Dzień dobry kochani :)

Wracam do Was z następnym konkursem. Zasady są takie same jak w ostatnim, czyli musicie zgadnąć gdzie znajduje się ta budowla ( chodzi o miasto). Pierwszym trzem osobom wyślę niespodziankę :)

Konkurs trwa do piątku tz. 12.01.2018r. wyniki podam o godzinie 20.

Miłego dnia :)

PS. W sobotę post o kolejnym miejscu w Poznaniu, które należy odwiedzić :)

#########################################################################################

Good morning  :)

I am coming back to you with the next competition. The rules are the same as the last one, meaning you have to guess where the building is located. The first three people will send a surprise :). 

The competition lasts until Friday 12.01.2018. I will give the results at 20 o' clock.

Have a nice day :) 

PS. On Saturday post about the next place in Poznan, which should be visited :D 

Bloguj z telefonu komórkowego - Nouw - jedna z najlepszych aplikacji do blogowania - Kliknij tutaj

Likes

Comments

Góry

Dzień dobry :)

Nadszedł czas na kolejny post o przepięknych miejscach w naszym kraju, jakim jest Polska. Tym razem opiszę Wam o stolicy wielkopolski, czyli Poznaniu.

Miasto zlokalizowane jest w zachodniej części Polski, około 100 km od Berlina. Leży w krainie geograficznej Pojezierza Wielkopolskiego, przepływa przez nie rzeka Warta. Względem powierzchni wśród największych miejscowości w kraju lokuje się na ósmym miejscu, natomiast jeśli wziąć pod uwagę liczbę mieszkańców to zajmuje piątą pozycję. Patronami Poznania są apostołowie Piotr i Paweł, których wspomina się 29 czerwca, dlatego wówczas obchodzone jest Święto Miasta. Dzisiaj przedstawię Wam strefę, która jest najczęściej odwiedzana przez turystów, a mianowicie mowa o centrum Starego Rynku i jego atrakcjach. W następnych wpisach, które będą udostępniane w każdą sobotę, znajdziecie informację o kolejnych zabytkach i punktach wartych zobaczenia w Poznaniu :)

Symbolem, z którym kojarzy nam się ta miejscowość to głównie koziołki. Znajdują się one na wieży ratusza poznańskiego, który mieści się na rynku głównym. Można je jedynie zobaczyć, bodzące się rogami o godzinie 12:00. Skąd pomysł umieszczenia ich nad zegarem? hmmm...🤔🤔Związane jest to z legendą. Otóż według niej w czasie rozbudowy ratusza, które miało miejsce w 1551 roku. Pewien mistrz Bartłomiej dostał zlecenie wykonania zegara. W dniu jego odsłonięcia, na terenie ratusza, przyszedł tłum ludzi, wśród którego obecny był wojewoda z małżonką. Na tą okazję kucharz, miał przygotować ucztę, na której daniem specjalnym miał być udziec z sarniny. Pech chciał, że w trakcie pieczenia ów udziec spadł z rożna prosto w ogień. Załamany kucharz poprosił pomocnika, by udał się do rzeźni po kolejną partię mięsa. Niestety, pomocnik po długotrwałym szukaniu, udał się za obszar miasta. Na terenie wokół rzeki Warty, zobaczył pasące się dwa koziołki. Postanowił zaprowadzić je do kucharza w ratuszu. Jednak, okazało się, że koziołki były sprytniejsze i podczas zdejmowania postronka, uciekły schodami prosto na wieżę ratusza. Na placu, zgromadzeni byli ludzie, którzy zauważyli bodzące się koziołki, nad tarczą zegara. Zgromadzony przed ratuszem wojewoda, bardzo rozbawił się zaistniałą sytuacją i kazał mistrzowi Bartłomiejowi, uatrakcyjnić mechanizm zegara o bodzące się koziołki.

Teraz przedstawię Wam trochę faktów na temat samego Ratusza. Zbudowany w stylu gotyckim, z przyczyn licznych przebudowań teraz reprezentuje styl renesansowy, jego budowa zakończyła się w 1300 roku. Jednak na przestrzeni lat, ratusz został kilka razy zniszczony. Najbardziej ucierpiał w 1945 roku, wówczas zostały całkowicie spalone dwa górne piętra oraz runęła wieża. Jego odbudowa trwała do 1956 roku. Budowla była kiedyś siedzibą rady miasta, natomiast obecnie znajduje się w nim Muzeum Historii Miasta Poznania, który należy do pododdziału poznańskiego Muzeum Narodowego. Najstarszą częścią ratusza są piwnice, utrzymane w stylu gotyckim. Sklepienie sufitu zachowane jest w stylistyce krzyżowo- żebrowym. Najpiękniejszym miejsce w zabytku utrzymanym w estetyce renesansowym jest pierwsze piętro, na którym znajduje się Wielka Sień, nazywana również Salą Wielką. W tym pomieszczeniu obecne są kasetony, które mają sklepienie żaglowe, oparte na dwóch filarach. Są one bogato zdobione, na jednym z nich znaleźć można herb Poznania. W zachodniej części umieszczone są dwa późnogotyckie portale z 1508 roku. W tej sali odbywają się koncerty bądź uroczyste śluby.

Fasada na zewnątrz ratusza, jest bogato zdobiona. Na każdej z czterech ścian umieszczone są inskrypcje, w języku łacińskim. Zdobi ją również poczet królów z dynastii Jagiellonów, począwszy od Władysława II Jagieły, Jadwigi Andegaweńskiej po Zygmunta II Augusta, obecny jest monogram z wizerunkiem Stanisława Augusta Poniatowskiego. Natomiast pomiędzy łukami akard podziwiać możemy kobiece alegorie cnót, które przedstawiają cierpliwość, wiarę, męstwo i miłość. Na ścianach budowli obecne są również wizerunki Brutusa, Archimedesa, Wergiliusza, Homera, Justyniana Wielkiego, Spartakusa, Horacego, Lukrecji, Kleopatry oraz wielu innych.

Na dzisiaj to wszystko, mam nadzieję, że przyjemnie czytało się Wam ten wpis. Serdecznie polecam, bo warto zobaczyć te lokalizację będąc w Poznaniu. Za tydzień, mam dla Was kolejną niespodziankę i przedstawię Wam następne ciekawe pozycję na tego miasta. Tymczasem prawdopodobnie we wtorek ukaże się artykuł o nieco innej tematyce :)

Pozdrawiam i życzę miłej soboty :)

Good morning :)

It's time for another post about the beautiful places in our country, which is Poland. This time I will describe you about the capital of Greater Poland, or Poznań.

The city is located in the western part of Poland, about 100 km from Berlin. It lies in the geographical region of the Wielkopolska Lake District, and the Warta River flows through it. With regard to the area among the largest cities in the country, it is placed in the eighth place, while taking into account the number of inhabitants it occupies the fifth position. Patrons of Poznań are the apostles Peter and Paul, who are mentioned on June 29, which is why the City Day is celebrated. Today I will present to you the zone that is most often visited by tourists, namely the center of the Old Market and its attractions. In the next posts, which will be made available every Saturday, you will find information about further monuments and points worth seeing in Poznan :)

The symbol with which we associate this place are mainly goats. They are located on the tower of the Poznań City Hall, which is located on the main square. They can only be seen, with horns at 12:00. Where did the idea of placing them above the clock come from? hmmm .🤔🤔.. It's related to the legend. Well, according to her, during the extension of the town hall, which took place in 1551. One master Bartłomiej got the order to make the clock. On the day of its unveiling, a crowd of people came to the town hall, among whom the voivode and his wife were present. For this occasion, the cook was to prepare a feast, on which a special dish was to be made from venison. It was unfortunate that during the roasting this leg fell from the spit into the fire. The broken chef asked the helper to go to the slaughterhouse for another batch of meat. Unfortunately, the helper after a long search, went to the city area. In the area around the Warta River, he saw grazing two goats. He decided to take them to the cook in the town hall. However, it turned out that the goats were smarter and when they took off the rope, they escaped the stairs straight to the tower of the town hall. In the square, there were people who noticed the goats, over the dial of the clock. The voevoda gathered in front of the town hall, was very amused by the situation and told Master Bartłomiej, to increase the mechanism of the clock with gnarleg goats.

Now I will present you some facts about the Town Hall itself. Built in the Gothic style, due to numerous rebuilds it now represents the Renaissance style, its construction ended in 1300. However, over the years, the town hall has been destroyed several times. He suffered the most in 1945, when the upper two floors were completely burnt down and the tower collapsed. Its reconstruction lasted until 1956. The building was once the seat of the city council, but now it houses the Museum of the History of the City of Poznań, which belongs to the sub-unit of the National Museum in Poznań. The oldest part of the town hall is cellars, maintained in the Gothic style. The vault of the ceiling is preserved in the cross-rib style. The most beautiful place in the monument maintained in Renaissance aesthetics is the first floor, where Wielka Sień is located, also known as the Great Hall. There are coffers in this room, which have a sail vault, based on two pillars. They are richly decorated, on one of them you can find the crest of Poznan. In the western part there are two late-gothic portals from 1508. Concerts or solemn weddings take place in this hall.

The facade outside the town hall is richly decorated. On each of the four walls there are inscriptions in Latin. It is decorated also by the kings of the Jagiellonian dynasty, from Władysław II Jagieła, Jadwiga of Anjou to Zygmunt II August, and a monogram with the image of Stanisław August Poniatowski. On the other hand, between the arches of the akard, we can admire the feminine allegories of virtues that represent patience, faith, bravery and love. On the walls of the building there are also images of Brutus, Archimedes, Virgil, Homer, Justinian the Great, Spartacus, Horace, Lucrezia, Cleopatra and many others.

For today all this, I hope you read this post pleasantly. I heartily recommend, because it's worth seeing this location being in Poznan. In a week, I have another surprise for you and I will present to you another interesting position on this city. Meanwhile, probably on Tuesday there will be an article about a bit different topic :)

Regards and have a nice Saturday :)

Likes

Comments

Góry

Dzień dobry moi drodzy :)

Dzisiaj wracam do codziennych obowiązków, innymi słowy wracam do miasta studenckiego jakim jest Poznań. Wszystko co dobre, niestety szybko się kończy. Kilka dni temu obiecałam, że napiszę Wam o albumach, które w tym roku poszerzyły mój zbiór oraz na jakie koncerty miałam okazję pojechać.

W ubiegłym roku udało mi sìę zdobyć 8 płyt, a były to....

 • Mateusz Ziółko- ,,Na nowo". Światło dzienne ujrzała 26 maja 2017r. To płyta debiutancka, wydana 3 lata po zakończeniu i wygranej Mateusza w programie muzycznym The Voice of Poland (3 edycja). Początkowo był pod ,,skrzydłami" Marka Piekarczyka, natomiast w etapie bitew został ,,skradziony" przez Marię Sadowską. Krążek utrzymany jest w stylu pop. Na ten album przyznam Wam szczerze, że czekałam dobre 9 lat, marzyłam o jego płycie odkąd brał udział w ,,Mam talent" w 2008 roku. Miałam okazję być na jego koncercie, ale nie w tym roku tylko w 2016 w Miłosławiu, śpiewał wówczas przepiękne piosenki zespołu Queen.
 • LP- ,,Lost on you". Artystka przez kilka lat nie doceniana, to jej 4 album. Wydany 9 grudnia 2016 roku ale to właśnie dzięki niemu stała się rozpoznawalna na świecie. Ubiegły rok miała bardzo pracowity, dała niezliczoną liczbę koncertów w Europie i w Ameryce. Muszę przyznać, że zaczęłam śledzić jej karierę niedawno bo to była końcówka maja. Zaczęło to się od niepozornej rozmowy z tatą czy chciałabym jechać na koncert. Moja odpowiedź była przewidywalna, że z miłą chęcią. Jedyne pytanie to kiedy, kto występuje i koszt. Ale o tym w dalszej części wpisu. Bo ten myśli poświęcony jest albumów LP :). Wracając do płyty, utrzymana jest w mieszance stylów, znajdziemy na krążku zarówno utworu popowe, rockowe oraz elektroniczne. Najbardziej znane jest piosenki to ,,Lost on you", ,, Other people" oraz ,, When We're High".
 • Scorpions- ,, Return to Forever". Typowo rockowa płyta, z 2015 roku. Zawiera ona utworu, z lat 90 XX wieku, które z powodu ograniczeń liczbowych nie znalazły się na poprzednich albumach. Zaryzykuję tu stwierdzenie, że jest to zespół który chyba najdłużej funkcjonuje na rynku muzycznym. Stworzony został w 1965 roku w Hanowerze, przez gitarzystę Rudolfa Schenkera oraz wokalistę Klausa Meinea. W skład zespołu wchodzi Polak, a mianowicie jest nim Paweł Mąciwoda, który gra na gitarze basowej od 15 lat.
 • Bon Jovi- ,,Bounce", który został wydany w 2001 roku jako ósmy album artysty. W szczególnym dniu dla Amerykanów, bo w dzień zamachu na World Trace Center. Również utrzymany w stylu rockowym.
 • Metalica-,, Death Magnetic", album heavy metal, budzący wiele kontrowersji ale bardzo spójny i fajnie skomponowana płyta. Wydany w 2008 roku. Jeśli lubicie takie brzmienie to z.calegi serca polecam :).
 • Ania Wyszkoni- ,, Jestem tu nowa". Płyta wydana 31 marca 2017 roku. Różni się od poprzednich krążków nowoczesnym brzmieniem oraz w tekstach można wychwycić elementy z etapy choroby. Szczególnie odebrałam to słuchając piosenki ,,Oszukać los" oraz ,,Mimochodem".
 • Petrus- ,,Kobiety", krążek na który zostały zaproszone polskie wokalistki min. Ania Wyszkoni, Urszula Dudziak, Maryla Rodowicz, Kayah, Patrycja Markowska. Wydany z okazji 10 leci a na scenie muzycznej.
 • Emeli Sande - ,,Live at the Royal Albert Hall". Utrzymany w stylu soul, wydany w 2013 roku. Płyta posiada przepiękne kompozycje, jeśli ktoś lubi twórczość Adele również zakocha się w tym krążku.

Koncerty, w których miałam okazję uczestniczyć w zeszłym roku był to między innymi Life Festival Oświęcim. Sponsorem głównym jest Tauron. Pomysłodawcą wydarzenia jest Darek Maciborek, dziennikarz muzyczny z radia RMF FM. Ideą festiwalu jest zachowanie pokoju na świecie oraz walka z rasizmem i antysemityzmem. Szczególny charakter nabiera w mieście pokoju, którym jest Oświęcim. Na terenie MOSIRU rozstawione są 2 sceny. Koncerty odbywają się na przemian raz na scenie A, następnie na B. W tym roku gwiazdami wieczoru byli Scorpionsi, LP. Ich występy poprzedzali polscy wokalisci, wśród nich była Kasia Kowalska, Julia Pietrucha, Bisquit, leski oraz SMKKPM. Cały festiwal trwa 3 dni, natomiast ja brałam udział tylko 24 czerwca, czyli w ostatni dzień. Jednak koncerty na żywo mają ta magię, której nie użyła się słuchając płyty z kompaktu. Edycja w 2018 roku odbywa się w dniach 14- 16 czerwiec, artyści jeszcze nie zostali podano do wiadomości publicznej. Będę Was informować na bieżąco :). Prawdopodobnie w czerwcu również tam zawitam.

Miłego dnia kochani :) ja tymczasem idę na zajęcia, do usłyszenia wkrótce 😍😊


####################################

Good morning :)

Today I return to my everyday duties, in other words I am going back to the student city of Poznań. Everything that is good, unfortunately, ends quickly. A few days ago I promised that I would write to you about albums that this year expanded my collection and what concerts I had the opportunity to go.

Last year I managed to get 8 CDs, and they were ....

 • Mateusz Ziółko - "Again." It was released on May 26, 2017. It's a debut album, released three years after Mateusz finished and won in The Voice of Poland's music program (3rd edition). Initially it was under the wings of Marek Piekarczyk, while in the battle stage, he was "stolen" by Maria Sadowska. The album is kept in pop style. For this album, I honestly admit that I've waited a good 9 years, I dreamed about his album since he took part in ,, Got talent "in 2008. I had the opportunity to be at his concert, but not this year only in 2016 in Miłosław, he sang the beautiful songs of the band Queen.
 • LP - "Lost on you." The artist has been underestimated for a few years, this is her 4th album, released on December 9, 2016, but thanks to him she became recognizable all over the world. The past year was very busy, she gave countless concerts in Europe and I must admit that I started to follow her career recently because it was the end of May, it started with an inconspicuous conversation with my dad, or I would like to go to a concert ...My answer was predictable, with a nice desire. But this is what you'll read later in. Because this thought is dedicated to LP albums :) Coming back to the record, it's kept in a mixture of styles, we find on the disc a pop, rock and electronic song. The best known song is 'Lost on you' "," Other people and ,,When We're High".
 • Scorpions - ,, Return to Forever. "A typical rock album from 2015. It contains a song from the 90s of the twentieth century, which due to numerical limitations did not find its way onto previous albums, I will venture here that it is the band that has probably been the longest It was founded in 1965 in Hanover, by guitarist Rudolf Schenker and vocalist Klaus Meine.The band consists of a Pole, namely Paweł Mąciwoda, who has been playing the bass guitar for 15 years.
 • Bon Jovi- ,, Bounce ", which was released in 2001 as the artist's eighth album, on a special day for the Americans, on the day of the assassination at the World Trace Center, also maintained in the rock style.
 • Metalica- ,, Death Magnetic ", a heavy metal album, arousing a lot of controversy but a very coherent and well-composed album. Released in 2008. If you like such sound, I recommend heartily :)
 • Ania Wyszkoni- "I am new here." The album was released on March 31, 2017. It differs from the previous discs with a modern sound and in the lyrics you can capture elements from the stages of the disease, especially from listening to the song "Deceive fate" and "Casually".
 • Petrus - ,, Women ", a disc on which Polish vocalists were invited, among others Ania Wyszkoni, Urszula Dudziak, Maryla Rodowicz, Kayah, Patrycja Markowska, released on the occasion of 10 years and on the music scene.
 • Emeli Sande - "Live at the Royal Albert Hall." The soul style, released in 2013. The album has beautiful compositions, if you like the work of Adele also fall in love with this album.

Concerts in which I had the opportunity to participate last year was, among others, Life Festival Oświęcim. The main sponsor is Tauron. The originator of the event is Darek Maciborek, a music journalist from RMF FM radio. The idea of the festival is to preserve peace in the world and fight against racism and anti-Semitism. A special character takes place in the city of peace, which is Oświęcim. There are 2 scenes in the MOSIRU area. The concerts are held alternately on stage A, then on B. This year the stars of the evening were Scorpionsi, LP. Their performances were preceded by Polish vocalists, among them Kasia Kowalska, Julia Pietrucha, Bisquit, Leski and SMKKPM. The whole festival lasts 3 days, while I took part only on June 24, the last day. However, live concerts have this magic that you did not use when listening to a compact disc. The edition in 2018 takes place from 14 to 16 June, the artists have not yet been made public. I will keep you updated :). I will probably visit there in June.

Have a nice day, dear ones :) in the meantime I'm going to class, to hear soon 😍😊

Likes

Comments

Góry

Witajcie w 2018 roku 😊

Tradycyjnie również w ten rok wchodzę muzycznie 🎤🎵🎶🎧

Dzisiaj na radiowej Trójce od godziny 9 do 21 będzie audycja Top Wszech Czasów. To już 24 edycja programu, który prowadzony jest raz w roku, właśnie 1 stycznia 😄

Najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że słuchacze mają wpływ na kształtowanie się tejże listy przebojów, ponieważ kilka dni przed transmisją oddają głosy na kilka utworów droga internetową 😍😎

W 2017 roku na pierwszym miejscu był utwór Bohemian Raphsody zespołu Queen. Zobaczymy czy utrzyma pozycję 😀

Miłego dnia i przyjemnego słuchania 😀

PS 1. Aktualizacja po przesłuchaniu całej listy, czas na podsumowanie. Poniżej przedstawiam Wam ścisłe podium w tegorocznym programie topu radiowej trójki.

Pierwsze miejsce w 24 Top Wszech Czasów zajął Dire Straits z utworem Brothers in arms. Natomiast na drugim ulokował się zeszłoroczny zwycięzca Queen- Bohemian Raphsody, ostatnie miejsce podium należy do Leda Zeppelina- Stairway to heaven. Do usłyszenia za rok w 25 Top Wszech Czasów 😊


####################################

Welcome to 2018 😊

Traditionally, also this year, I enter musically 🎤🎵🎶🎧

Today on Radio Three from 9 am to 9 pm there will be a Top All Time broadcast. This is the 24th edition of the program, which is run once a year, on January 1, 😄

The coolest thing about all this is that the listeners have an impact on the formation of the hit list, because a few days before the broadcast, they give their voices to a few songs via the Internet 😍😎

In 2017, the band's Bohemian Raphsody was in first place. We will see if he will maintain the position 😀

Have a nice day and enjoy listening 😀

PS 1. Update after listening to the entire list, time for a summary. Below I present to you the strict podium in this year's program of the top three radio.

The first place in 24 Top All Time was taken by Dire Straits with the song Brothers in arms. However, on the second place last year's winner Queen- Bohemian Raphsody, the last place podium belongs to Led Zeppelin - Stairway to heaven. To hear for the year in the Top 25 All Time 😊


Likes

Comments

Góry

Witajcie :)

Jak po świętach, wypoczęci, najedzeni? Ja bardzo, w trakcie świąt dałam sobie wolne od treningów ale już dzisiaj do nich wróciłam, choć muszę przyznać długo musiałam się mobilizować by go przeprowadzić 😂

Dzisiaj chciałabym przybliżyć Wam historię, jednego z najstarszych miast w Polsce. To również miejscowość, z którego pochodzę. Mowa oczywiście o Sieradzu. Miasto mieszczące się w środkowej części Polsk, 60 km od Łodzi, 50 km od Kalisza, 140 km od Wrocławia, położone w województwie łódzkim, powiecie sieradzkim. Mieszczący się w Nizinie Południowowielkopolskiej, przepływa przez niego rzeka Warta. Na terenie miasta można zobaczyć wiele pięknych zachiwanych w dobrym stanie i odnowionych zabytków. Niektóre z nich opiszę poniżej. :)

Chciałabym przybliżyć Wam też nieco historii :) Nazwa Sieradz w tekstach źródłowych pierwszy raz ukazała się w 1136 roku w kronice Bulli gnieznieńskiej. Przedstawiony jest w niej jako gród kasztelański. Miasto uzyskało prawa miejskie między 1247 a 1255 rokiem. W okresie II Wojny Światowej na tym terenie funkcjonowało jedno z największych w tamtych czasach więzienie męskie. Natomiast spacerując w dolinie rzeki Warty oraz na terenie Wzgórza Zamkowego, można zobaczyć bunkry, które powstały w 1939 roku.

W Sieradzu organizowane jest Dzień Miasta, który obchodzimy 29 maja na pamiątkę ustanowienia patronem miasta Świętej Urszuli Ledóchowskiej. Niecałe dwa miesiące później, czyli w drugiej połowie lipca, rozpoczyna się Open Hair Festival. Jest on poświęcony fryzjerowi światowej sławy Antoine Cierplikowskiemu. Zasłynął on z nowych trendów w stylistyce włosów, między innymi wprowadził modę na krótkie włosy wśród kobiet. Podczas festiwalu organizowane są: wybory Miss Open Hair, pokaz fryzjerski, bicie rekordu wykonywanych w jednym czasie stylizacji włosów oraz Ogólnopolski Konkurs Uczniów Fryzjerstwa im. Antoine Cierplikowskiego. W tym czasie organizowane są również koncerty plenerowe.

Z Sieradza oprócz Antoine Cierplikowskiego pochodzi także Marek Niedźwiecki, dziennikarz muzyczny. Związany jest z radiową trójką. Prowadzi między innymi LP3 razem z Piotrem Baronem, emisja programu odbywa się w każdy piątek od godziny 19. Co roku 1 stycznia prowadzi (przez cały dzień) Top Wszech Czasów. Jego pasją jest zbieranie albumów muzycznych, czym zaraził mnie i mojego tatę 😉. Kolejna osobą wywodzącą się z tego miasta jest kompozytor Cyprian Bazylik. Żył on w latach 1535-1591. Możecie jeszcze kojarzyć jedna osobę z Sieradza, a mianowicie Magdalenę Wasylik. Brała udział w drugiej edycji The Voice of Poland, udziela głosu w bajkach i filmach. Animacje, w których możecie usłyszeć jej głos to: Kraina Lodu, Świnka Pepa, Leniuchowo ( Stefanii), Dora poznaje świat i wiele innych.

Będąc w tej małej miejscowości należy zobaczyć przepiękną Kolegiatę pw. Wszystkich Świętych. To ceglasty kościół zbudowany w stylu gotyckim. Jego budowę zakonczono w 1370 roku. W 1925 roku, na froncie budowli wmurowano fragment drzwi, pochodzących z zamku królewskiego. W czasie II Wojny Światowej kolegiata ucierpiała i można dojrzeć w jej murach dziury pochodzące od kul. Wewnątrz kościoła dominuje styl barokowy, występują bogate zdobienia ołtarza i naw bocznych. Sprzęt liturgiczny pochodzi z przełomu XVII-XVIII wieku. Kolejnym miejscem, które należy odwiedzić jest Wzgórze Zamkowe i jego okolice. W ostatnich latach przeszło gruntowne odrestaurowanie za pomocą funduszy europejskich. Podczas prac odkryto fragmenty murow zamku, lecz by nie uległy zniszczeniu zakopano je z powrotem. Podczas prowadzonej inwestycji otworzono forsę zamkową, koryto starorzecza Żegliny oraz wybudowano szlaki pieszo- rowerowe. Ustawiono również nowe oświetlenie, ławki. Odnowiono bunkry powstałe w okresie okupacji niemieckiej, lecz nie zostały one wykorzystane. Na terenie Wzgórza Zamkowego można spotkać kamienie, które.otoczone są siatką metalową. Wyznaczają one granicę muru zamku oraz rotundy. Kolejnym pięknie zachowanym zabytkiem jest Klasztor dominikański. Wybudowany w latach 1233-1245, w stylu gotyckim. Mieści się przy ulicy Dominikańskiej 16, w sąsiedztwie Teatru Miejskiego. Na szczególną uwagę zasługuje Rynek Praski i Stary Rynek. Zostały one w ostatnich latach również odrestaurowane. Zachęcam do odwiedzenia tychże miejsc będąc w Sieradzu. 😊

Więcej zdjęć dodam w kolejnym artykule, bo niestety gdzieś je zapodziałam :( 

Miłego dnia i udanego, szampańskiego sylwestra 😊🥂🍹🍾

PS. Dajcie znać czy podobał się Wam artykuł. ☺

####################################

As after Christman, refreshed, well-fed? I very much, during the holidays I gave myself free from training but I have returned to them today, although I have to admit for a long time I had to mobilize to carry it out 😂

Today I would like to tell you a story, one of the oldest cities in Poland. This is also the place where I come from. Of course, I am talking about Sieradz. A city located in the central part of Poland, 60 km from Łódź, 50 km from Kalisz, 140 km from Wrocław, located in the Łódź voivodeship, the Sieradz poviat. Located in the South-Silesian Lowland, the Warta River flows through it. In the city you can see many beautiful preserved in good condition and renovated monuments. Some of them I will describe below. :)

Sieradz except Antoine Cierplikowski, from Marek Niedźwiecki, a music journalist, also comes from Sieradz. He's connected to the radio three. He runs, among others, LP3 with Piotr Baron, the program is broadcast every Friday from 19. Every year, January 1 runs (throughout the day) Top All Time. His passion is to collect music albums, which infected me and my dad 😉. Another composer from this city is the composer Cyprian Bazylik. He lived in 1535-1591. You can still associate one person with Sieradz, namely Magdalena Wasylik. She took part in the second edition of The Voice of Poland, gives voice in fairy tales and films. The animations in which you can hear her voice are: Land of Ice, Pig Pepa, Leniuchowo (Stefania), Dora meets the world and many more.

Being in this small town you should see the beautiful collegiate church. All the saints. It is a brick church built in the Gothic style. Its construction was completed in 1370. In 1925, a fragment of the door from the royal castle was laid on the front of the building. During World War II collegiate suffered and you can see the bullet holes in its walls. Inside the church, the baroque style dominates, there are rich decorations of the altar and side aisles. The liturgical equipment comes from the turn of the 17th and 18th centuries. Another place that you should visit is Castle Hill and its surroundings. In recent years, it has undergone a thorough restoration with the help of European funds. During the work, fragments of the castle walls were discovered, but they would be buried back to prevent them from being destroyed. During the investment, the castle's estate was opened, the old Żeglina river bed was built, and walking and cycling trails were built. New lighting, benches were also set. Bunkers created during the German occupation were renovated, but they were not used. In the Castle Hill you can find stones that are rolled with a metal mesh. They define the boundary of the castle wall and the rotunda. Another beautifully preserved monument is the Dominican Monastery. Built in the years 1233-1245, in the Gothic style. It is located at 16 Dominikańska Street, in the vicinity of the Municipal Theater. The Praski Market Square and the Old Market Square deserve special attention. They have also been restored in recent years. I encourage you to visit these places while in Sieradz. 😊

Have a nice day😉

Happy New Year 2018 😊🥂🍾🍹

PS. Let me know if you liked the article. 😊


Likes

Comments

Góry

Dobry wieczór moi drodzy :)

Mam dla Was dzisiaj zagadkę 😉

Kto zgadnie w jakim mieście się znajduje? 🤔🤔🤔 PS. Pierwszym 3 osobom, które prawidłowo odpowiedzą wyśle pocztówkę 😘

Pozdrawiam wasza Aga ☺

Likes

Comments

Dobry wieczór kochani 😉

Za kilka dni opublikuje post dotyczący jednego z najstarszych miast w Polsce. Jak myślicie jaką miejscowosc tym razem mam na celowniku? 🤔

PS. Jak Wam minęły święta? 😊

Likes

Comments

Góry

Witajcie :)

Dzisiaj opowiem Wam, skąd wzięła się nazwa bloga oraz kto zaszczepił we mnie chęć podróżowania i doceniania otaczającego nas świata. Zacznę od:

 • Nazwa ,,AmetystAgi", odnosi się do kamienia przypisanego imieniu Agnieszka. To kamień szlachetny, o pięknej fioletowej barwie. Największy mieści się w Muzeum Brytyjskim w Londynie.
 • Chęć poznawania nowych miejsc zaszczepili we mnie rodzice. Pierwszy raz na wakacje zabrali mnie gdy miałam 2 latka. Pojechaliśmy wówczas nad morze do miejscowości Mielno. Jak się domyślacie z tego wyjazdu niewiele pamiętam 😂Natomiast przez kolejne kilka lat jeździłam regularnie nad morze, by uzupełniać poziom jodu w organizmie. Wyjazdy te pozwoliły mi na docenianie otaczających mnie krajobrazów, natury, zwierząt. Jednak z biegiem czasu pokochałam w takim samym stopniu góry jak morze. Na południe Polski zazwyczaj jeżdżę w okresie zimowym. Dlaczego akurat w tym czasie? 🤔 Odpowiedź jest prosta, jestem wielką miłośniczką sportów zimowych, a w szczególności jazdy na nartach😊. Pasję tą odwzajemniam z moim tatą, dzięki któremu nauczyłam się jeździć i mogę doznawać tego niesamowitego smaku adrenaliny ☺.
 • Kolejnym moim hobby, tym razem w okresie wiosennoletnim są wycieczki rowerowe. Najczęściej wybieramy sie na nie niedzielami. Do tej pory najdłuższy dystans liczył 107 km. 😲 Do tej pory nie mogę uwierzyć, że dałam radę🤔💪Uwielbiam w tym okresie, także wędrówki po szczytach górskich. Podczas nich zmagam się wówczas ze swoimi słabościami, poznaje granice wytrzymałości swojego organizmu, bardziej zwracam uwagę na środowisko, które mnie otacza oraz pokonuje bariery, które mnie niby ograniczają. Mogę przytoczyć w tym miejscu zwrot: ,, Never give up"!.
 • Ostatnią rzeczą, która mnie inspiruje na co dzień ( oprócz rodziny, podróży) jest muzyka. Daje mi ona poczucie wyciszenia, oczyszczenia, uspokojenia. Dźwięki instrumentów koja zmysły i pozwalają ponieść się wyobraźni do wspaniałych miejsc, kryjących się w naszym sercu, umyśle a również w podświadomości i świadomości.

Drodzy czytelnicy przesyłam Wam całuski oraz życzę miłego dnia 😘. Ja tymczasem zmykam na spacer z psem 🐶 a później do obowiązków przedświątecznych 🌲🎁. Do usłyszenia 😊

Likes

Comments

Góry

Dobry wieczór :)

Miałam dzisiaj zabiegany dzień, przygotowania do świąt, ubieranie choinki 🌲😊

Dzisiaj powspominam trochę lato. Kto z nas nie lubi zachodów słońca? Hmm....🤔

Mają one w sobie cudowny urok i czar, za co bardzo je cenię 😊😍

Zdjęcie zostało zrobione w Jastrzębiej Górze 😊

Zapraszam Was na mojego Facebooka oraz instagrama- linki w biografii 😄Likes

Comments