sårad igen ...ett automatiskt krav som ställs tex att för någon som fått många lögner falskhet svek skit snack tomma ord undanflykter bortförklaringar viktigt med att man är öppen klar tydlig rak på sak ärlig seriös uppriktig med avsikter och så och att man visar förståelse för varför handling efter egna ord i konkreta ordalag är så viktigt för och att man förklarar varför om man inte kan ....för en del är det så här med eller utan en NPF diagnos/autism som försvårar det hela gällande kommunikationen och andra saker som diagnosen medför för andra gör det inte det men diagnosen innebär att det blir dubbelt upp pga svårigheterna som döljer som kan göra blockeringen skadan blir svårare sitter djupare inombords
att såra utnyttja kränka bedra svika en person med autism/NPF diagnos är i stort sett samma sak som att man begår barnmisshandel ..då det innebär ett barn inombords i en vuxen persons kropp fysiskt Likes

Comments

Lycka är jävligt överskattat man får vara nöjd om man är lite glad igen ...! eller ?

läste nyss ett inlägg på Fb "ÅngestSkolan" ...jag kommenterade och funderade ...

och ärligt talat en person som mår riktigt skit riktigt dåligt och en diskution slutar i tjafs som får den personen att må ännu sämre för att någon tycker den är egoistisk dum i huvudet självisk och påståendet att man är vän bryr sig stöttar bara genom snack ...dvs = varför tror man att tomma ord prat utan handling skulle fungera hjälpa någon som mår dåligt av lögner falskhet svek inviter signaler falska förhoppningar överenskommelser löften lovade svar skit snack pga utnyttjanden sårats kränkts bedragits svikits mobbats blir snuvad på någonting framför någon annan tex chans
till ett förhållande ett påstående att man skulle vara ett bättre val än en annan person och så *HOPPSAN!!* det va inte så
och säga att man varit där själv jag har också haft det svårt du vet inte hur dåligt jag mått själv du har ingen aning om min livshistoria nej självklart men om du ska vara förstående så ta inte upp hur DU! har mått varit med om .. att DU klarat dig kommit vidare kommit upp igen mår bra är INGEN !!! garanti för att det fungerar på någon annan och fungerar det inte med att bara snacka då kanske man ska fundera på varför fungerar det inte att prata om saken vad finns det som krävs mer kanske handling i konkreta ordalag !? ja förmodligen det har förstås en hel del olika faktorer omständigheter mm också att göra men förr eller senare så är det alltid samma sak oavsett vad .. skit snack babbel tomma ord saknar sitt värde sin glans saknar betydelse för en person som fått gå runt bara hört massa saker och få höra det är vilja som krävs om du vill vara kvar i helvetet må dåligt ha dåligt självförtroende mm ... eehhh jaa ....!? ok ok grejen är den att vi har ALLA OLIKA !!!! förutsättningar FÖR ATT klara oss vissa av oss motsvarar samhällets kriterier på utseendet snyggheten anseendet mm och vissa av oss gör INTE DET !!! .. där till kommer nervärdering kränkning diskriminering dömas ut fördomar okunskap vardagsrasism

vi tar svek till exempel en psykolog svarar så här om saken
"Otrohet är ett stort svek i en relation. Tilliten rubbas och det tar lång tid att återvinna den. Ord betyder nästan inget utan det är handling över tid som är avgörande. Transparens och öppenhet från den som bedragit hjälper att bygga tillit."

och ja visst är det så förr eller senare har det sveket eller många svek på rad blivit av så pass allvarligt och gett en bestående skada inombords på en annan person"det gäller INTE enbart otrohets svek utan i princip ALLA svek då det oftast har att göra med någon annans trygghet förtroende och tillit och om sånt har utplånats krossats missbrukat allt för allvarligt grovt mer än en gång och en person aldrig fått hjälp stöd uppmuntran eller att någon handlat efter sina egna ord då krävs det mer än att para och idag så är det lätt att snacka men sen handla efter orden för att styrka bevisa bekräfta någonting det är någonting HELT!!! annat ... då kommer det man hävdar påstår man är pressad känner sig tvingad jagad till någonting man inte vill eller känner för ..sure ...men då ska man kanske tona ner av hur svårt man själv har haft det och tänka på att vet man om att en person har svårt att tro lita på bara massa prat så bli för helvete inte grinig eller sur och tryck ner den personen och påstå att denne är självisk eller egoistisk utan fundera istället varför krävs det handling i konkreta ordalag för att övertyga .det är nog inte så svårt att förstå visst om den part som mår riktigt dåligt förstår att ja du har också haft det svårt jobbigt men ...det FINNS vissa skillnader ...

en person som aldrig
mobbats
sårats
utnyttjas
lekts med
fått nobben till någonting pga någonting som anspelar normer yttre faktorer fördomar okunskap vardagsrasism
utseendet mm

har dessvärre väsentligt högre bättre odds att orka ta sig upp igen snabbare enklare för den personen behöver inte oroa sig över oddsen som står emot en och det spelar ingen roll vilket kön heller hur djupt man faller och hur svårt vägen tillbaka upp är olika för ALLA oavsett vad man varit med om men det hjälper inte att bli nertryckt utskälld av någon som bara kommer med tomma ord skit snack skuldbelägger man är självisk egoistisk eller så

.... idag så följs allting utav anseendet ytan normerna Walk As You talk behöver MÅNGA lära sig idag vad det innebär .. och ha förståelse för att ibland krävs det handling konkreta ordalag för att övertyga än att sitta och snacka våld löser inga problem med det gör inte massa tomt prat och skit snack utan handling som backar upp orden heller ..^^ (Y)

Likes

Comments

civila brottmål rättsprocesser skulle fungera betydligt bättre enklare om man utgick ifrån en persons handlingar

bedömer utifrån person individ ansvar moral uppsåt och omdöme =


bedömning om en person gör sig skyldig till brott brottsligt uppsåt ska göras genom att man bedömer trovärdighet pålitlighet moral omdöme

utifrån handlingar som begåtts


1:vem ljuger klar tydligt synbart

2:verkar orolig nervös besvärad

3:saknar samarbetsförmåga

4:ljuger om eget ansvar moral omdöme uppsåt och avsikterna


det kräver att man skaffar sig bättre kunskap bättre koll på att se känna igen när en person ljuger

*uppmärksam

*vaksam

*observant

*lyhörd

*analyserande utav detaljerna som är avvikande motsägelsefulla ger motsatta signaler motsatt bild som skär sig tveksamt osäkert emot

motivet till en anmälan


5:att man är medveten om och utgår ifrån person individ handling ansvar och förstår att trovärdigheten pålitligheten om man är oskyldig fri ifrån straffansvar

och brottsligt uppsåt ligger i handlingarna och förmågan att kunna prata förklara sig och att man är uppriktig ärlig klarar av att visa att man har förstått ett ansvar

vilket i sig inte nödvändigtvis ska innebära ett fällande för brott eller bedömas som medgivande till ett uppsåt eller ett erkännande

en person som är ärlig uppriktig klarar av att prata förklara saker är aldrig rädd för sanningen det är där emot den som ljuger


den person som ljuger om eget ansvar moral uppsåt och avsikter är rädd för att sanningen ska komma fram ljuger om brottsligt uppsåt själv

och eftersom man ljuger så gör sig den personen själv skyldig till mer brottsligt uppsåt eftersom man ljuger om ansvaret moralen omdömet

för handlingar man gjort sig skyldig till eftersom man är medveten om(har varit) konsekvenserna som följer och vill slippa konsekvenser förluster

och genom en anmälan försöker lägga över skuld ansvar på någon annan trots att man hela tiden varit väl medveten om vart man själv

har haft ansvaret att se till att förhindra förebygga en katastrof och vad man krävts för att göra det också


6:viktigast att prioritera sanningen först vad har egentligen hänt mellan två parter

där ska handlingar som styrker

*ansvar

*moral

*omdöme

*sunt förnuft

*vem som uppriktigt ärligt besvarar frågor

*uppvisar samarbetsförmåga

*handlat omedvetet som medvetet i frustrerat tillstånd för man mått dåligt känner sig sårad sviken utnyttjad bedragen kränkt

*att en persons förtroende trygghet tillit utnyttjats för att komma nära och missbrukats genom beteendet lögner falskhet svek manipulering

stå gentemot att bedöma


handlingar som styrker att man haft ett bedrägligt beteendemönster hållits med lögner falskhet svek manipulering lekt med elden på ett oförsiktigt vårdlöst sätt

provocerat fram självförvållade situationer som styrker

*impulsivitet

*omdömeslöshet

*oaktsamhet

*oförsiktighet

*vårdlöshet

*ansvarslöshet

*slarv

*saknad av samarbetsförmåga

*är mer orolig besvärad nervös än det synbart behövs

*ljuger klart tydligt synbart eftersom lögnare gärna vill slippa prata förklara sig

lämnar korta otydliga osäkra tveksamma motsägelsefulla svar på frågor rösten tonen är arrogant nonchalant

opersonlig ignorant svaren är för det mesta desperata lätt kränkt inträngd i ett hörn rösten tonen säger en sak

resten utav kroppen någonting helt annat är oftare glömsk förnekar medans man egentligen vet mer än man vill tala om

*handlat omedvetet som medvetet i frustrerat tillstånd för man mått dåligt känner sig sårad sviken utnyttjad bedragen kränkt

*att en persons förtroende trygghet tillit utnyttjats för att komma nära och missbrukats genom beteendet lögner falskhet svek manipulering


7:när det här är avklarat bedömt beslut fattas så ska man komma ihåg att det är inte kanske alltid det handlar om ett brott det kan handla om

väldigt grov allvarligt fel missförstånd misstolkning missuppfattning för att en person i sammanhanget ljugit inte varit tillräckligt ärlig uppriktig seriös

med sina egna handlingar och uppsåt och avsikterna i kontakten relationen med någon för att man saknar ansvar moral omdöme sunt förnuft och är rädd

för att sanningen ska komma fram


8:ansvar för brott/brottsligt uppsåt ska bedömning och beslut i åtalsfråga ENDAST utdömas när det klart tydligt syns att någon ljuger om ansvar moral uppsåt och omdöme för egna handlingar

och man vill komma undan ett ansvar som ger förluster konsekvenser annars ska det läggas ned och anmälan ifrån en person som ljuger ska ifråga sättas kritiseras då det med största

sannolikhet är en felaktig obefogad ogiltig skenanmälan som görs och det motiv som lagts upp på papper objektivt är införskaffat på felaktigt sätt genom att man håller sig gömd

och utnyttjat att en annan person handlat omedvetet som medvetet i frustrerat tillstånd för att man känner sig sviken sårad bedragen utnyttjad vilket automatiskt innebär

en allvarlig kränkning eftersom hela syftet är att bli av med en person som vet för mycket kommit för nära när man inte klarat av att handla efter sina gena ord och håller sig med lögner

och situationen blir ohållbar det riskerar att spricka och man ljugit sig in i ett hörn och lögnerna fungerar inte längre alltså är en anmälan sista utvägen i stället för att man om man hade

moral ansvar omdöme sunt förnuft varit ärlig seriös uppriktig och kunde kommit till skott handlat i konkreta ordalag efter sina egna ord och gjort rätt för sig

9:är aldrig ens fel att två träter men det är bara en som har tillräckligt med ansvar moral uppsåt att vara ärlig uppriktig och klarar av att göra rätt för sig för det är inte ett styrkande belägg eller bevis till att man medger erkänner sig skyldig till brott eller brottsligt uppsåt/brottsliga avsikter eller medger ett erkännande för brott ingen ska behöva fällas för brott för att man är ärlig uppriktig klarar av att tala sanning och göra rätt för sig det är alltid den som ljuger om ansvar uppsåt omdöme moral saknar samarbetsförmåga rädd för att sanningen ska komma fram som har ett mer brottsligt uppsåt och som begår brott eftersom man ljuger om ansvaret omdömet moral uppsåt saknar samarbetsförmåga vill slippa förklara sina egna handlingar och är rädd för konsekvenser förluster som följer


10:en person som ljuger svarar kort tvärt osäkert tveksamt nonchalant opersonligt surt är tvär lättkränkt vill slippa prata förklara sig är oftare glömsk förnekar

tonen i rösten ger signaler om att man ljuger vet mer än man vill säga hur det ligger till med medans kroppen ger helt motsatta signaler

lögnerna är innehållslösa desperata tomma ord ju mer desperat lögnen är desto mer innehållslös kort otydlig oklar och tonen i rösten är sur besvärad förnärmad

dvs munnen säger en sak orden någonting helt annat och kroppen ger andra signaler

gör A säger B agerar C beter sig D = osäkert splittrat tveksamt motsägelsefullt då lögnaren saknar samarbetsförmågan inte klarar av att besvara frågor ärligt uppriktigt

är mer allmänt nervös besvärad orolig för dom vet att dom genom beteendet skvallrar om att dom själva brustit i allting som motparten klarar av att uppvisa det dom saknar

och lögnaren är alltid medveten om sitt egna ansvar för sina egna handlingar oavsett vad som sägs


11:ju mer desperat en lögn är desto mer osäker tveksam motsägelsefull är den och desto mer innehållslös dvs det är bara tomma ord det styrks utav hur sur tvär en person är

orolig nervös besvärad man är över att få en fråga om någonting man vill helst slippa prata förklara sig ju kortare oklarare otydligare svar som ger motsatta signaler om att man egentligen vet mer än man vill ska framgå eller så för att man inte vill bli avslöjad eller råka avslöja sig själv 

det hela är egentligen väldigt enkelt och lätt vet man bara vad man ska ha koll på och så

så lär man sig allt eftersom mer och mer att avslöja en lögnare se känna igen tecknen signalerna

som skvallrar om att en peson ljuger är oärlig med eget ansvar uppsåt inte är uppriktig och ärlig med handlingarna

saknar ansvar moral omdöme är rädd för ansvar förluster konsekvenser rädd för att sanningen ska komma fram

i civila mål brottmål är det med största sannolikhet den som ljuger som har störst ansvar för brottsligt uppsåt eftersom brottet består i

olika delar först ett beteende mot offret för att kroka offret sen påverka bryta ned manipulera såra svika utnyttja bedra för att offret ska

handla i frustrerat tillstånd och lögnerna fungerar allt mindre det blir mer och mer ohållbart osäkert det riskerar att spricka"om det inte redan spruckit"

enda utvägen är då den anmälan för brott som görs där man skaffat sig bevisningen på obefogad grund genom att hålla sig gömd trots att man hela tiden varit medveten om

att man haft ett ansvar för handlingar som kunde ha varit förebyggande förhindrat en katastrofal situation om man hade skött ett ansvar och gjort rätt för sig

eftersom man avsiktligt medvetet med flit och uppsåt gör valet att fortsätta ljuga än att man kommer till skott förklarar sig och gör rätt för sig

en person med samvete förstånd sunt förnuft moral klarar av sånt en person som inte gör det är den som ljuger 


Likes

Comments