Au Pair - Innan Avfärd

Mitt visum är godkänt! YAY!

I onsdagskväll så tog jag bussen från Tomelilla till Lund för att sen ta ett SJ Nattåg vidare till Stockholm. Jag var väldigt nervös hela onsdagen och att mitt tåg var 50 minuter försenat hjälpte inte! Tåget skulle ha avgått från Lund 22:24, och efter 50 minuters väntan och tre spårombyten senare så anlände tåget och jag kunna få kliv på och leta efter min säng. Så fort jag hade visat min biljett för konduktören så gick jag till sömns, vaknade en gång under resan men somnade lätt om igen.
När jag kom fram till Stockholm vid 6:15 så gick jag och låste in mitt bagage i en förvaringsbox, och efter det så gick jag och letade efter var hållplatsen till bussen som gick till ambassaden var. Efter att letat i 15 minuter så gav jag upp och gick in på Pressbyrån och frågade om hjälp. Tog bussen till ambassaden och upptäckte då att jag tagit en förtidig buss, så jag fick sitta utanför i kylan och vänta i 50 minuter tills de öppnade. Tur att jag hade en bok med mig som jag kunde läsa, haha!

När de väl öppnade så var jag den andra i kön att komma in(skulle varit först men det var en man som trängde sig!). Jag fick visa upp mitt pass och ta av mig utterkläderna, visa skosulorna och visa innehållet i min väska. De tog även min mobil, laddare och hörlurar.

Vidare till nästa byggnad. Här fick jag lämna in alla mina papper (DS-2019, DS- 2016 Confirmation Page, SERVIS, Personbevis 120, Kontoutdrag, Bokningsbekräftelse),mitt pass och ett extra framkallat foto. Jag fick tillbaka bokningsbekräftelsen och det extra framkallade fotot, sen så bad de min att sitta ner och vänta tills jag blev uppropad. Väntade i ca 20 minuter innan det blev min tur, mannen som tog emot mig var super trevlig. Han skannade in alla mina fingeravtryck sen så ställde han allvarligt bara fyra frågor till mig, So you're applying for a visa becasue you're gonna be an Au Pair? In what state will you live in? Have you spoken to your host family? How many children wil you look after?. När jag svarat på de frågorna så säger han de efterlängtade orden "Your visa is approved, it will arrive to you in a week". Jag fick tillbaka alla papper förutom DS-2016 Confermaton Pafe och passet.
Efteråt så gick jag tillbaka till säkerhetskontrollen och fick tillbaka min mobil, laddare och hörlurar.

Det känns så skönt att ha visumet avklarat! En sak mindre ett oroa sig över!

My visa is approved! YAY!

On Wednesday night I took the bus from Tomelilla to Lund to then take a SJ Nattåg to Stockholm. I was very nervous all Wednesday and that my train was 50 minutes late did not help! The train was suposed to departure from Lund 22:24, and after 50 minutes of waiting and three tram changes later, the train arrived and I could get on and look for my bed. As soon as I had shown my ticket for the conductor, I went to sleep, woke up once during the trip but fell asleep easily.

When I arrived at Stockholm around 6:15 am, I went to lock my luggage in a storage box, and after that I went and searched for where the bus stop went to the embassy. After looking for 15 minutes, I gave up and went to the press office and asked for help. Took the bus to the embassy and then discovered that I had taken an early bus so I had to sit outside in the cold and wait for 50 minutes until they opened. Lucky I had a book with me that I could read, haha!
Once they opened, I was the other in sex to come in (I would’ve been first but there was a man who cut the line!). I had to show my passport and take off my outerwear, show the shoes and show the contents of my bag. They also took my mobile, charger and headphones.

Onwards to the next building. Here I was able to submit all my papers (DS-2019, DS-2016 Confirmation Page, SERVIS, Certificate of Personality 120, Account Statement, Booking Confirmation), my passport and an extra-developed photo. They gave the booking confirmation and the extra-developed photo back, then they asked me to sit down and wait until I was called. Waited for about 20 minutes before it was my turn, the man who received me was super friendly. He scanned all my fingerprints, then he seriously asked me only four questions, So you're applying for a visa because you're going to be Au Pair? In what state will you live in? Have you spoken to your host family? How many children do you want to look after ?. When I had answered those questions, he said the long awaited words "Your visa is approved, it will arrive at you in a week". I got back all the paper besides the DS-2016 Confermaton Pafe and the passport.
Afterwards I went back to the security check and got back my mobile, chargers and headphones.

It feels so nice to have the visa cleared! One less thing to remember to worry about!


Alicia

Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments

Au Pair - Innan Avfärd

Idag så påbörjade jag My Au Pair Courses. Tanken var att jag bara skulle starta och se vad allt handlade om, men det slutade med att jag satt i 5 timmar och slutförde alla uppgifter. Kan helt ärligt säga att jag aldrig jag pluggat så här mycket på en och samma gång i hela mitt liv.
Det var väldigt segt att komma igång i början, det var väldigt mycket att läsa och komma ihåg. Men när jag hade slutfört två av kurserna så fick jag ett meddelande av mamman i min värdfamilj, det var precis ett sådant meddelande som man behövde när man bara sitter ner, fick även en söt bild på de två minsta barnen. Så jag satt och skrev med henne resten av tiden samtidigt som jag jobbade vidare med uppgifterna, vilket fick tiden att flyga i väg.


My Au Pair Courses är uppdelat 4 olika kurser som innehåller olika ämnen som har att göra med barn.

Kurs 1: American Food and Childhood Nutrition.
I den här kursen lär du dig om mat i Amerika och dess inverkan på kultur och familj. Det finns stora skillnader mellan maten du ska äta i USA och mat du är van vid hemma. Din kropp kommer att märka en förändring och det tar ett tag att anpassa sig till en annan kost och ett nytt sätt att äta. Till exempel kan förändringar i kost och mat betyda att du känner dig trött. Nästan allt om mat är annorlunda i USA. Ge dig själv lite tid att vänja sig på saker. Håll dig öppen för denna förändring; Uppleva nya saker är en del av det roliga.
Planering och förberedelse av måltider kommer att vara en stor del av ditt ansvar som au pair, så du måste förstå hälsosam mat för barn. Din värdfamilj kan ha strikta regler om vad dina värdbarn ska äta. Och eftersom vi tänker på nya idéer för måltiden kan det vara svårt, vi inkluderar också några tips om hur du ska vara kreativ.

KURS 2: HEALTH IN THE HOME AND A GUIDE TO COMMON CHILDHOOD ILLNESSES.
I denna kursen får vi lära oss väldigt mycket om hälsa, både både vår egen och barnens. Man lär sig hur man kan upptäcka tidigt om ens värdbarn håller på att bli sjuk, eller om han/hon inte beter sig som han/hon brukar. Vilka sjukdomar som är normala för olika åldrar.
Vi lär oss även hur du ska hantera situationer med sjuka barn i olika åldrar.

KURS 3: RAISING CHILDREN IN THE USA.
I den här kursen får vi lära oss om hur amerikanska blir uppfostrade. Du kommer att bli bekant med beteendeutmaningar och du kommer att presenterad för gemensamma beteendehanteringsstrategier som kan hjälpa dig att hantera svåra situationer. På Cultural Care Au Pair-utbildningsskolan i New York kommer du att fördjupa din kunskap genom att använda verkliga au pair-livsscenarier.

KURS 4: THE STAGES OF CHILD DEVELOPMENT.
I denna kurs kommer vi att lära dig om utvecklingsmilstoler hos barn. En utvecklingsmilstol är när ett barn lär sig en viss färdighet. När barn blir äldre kan de göra mer komplexa saker med olika färdigheter. När vi vet vad utvecklingsmilstolerna är och när ett barn brukar nå dem, kommer vi att kunna hjälpa våra värdbarn att lyckas och utvecklas.

Today I began My Au Pair Courses. The idea was that I was just going to start and see what it was all about, but I ended sitting for 5 hours and finished all the tasks. Can honestly say I've never studied so much in my entire life.
It was very boring in the beginning, there was so much to read and to remember. But when I had completed two of the courses, I received a message from the mother in my host family, and it was just the message you needed after sitting down for so long, also got a cute picture of the two youngest children. So I sat and wrote with her for the rest of the time while continuing on with the courses, which made the time to just fly.


My Au Pair Courses are divided into 4 different courses that contain different topics related to children.

COURSE 1: AMERICAN FOOD AND CHILDHOOD NUTRITION.
In this course we get to learn about food in America and the impact it has on culture and family. There are major differences between the food we will eat in the USA and food we are used to at home. Your body will notice a change and it will take a while to adjust to a different diet and a new way of eating. For example, changes in diet and food can mean you feel tired. Almost everything about food is different in the USA. Give yourself some time to get used to things. Stay open to this change; experiencing new things is part of the fun.
Planning and preparing meals will be a major part of your responsibilities as an au pair, so you will need to understand healthy food options for kids. Your host family may have strict rules about what your host children should eat. And since thinking of new ideas for mealtime can be difficult.

COURSE 2: HEALTH IN THE HOME AND A GUIDE TO COMMON CHILDHOOD ILLNESSES.
In this course we learn a lot about health, both our own and the children’s. You learn how to detect early if your host child is getting sick, or if he / she does not behave like he / she usually does. Which diseases are normal for different ages.
We also learn how to handle situations with sick children of different ages.

COURSE 3: RAISING CHILDREN IN THE USA.
In this course we get the chance to take a look at the way American children are raised. We will become familiar with behavior challenges and we will get introduced to common behavior management strategies that can help you handle difficult situations.
At the Cultural Care Au Pair Training School in New York you will deepen your knowledge using real au pair life scenarios.

COURSE 4: THE STAGES OF CHILD DEVELOPMENT.
In this course we will learn about developmental milestones of children. A developmental milestone is when a child learns a certain skill. As children get older, they are able to do more complex things using different skills. When we know what the developmental milestones are, and when a child usually reaches them, we will be able to help our host children succeed and progress.


Alicia

Likes

Comments

Au Pair - Innan Avfärd, Au Pair - Matchningsprosessen

I söndags så fick jag ett meddelande skickat till mig från Mamman i familj #8, och i meddelandet stod det att familjen gärna skulle vilja ha mig som deras Au Pair! Asså jag kan inte beskriva känslan jag fick när jag läste det, jag blev såååååå glad! Fick även två bilder som de två äldsta barnen hade ritat till mig. Skickade såklart tillbaka ett stort JA!
Sen idag så ringde Cultural Care mig och vi bestämde avresedatum till mig, så den 8 Januari åker jag till USA för att senare åka vidare till min värdfamilj den 12 januari! Längtar!!!

On Sunday, I received a message from the mom in family #8 and in the message it said that the family would love If I would like to be their Au Pair! And I can not describe the feeling I got when I read it, I was sooooo happy! Also got two pictures that the two oldest children had drawn for me. And of curse I sent back a big YES!
Then today, Cultural Care called me and we decided on departure date for me, so on January 8th I will travel to the United States and move in with my host family on January 12th! Can’t wait!!!


Alicia

Likes

Comments

Au Pair - Matchningsprosessen, Au Pair - Innan Avfärd

Efter att ha mailat fram och tillbaka med mamman i familjen varje dag i en veckas tid nu så pratade jag äntligen med dom över Skype ikväll. Jag fick en rundvisning av huset, inne och ute, och kände bara att jag kommer gå vilde där om jag åker dit. Det var så stort! De visade mig barnens rum, förutom minstingens han la och vilade middag, lekrummen,kök, vardagsrum, uteplats och pool området. De visade även var dom har tänkt var Au Pairen ska bo och hur dom har tänkt att fixa till där.
De delade även med sig av hur man kan hantera svåra situationer med barnen, att man inte kan hantera alla tre barnen på samma sätt om de beter sig dåligt efter som att alla barn är olika. Så de gav lite tips på hur de ty let man ska bemöta barnen på olika sätt.

Barnen var inte hemma under samtalet. Så någon minut efter att vi hade avslutat samtalet fick jag en video där äldsta pojken sa att han var ledsen att han missade samtalet och att han hoppades att han skulle vara där nästa gång vi ska prata. Och asså jag kan inte beskriva den varma känslan som spreds sig i kroppen när jag såg videon. Jag kunde inte sluta le!


After a week of mailing back and forth with the mother in the family every day for a week now, I finally talked to them over Skype tonight. I got a tour of the house, inside and out, and I feel that I will get lost if I go there. It’s huge! They showed me the children's room, except the youngest‘ she was taking a nap, the play rooms, kitchen, living room, patio and pool area. They also showed where they are thinking the Au Pair will stay and how they thought it will look.
They also shared how to handle difficult situations with the children, that they can not cope with all three children in the same way if they behave badly as all children are different. So they gave some tips on how they resort easily to responding to the children in different ways.

The children were not at home during the call. So a few minute after we ended the cal, I got a video where the eldest boy said he was sorry that he missed the call and that he hoped that he would be there the next time we were talking. And, oh, I can not describe the warm feeling that spread in my body when I saw the video. I could not stop
smiling!


Alicia

Likes

Comments

Au Pair - Innan Avfärd, Au Pair - Matchningsprosessen

Pratade med familj #8 igen i helgen, och då fick jag även prata med de två äldsta barnen, fick även säga hej till den minsta men efter som han bara är två år så blev det inte så mycket prat med han, haha!
Äldsta pojken var väldigt hyper han pratade väldigt mycket, har var väldigt nyfiken, har skrev till och med en lista på allt han tyckte var viktigt om sakerna som jag berättade om mig själv, haha!
Flicka var mer tyst och blyg av sig, hon satt mer och lyssnade på vad jag svarade på pojkens frågor. Men efter ett tag så antar jag att pojken blev rastlös för han ville inte sitta stilla, så då gick han ifrån samtalet, haha.
Och då frågade flickan mer frågor, fick reda på att jag hade mycket gemensamt med henne. Vi båda älskar att läsa, och vi tycker om samma typ av böcker. Vi båda gillar även att rita och pyssla, laga mat och baka. Så det var väldigt roligt att upptäcka att man har något gemensamt.
Och alla barnen värkar helt underbara!

Pratade inte så länge med familjen eftersom dom spenderade helgen hos en vän, men vi kommer att prata mer över mail.

Fick även en vänförfrågan av mamman på Facebook idag, så det ser jag som ett gott tecken på att detta kanske kommer att bli min värdfamilj. Skulle bli så glad i så fall!
Spoke to family #8 again this weekend, and I got the chance to talk to the two oldest kids and I even got to say hi to the smallest, but since he's only two I didn’t speak so much with him, haha.
The oldest boy was very hyper he talked very much, was very curious, even wrote a list of everything he thought was important about the things I told them about myself, haha!
The girl was quieter and a little shy, she sat more and listened to what I answered on the boy's questions. But after a while, I suppose the boy became restless because he did not want to sit still, so he left the conversation, haha.
And then the girl started to ask more questions, and I found out that I had much in common with her. We both love to read, and we like the same kind of books. We both like art and craft, to cook and bake. So it was very fun to discover that you have something in common.
And all the kids are doing absolutely wonderful!

I did not talk so long to the family because they spent the weekend at a friends house, but we will talk more over email.

Also got a friend request from the mom on Facebook today, so I want to think that it's a good sign that this might be my host family. Would be so happy if that was the case! 


Alicia

Likes

Comments

Au Pair - Innan Avfärd, Au Pair - Matchningsprosessen

Igår så pratade jag med mamman och pappan från match #8. Jag tyckte att allt gick bra, magkänslan kändes väldigt bra.
Föräldrarna var så himla trevliga och jag var faktiskt inte nervös när jag pratade med dom. Jag fick svar på alla frågor som jag hade, och dom ställde även några frågor som dom hade. 
Vi bestämde oss för att vi ska prata en gång till nu i helgen så att jag kan få prata med barnen oxå, så vi ska bestämma mer över mail.


Yesterday, I spoke Mom and Dad from match #8. I thought everything went well, my gut feeling felt very good.
The parents were so nice, and I was not really that nervous when I talked to them. I got answers to all the questions that I had, and they asked some questions of they own. 
We decided to talk once more this weekend so that I will get the chance to talk with the kids as well, so we'll decide more over email.


Alicia

Likes

Comments

Au Pair - Innan Avfärd, Au Pair - Matchningsprosessen

Bor: Barrington, Rhode Island
Barn: Flicka 11 år, Pojke 6 år, Pojke 2 år
Djur: Hund, Katter

Igår när jag var på jobbet så fick jag en ny match och lite senare på dagen så fick jag ett mail från mamman, där hon sa att hon gillade min profil och att hon gärna skulle vilja prata med mig. Läste familjens profil när jag kom hem från jobbet och jag fullkomligt älskade det jag läste! Skrev tillbaka till mamman i familjen att jag gärna skulle vilja prata med henne med. Fick ett svar nästan direkt från henne där hon undrade om jag var fri att prata ikväll, så jag föreslog en tid som passade mig och hon tyckte det lät bra. Så ikväll så ska jag prata med henne!

Live: Barrington, Rhode Island
Children: Girl 11 years, Boy 6 years, Boy 2 Years
Pets: Dog, Cats

Yesterday when I was at work I got a new match and a little later in the day I received an email from the mother, where she said that she liked my profile and that she would like to talk to me. I read the family's profile when I got home from work and I absolutely loved what I read! Answered the mother that I would like to talk with her as well. Received an answer almost directly from her where she wondered if I was free to talk tonight so I suggested a time that suited me and she thought it sounded good. So I'm gonna speak with her tonight!


Alicia

Likes

Comments

Au Pair - Innan Avfärd, Au Pair - Matchningsprosessen

Bor: Maplewood, New Jersey
Barn: Pojke 7 år, Pojke 3 år
Djur: Katter

Det blev inget med Match #6, familjen var jätte trevlig men dom verkade inte så intresserade av att prata vidare.
Så idag fick jag en ny match, fick även ett mail från mamman i familjen där hon frågade om jag skulle vilja prata vidare med henne. Så jag ska gå in och läsa igenom familjens profil eftersom jag inte haft tid att göra det tidigare idag. Sen så får vi se.

Live: Maplewood, New Jersey
Children: Boy 7 years, Boy 3 years
Pets: Cats

So nothing happen with Match #6, the family was really nice but they did not seem so interested in talking farther.
So today I received a new match, also received an email from the mother in the family where she asked if I would like to talk with her. So I'm gonna go in and read the family's profile because I did not have time to do it earlier today. Then we'll see what happens.Alicia

Likes

Comments

Au Pair - Matchningsprosessen, Au Pair - Innan Avfärd

Pratade som sagt med familj #6 i lördags, det va den andra familjen som jag pratade med över Skype.
Pratade med familjen när klockan var 21:00 på kvällen, eftersom det är 7 timmars tids skillnad mellan mig och familjen.
Jag trodde inte att jag skulle vara så nervös under samtalet som jag var, tyckte att allt kändes bra under dagen, tittade på klockad då och då för att se hur lång tid det var kvar tills samtalet, och jag kände mig inte det minsta nervös. Men sen så när vi väll hade kommit in i samtalet och såhär 15 minuter in DÅ började jag bli nervös, och jag har ingen aning varför.

Men föräldrarna var jättetrevliga, de utstrålade en riktig glädje om sig.
De berättade om sina barn, om barnens personligheter, och vad de vill att Au Pairen ska göra med barnen.
Sen så tyckte det äldsta barnen att hon oxå skulle vara med på intervjun. Så jag fick svara på några av hennes viktiga frågor. Haha.
Vi bestämde även att vi ska prata igen och vi håller på att bestämma tid och datum över mail, jag fick även mailen till deras nuvarande Au Pair. Så henne har jag tagit kontakt med, så hon ska jag prata med någon gång i veckan.On Saturday I talked with Family #6, that's the second family I've talked to over Skype.
Talked to the family when it was 9:00 in the evening, because there is a 7 hour difference between me and the family.
I did not think that I would be as nervous during the interview as I was, everything felt good during the day, watched the clock every now and then to see how long it was left until the interview, and I did not feel the least nervous. But then, when we where like 15 minutes into the interview, I started to get nervous, and I have no idea why.

The parents were so nice and kind, you just want to smile when you talk to them.
They told me about their children, about the children's personalities, when they like to do and what they want Au Pairen to do with the children.
Then the oldest child thought that she should participate in the interview. So I had to answer some ery important questions of hers. Haha.
We also decided that we're gonna talk again again and we are deciding on time and date over mail, I also received the email to their current Au Pair. So I've contacted her, so we will talk sometime this week.


Alicia

Likes

Comments

Au Pair - Innan Avfärd

Matching Workshop är som ett obligatorisk online möte, där du sitter framför din dator och ett gäng andra Au Pairer som sitter framför sin egna dator från olika delar av världen, så allting är på engelska. I min Matching Workshop så kommer jag ihåg att där var tre stycken från Sverige, där va en från Danmark, några från Spanien och Italien. Och så många fler personer från andra länder.
I Matching Workshop så är det en gammal Au Pair från programmet som sitter och berättat om hela matchningsprocessen, vilka frågor som är bra och ställa till familjen och vilka frågor man absolut inte ska fråga. Du får även chansen att ställa frågor som du vill ha svar på, det gjorde jag. Och tänk på att ställa frågor även om du själv tycker att frågorna är dumma, det finns inga dumma frågor. Det kanske är någon annan Au Pair som vill ställa samma fråga men att hon/han inte vågar, så fråga alla frågor som du vill ha svar på.

Man får även se några små videos med information, och här är det viktigt att ni lyssnar på vad som sägs på videon för att "läraren" kommer till att ställa frågor som hon vill att alla ska svara på.
Man får också chansen att kolla på en gammal Au Pairs ansökan och meddelanden till familjer, och sen får man frågor vad denna Au Pairen kunde ha gjort bättre.

Tips:

• Var inte nervös.
Varken Instruktören eller de andra Au Pairerna kommer att se eller höra dig. Så stressa inte upp dig över hur du ser ut eller på att din engelska kanske inte är bra. Alla frågor du ställer ställer du i en chatt.

• Skriv ner dina frågor.
Skriv ner frågorna som du vill ha svar på innan möter börjar, annars så är det lätt att du glömmer någon fråga.

• Fika
Jag skulle rekommendera att ha någon form av fika under mötet. Eftersom att mötet tar ungefär 1,5 till 2 timmar, och att sitta stilla så länge kan va jobbig.
Jag hade ett glas vatten och en clementin.


...


Matching Workshop is a compulsory online meeting where you sit in front of your computer and a bunch of other Au Pairs are sitting in front of their own computer from different parts of the world, so everything is in English. In my Matching Workshop I remember that there were three from Sweden, one from Denmark, some from Spain and Italy. And so many more people from other countries.
In the Matching Workshop, it is an old Au Pair from the program that tells you about the whole matching process, what questions you should ask the family and what questions you absolutely should not ask. You also get the chance to ask questions that you want answers to, I did. And think about asking questions even if you think the questions are stupid, there are no stupid questions. Maybe there is another Au Pair who wants to ask the same question but that he / she does not dare, so ask all questions that you want answers to.

You are also shown some small videos with information, and here it is important that you listen to what is said on the video because the "teacher" will ask questions that she wants everyone to answer.
You also get the opportunity to check out an old Au Pair application and the questions that she asked different family's and then you will find out what this Au Pair could have done better.

Hints:

• Dont be nervous.
Neither the instructor nor the other Au Pairs will see or hear you. So do not worry about how you look or that your English may not be good. All questions you ask are set in a chat.

• Write down your questions.
Write down the questions that you want answers before meeting starts, otherwise it's easy to forget about any question.

• Snack
I would recommend having some form of snack during the meeting. Because the meeting takes about 1.5 to 2 hours, and sitting still for so long can be difficult.
I had a glass of water and a clementin.
Alicia

Likes

Comments