Sociala medier är en besvärlig plats, den öppnar dörrar för mycket. Allt ifrån att publikt hänga fram smutstvätt, till att trycka till generell kritik och valpköpare.

När vi i schäferleden har såväl SKKuppfödare som SBKinstruktörer i hemliga grupper där andra uppfödare snackas ner, och attacker på Svensson organiseras i ett försök att tysta kritik och frågeställare har vi ett problem.
När det cencureras redan publika uppgifter ifrån Hunddata, och uppfödare anser det vara fullkomligt acceptabelt beteende att förlöjliga, smutskasta och hota potentiella valpköpare och rasintressenter har vi ett enormt problem. SKK, och SBK, samt Svenska Schäferhundklubben, detta är ett öppet brev till er där jag ber er om att ta ställning öppet och ordentligt emot detta uppförande.

Vi hade aldrig tolererat detta beteende på en tävlingsplan eller i en klubbstuga, hur dessa uppfödare kan komma undan med att inte bara gång efter gång föda upp och sälja valpar vars hälsoresultat är under rasens genomsnitt utan därtill ge sig på gemene man i organiserade attacker övergår mitt förstånd. Den media de använder för försäljning av valpar och kennelreklam i stort är samma sociala media som används för att trycka till de som står i en mer sårbar position. Det är väl värt att notera, ingen hade tolererat öknamn på andra uppfödare eller stämningshot i en annons i en tidning; på sociala medier borde det finnas en nolltolerans på det, uppföljt och förstärkt av kännbar disciplinär åtgärd.

Problemets rot är som i alla tider inom schäferrasen HD, ED, och känd mentalstatus. Kära SKK, och SBK, är det inte dags att ta itu med dessa problemindivider en gång för alla innan fler potentiella tävlande, deltagande, engagerade valpköpare når än lägre nummer?


Snippet ifrån; SKKs stadgar och policys

SKKs policy för digitala medier
Svenska Kennelklubbens har arbetat fram en policy för digitala medier som beskriver medlemmarnas rättigheter och skyldigheter när det gäller att uttrycka åsikter och sprida information i bloggar, på facebook, youtube, twitter och liknande.

Syftet med vår policy för digitala medier är ge SKKs medlemmar riktlinjer för den digitala kommunikationen, och också att försöka motverka den smutskastning som ibland förekommer på bloggar, i gästböcker, facebook m.m.. SKK ser följande punkter som viktiga ledstjärnor:

att vara öppen och tydlig
att bidra med kompetens
att vara ärlig och ansvarstagande
att vara artig och visa gott omdöme
att visa respekt för andra
att respektera upphovsrätten
att i företroendevald post inte agera utifrån privata preferenser

Dessa uppfödare gömmer sig bakom att faktabaserad kritik är smutskastning och detta gör att de anser sitt uppförande godtagbart. Bristerna i deras egna omdömme och de resulterande ringarna på vattnet som ger oss alla involverade i renrashundarnas värld dåligt rykte tar de ingen hänsyn till, inte heller att det uppenbart bryter emot SKKs policy för digitala medier.

Där till motarbetar detta uppförande Mål 1 ur SKKs stadgar å det grövsta.

§ 1 Mål
För SKK och medlemsorganisationerna gäl-
ler det gemensamma målet att kontinuerligt
skapa goda förutsättningar för hunden,
hundägaren och hundägandet genom att:
• Främja och utveckla goda former av
hundsport.
• Väcka intresse för och främja avel av
mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt,
jaktligt och exteriört fullgoda rashundar.
• Informera och sprida kunskap om hun-
dens beteenden, dess fostran, utbildning
och vård.
• Bevaka och arbeta med frågor, som har
ett allmänt intresse för hundägaren och
hundägandet.
• Skapa och bevara goda relationer mellan
omvärlden och hundägaren och hund-ägandet.

Det missbruk av sin "onåbara" status så som varande uppfödare under SKKs paraply underminerar oss alla i våra relationer med andra hundintresserade och främjar på inget vis relationerna inom SKK, SBK, eller relationerna utanför.

§ 14 Disciplinärenden
Moment 1
Enskild person som är medlem enligt § 3
moment 7 och som:


1.
handlar i strid mot dessa stadgar eller mot
stadgar för medlemsorganisation eller
åsidosätter de regler och riktlinjer som
utfärdats med stöd av stadgarna
eller


2.
handlar på sätt som är ägnat att skada eller
motverka SKKs och/eller medlemsorganisationernas
mål och verksamhet, eller att
skada medlemmarnas eller allmänhetens
förtroende för SKK eller någon av dess
medlemsorganisationer

Det är för de med inblick i detta fulspel uppenbart ett fall för disciplinnämnden då skadan detta gör på medlemmars och allmänhetens förtroende för SKK är grav. Därutöver görs detta i samarbete med en av SBK använd instruktör vilket vidare förvärrar det hela, denna förlöjligar såväl oliktänkande uppfödare som SBKmedlemmar och kursdeltagare, samt andra instruktörer på regelbundet i sällskap av övriga. Det krävs ingalnda någon speciell inblick, eller insatt källa för att tydligt se dessa mönster på sociala medier eller notera statistiken på Hunddata. Påhopp och hot om stämning, och/eller anmälan till disciplinnämnden (SKK) trots att utsatta individer inte är uppfödare, fungerar uppenbarligen utmärkt och nyttjas i det öppna. Inte sällan stöttat av valpköpare som står i en beroendeställning på ena eller andra viset till uppfödarna i fråga.

Att gå upp emot en jätte med uppbackning när man själv är inget mer än en hundintresserad valpköpare kräver sitt råg i ryggen. Råg som inte skulle behövas, om uppfödarna följde policys och stadgar.

Maktmissbruket som sociala medier används för måste få ett slut innan förtroendet för såväl SBK som SKK skadas än mer. Medlemmarna, och de som än står utanför våra klubbar bör våga ställa frågor och fundera över den statistik som presenteras på hunddata utan att en sk uppfödarmaffia skall ge sig på dom så väl publikt som privat. Mediet använt i detta fall är facebook.

Snipp ur Svenska Brukshundsklubbens stadgar:

§ 1
Övergripande mål för Kennelklubbens medlemsorganisationer
För Brukshundklubben gäller det för
Kennelklubbens medlemsorganisationer gemensamma
övergripande målet att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och
hundägandet genom:

att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt
och exteriört fullgoda rasrena hundar

att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr
och praktiskt bruk av dessa raser

att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och
vård

att bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och
hundägandet
och att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och
hundägandet

Här bryts det alltså emot grundstadgar i inte bara En svensk förening utan tre. Det borde finnas i SBKs, SKKs, samt Svenska Schäferhundklubbens intresse att markera en gång för alla vad som är godtagbart uppförande och vad som inte är det. Och om det skulle bedömmas inte bryta emot de ovan visade stadgarna, stärka de bestämmelser ni har för att skydda de små medlemmarna och privatpersonernas rätt att ställa frågor gällande hälsa och mentalitet hos de rasrena, SKKregistrerade, hundarna.

Vi talar alltså, för en gångs skull, inte om utseendet på schäfern som grund för en konflikt utan om uppfödare som medvetet avlar under hälsomedianen och med uppsåt att tysta, samt skrämma, organiserar attacker på meningsmotståndare, intressenter och individer som ställer oskyldiga frågor allt i akt och mening att fortsätta hålla sitt avelsresultat "dolt". Missbruket utav stadgarna, och tolkningen dessa gör utav dom, är även det oroande då det fungerar ytterst effektivt för att tysta de som är mindre pålästa angående våra klubbars och föreningars stadga.

Detta brev skrivs då det på sista tiden eskalerat med attacker på utomstående och försöken att tysta frågeställarna har gått överstyr. Attackerna på oskyldiga och ej heller nämnvärt pålästa personer sker öppet emedan organiserandet och smutskastandet av andra sker i hemliga grupper.

Då våra valpköpare saknar den underförstådda garantirätten som gäller vid köp utav andra varor, där hundar (levande varelser) är undantagna är det väsentligt att skydda valpköpares intresse och möjlighet att ställa frågor till de som har mer erfarenhet inom rasen/erna det gäller. Där ingår förklaringar av HD-, samt EDstatistik och förklaringar av mentalbeskrivning samt även nedärvning. Det torde för alla falla under att utbilda och främja en sund utveckling, utöver att det hjälper de som är oerfarna sålla för att i största möjliga mån minska riskerna att köpa en hund som är HD-, EDpåverkad eller lider utav mentala brister.

Källhänvisning; NJA 1989 s.156
"Även i NJA 1989 s.156 har HD visat sig skeptiska till
garantikonstruktionen, i detta fall beträffande skador/fel på levande djur.
Fallet rörde en hundvalp som hade en allvarlig och medfödd skada, som
gjorde att hunden var tvungen att avlivas. HD diskuterade möjligheten att se
avvikelsen som avsaknad av kärnegenskap, men ställde sig slutligen
tveksamma till en sådan konstruktion när det gäller just levande djur"
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2797474&fileOId=3129684

För att fortsätta tala om vikten utav att potentiella valpköpare bemöts med ärlighet och att frågor inte bemöts med hot och härskartekniker, eller systematiskt verbalt anfall vill jag här påvisa något flertalet tror är en garanti för hundars hälsa.

Nämligen våra djurskyddsbestämmelser där man kan läsa detta i relation till hundavel;

"23
Avel med hundar
Vid hundavel ska hänsyn tas till anatomiska, fysiologiska och
beteendemässiga egenskaper som kan riskera antingen moderns
eller avkommans hälsa och välbefinnande.
Den svenska avelsregleringen tydliggör vad som är djurskydds
-mässigt acceptabelt i fråga om avel med hund. Den ger också
stöd för de bekämpningsprogram mot ärftliga defekter som i dag
genomförs inom många rasklubbar.
Avel som kan medföra lidande för din hund är förbjuden. Hunden
får inte användas i avel om den bl.a.

• har en sjukdom eller ett funktionshinder som kan ärvas
• bär på eller kan antas bära på vissa sjukdomsanlag
• har beteendestörningar som överdriven rädsla eller
oprovocerad aggressivitet
• saknar förmåga att föröka sig på ett naturligt sätt"

De uppenbara avvikelserna ifrån hälsomedianen i dessa kennlars valpkullar indikerar starkt att punkt två inte efterföljs då det avlas på individer vars kullsyskon har avelsstopp till följd utav defekter som är erkänt genetiskt betingade. Våra valpköpare är en utsatt grupp när det kommer till missinformation och missbrukande utav uppfödarstatusen i dagsläget på sociala medier.

Att detta är skadligt för såväl våra hundar som våra hundsporter står glasklart.

De individer som nämns i tråden är bara symptom på sjukdommen, därför har inga skärmdumpar på deras diskussioner och inlägg lagts in. De kommer skickas in till SKKs disciplinnämnd för bedömning.

Likes

Comments