Header

Detta är ett väldigt laddat ord för många människor. Kanske känner du själv någon som gått igenom cancer eller är sjuk just nu? Eller någon som dött av det? I detta inlägget kommer jag försöka förklara vad cancer verkligen ÄR. För cancer är inte bara en sjukdom, utan ett samlingsbegrepp för många olika tillstånd som alla har vissa kriterier gemensamt.

This is a very loaded word for many people. Maybe you know someone yourself who has gone through cancer or is sick right now? Or someone who died from it? In this post I will try to explain what cancer really IS. Cancer is not just a disease but an umbrella term for many different conditions that all have certain common criterias.

.

När vi har läst om cancer på läkarprogrammet har jag faktiskt helt ändrat uppfattning om vad cancer verkligen är. Cancer innebär att vissa celler i kroppen tappar all form av kontroll och börjar genomgå celldelning okontrollerat och det bildas som en tumör - denna kan dock vara godartad med. Det definieras som cancer (eller en så kallad malign tumör) först när den börjar bli invasiv och gå in i omkringliggande vävnad eller metastaser ut till andra ställen i kroppen. Man kan säga att cancer är som "superceller" som utkonkurrerar de omkringliggande cellerna - de tar all näring och leder om blodtillförseln till sig själva.

Från tumören kommer också inflammatoriska ämnen utsöndras då kroppen kommer försöka ta död på cancern utan att lyckas - därav kan man ofta ha feber utan oklar orsak vid cancer och hög sänka om man tar blodprov utan annan förklarlig orsak.


When we read about cancer in the medical program, I actually completely changed the perception of what cancer really is. Cancer means that cells in the body lose all control and start to undergo uncontrolled cell division and the formation of a tumor - this can however be benign (not dangerous). It is defined as cancer (or as a malignant tumor) when it begins to be invasive and enter the surrounding tissue or metastases to other sites in the body. One can say that cancer is "super cells" that out-compete the surrounding cells - they steal all the nutrients and rearrange the blood supply to themselves.

Inflammatory substances will also be secreted from the tumour site since the body will try to kill the cancercells without success - hence can often have a fever without any good explaination occur if you have cancer and the blood sedimentation rate, which you can get through a simple blood test (measures inflammation in the body), will be increased also with no other good explaination.


Karaktäristiskt för cancerceller är att de alla har sk hallmarks of cancer som visas i bilden ovan:
1. Upprätthåller tillväxtsignalering från omgivande celler eller självstimulering så de hela tiden fortsätter växa och dela sig
2. Svarar ej på tillväxthämmande faktorer
3. Undviker att bli avdödad av immunceller
4. Förändras så de kan dela sig obegränsat med gånger - normalt kan celler bara delas ett begränsat antal gånger
5. De främjar en sk angiogenes (kärlbildning) till sig själva så de kan förses med syre och näring och växa ännu mer
6. De invaderar omgivande vävnad eller metastaser (lossar ut till blodbanan och sätter sig någon annanstans i kroppen).One characteristic of cancer cells is that they all have so called Hallmarks of Cancer shown in the image above:

1. Maintain growth signaling from surrounding cells or self-stimulation so they constantly continue to grow and divide

2. Not responding to growth-inhibiting factors

3. Avoid being killed by the immune cells in the body

4. Change so they can divide unlimited times - normal cells can only be given a limited number of times (because of so called telomeres, i can write about this in another post soon)

5. They promote a so-called angiogenesis (vascularisation) to themselves so they can be supplied with oxygen and nutrients and grow even more

6. They invade surrounding tissue or metastases (loosen to the bloodstream and settle elsewhere in the body).

.

I bilden ovan ser ni en histologisk bild då man tagit en biopsi (vävnadsprov) från livmoderhalsen på en kvinna. I mikroskop ser man sen att det stora mer mörkt färgade området är en invasiv cancer som har börjar röra sig djupare. Så länge förändringarna är små och bara syns på toppen av slemhinnan kan man inte definiera det som cancer utan enbart som cellförändringar. Dessa förändringar blir inte alltid cancer, men man tar ändå bort dessa områden för säkerhets skull. Från att man är 23 år kan man som kvinna gå och kontrollera sig var 3e år hos gynekologen för dessa förändringar. Man kan också vaccinera sig med Gardacil som skyddar mot HPV (speciella typer av humant papillomvirus som väldigt ofta korrelerar med utveckling av livmoderhalscancer).


In the picture above you see a histological picture from a biopsy (tissue sample) from the cervix of a woman. Under microscope you can see that the large more dark colored area is an invasive cancer that begins to move deeper into the mucous membrane. As long as the changes are small and only visible on top of the mucous membrane, one can not define it as cancer but simply as cell changes. These changes will not always become a cancer, but we still takes away these areas for safety today. From when you are 23 years old women in Sweden can go and check for these changes every 3 years. One can also get vaccinated with Gardacil that protects against HPV (special types of human papillomavirus that very often correlates with the development of cervical cancer).

Som ni ser i bilden ovan är cancerceller ofta deformerade jämfört med normala celler. De har ofta en förstorad eller avvikande form på deras cellkärna och deras form är mer ojämn och de är ofta uppsvällda.

En intressant sak med cancer är att det är priset vi får betala för att bli äldre och äldre. Ju äldre vi blir, desto fler celldelningar hinner genomgås och risken för att en cell ska dela sig lite fel och tappa kontrollen är större! Dessutom ansamlas en del ämnen i kroppen ju äldre vi blir som är sk carcinogena. Kronisk inflammation är ett annat tillstånd som också ökar risken för cancerutveckling. Det finns också vissa gener har man sett som ökar risken för cancer mycket, t.ex. BRCA-1 och 2 för bröstcancer. Har man denna gen kan man behöva göra något i tid i preventivt syfte.


As you can see in the picture above are cancer cells are often distorted compared to normal cells. They often have an enlarged or abnormal shape of their nucleus and their shape is more uneven and they are often bloated.

One interesting thing with cancer is that it is the price we are paying for getting older and older. The older we get, the more cell divisions occur over time and the risk that a cell will divide a little wrong and losing control is greater! Moreover we accumulate substances in the body as we age that are known carcinogens. Chronic inflammation is another condition that increases the risk of cancer development. There are also certain genes that have been seen as riskfactors for cancerdevelopment, for example, BRCA 1 and 2 when it comes to breast cancer. If you have this gene, you might need to do something in time to prevent any cancerdevelopment.

.

Idag kan man bota en hel del cancrar som man inte kunde förut! Detta tack vare stor framgång vad gäller läkemedelsutvecklingen. Det finns många nya tekniker som testas på forskningsnivå, men idag handlar det oftast om cellgiftsbehandling, strålning, operation eller hormonhämmande behandling. Cellgift är mediciner som avstannar celldelningen hos kroppens celler - detta gör att många av kroppens celler som delar sig fort avstannar t.ex. hårrötterna och man tappar håret vid denna behandling. Strålning gör att cellernas kärnor förstörs och celldelning kan ej ske.

Framtidshopp: Man utvecklar idag tekniker då man programmerar sk T-celler som är en immuncell i vår egna kropp och normalt försvarar oss mot främmande ämnen och bakterier mm till att istället attackera cancerceller. Denna teknik har varit mycket lovande hittills och jag hoppas att den snart kommer kunna användas ute på sjukhusen!Today, we can cure a lot of cancers that we couldn’t before! This is thanks to great success in terms of drug development. There are many new technologies being tested in research labs all over the world, however the most common treatment methods in the hospitals today are mostly about chemotherapy, radiation, surgery or hormone suppression therapy. Chemotherapy is medication that stops the proliferation of cells in the body - this means that many of the body's cells that divide quickly stops to grow for instance the cells in the hair roots and the hair falls off from this treatment. Radiation causes the cell nuclei are to be destroyed, and cell division can not be made.

Future Hope: It has been great succes in the research when programming so-called T-cells (it is an immune cell in our own body and normally defend us against foreign substances and germs etc.) to instead attack the cancer cells. This technology has been very promising so far and I hope it will soon be used in hospitals!

Likes

Comments

Just nu är jag på njuravdelningen på placering i Varberg och tänkte därför berätta om lite olika tecken på nedsatt njurfunktion och några vanliga diagnoser. Ni har säkert hört om njurtransplantationer t.ex. då dessa är väldigt vanliga transplantationer.


Bilden ovan visar vart njurarna är lokaliserade i kroppen. De ligger ganska långt bak nära ryggen och ovanpå dem finns de sk binjurarna som producerar hormoner, steroider och katekolaminer mm.

Vad gör njurarna?
Njurarna reglerar syra-bas-balansen i kroppen så vi inte blir för sura eller för basiska. De reglerar också vår vätskevolym och saltbalans då de styr urinutsöndringen (och alltså också vårt blocktryck). De renar också blodet från olika slaggämnen. Dessa är de viktigaste funktionerna.


Hur märker man om det är något fel på njurarna?
Ett bra sätt att se hur njurarna fungerar är att kolla på sin urin - skummar den? Är den rödfärgad? Behöver du kissa ofta/lite? Om njurarna läcker ut proteiner som normalt inte ska finnas i urin kan det skumma mycket när du kissar, är den rödfärgad kan du ha blod i urinen som kan vara tecken på inflammation i njuren (eller urinvägsinflammation eller i värsta fall tumör). Man kan också känna av symptom så som klåda, onormal trötthet, svullna ben/svullenhet mm. Men man behöver inte märka några symtom alls heller! Att ta ett enkelt prov då man kollar sk kreatinin-värde kan ge bra vägledning om man har nedsatt njurfunktion. 

Man kan också lida av högt blodtryck som inte går ner trots att man tar mediciner mot det. Då kan man ha en njurartärstenos - artären till njuren är väldigt smal pga missbildning eller plack och njuren tror du har lågt blodtryck. Ett sk RAS-system utsöndrar då hormon som säger till din kropp att spara på mer vatten så blodtrycket går upp. Ond cirkel! 


I Sverige är den vanligaste orsaken till terminal njurskada (som kommer kräva dialys och/eller transplantation) diabetisk njurskada/diabetesnefropati. Ca 1/3 av alla patienter med diabetes typ 1 eller 2 får någon gång i livet tecken på njursvikt. Orsaken till varför diabetiker ofta får njursvikt beror på att deras blodkärl blir tunna/sköra och förändrade - även i njurarna. Andra orsaker är sk Minimal change disease framför allt hos barn som är en form av sk neurotiskt syndrom - ofta associerat med någon blodmalignitet (cancer). Hos vuxna förekommer ofta IgA nefrit, felkonstruerade antikroppar kommer då fastna inne i njuren och ge problem.


När njurfunktionen blir så pass dålig att den är ca 10 % av normal funktion inleder man med antingen dialys i väntan på en donerad njure eller transplanterar. Man kan få njure från antingen en levande donator t.ex. en familjemedlem/partner, eller från någon som dött. Unga personer prioriteras i denna lista, liksom de med bästa matchningen till donatorns njure.

Man låter oftast ens egna njurar få vara kvar, och sätter in den nya njuren nära ljumsken.

Bilden ovan visar en variant av dialys som kallas PD. Man låter då ca 2 liter vätska med t.ex. glukos och salt gå in i bukhålan och sedan filtreras ut genom maghinnan - detta är den mest skonsamma dialysmetoden. Man kan göra denna i ett par år och gör det själv hemma. Den andra är hemodialys då man låter ens blod gå genom en maskin som renar blodet - detta görs på sjukhus ca 3 ggr i veckan.


Likes

Comments

Har du någon gång funderat på varför kändisar ser så bra ut? Hur kunde de få så bra former och perfekta läppar och symmetriska ansikten mm? Tjaaa, i nästan alla fall är de inte födda så! Skönhetsingrepp, makeup och bra photoshop kan fixa det mesta! 😉Så låt dig inte luras, de är inte övermänskliga på något vis!

Mila Kunis, we have all been there...Fredag innan festen vs måndag morgon typ. Att fixa sig och få hjälp av professionella makeup artister hjälper en på traven om man säger så


Mariah Carey. When you skip the workout and diet but still wanna look in shape! We all wish! Photoshop gör jobbet åt dig...


Tandställning, fixade ögonbryn med mera does it for you. Tom Cruise would know


"Bridget Jones changes her face" borde kanske nästa uppföljare heta? En av de mer uppmärksammade transformationerna det senaste i kändisvärlden. Renee Zellwager har definitivt gjort ett ingrepp som förändrat hela ansiktet - men så länge hon är nöjd är det bra.

Bella Hadid har definitivt opererat näsan och förstorat läpparna. Hon är väldigt fin men hon föddes inte heller som hon ser ut idag som ni kan se här

Kylie Jenner. Kim Kardiashians lillasyster Kylie har nog fixat både det ena och det andra, hennes mycket bredare höfter och större rumpa har definitivt inte enbart kommit från träning, utan fettinjektioner mm är nog en förklaring. Sedan har hon också fixat läpparna för att nämna något. 


Cristiano Ronaldo. Money and success fixes a lot

Selena Gomez. Till höger innan bröstförstoring, till vänster efter.


Även Beyonce är mänsklig och har inte perfekt hy som bilden efter photoshop sedan visar.

Justin Bieber har även han photoshoppats i form en hel del. Expectations vs reality when wearing Calvin Klein hahah...

Angelina Jolie. Ja hennes näsa har ju genomgått någon form av evolution..

Courtney Cox, en flitig användare av botox och plastikkirurgi

Även Brad Pitt har gjort face lift


Hoppas ni alla känner att ni inte är så fula trots allt, ni är bara fattiga! Eller nöjda som ni är, det borde man vara! Sedan självklart kan naturen inte ge en allt och man bör respektera dem som väljer att ta till hjälpmedel! 😄


Likes

Comments

In this post i'll talk about something important that we talk way too little about: birth control pills! Just imagine how many girls and women who take these each and every day, and how few of them that knows what they do with our bodies and whats in them. Many are very positive to the pills while others hate them. They are hormones after all that will have effect on not only your egg-production, but also other systems in your body and your brain. For some to the better and for some to the worse! But let's get this started!


As you can see in the picture above women go through different hormonal phases each month. Depending on hormonal levels, the mucosa wall in the uterus will differ in thickness throughout the month. This happens in case the woman would become pregnant and then the fertilised egg can attach easier to the mucosa wall and bury itself there and an embryo could take form. In most cases, you don't get pregnant and the wall becomes so thick the small arteries in the wall can't reach all the way out and the mucosa there literally dies and falls off. As it falls off, small veins will break and you get you start to bleed from the uterus.

There are mainly 4 different and important hormones to keep track on when it comes to menstrual cycles: LH and FSH from the brain, and estradiol (oestrogen) and progesteron from the ovaries.


During the first days of the cycle, FSH - follicle stimulating hormone will be released from a pituitary gland in your brain. This will make your so called follicles in the ovaries start to grow. Only the biggest of them will grow. Here survival of the fittest is definitely applied! The rest of the follicles will stop growing completely. As this chosen follicle matures it will become a tertiary with an ovum in it. This is what will be known as the egg later. The follicle aslo produces estradiol - more and more as it grows, and this will suppress LH (lutenizing hormone) from the pituitary from the brain. The estradiol will also make the secretion from the uterus change - it will become more "watery" and make it easier for sperm to move towards the egg.

The second phase here is called ovulation. The "egg" is about to be set free from the follicle and potentially be able to be fertilised. The estradiol levels peak now and suddenly this makes the pituitary gland start to produce a hell of a lot LH! This is a so called positive feedback mechanism. This makes the soon-to-be egg fully matured. The egg is then released into the oviduct and start its journey through the Fallopian tube. This is normally about 14 days after your period ends.


The fertilisation normally takes place in the ampulla which is the widest part of the Fallopian tube. Or mostly it's not fertilised and will just race its way down and out through your vagina and you will never notice.

At this stage the leftovers from the egg, its old pal the follicle, which is left in the ovaries start to wonder wtf is going on and transforms with help from LH and FSH into a corpus luteum. This yellow ball will produce lots of progesteron. This increases estradiol production. Progesteron and estradiol will then suppress the production of LH and FSH from the pituitary gland. Poor old friend the follicle/corpus luteum did a not so smart thing because now it will die in a process called atrophy since LH and FSH was keeping it alive and growing.


An actual histologic image of a corpus luteum

When the corpus luteum dies and disappears the production of progesteron and oestrogen stops as well, and there comes your period at about day 28-35 into your cycle. Then the process repeats itself.


What do birth control pills do in this hormone chaos then?

Well, normally they contain progesteron which will keep the FSH and LH levels down. This inhibits follicular development and prevents increase of estradiol. The inhibition of follicular development and the absence of LH drop in the cycle will completely inhibit the ovulation. Birth control pills do NOT however make you produce less follicles compared to if you would've not taken pills. We are all born with a pre-set number of follicles in our ovaries and pills won't change that number and therefore neither the start of your menopause.


The hormone levels in your body becomes more stable and many experience improvement of skin with less acne and improvement in temper and also feel better knowing they can't get pregnant for now. Others feel they get depressed and very emotionally unstable from the pills. There's a slight increase of blood plugs from birth control pills, normal risk is about 0,3 % or so and with pills the risk increases to about 0,6 % maximum. It all depends a bit if you have a higher risk genetically or not for blood plugs (trombosis).


There are also different so called generations of birth control pills.

- First generation - no longer available in most countries. They contained higher levels of artificial progestin and oestrogen.
- Second generation - came to use in the 1970s, had a much lower amount of hormones. They contain progestins such as levonorgestrel and norethisterone. Many of these pills are still prescribed today. For instance Loestrin, Microgynon and Logynon.
- Third generation - came about a decade after the second generation came. This group of pills uses progestins such as norgestimate, desogestrel, gestodene and cyproterone acetate. For instance Cilest,Yasmin,Dianette and others.
- Fourth generation -The most recent type of combined oral contraceptives contain the progestin called drospirenone. This transform into a natural form av oestrogen in the body. For instance Qlaira and Zoely.

So hope this helped you a bit in this jungle of hormones and pills! 

Likes

Comments

Hi everyone! In this post I've gathered some of my favourite feel good quotes, both in swedish and english. Hope you will enjoy and get inspired!


I really encourage everyone to see this 3 min clip. It really put things in perspective


.


.


.


.


.


.


.


.


Likes

Comments

Tycker luminiscens är så häftigt så jag tänkte skriva ett litet inlägg om det. Luminiscens innebär emission av ljus från något som INTE är värme, så kallad cold-body radiation. Det kan orsakas av kemiska reaktioner, elektrisk energi, subatomiska rörelser och piezoelektricitet. Speciellt coolt tycker jag det är med bioluminiscens som innebär ljus producerat av en levande varelses kropp!


Bioluminiscens hos en manet som lever djupt ner i havet där inget solljus når ner


Plankton i havet på vissa ställen i världen kan använda sig av bioluminiscens


.


Reaktionen bakom bioluminiscens involverar det ljusemitterande pigmentet luciferin, och enzymet luciferas (enzym fungerar som katalysatorer och startar reaktioner i kroppen). Det ingår en del andra protein med i reaktionen beroende på art, t.ex. aequorin. Enzymet utför en oxidation i luciferin och för detta krävs ofta också magnesium, kalcium och energimolekylen ATP. Detta gör att luciferinet avger ljus och vi kan då se djuret lysa! Reaktionen kan ske både inne i celler eller utanför dem i extracellulärmatrix.

Aequorin-medierad bioluminiscens finns med då kalciumjoner kommer att skapa en katalys av proteinet som ger en kort ljusblixt. Så denna typ av luminiscens ser annorlunda ut än det mer "långvariga" ljuset från luciferin.


.


Det finns också en annan typ av luminiscens som används inom forskning och vård en del: Fluorescens! Detta kan användas för att t.ex. hitta hjärtinfarkter eller cancer bland annat. Man sprutar då in ett kontrastmedel med molekyler som kommer binda till celler, men på de ställen dit blod inte når (infarktområde) kommer kontrastmedlet inte nå och därav bli svart på avbildningen sen. Eller som i cancerfallet kan man använda kontrast-molekyler som enbart binder till celler med hög energiåtgång --> cancerceller! Detta underlättar mycket för kirurger bland annat så de inte behöver ta bort onödig vävnad vid operation.

Likes

Comments

Hej allihopa! Nya terminen är i full gång och vi läser nu internmedicin. Under denna kurs ska vi under ca ett halvårs tid vara utplacerade på olika specialiteter så som lungmedicin, kardiologi, gastro (magproblem), endokrinolog (allt som rör kroppens hormoner), akutmedicin med mera. Vi ska också vara utplacerade på olika sjukhus ute i regionen under några veckor, jag ska vara i Varberg! Här nedan ska jag berätta om min första vecka som har varit på akuten på Sahlgrenska.


Sjukhuskläderna på! Arbetet på akuten är inte alls som cityakuten eller liknande där det är akutlarm titt som tätt. Faktum är att det är ganska lugnt! Man arbetar väldigt metodiskt; som patient kommer man först få beskriva sina problem kortfattat när man anmäler sig i kassan. Man tas därefter in till det så kallade triagen, här sitter sjuksköterskor och du får beskriva dina problem för dem.


Triagen

De gör en snabb bedömning och tar de prover som blir aktuella t.ex. EKG och blodprover. De ger patienten en färg - grön, gul, orange eller röd beroende på hur akut det är där röd är akut handläggning på. Om man blir röd beror bland annat på ens andningsfrekvens, syresättning, puls, temperatur, EKG, medvetandegrad och blodtryck.


En sådan här lapp fyller man i när en patient anländer till akutens mottagning

Därefter kan ibland en läkare tillkallas för vidare bedömning om patienten behöver läggas in eller ej. Om man beslutar om inläggning kommer man hamna på akutens inläggnings-avdelning som kallas MAVA. Beroende på vad man har för problem kan man sen hamna på olika avdelningar, t.ex. kärlkirurgi, internmedicin, lungmedicin mm.


​Har också övat oss på att ta EKG och tolka dessa samt att ta blodprov och sätta PVK (perifer venkateter) - en sån infart som sitter fast i armvecket. Lite smånervöst att sticka folk i början men bara att vara bestämd och sticka på! 😉 haha. Vi har också haft en heldag där vi övat hjärt- och lungräddning på avancerad nivå så nu kan jag förhoppningsvis rädda liv med!


Likes

Comments

Tillhör du dem som tror sushi är nyttigt? Tänk igen! Sushi är inte det värsta man kan äta, men det är långt ifrån så nyttigt som en del tror när de tänker att de "bara" äter fisk och ris. Hur kan du göra om du vill få den relativt onyttiga sushin att bli så hälsosam som möjligt?

Behoor jij tot degene die denken dat sushi gezond is? Denk nogmaals! Sushi is niet het slechtste wat je kunt eten, maar het is niet zo gezond als velen denken wanneer ze denken dat het "maar vis en rijst is". Wat kun je doen om de relatief ongezonde sushi zo gezond mogelijk te maken?

1. Sushi innehåller mycket kolhydrater då en sushibit mest består av vitt ris och risvinäger. Detta ärsnabba kolhydrater för kroppen som omvandlar det till socker (glukos). Ditt blodsocker kommer höjas snabbt men sedan sjunka till under nivån du var på innan du åt sushi. Du ökar ditt sockersug!

Istället: Välj sushibitar som är konformade (temaki t.ex.) så får du mindre av det onyttiga vita riset! Eller om möjligt välj sushi med brunt ris, det innehåller mer långsamma kolhydrater och mer näringsämnen.

1. Sushi bevat veel koolhydraten omdat deze voor het grootste gedeelte uit witte rijst en rijstazijn bestaat. Dit zijn snelle koolhydraten voor het lichaam welke worden omgezet in suiker (glucose). Je bloedsuiker zal snel stijgen waarna deze terugvalt onder het niveau van voordat je sushi at. Hierdoor neemt je verlangen naar suiker toe!
Alternatief: Kies de kegelvormige sushi-rollen (temaki) zodat je minder van de ongezonde rijst binnenkrijgt. Indien mogelijk, kies sushi met bruine rijst omdat deze langzame koolhydraten bevat en meer voedingsstoffen.


Konformade sushi (temaki t.ex.)

2. Till sushi-bitarna intar man mycket soja, för att de ska smaka något. Sojan är väldigt rikt på salt. I dagens kosthållning får vi redan i oss alldeles för mycket salt, som är väldigt påfrestande för njurarna och ger problem senare i livet.
Istället: Var sparsam med sojan!

2. Met sushi wordt vaak veel soja geconsumeerd omdat ze dan voor velen beter smaken. Soja bevat veel zout. Via het dagelijkse dieet krijgen wij al te veel zout binnen, welke erg veel druk op de nieren legt wat later voor problemen kan zorgen.
Alternatief: Wees zuinig met de soja.


3. Ät inte sushi med rå fisk om du är gravid! Helst ingen sushi. Detta eftersom rå fisk kan ge listeria i vissa fall. För icke-gravida är detta inte så farligt att drabbas av, men för gravida kan det vara en jättestor risk att drabbas då ens immunförsvar är försvagat.
Istället: Ät tillagad fisk!

3. Eet geen sushi met rauwe vis als je zwanger bent! Het liefst helemaal geen sushi. Dit is omdat rauwe vis listeria kan veroorzaken in sommige gevallen. Voor mensen die niet zwanger zijn is listeria minder gevaarlijk, maar or vrouwen die zwanger zijn kan het een groot risico zijn als het immuunsysteem verzwakt is.


4. Proteininnehållet i en sushibit är väldigt lågt. Dessutom har kroppen svårt att tillgodogöra sig det då fisken är rå.
Istället: Sushibitar med rå lax eller tonfisk ger generellt sett lite mer protein per sushibit.

4. Sushi bevat weinig proteïne. Daarnaast heeft het lichaam moeite met het opnemen van proteïne vanwege de rauwe vis.
Alternatief: Sushi met rauwe zalm of tonijn geeft in het algemeen wat meer proteïne per stukje sushi. Deze zijn daardoor vaak de beste keuzes zodat je toch wat meer proteïne binnenkrijgt in vergelijking met andere vissoorten.


5. Mycket i sushi kan vara processad, t.ex. crab-sticks i California rolls. Sushi innehåller framför allt mycket natrium, detta är inte bra för njurarna som reglerar ens saltnivåer!
Istället: Undvik bland annat sjö-gräs som ofta har adderat natriumglutamat på sushi-restauranger. Eller kontrollera så den inte innehåller det om du fortfarande vill äta det. Sjö-gräs är för övrigt nyttigt med mycket vitaminer och mineraler
!

5. Veel in sushi kan bewerkt voedsel zijn, bijvoorbeeld de crab-sticks in een California rol. Sushi bevat vooral veel natrium, wat niet goed is voor de nieren welke het zoutniveau regelen in het lichaam.
Alternatief: Vermijd zeewier welke vaak een toevoeging van MNG (mononatriumglutamaat) bevat bij sushi-restaurants. Je kunt altijd controleren of het geen MNG bevat als je het toch wilt eten. Zeewier is anders erg gezond met veel vitamines en mineralen.

Likes

Comments

Some pictures from today's walk in the forest! Was such nice and warm weather today. Last day of summer vacation, tomorrow it's back to school! 


.


.


.


.


Likes

Comments

Nu var det längesen jag gjorde ett inlägg senast! Så med detta inlägg ska jag sammanfatta den senaste tiden. På måndag drar termin 6 igång på läkarprogrammet så då blir det tillbaka till de vanliga rutinerna igen. Jag har haft en toppensommar! Men lite dåligt väder tyvärr som gjort att man inte kunnat bada och sola riktigt så mycket som man velat. Här kommer slutet på min sommar sammanfattat i bilder!


NY KAMERALINS

Jag och Wesley har köpt en ny lins till vår Sony A6000! En lins som kan ta F 1.8! Blir riktigt stor skillnad framför allt när man tar porträtt-bilder och liknande! T.ex. som bilderna ovan då man får riktigt bra fokus med mycket blur bakom.

En väldigt enkel bild kan bli väldigt spektakulär med rätt inställningar på ens kamera!

Magi i det minsta!

Jag och Wesley var och åt med Ida och Daniel på Viskan i Borås! Hade en väldigt mysig kväll med god mat!

DOP I KARLSTAD

Vi åkte upp på dop för min yngsta kusin i Karlstad och blev bjudna på en riktigt god grillbuffé av min mormor kvällen innan dopet

En del av bilderna från dopet!

På hemvägen från Karlstad stannade vi vid Vänern och kollade på den vackra solnedgången! Vänern är så stor att det nästan kändes som havet.

Slöa dagar med Svea har också hunnits med

BERLIN
Jag, Erica och Zoe åkte också en weekend till Berlin och här kommer lite bilder från detta! Hade rolig resa där vi skrattade mycket och åt god mat och tog mängder med bilder!

Jag och Erica vid Neptunbrunnen och det kända monumentet Siegessäule på den andra bilden!

Efter att ha gått tusentals trappsteg uppför hela domkyrkan kom vi till toppen som bjöd på en underbar 360 graders utsikt över Berlin! På den andra bilden är det jag och Zoe som går längs kanalen vid Alexanderplatz.

Utanför Reichstag building där jag tog mig ett skutt samt utanför domkyrkan


Vid förintelsemonumentet

DET SISTA AV SOMMARLOVET

Åkte ut till Amundön en dag men mamma, August, Albin och Wesley. Är så fint därute och så skönt att känna på havsluften (och träffa alla söta hästar hehe).

I Botaniska Trädgården i Göteborg

Bilder från dagens promenad med mamma och Svea. Älskar hästar!

Så söta och nyfikna kvigor

En trött humla

Likes

Comments