Jag vill börja med att säga att denna dag är väldigt speciellt, eftersom det är den 20:e idag, så fick ni läsa min systers gästinlägg om bland annat Oktober photoshoot, eftersom det är fredag idag, så får ni nu läsa om veckans låt, men det bästa av allt är att bloggen AnnYa87 fyller 2 ÅR idag, yiippeeee. Jag kommer att berätta mer om det i ett annat inlägg.

Men nu är det dags att berätta om veckans låt. Denna låt tyckte jag inte alls om när jag hörde den för första gången, och andra, tredje, fjärde, femte, jag ni fattar väl. Jag tror att jag hörde den åtminstone 10-15 gånger förrän jag började gilla den. Det är inget fel på låten direkt, men ni som hört denna låt, vet vad jag menar med hoppandet. Hoppandet i låten irriterade mig rejält i början, jag har fortfarande lite problem med det. Men jag har nu börjat älska låten.

För några veckor sedan skulle jag aldrig ha trott att den skulle hamna på min Spotify lista, men nu är den där. Jag spelar den om och om igen. Jag pratar ju om låten Stargazing med Kygo och Justin Jesso.

Både texten och videon berör mig djupt. Jag har förlorat många som jag känner, den ena förlusten var tuffare än den andra. Ibland vet man inte hur man skall orka gå igenom en förlust till. Jag har aldrig varit bra på att gå vidare, så när jag förlorar någon, så lever jag med sorgen länge.

Jag känner igen mig själv i denna låt. När jag kollar upp mot himlen och ser alla stjärnor lysa, så börjar jag alltid tänka på dom som lämnat denna jord. Det känns som om varje stjärna är en person som vi förlorat. Dom stjärnorna följer en och skyddar en var man går. Det kanske låter konstigt, men stjärnorna gör så att jag känner mig trygg. Och den sorg jag bär inombords lättar när jag ser en vacker stjärnhimmel.

Låten Stargazing blev betydligt bättre när jag fick se videon, en av dom bästa låtarna och videorna som jag sett. Värt att se och lyssna på.


//I want to start by saying that this day is very special, since it's the 20th today, you could read my sister's guest post about, among other things, October photoshoot, since it's Friday today, you can now read about this week's song, but best of all is that the blog AnnYa87 is now 2 YEARS OLD, yiippeeee. I will tell you more about that in another post.

But now it's time to tell you about this week's song. I didn't like this song when I heard it for the first time, and the second, third, fourth, fifth, well I guess you know how that goes. I think I heard it at least 10-15 times before I started to like it. There's actually nothing wrong with the song, but you who have listened to this song, know what I mean about jumping. The jumping in the song really annoyed me at the beginning, I still have some problems with it. But I have now started to love the song.

A few weeks ago, I never thought that it would end up on my Spotify list, but now it's there. I play it over and over again. I'm talking about the song Stargazing with Kygo and Justin Jesso.

Both the text and the video touch me deeply. I've lost many people that I know, one loss was tougher than the other. Sometimes you don't know how to go through another loss. I have never been good at moving on, so when I lose someone, I live with that grief for a long time.

I recognize myself in this song. As I look up to the sky and see all the stars shine, I always start thinking about those who left this earth. It feels like every star is a person we lost. Those stars follow us and protects us where we go. It may sound strange, but the stars make me feel safe. And the grief that I carry feels a little bit lighter when I see a beautiful sky full of stars.

The song Stargazing became a lot better when I watched the video, one of the best songs and videos that I've seen. Worth watching and listening to.//

Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments

Hej igen alla.

Nu är vi redan inne i Oktober. Jag säger det varje gång, men vad tiden flyger förbi. Jag hinner inte riktigt med. Nästa månad jag skriver gästinlägg är det November och då är det bara 1 månad kvar till jul. Sedan kommer Januari, och bara man klarar av den så är det Februari och då ni, då är det inte länge kvar till vår och sommar. Mina favoritårstider. Den här hösten/vintern känns plötsligt helt ok. Och vad är inte bättre än att man har två miniresor inplanerade också i vinter. Det gör att man har något kul att se fram emot.

På tal om resor. Jag måste ta upp min flygrädsla. Nu över höstlovet var vi en sväng till Stockholm. Jag skulle då flyga tillbaka ensam med min dotter. Det har jag gjort förr också, och jag har väl alltid varit lite nervös. Den känslan är ju inte bara när jag flyger ensam med henne, utan den finns med varje gång jag stiger på ett flygplan.

Jag brukar hålla mig lugn när jag är på flygplatsen, och ännu när jag kliver ombord så är jag lugn. Men det är när planet varvar upp motorerna som ångesten kommer. Värst är det när det skall lyfta och landa. Däremellan är det helt ok så länge flygvärdinnorna ser lugna ut, när jag tycker något låter konstigt.

Men den här gången när jag skull flyga, så började rädslan krypa upp redan under bilresan till flygplatsen. Vi hörde på en av de svenska radiokanalerna, var tonerna till en gammal favorit från ungdomen spelades upp. Yes, tänkte jag, något som kanske kan lugna nerverna... Men så började låttexten... Sången jag nu pratar om är The Final Countdown med Europe. Då kanske ni förstår vad som började röra sig i mitt huvud.

"We're leaving together, But still it's farewell...!" Ok detta måste betyda något. Här sitter jag med min man och dotter i bilen. Vi har lämnat stan tillsammans men skall säga adjö på flygfältet då han skall jobba vidare.

"And maybe we'll come back, To earth, who can tell?" Ok, detta vet jag ju helt säkert. Sätter jag mig i ett plan, så tillbaka ner till jorden kommer jag nog då alltid, på ett eller annat sätt. Så nu är det lugnt... denna text betyder ingenting.

Men så kommer refrängen...

"It's The Final Countdown... " Nej, är det här nu ett tecken iallafall på att det är mina sista minuter kvar i livet, att den sista nedräkningen börjat? Skall jag säga något åt min man? Kanske detta är ett tecken att vi inte skall kliva ombord på planet!

På något sätt kan jag hålla tyst, vill ju inte skrämma upp min dotter för att jag känner en sådan rädsla. Jag försöker att tänka på något annat och när vi väl checkat in, och väntar på att få kliva ombord var det ändå lugnt. Vi passade på att sitta i varsin massagestol i 20 minuter och så plötsligt var det dags.

Efter lite dödsångest och några snabba böner, så lyfte vi, och det tog inte lång tid så var vi ner på marken igen. Allt hade gått bra.

Har ni några tips på hur man kan bota flygrädsla så får ni gärna höra av er, för det blir ju bara värre för varje flygning jag gör.

Det blev en lång inledning på detta inlägg. Börjar jag skriva så har jag riktigt svårt att sluta.

Nu till vår Oktober photoshoot.

Vi försökte pricka in den dag som skulle bjuda på mest regn, men det var svårare än man tänkt. Vanligtvis bjuder ju hösten på många regndagar. Vi fick regn, men både Anna och jag skulle nog gärna tagit lite mer regn. Inte ofta man önskar sig det.

Platsen var redan utvald sedan länge. Fäboda, en riktigt skatt när det kommer till att fotografera. Det blåste lite också den här dagen, så bilderna blev extra fina med vågorna i bakgrunden. Det var milt sagt en utmaning att fota denna gång. Kände att jag skulle behövt minst två händer till. Eftersom det regnade så behövde jag paraply för att skydda kameran. Att fota på samma gång som man skall hålla i ett paraply hade jag tänkt att skulle gå utmärkt. Men att zooma och kolla in hur bilderna blev var ju nästan omöjligt. Till sist tänkte jag att nu fotar jag på, så kollar jag bilderna sedan. De sista bilderna jag tog så hade jag kramp i båda händerna, så det var riktigt skönt att det nu var över.

Vi fick inte de exakta bilderna som vi planerat tidigare. men vi gjorde det bästa av de förutsättningar vi hade, och jag tyckte resultatet blev riktigt bra. När vi bläddrade igenom alla bilder efteråt, så hittade vi många favoriter. Jag hade riktigt svårt att välja bort foton. Men jag kunde ju inte ta med alla. Jag brukar ju inte ha med så många bilder, men kände att jag ville ha med alla dessa. Så här kommer en riktigt bildbomb av de foton som enligt mig blev bäst denna gång. För fler bilder så kan ni klicka in här och här.

Ha en fortsatt fin höst nu, så hörs vi i November!


//Hello again everyone.

Now we are already in October. I say it every time, but what time fly by fast. I don't really understand. Next month that I will write a guestpost, it is November and then it's only 1 month left to Christmas. Then comes January, and if you can handle that, it's February and then it's almost time for spring and summer. My favorite season. This fall/winter suddenly feels okay. And what's not better than having two small trips planned for this winter. So now I have something fun to look forward to.

Speaking of traveling. I have to talk about my fear of flying. Now on this fall break, we went on a small trip to Stockholm. I was going to fly back alone with my daughter. I've done that before, and I've always been a little nervous. That feeling is not only when I fly alone with her, it comes every time I get on an airplane.

I usually stay calm when I'm at the airport, and when I'm getting on board I'm still calm. But when the plain turns on the engines, that's when the anxiety comes. It's the worst when it's going up in the air and when it's landing. In between, it's okay as long as the flight attendant look calm, when I think that something sounds strange.

But this time when I flyed, the fear started to come already during the car trip to the airport. We listened to one of the Swedish radio channels, where a favorite song from my youth came. Yes, I thought that this would calm my nerves... But then the song lyrics started... The song I'm talking about is The Final Countdown with Europe. Then you might understand what started going on in my head.

"We're leaving together, but still it's farewell...!" Ok, this must mean something. Here I sit with my husband and daughter in the car. We have left the city together, but would say goodbye to the husband, since he has to continue to work.

"And maybe we'll come back, To earth, who can tell?" Ok, I know that for sure. if I put myself on a plain, I will probably always come back down to earth, in one way or another. So now it's cool... this lyrics means nothing.

But then the chorus comes...

"It's The Final Countdown..." No, is this a sign that it's my last minutes left in this life, that the last countdown started? Should I say something to my husband? Perhaps this is a sign that we shouldn't board the plain!

Somehow, I can keep quiet, I don't want to scare my daughter, because I feel such a fear. I try to think of something else and when we checked in and was waiting to get on board it was still okay. We took the opportunity to sit in some massage chair for 20 minutes and then suddenly it was time.

After some death anxiety and a few quick prayers, we lifted, and it didn't take long and we were down to the ground again. Everything had gone well.

If you have any tips on how to cure the fear of flying, please feel free to tell me, because it only gets worse for every flight I take.

That was a long start on this post. When I start writing, it's really hard to quit.

Now to our October photoshoot.

We tried to pick a day that would offer the most rain, but it was more difficult than we thought. Usually, fall have many rainy days. We got rain, but both Anna and I would've love to have a little more rain. Not often you wish that.

We had already chosen the place a long time ago. Fäboda, a real treasure when it comes to photographing. It was a bit windy this day, so the pictures became extra beautiful with the waves in the background. It was a little challenge to photograph this time. Felt like I would've needed at least two more hands. Since it was raining, I needed an umbrella to protect the camera. I thought that photographing at the same time as holding an umbrella, would go well. But to zoom and check how the pictures looked like, was almost impossible. So I thought that I would just photograph, and then I would look at the pictures. On the last pictures that I took, I had cramp in both hands, so it felt really good that it was over.

We didn't get the exact pictures that we had planned before. but we did the best we could, with the conditions that we had, and I thought the result were really good. As we looked through all the pictures afterwards, we found many favorites. I had a really hard time turning down pictures. But I couldn't choose everyone. I don't usually have this many pictures, but I felt that I wanted all these. So here comes a real picture bomb of the photos that I think was the best, according to me. For more pictures, you can click here and here.

Continue to have a beautiful fall, and we will hear from each other again in November!//

Likes

Comments

På fredagar efter jobbet vill man komma hem till en städad lägenhet, man vill tända några ljus, laga god mat och sätta sig ner i soffan och börja fredagsmyset. Idag steg jag upp klockan 4 på morgonen, eller kanske natten för vissa, och åkte till jobbet för att städa, sedan åkte jag raka vägen hem och fortsatte att städa. Klockan är nu över 7 på kvällen, och jag städar fortfarande.

Okej, det har inte tagit över 15 timmar att städa, men när jag städar hemma så tar jag lite pauser nu som då, plus idag har jag storstädat hela lägenheten. Det finns knappt något i hela lägenheten som är smutsigt, förutom golvet, det har jag kvar att städa.

Imorgon är det ju fredag, allas favorit dag. Det är äntligen helg, jag får åka på café med mina systrar, jag får också se på Idol och mysa. Men imorgon händer också något annat bra. Ni får äntligen läsa min systers gästinlägg om Oktober photoshoot. Jag har slutat räkna hur många inlägg hon satt upp, för det har blivit så många. Men ju fler inlägg hon skriver, desto bättre blir hon. Hon fick verkligen förmågan att skriva härliga texter och berättelser.

Min syster och jag är lika på många sätt och vis, som till exempel, båda ville till militären, men ingen av oss åkte, något jag åtminstone ångrar. Båda gillar att fota, men jag står hellre framför kameran, och hon står hellre bakom. Oktober photoshoot var annorlunda och blöt. Det enda jag behövde fokusera på, var att hålla i ett paraply och posera. Min syster hade mycket tuffare. Så kom tillbaka imorgon och läs om Oktober photoshoot från min systers synvinkel.//On Fridays after work, you want to go home to a clean apartment, you want to light some candles, cook some tasty food and sit down on the couch and start the Friday coziness. Today I got up at 4 am, maybe in the middle of the night for some people, and went to work to clean, then I went straight home and kept on cleaning. It's now over 7 pm, and I'm still cleaning.

Okay, it hasn't taken 15 hours to clean, but when I clean at home, I take some breaks now and then, plus today I have been cleaning everything in the entire apartment. There's probably not anything in the entire apartment that is dirty, besides the floor, I still have to clean that.

It's Friday tomorrow, everyone's favorite day. It's finally a weekend, I'm going to a cafe with my sisters, I will also watch Idol and relax. But tomorrow, another good thing will happen. You can finally read my sister's guest post from October photoshoot. I've stopped counting how many posts that she has put up, because there have been so many. But the more posts she writes, the better she gets. She really got the ability to write wonderful lyrics and stories.

My sister and I are alike in many ways, for example, both wanted to go to the military, but none of us went, something I at least regret. Both like to photograph, but I prefer to stand in front of the camera, and she prefer to stand behind the camera. October photoshoot was different and wet. All I had to focus on was holding an umbrella and pose. My sister had a lot tougher. So come back tomorrow and read about October photoshoot from my sister's point of view.//

Likes

Comments

"Be yourself,
everyone else is already taken."

Likes

Comments

Med sömndruckna ögon skall jag försöka skriva ett inlägg. Jag fattar inte hur jag kan vara så här trött, är det på grund av mörkret och kölden eller något annat! Igår sov jag bort nästan hela dagen och det skulle jag säkert ha gjort idag också om jag inte tvingades att springa några ärenden.

Anyway, idag vill jag visa en outfit som jag gärna bär. Dom beiga skor har jag väntat länge på att få använda, eftersom dom är höst/vinter skor, så har jag fått vänta länge. Av alla skor som jag har, så är dom mina favoriter. Dom är snygga, bekväma och det känns nästan som om jag skulle ha träningsskor på mig, hur perfekt är inte det!!! Allt annat som jag har på mig är gamla och snart slitna, men jag använder mina kläder ända tills dom går sönder eller jag tröttnar på dom.

Snart får jag packa upp alla mina vinter jackor, det var nästan minus grader denna morgon när jag körde till jobbet. Jag har alltid svårt att veta när det är dags att använda varma vinter jackor, så oftast börjar jag för sent, och så drar jag på mig en jobbig förkylning, som håller i sig i flera veckor. När börjar ni använda vinter jackor, eller har ni redan börjat? Jag vet att vi bor på flera olika platser, ni som bor högt uppe i Finland och Sverige har antagligen redan börjat använda dom varmaste kläderna ni har, medan dom nere i våra länder ännu går omkring med sommar jackor. I alla fall, den jacka jag bär på fotot kan jag både använda på en höstdag och en kall sommardag, så den passar perfekt nu.


//With sleepy eyes I will try to write a post. I don't understand how I can be so tired, is it because of the darkness and the cold or something else! Yesterday I slept almost the whole day and I would have definitely done that today too, if I didn't have to run any errands.

Anyway, today I want to show you an outfit that I like to wear. I've been waiting for a long time to wear these beige shoes, since they are fall/winter shoes, I have waited for a long time. Of all the shoes that I have, these are my favorites. They are beautiful, comfortable and it feels almost like I'm wearing workout shoes, how perfect isn't that!!! Everything else that I'm wearing is old and soon worn out, but I'm wearing my clothes until they break or I get sick of them.

Soon I get to pack up all my winter jackets, it was almost minus degrees this morning when I drove to work. I never know when it is time to start wearing warm winter jackets, so I usually start too late, and then I'm getting a difficult cold for several weeks. When do you start wearing winter jackets, or have you already started? I know we live in several different places, like you who live high up in Finland and Sweden have probably already started wearing the warmest clothes that you have, while the ones down in our countries are still wearing summer jackets. Anyway, I can wear the jacket on the photo, both on a fall day and a cold summer day, so that one is perfect now.//

Likes

Comments

Med en te kopp i handen sitter jag och lyssnar på när den höst kalla vinden tar tag i trädet utanför. Jag ser gula löv flyga snabbt förbi fönstret. Med brinnande ljus i alla hörn, försöker jag ljusa upp den mörka hösten, det är en typisk höstdag, och det enda jag kan tänka på är...
SMYCKEN.

Det är väl så man egentligen skall börja ett inlägg. Men ni vet när ni får till exempel en godispåse, många äter det äckligaste till först och sen äter dom det godaste. Men jag är tvärtom, jag äter det godaste till först, och om jag känner för det så äter jag dom äckligaste till sist. Jag har alltid varit den som inte orkar vänta på det goda, både när det gäller godis och allt annat härligt. Om jag läser en bok eller ser en film, så vill jag oftast läsa och se slutet före jag börjar läsa boken eller titta på filmen.

Så när jag bloggar, då skriver jag oftast direkt det jag vill skriva. Plus hur skall jag orka diktera ihop en dikt eller någon annan fin och spännande text, varje gång jag bloggar. Jag var aldrig bra på det i skolan, så knappast är jag bra på det nu.

Dom smycken ni ser på alla foton kommer faktiskt från Cocoo.se. Som ni kanske redan vet så har jag börjat samarbeta med Cocoo, vilket jag är väldigt glad för. Cocoo har alltid varit en av mina favorit shopping sidor på internet, så detta är en dröm som går i uppfyllelse.

Eftersom jag nu får samarbeta med Cocoo, så får jag ju ge er en rabattkod så ni får lite billigare när ni shoppar där. Jag har redan skrivit koden, men det är alltid bra att upprepa sig, så att ingen missar det.

Alla ni som vill köpa nya smycken, så kan gå in på Cocoo.se, välj ut dom smycken ni vill köpa. Skriv då rabattkoden AWESOME20, så får ni 20% rabatt. Denna rabattkod gäller till och med 29 Oktober 2017. Jag ser inget dåligt med Cocoo, alla smycken är väldigt vackra, dom är billiga och kvaliteten är väldigt bra, plus när ni har beställt dom smycken eller kläderna ni vill ha, så får ni dom snabbt hem på posten. Av alla smycken jag köpt, så är dom från Cocoo definitivt dom bästa jag köpt.

I samarbete med Cocoo.se


//With a tea cup in my hand, I'm sitting and listening when the Fall cold wind get a hold of the tree outside. I see yellow leaves fly quickly past the window. With burning candles in every corner, I try to brighten up the dark fall, it's a typical Fall day, and all I can think of is...
JEWELRY'S.

I guess that this is how you really should start writing a post. But you know when you get a candy bag, many eat the most disgusting at first and then they eat the best ones. But I do the other way, I eat the best at first, and if I want to, I eat the most disgusting after. I've always been the one who can't wait for the good stuff, both when it's about candy and everything else. If I'm reading a book or watching a movie, I usually want to read and watch the end first, before I start reading or watching the movie.

So when I blog, I usually write what I want to write right away. Plus, how should a find the strength to write a poem or some other nice and exciting text every time I blog. I was never good at that in school, so I'm definitely not good at that now.

The jewelry's you see on all the photos, they actually are from Cocoo.se. As you may already know, I've started a partnership with Cocoo, which I'm very happy about. Cocoo has always been one of my favorite shopping sites on the internet, so this is a dream come true.

Since I'm now in a partnership with Cocoo, I can give you a discount code so everything will be a little cheaper when you shop there. I've already written the code, but it's always good to repeat so nobody misses it.

Anyone who wants to buy new jewelry's, can go to Cocoo.se, choose the jewelry's you want to buy. Then enter the discount code AWESOME20, and you will get 20% off. This discount code is only valid until October 29th 2017. I don't see anything bad with Cocoo, all the jewelry's are very beautiful, they are cheap and the quality is very good, plus when you order the jewelry's or clothes that you want, you will get them very fast home. Of all the jewelry's that I've bought, those from Cocoo are definitely the best.//

In partnership with Cocoo.se

Likes

Comments

Måndagar har alltid och kommer för alltid att vara plågsamma för mig. Jag är alltid trött och nästan deprimerad då jag vet hur länge det är tills det är helg igen. Det är därför som jag bestämt mig för att varje måndag gå tillbaka i tiden och berätta om något roligt som hänt mig för längesen eller bara några år eller månader sedan.

Eftersom jag började med detta förra veckan, så berättade jag då om den dag jag föddes. Idag tänker jag inte gå tillbaka lika långt, utan istället går jag tillbaka nästan exakt sju år sedan.

För er som följt min blogg ända sen jag satte in mitt första inlägg för två år sedan, vet att jag är ett stort Pittsburgh Penguins fan. Nästan alla i Finland älskar ishockey, men det är inte många tjejer som följer med vad som händer i NHL. Jag skulle inte göra det heller om jag inte skulle heja på Penguins.

För sju år sedan såg allt annorlunda ut, då var jag inte ett Penguins fan, utan jag var faktiskt ett Minnesota Wild fan. Men på någotvis så ville jag inte stanna som ett Wild fan länge, utan förflyttade mig till Penguins istället, vilket var ett bra beslut eftersom dom vann detta år och förra året.

I alla fall, för sju år sedan var jag ett Minnesota Wild fan, jag älskade dom och ishockey så pass mycket att jag valde att spendera en hel del pengar på dom. 7-8 Oktober 2010 kom Minnesota Wild och Carolina Hurricanes till Finland för att spela sina två första NHL matcher här i Helsingfors. Eftersom både jag och min syster älskade Wild och Hurricanes, så körde vi ner till Helsingfors och såg båda matcherna. Till vår besvikelse så förlorade Wild båda matcherna.


//Mondays have always and will forever be painful for me. I'm always tired and almost depressed when I know how long it is until it's weekend again. That's why I decided to go back in time every Monday and tell you about something fun that happened to me for a long time or just a few years or months ago.

Since I started this last week, I told you then about the day I was born. Today, I'm not gonna go back that far, I will instead go back almost exactly seven years ago.

For you who have followed my blog ever since I posted my first post two years ago, knows that I'm a big Pittsburgh Penguins fan. Almost everyone in Finland loves hockey, but there aren't many girls who follow NHL. I wouldn't do that either if I didn't cheer for Penguins.

Seven years ago everything looked different, then I wasn't a Penguins fan, I was actually a Minnesota Wild fan. But somehow I didn't stay as a Wild fan for a long time, I moved to Penguins instead, which was a good decision because they won this year and last year.

Anyway, seven years ago I was a Minnesota Wild fan, I loved them and hockey so much that I chose to spend a lot of money on them. 7-8 October 2010, Minnesota Wild and Carolina Hurricanes came to Finland to play their first two NHL games here in Helsinki. Since both my sister and I loved Wild and Hurricanes, we drove down to Helsinki and saw both games. To our disappointment, Wild lost both of them.//

Ja, vi förlorade båda matcherna, men ändå så är detta minne ett av dom bästa som jag har. Jag har alltid drömt om att få se en ishockey match, och 2010 fick jag se två. Jag vill definitivt se flera ishockey matcher, men då vill jag att det skall vara Pittsburgh Penguins eller Finland som skall spela.

Nästa måndag är det dags för ett nytt minne. Jag vet inte ännu vilket minne det blir, men jag har varit med om så mycket roligt, så det kommer säkert upp något sådant.


//Yes, we lost both games, but this memory is still one of the best that I have. I've always dreamed of watching a hockey game, and in 2010 I saw two. I definitely want to see several more hockey games, but then I want it to be Pittsburgh Penguins or Finland that plays.

Next Monday it is time for a new memory. I still don't know what memory it will be, but I've been going through so many fun things, so it's definitely going to be something like that.//

Likes

Comments

Okej, jag skall nu försöka minnas tillbaka till Oktober photoshoot. Till den photoshoot som både jag och min syster har sett fram emot. Vi kom på denna idé för säkert mer än ett halvår sedan, jag minns inte vem som kom på att ha en photoshoot ute i regnet, men när vi började prata om den, så fick jag direkt en bild i huvudet hur den skulle se ut.

När vi har en photoshoot, så är det inte professionellt och lyxigt, jag börjar alltid dagen som normalt. Jag hade varit trött flera dagar före, så dagen före vår photoshoot, så sov jag bort nästan hela dagen och natten, allt för att se så pigg ut som möjligt. När jag vaknade så åkte jag till jobbet som vanligt, jag åkte sen direkt hem för att ställa mig och göra mig så fin som möjligt.

Jag sminkade mig och lockade mitt hår, sedan satte jag på mig min outfit och körde till min systers för att hämta henne. Vi körde till Fäboda strand, denna plats har blivit en favorit photoshoot plats. Där finns det skog, sand, berg och vatten, man kan ha flera olika photoshoots där.

När jag steg ut ur bilen så kände jag hur kallt och blåsigt det var, jag visste då direkt att detta inte skulle bli en skön, varm och torr photoshoot. Det regnade väldigt lite, men vi började ändå fota och filma några videor, som ni nu kan se på Instagram. Det regnade inte mycket, men det var ändå skönt att ha ett paraply över huvudet som skydd.

Vi flyttade oss från plats till plats, jag rörde på mig så mycket som möjligt för att inte frysa, det var händerna som tyvärr fick ta emot mest kyla. Eftersom vinden var så stark, så kom det ganska stora vågor upp på stranden, vilket gav ett högt ljud runt oss. Jag hade aldrig någon koll på när min syster fotade, jag hörde inte heller när hon sa något. Så under denna photoshoot stod vi mest och skrek till varandra, Har du fotat? Kan jag flytta mig? Ser det bra ut? Kan jag sitta ner? Kanske det är dags att byta paraply? Va????

Om någon skulle ha sett oss, så skulle dom säkert ha höjt på ögonbrynen och tänkt att vi var dom knäppaste personerna som finns. Min syster varm och torrt klätt under ett paraply, och jag med tunna kläder som nu hade blivit mera våt fast jag satt under ett paraply.

När vi hade fått dom foton vi ville ha och det var snart dags att åka hem, då tog jag bort mina skor och jag begav mig iväg ut till vattnet, det var då som jag blev extra blöt. På fotot kan man inte se hur kallt det var i vattnet, men det kändes precis som om jag tog ett vinterbad. När jag hade sprungit och suttit i vattnet i flera minuter och jag äntligen fick gå upp på torra land, då fick jag skrika ut i smärta. Jag kände knappt av mina tår, jag var blöt och frusen, men jag skulle aldrig vilja ta tillbaka det jag gjorde.

Jag var så kall efteråt att min syster fick köra hem. Nej, att ha en photoshoot är inte lyxigt, bekvämt och varmt alla gånger, men det är ändå det bästa, härligaste, roligaste och minnesfulla grej som man kan göra. Det gick inte exakt som vi ville, men det kan man inte förvänta sig, Oktober photoshoot var och är fortfarande en av dom roligaste och bästa photoshoots som vi haft.

Här får ni se flera favorit foton från Oktober photoshoot. Ni kan också gå in på min Instagram sida och titta på två videor från denna photoshoot.


//Okay, I will now try to remember everything and go back to October photoshoot. To the photoshoot that both my sister and me have been looking forward to. We came up with this idea for probably more than a half year ago, I don't remember who came up with the idea to have a photoshoot out in the rain, but when we started talking about it, I immediately got a picture in my head how it would look like.

When we have a photoshoot, it's not professional and luxurious, I always start the day like normal. I had been tired several days before, so the day before our photoshoot, I slept almost the whole day and night, all to look as alert as possible. When I woke up, I went to work as usual, then I went straight home to get ready and make me as pretty as possible.

I put on some make up and curled my hair, then I put on my outfit and drove to my sisters to pick her up. We drove to Fäboda beach, this place have become a favorite photoshoot place. There are forests, sand, small hills and water, you can have several different photoshoots there.

When I got out of the car, I felt the cold and the wind, I knew immediately that this wouldn't be a nice, warm and dry photoshoot. It was raining a little, but we still started photographing and making some videos, that you can now see on Instagram. It didn't rain a lot, but it was nice to have an umbrella over my head as a protection.

We moved from place to place, I moved around as much as possible so I wouldn't freeze, it was the hands that unfortunately got most of the cold. Since the wind was so strong, there were pretty big waves that came up on the beach, which gave a loud noise around us. I never knew when my sister was photographing, I didn't hear anything. So during this photoshoot we stood and yelled to each other, Have you photographed? Can I move? Does it look good? Can I sit down? Maybe it's time to change umbrella? What????

If anybody would've seen us, they would probably have raised their eyebrows and thought that we were the craziest people ever. My sister was dressed warm and dry, standing under an umbrella, and I was wearing thin clothes that had now become a lot more wet, even though I sat under an umbrella.

When we got the photos that we wanted, and it was almost time to go home, I removed my shoes and I went out to the water, that's when I got extra wet. On the photos you can't see how cold it was in the water, but it felt like I was taking a winter bath. When I had been running and sitting in the water for several minutes and finally got up on dry land, I had to scream out in pain. I barely felt my toes, I was wet and cold, but I would never take back what I did.

I was so cold afterwards that my sister had to drive home. No, having a photoshoot is not luxurious, comfortable and warm all the time, but it's still the best, most lovely, funniest and memorable thing you can do. It didn't go exactly like we wanted it to, but you can't expect that, October photoshoot was and is still one of the loveliest and best photoshoots that we've had.

Here you can see several more favorite photos from October photoshoot. You can also visit my Instagram page and watch two videos from this photoshoot.//

Likes

Comments

Nu är vi här, oktober photoshoot. Denna photoshoot har jag bara kunnat drömma om att ha. Vissa photoshoot planer vi har så är väldigt bra och jag ser fram emot att sätta dom planerna till verklighet. Men denna plan hade jag ändå inte trott att vi skulle kunna klara av att göra. Det krävdes mycket tid och styrka för att ha denna photoshoot.

Det var inte bara att sätta ett datum för denna photoshoot. Jag måste ha en nästan perfekt outfit, håret och sminket måste sitta som det skulle och vädret måste vara nästan exakt som vi hade planerat.

Denna photoshoot skulle vara magiskt och dramatiskt, därför så behövde vi mycket regn. Men när vi vill ha regn, då regnar det inte, och när vi vill ha mulet, då kommer solen fram. Denna gång ville vi ha regn, och det fick vi, åtminstone lite. Det skulle ha varit perfekt om regnet skulle ha öst ner från himlen, men lite regn gjorde också denna photoshoot bra.

Jag har tidigare sagt att juli photoshoot var min favorit, jag har också sagt att oktober photoshoot flyttast upp till första plats. Ja, det är svårt att jämföra två helt olika photoshoots, men nu känns det som att oktober photoshoot är bäst.

Min outfit bestod av två olika saker, en svart playsuit och ett par svarta skor. Som smycken hade jag bara två ringar, ett par silver örhängen och ett vackert hårsmycke lånad av min syster. Håret var lockat och satt bakåt, efter en hel del regn och vind, så började lockarna försvinna, men det var väl ändå vackert. För att göra alla foton extra dramatiskt och lite romantiskt, så hade jag ett svart paraply och ett vitt paraply som jag också lånade av min syster.

Denna photoshoot spenderades på Fäboda strand i Jakobstad. Vi har haft photoshoots där tidigare, men inte på just denna plats. Eftersom jag hittade så många favorit foton, så kommer jag att sprida ut dom i två inlägg. Jag kommer också i mitt nästa inlägg berätta om oktober photoshoot.


//Now we are here, October photoshoot. I've only dreamed about having this photoshoot. Some photoshoot plans that we have are very good and I look forward to putting those plans into reality. However, I never believed that we would be able to do this plan. It took a lot of time and strength to have this photoshoot.

We couldn't just put up a date for this photoshoot. I have to have an almost perfect outfit, the hair and makeup must be like it should and the weather must be almost exactly like we had planned.

This photoshoot would be magical and dramatic, so we needed a lot of rain. But when we want rain, then it doesn't rain, and when we want a cloudy day, then it will be sunny. This time we wanted rain, and we got that, well at least a little. It would've been perfect if the rain would have been pouring down from the sky, but a little rain, also made this photoshoot good.

I've previously said that July photoshoot was my favorite, I've also said that October photoshoot has now moved to first place. Yes, it's hard to compare two completely different photoshoots, but right now it feels like October's photoshoot is the best one.

My outfit only had two different things, a black playsuit and a pair of black shoes. As jewelry's I only had two rings, a pair of silver earrings and a beautiful hairpiece borrowed from my sister. The hair was curled and put backwards, after a lot of rain and wind, the curls started to disappear, but it was still beautiful. To make all the photos extra dramatic and a little romantic, I had a black umbrella and a white umbrella that I also borrowed from my sister.

This photoshoot was spent on Fäboda beach in Jakobstad. We have had photoshoots there before, but not at this particular place. Since I found so many favorite photos, I will spread them in two posts. I will also tell you about October photoshoot in my next post.//

Likes

Comments

I samarbete med Cocoo.se

Nu är det dags att berätta om min lilla eller kanske vi skall kalla det min stora överraskning till er.

För ett litet tag sedan började jag samarbeta med Cocoo. För dom som inte vet vem och vad Cocoo är, så kan jag berätta att Cocoo är nordens största nätbutik för smycken. Jag minns för ca 1 år sedan när jag kollade in vem jag ville samarbeta med, så var det Cocoo som jag fattade tycke för först. Dom hade allt jag ville ha, otroligt vackra smycken, för otroligt låga priser, och med otroligt bra kvalitet.

Min kärlek för dom har bara blivit starkare och starkare, så när mitt samarbeta för Cocoo började växa, så blev jag väldigt glad. Cocoo har inte bara smycken, även om det mesta är smycken. Dom har också vackra väskor, som till exempel den på fotot. Dom har också kläder, smink, accessoarer och en massa annat smått och gott.

Igår landade dom här smycken och väskan i min brevlåda. Jag beställde efter dom för bara några dagar sedan, och nu fick jag hem dom.


In a partnership with Cocoo.se

//Now it's time to tell you about my little or maybe we should call it my big surprise to you.

For a little while ago, I started a partnership with Cocoo. For those who don't know who and what Cocoo is, I can tell you that Cocoo is Scandinavia largest online jewelry store on the internet. I remember about one year ago when I was searching for those I wanted to have a partnership with, it was Cocoo that I fell for first. They had everything I wanted, incredibly beautiful jewelrys, for incredibly low prices, and incredibly good quality.

My love for them has only become stronger and stronger, so when my partnership with Cocoo started to grow, I became very happy. Cocoo don't only have jewelry's, although most of it are jewelry's. They also have beautiful bags, like the one on the photo. They also have clothes, make-up, accessories and a lot of other things.

Yesterday these jewelry's and the bag landed in my mailbox. I bought them just a few days ago, and now I got them home.//

Jag älskar väskan, örhängen och ringarna jätte mycket, men armbandet är min favorit smycke. Jag har gått igenom en massa dåliga saker i livet, ibland har jag totalt gett upp. Som för bara några dagar sedan, då ville jag ge upp, jag var trött och jag kände att jag bara stod still i livet. Eftersom jag var djupt deprimerad för några år sedan, så har jag alltid fått kämpa hårt, så att jag aldrig skall ramla dit igen. Armbandet Never give up, passar därför perfekt för mig. Om jag har en dålig dag, så behöver jag bara titta på armbandet, då blir jag påmind att aldrig ge upp.

Nu tillbaka till er. Eftersom jag har ett samarbete med Cocoo, så får jag ge ut lite erbjudanden till er. Så från och med idag till den 29 Oktober 2017, då får ni 20% rabatt på Cocoo.se. Det enda ni behöver göra är att besöka Cocoo.se, kolla ut vilka smycken ni vill köpa, och sedan använda rabattkoden AWESOME20, då får ni 20% billigare. Så besök Cocoo nu, och köp hem snygga smycken eller något annat ni gillar. Ni kan endera köpa till er själva, eller så kan ni redan nu köpa julklappar till endera din mamma, syster, flickvän, fru, dotter eller en kompis. Jag har redan köpt min första julklapp, det kan du med.


//I love the bag, the earrings and the rings a lot, but the bracelet is my favorite piece of jewelry. I've gone through a lot of bad things in my life, sometimes I have totally given up. Like for a few days ago, I wanted to give up, I was tired and I felt like I was just standing still. Since I was deeply depressed a few years ago, I've always been fighting hard so I will never fall back there. That's why the bracelet Never give up, suits me perfectly. If I have a bad day, I just need to look at the bracelet, and I will remind myself to never give up.

Now back to you. Since I have a partnership with Cocoo, I can now give you some offers. So from today until October 29th 2017, you will get a 20% discount on Cocoo.se. All you have to do is visit Cocoo.se, check out the jewelry's that you want to buy, and then use the discount code AWESOME20, then you will get 20% off. So visit Cocoo now, and buy home beautiful jewelry's or something else that you like. You can either buy for yourself, or you can already buy Christmas presents for either your mom, sister, girlfriend, wife, daughter or friend. I've already bought my first Christmas gift, you can do that.//

Likes

Comments